MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.056         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 413 din 12 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.887. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public si privat al municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău

 

1.892. - Hotărâre pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

1.918. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.919. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

 

1.928. - Hotărâre privind aprobarea unor acorduri de concesiune petrolieră si a unor acte aditionale, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

1.929. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre-CHE Islaz”, judetele Olt si Teleorman

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 413

din 12 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Elena Crisan în Dosarul nr. 1.394/2004 al Tribunalului Bihor - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autoarea exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că analiza eventualelor necorelări între dispozitiile unor legi diferite nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.394/2004, Tribunalul Bihor - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, ridicată de Elena Crisan într-o cauză având ca obiect cererea acesteia de amânare a executării pedepsei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prevederea legală criticată este contrară dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât aceasta “nu este armonizată” cu dispozitiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, privind dreptul mamei la un concediu legal de 2 ani pentru cresterea copilului, în sensul că mama condamnată nu beneficiază de amânarea executării pedepsei în scopul cresterii copilului pe o durată egală cu cea a concediului legal pentru cresterea copilului.

În consecintă, se “creează în mod evident o discriminare pentru persoane de acelasi sex cu privire la drepturile ce decurg din calitatea de mamă a unui copil mai mic de doi ani” si se aduce atingere dreptului constitutional al copilului la un regim special de protectie.

Tribunalul Bihor - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveste pretinsa contrarietate între dispozitiile legale criticate si prevederile art. 16 din Constitutie, se arată că aceasta nu poate fi retinută, întrucât egalitatea în drepturi presupune ca situatiilor egale să le corespundă un tratament juridic egal. Or, statutul unei persoane care a suferit o condamnare este diferit, aceasta suportând toate interdictiile, decăderile, incapacitătile si restrângerile generate de condamnare, spre deosebire de o persoană care nu a săvârsit vreo infractiune si care se bucură de deplinătatea drepturilor ce-i sunt recunoscute de lege.

Totodată, se arată că nu se încalcă, prin dispozitiile legale ce fac obiectul exceptiei, nici prevederile constitutionale referitoare la protectia acordată copiilor si tinerilor, întrucât, pe de o parte, persoana condamnată, în pofida condamnării sale, beneficiază de amânarea executării pedepsei până la împlinirea vârstei de 1 an de către copil, iar, pe de altă parte, protectia reglementată de Constitutie vizează nu doar aspectul protectiei familiale, ci si pe cea realizată prin serviciile sociale specifice.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autoarea exceptiei. Se arată că nu este întemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală în raport de dispozitiile art. 16 din Constitutie, republicată, întrucât acest text de lege nu creează nici privilegii, nici discriminări, nefiind de natură să încalce nici unul dintre criteriile egalitătii în drepturi reglementate de dispozitiile art. 4 din Constitutie, republicată. Se arată, totodată, că este neîntemeiată si critica formulată în raport de prevederile constitutionale ale art. 49, câtă vreme textul legal, obiect al exceptiei, reglementează tocmai posibilitatea amânării executării pedepsei în cazul condamnatei gravide sau care are un copil mai mic de un an, asadar, un drept special atribuit în considerarea realizării protectiei speciale acordate copiilor.

Cât priveste sustinerea în sensul că prevederile legale criticate nu sunt armonizate cu reglementările invocate de autoarea exceptiei, se consideră că analiza acestei probleme nu este de competenta Curtii Constitutionale, sens în care se invocă jurisprudenta acesteia.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată în acest sens că dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, regimul juridic diferit fiind determinat de specificul domeniului reglementat. Referitor la critica formulată în raport de prevederile art. 49 din Constitutie, se apreciază că dispozitiile legale criticate nu încalcă sub nici un aspect dreptul la protectie al copiilor si tinerilor, amânarea executării pedepsei închisorii, în temeiul prevederilor art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, fiind o formă de protectie a copiilor, asigurată de stat.

În ceea ce priveste referirea pe care autoarea exceptiei o face la neconcordanta dintre prevederile art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, pe de o parte, si cele privitoare la drepturile mamei la un concediu legal de 2 ani pentru cresterea copilului, prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată, pe de altă parte, se arată că aceasta este nerelevantă, întrucât eventuala necorelare între dispozitiile unor legi diferite nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, potrivit cărora “Executarea pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viată poate fi amânată în următoarele cazuri: [...]

b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.”

Autoarea exceptiei consideră că aceste dispozitii legale sunt contrare prevederilor referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, cuprinse în art. 16 din Constitutie, republicată, precum si celor potrivit cărora copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor, cuprinse în art. 49 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală consacră o exceptie de la regula punerii neîntârziate în executare a hotărârilor penale, respectiv amânarea executării pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viată atunci când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. Această exceptie a fost instituită de legiuitor tocmai în vederea ocrotirii intereselor copilului, pentru a i se acorda acestuia posibilitatea de a fi îngrijit de mama sa în perioada în care se apreciază că are cea mai mare nevoie de această îngrijire. Ca urmare, contrar sustinerilor autoarei exceptiei, textul de lege criticat este în concordantă cu prevederile art. 49 din Constitutie, republicată, referitoare la protectia copiilor si tinerilor.

În ceea ce priveste critica în sensul că dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală încalcă principiul egalitătii în drepturi, consacrat de prevederile art. 16 din Constitutie, republicată, aceasta nu poate fi retinută, întrucât textul de lege ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu instituie privilegii sau discriminări, fiind aplicabil deopotrivă tuturor subiectelor de drept care se încadrează în situatia prevăzută de acesta.

Curtea mai retine că nu are relevantă în cauză sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală nu sunt “armonizate” cu cele ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, privitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, întrucât eventuala necorelare între dispozitiile unor legi diferite nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate. Astfel, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, Curtea Constitutională “hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele”, asadar asupra neconcordantei unor dispozitii dintr-o lege sau ordonantă cu prevederile Constitutiei, iar nu asupra unor pretinse neconcordante sau lipse de “armonizare” între mai multe dispozitii legale.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, ridicată de Elena Crisan în Dosarul nr. 1.394/2004 al Tribunalului Bihor - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public si privat al municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil – clădire în curs de executie -, situat în municipiul Buzău, str. Sava Gotul, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul privat al municipiului Buzău, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenului aferent constructiei prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului compus din constructie si teren, transmis potrivit art. 1 si 2, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.887.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public si privat al municipiului Buzău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău

 

Nr.

crt.

Locul de situare

a imobilelor

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul Buzău,

str. Sava Gotul,

judetul Buzău

Statul român,

din administrarea

Ministerului Educatiei

si Cercetării

Municipiul Buzău,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului Buzău

Imobil format din constructie

nefinalizată, subsol si, partial, parter, cu suprafata construită de 1.070 m2

 

2.

Municipiul Buzău,

str. Sava Gotul,

judetul Buzău

Statul român,

din administrarea

Ministerului Educatiei

si Cercetării

Municipiului Buzău,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului Buzău

Suprafata terenului = 1.500 m2

Nr. inventar la M.F.P. 120.897

Cod de clasificare 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 lit. h), al art. 50, al art. 51 si al art. 52 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică energiei electrice produse din următoarele surse regenerabile de energie: vânt, soare, biomasă, precum si energiei hidroelectrice produse în centrale cu o putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW, puse în functiune sau modernizate începând cu anul 2004.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) sistem de cote obligatorii - mecanism de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, prin achizitia de către furnizori a unor cote obligatorii de energie electrică produsă din aceste surse, în vederea vânzării către consumatorii din tară. Cantitatea de energie electrică achizitionată se dovedeste pe baza certificatelor verzi achizitionate;

b) certificat verde - document ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Certificatul verde se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrică asociată acestuia, de pe o piată bilaterală sau centralizată;

c) piată bilaterală - totalitatea contractelor bilaterale negociate între producătorii de energie electrică din surse regenerabile si furnizori, pentru vânzarea/cumpărarea de certificate verzi;

d) piată centralizată - piata organizată la nivel national de către Societatea Comercială “OPCOM” - S.A. pentru tranzactionarea certificatelor verzi;

e) operator de transport si sistem - persoana juridică, titulară a unei licente pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem;

f) operator de distributie - persoana juridică, titulară a unei licente de distributie, care detine, exploatează, întretine, modernizează si dezvoltă reteaua electrică de distributie;

g) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 3. - Pentru încurajarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie din România se aplică sistemul cotelor obligatorii combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi, în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Se aprobă nivelul cotelor obligatorii ce se vor utiliza până în anul 2010, în conformitate cu tinta asumată de România în negocierile de aderare la Uniunea Europeană privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul intern brut de energie electrică, după cum urmează: 0,7% pentru anul 2005, 1,4% pentru anul 2006, 2,2% pentru anul 2007, 2,9% pentru anul 2008, 3,6% pentru anul 2009 si 4,3% pentru anul 2010.

(2) Valorile anuale ale cotelor obligatorii pot fi modificate la începutul fiecărui an prin ordin al presedintelui ANRE, în functie de evolutia consumului intern de energie electrică.

Art. 5. - Furnizorii de energie electrică sunt obligati să achizitioneze anual un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii si cantitatea de energie electrică furnizată anual consumatorilor finali.

Art. 6. - (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de energie produsă si livrată în retea.

(2) Operatorii de distributie transmit lunar operatorului de transport si sistem date privind cantitătile de energie electrică produse din surse regenerabile, livrate în retea de producătorii racordati la retelele acestora.

Art. 7. - (1) Valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi se stabileste prin mecanisme concurentiale pe piata bilaterală sau pe piata centralizată.

(2) ANRE stabileste anual valoarea de tranzactionare minimă si cea maximă a certificatelor verzi pe pietele specificate la alin. (1).

(3) Operatorul pietei de energie electrică asigură cadrul de tranzactionare pentru certificatele verzi pe piata centralizată.

Art. 8. - (1) La sfârsitul fiecărui an ANRE stabileste pentru fiecare furnizor, pe baza certificatelor verzi achizitionate, gradul de îndeplinire a cotei obligatorii impuse, calculată conform art. 5.

(2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie impusă plăteste contravaloarea certificatelor verzi achizitionate la valoarea maximă stabilită conform art. 7 alin. (2).

(3) Sumele de bani rezultate din aplicarea prevederilor alin. (2) sunt colectate de operatorul de transport si sistem care le alocă în sistem concurential pe proiecte de cercetare si dezvoltare în domeniul surselor regenerabile.

Art. 9. - ANRE va emite, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, norme de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.892.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 77.229.782 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 este destinată pentru cheltuieli materiale si servicii, transferuri neconsolidabile, cheltuieli de capital (taxa pe valoarea adăugată aferentă contractelor încheiate cu furnizori interni, finantate din credite externe aprobate în bugetul Serviciului Român de Informatii pe anul 2004).

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului Român de Informatii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Dumitru Zamfir

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.918.

 

ANEXĂ

 

EXPLICATII

Cod

SUMA

- mii lei -

BUGET DE STAT

50.01

77.229.782

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII  

20

49.046.000

TRANSFERURI

38

1.600.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

26.583.782

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTĂ NATIONALĂ

55.01

77.229.782

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

49.046.000

TRANSFERURI

38

1.600.000

Transferuri neconsolidabile

40

1.600.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

26.583.782

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Forma, continutul si elementele de securizare ale vizelor se realizează în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.”

2. Partea introductivă a anexei va avea următorul cuprins: “Forma si mărimea documentului: în conformitate cu caracteristicile pentru cartela ID-2”

3. Teza finală a ultimului paragraf din anexă va avea următorul cuprins: “Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica exigentelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.919.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor acorduri de concesiune petrolieră si a unor acte aditionale, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) si (3) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., în calitate de concesionar, pentru 14 perimetre de dezvoltare-exploatare si pentru două perimetre de exploatare petrolieră.

Art. 2. - Se aprobă actul aditional nr. 1 la acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 903/2004 si nr. 1.599/2004, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă actul aditional nr. 1 la acordul de concesiune a 18 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă actul aditional nr. 1 la acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă actul aditional nr. 1 la acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare în perimetrul Moravita, judetul Timis, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 221/1999, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., în calitate de concesionar.

Art. 6. - Acordurile de concesiune a celor 14 perimetre de dezvoltare-exploatare si a două perimetre de exploatare petrolieră, precum si actele aditionale sunt identificate în tabelul nr. 1, care se publică ca anexă la prezenta hotărâre, si sunt prezentate în anexele nr. 1-20*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.928.


*) Anexele nr. 1-20 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Tabelul nr. 1*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre-CHE Islaz”, judetele Olt si Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre-CHE Islaz”, judetele Olt si Teleorman, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. si din credite externe garantate de stat.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri înlocuiesc prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre-CHE Islaz”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 31 ianuarie 2003, care îsi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.929.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.