MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.040         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

470. - Lege privind modificarea si completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare

 

889. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 9 din 5 noiembrie 2004 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 10 din 5 noiembrie 2004 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Gheorghe Predescu pentru functia de Presedinte al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.867. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.872. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

1.877. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, precum si a constructiilor aferente din proprietatea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” în domeniul public al orasului Tăndărei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După articolul 4 din Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 19 decembrie 2001, se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Statul răspunde pentru dauna nucleară care este rezultatul direct si nemijlocit al unui act de terorism în domeniul nuclear.

(2) Despăgubirile legate de daune nucleare rezultate în urma săvârsirii unor acte de terorism în domeniul nuclear, stabilite conform prevederilor legale, sunt suportate de către stat, din fonduri publice.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 12 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 894/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 14 august 2003, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 470.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 889.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 9

din 5 noiembrie 2004

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

La data de 4 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 51/CT din 3 noiembrie 2004, formulată de Constantin Mărută, care priveste înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, la alegerile din 28 noiembrie 2004, si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 620F/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În cuprinsul contestatiei autorul acesteia, domnul Constantin Mărută, sustine că domnul Traian Băsescu nu poate candida pentru functia de deputat, de senator ori pentru cea de Presedinte al României, întrucât împotriva acestuia “s-a pus în miscare actiunea penală pentru infractiunea de coruptie, fiind în curs de judecare, ancheta Parchetului fiind terminată”.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, coroborat cu art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, solicită respingerea contestatiei ca neîntemeiată.

În acest sens arată că sustinerile referitoare la punerea în miscare a actiunii penale împotriva domnului Traian Băsescu nu sunt dovedite si chiar dacă ar fi de notorietate si nu ar trebui dovedite ele nu constituie impedimente constitutionale sau legale pentru a candida pentru functia de Presedinte al României, întrucât pedeapsa complementară si pedepsele accesorii ale interzicerii dreptului de a alege si de a fi ales în functii publice sau în functii elective publice, prevăzute de art. 64 si 71 din Codul penal, nu constituie astfel de impedimente. În legătură cu sustinerile privind candidatura domnului Traian Băsescu pentru functia de deputat sau de senator arată că acest aspect nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

analizând contestatia formulată de domnul Constantin Mărută privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2004, precum si concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si celor ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României.

În motivarea contestatiei autorul acesteia sustine că domnul Traian Băsescu nu poate candida pentru functia de deputat, de senator ori pentru cea de Presedinte al României, întrucât împotriva acestuia “s-a pus în miscare actiunea penală pentru infractiunea de coruptie, fiind în curs de judecare, ancheta Parchetului fiind terminată”. Examinând contestatia, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 16 alin. (3), art. 36, 37 si art. 40 alin. (3) din Constitutie, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 16 alin. (3): “Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.”;

- Art. 36: “(1) Cetătenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniti până în ziua alegerilor inclusiv.

 (2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.”;

- Art. 37: “(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele administratiei publice locale, vârsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi în Senat si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.”;

- Art. 40 alin. (3): “Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”

Totodată, potrivit art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României nu pot candida pentru această functie persoanele care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 37 din Constitutie, republicată, pentru a fi alese.

Fată de aceste prevederi Curtea constată că punerea în miscare a actiunii penale nu constituie un impediment constitutional si legal pentru a candida la functia de Presedinte al României, pierderea drepturilor electorale ca pedeapsă complementară aplicată de instantă în cazurile prevăzute de lege fiind determinată doar de condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă. Acest considerent îsi găseste suport constitutional în dispozitiile art. 23 alin. (11), care instituie prezumtia constitutională de nevinovătie, de care se bucură orice persoană până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare.

În cauză, motivele invocate de contestator nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale si legale mentionate anterior, asa încât, sub acest aspect, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată contestatia ce formează obiectul prezentei cauze.

În ceea ce priveste contestarea candidaturii pentru functia de deputat sau de senator, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, competenta de solutionare a unei asemenea contestatii apartine, în exclusivitate, instantelor de judecată. În consecintă, sub acest aspect, contestatia este inadmisibilă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de domnul Constantin Mărută.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 10

din 5 noiembrie 2004

privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Gheorghe Predescu pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

La data de 4 noiembrie 2004, Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 49/CT din 4 noiembrie 2004, formulată de domnul Gheorghe Predescu împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 36 din 30 octombrie 2004, prin care s-a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru functia de Presedinte al României.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 621F/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Gheorghe Predescu a arătat că hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a candidaturii sale pentru functia de Presedinte al României este “obstructionistă, [...], antiromânească si antiumanitară”, deoarece nu permite “electorilor români” si “concetătenilor Terrei” să cunoască “solutiile si inventiile” al căror autor este contestatorul, si nici “să-si expună punctul de vedere pentru a-si ridica continuu si performant nivelul de civilizatie”.

Contestatorul arată că, printr-un fax trimis Biroului Electoral Central, a “contestat modul cum a fost organizată de către Guvernul si Parlamentul României, în perioada preelectorală, cunoasterea platformelor program prezidentiale ale candidatilor independenti la Presedintia României de către electorat si împotriva candidatilor alesi de partidele parlamentare”. Tot prin fax contestatorul a trimis Biroului Electoral Central propunerea sa de candidatură ca independent.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, coroborat cu art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, solicită respingerea contestatiei, candidatura contestatorului neîndeplinind conditiile prevăzute de art. 9 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 370/2004 pentru a fi înregistrată.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, documentele aflate la dosar si ascultând concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si celor ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Predescu pentru functia de Presedinte al României.

În conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 370/2004, propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României se fac în scris si vor fi primite numai dacă:

. (2) [...] a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;

b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea că îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a candida;

c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, precum si de lista sau listele sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.

(3) Lista sustinătorilor este un act public, sub sanctiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate si semnătura alegătorilor care sustin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sustinătorilor. Modelul listei sustinătorilor si al declaratiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Propunerea de candidatură se depune si se înregistrează la Biroul Electoral Central în 4 exemplare, un exemplar original si 3 copii. Exemplarul original si o copie se păstrează la Biroul Electoral Central, un altul se înaintează la Curtea Constitutională, iar al patrulea, certificat de presedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunătorului.”

Curtea constată că propunerea de candidatură formulată de domnul Gheorghe Predescu nu îndeplineste conditiile obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României. Astfel, propunerea nu este însotită de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, de declaratia de avere, de declaratia privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, întocmite si depuse la Biroul Electoral Central în forma cerută de lege, si nici de lista cu cel putin 200.000 de sustinători cu drept de vot în conditiile modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 370/2004.

Având în vedere dispozitiile legale citate si situatia mai sus arătată, rezultată din actele dosarului, Curtea Constitutională constată că neînregistrarea de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Gheorghe Predescu pentru functia de Presedinte al României este legală si, în consecintă, contestatia formulată de acesta împotriva hotărârii de neînregistrare este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Predescu pentru functia de Presedinte al României.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.867.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Brodszki Martin, fiul lui Brodszki Martin si Ileana, născut la 11 iulie 1939 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 215 69 Malm., Konsultgatan 13.

2. Ciordas Marius-Florin, fiul lui Ciordas Florian si Floarea, născut la 29 ianuarie 1970 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Grigore Ureche nr. 17, ap. 42, judetul Bihor.

3. Crăcea Paula-Domnica, fiica lui Dobrescu Petre si Anita, născută la 5 octombrie 1930 în localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 63065 Offenbach/Main, Frankfurterstr. 47.

4. Matyas Stefan, fiul lui Matyas Francisc si Edit, născut la 26 martie 1959 în localitatea Orăstie, judetul Hunedoara, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, str. Rămurele nr. 6, ap. 6, judetul Mures.

5. Stanca Polixenia, fiica lui Ion si Polixenia, născută la 31 decembrie 1955 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Busteni nr. 5, judetul Timis.

6. Tendler Bernhard, fiul lui Tendler Meier si Iuta, născut la 30 decembrie 1960 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean izraelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Ancio Sireni nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare

în Comunicatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.872.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, precum si a constructiilor aferente din proprietatea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” în domeniul public al orasului Tăndărei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” în domeniul public al orasului Tăndărei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita.

(2) Se aprobă transmiterea unor constructii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” în domeniul public al orasului Tăndărei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului, constructii si teren, care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.877.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, precum si a constructiilor aferente care se transmit din proprietatea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” în domeniul public al orasului Tăndărei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita

 

Locul unde sunt situate terenul si constructiile aferente care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit ale terenului si constructiilor aferente

Persoana juridică la care se transmit terenul si constructiile aferente

Caracteristicile tehnice terenul si constructiile aferente

Orasul Tăndărei, Sos. Brăilei nr. 184, judetul Ialomita

Statul român, Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Orasul Tăndărei, Consiliul Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita

Suprafata construită =198,95 m2

Terenul aferent = 4.580 m2