MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.024         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

1.779. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane

 

1.808. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Furculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculesti, judetul Teleorman

 

1.811. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Satu Mare în administarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare

 

1.826. - Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

Având în vedere conditiile climatice exterioare si, ca o consecintă, începerea furnizării de energie termică pentru căminele studentesti,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin prezenta ordonantă de urgentă se instituie pretul national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor, căminelor studentesti si al preparării apei calde.”

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Legea muntelui nr. 347/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sustinerea aplicării Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane revine ministerelor care fac parte din Comitetul interministerial pentru zona montană, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montană, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Măsurile pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane, prevăzute în strategia mentionată la art. 1, vor fi finantate din fondurile europene alocate sectorului de dezvoltare rurală, de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte surse, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.779.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

de dezvoltare durabilă a zonei montane

 

CAPITOLUL I

Principii privind dezvoltarea durabilă a zonei montane

 

Dezvoltarea durabilă a zonei montane din România în perspectiva integrării europene presupune dezvoltarea si consolidarea gospodăriilor familiale în ecosisteme echilibrate, specifice.

Locuitorii zonei montane, ca urmare a productiilor agricole scăzute, nu beneficiază de resurse financiare suficiente, de inputuri, de infrastructură adecvată în gospodărie, de asistentă tehnică si de pregătire profesională specifică, ceea ce limitează calitatea vietii locuitorilor din acest areal.

Pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane după modelul european este necesară o evaluare adecvată a politicii agricole si a dezvoltării durabile, cu referire la următoarele principii de bază:

1. păstrarea sănătătii si a sigurantei umane din zona montană; păstrarea sănătătii animalelor;

2. asigurarea pentru agricultorii montani de venituri care să le garanteze stabilitatea gospodăriilor;

3. asigurarea stabilitătii si viabilitătii comunitătilor ruralmontane, cu asigurarea de servicii corespunzătoare si crearea unei societăti rurale atractive;

4. conservarea resurselor naturale, a solului, a apei, a aerului, a diversitătii biologice si productivitătii acestor resurse naturale;

5. protejarea patrimoniului cultural national material, imobil si mobil, a celui imaterial, precum si a zonelor naturale protejate;

6. valorificarea resurselor naturale disponibile, în limitele potentialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;

7. încurajarea organizării si functionării unor exploatatii montane viabile, favorizarea dezvoltării durabile aplicate prin profesia agricolă;

8. dezvoltarea politicii de dezvoltare durabilă în diverse sectoare ale activitătii agricole si forestiere, în cadrul politicilor parteneriale si contractuale cu agricultorii, cu colectivitătile locale, cu fundatiile si cu asociatiile

profesionale;

9. satisfacerea într-un mod durabil a cerintelor comunitătilor montane locale cu produse alimentare, industriale, precum si asigurarea necesitătilor energetice;

10. implementarea de programe pentru sprijinirea zonelor rămase în urmă ca dezvoltare, eliminarea decalajelor între mediul urban si rural;

11. măsuri pentru consolidarea economiei rural-montane, cresterea veniturilor populatiei si combaterea sărăciei.

 

CAPITOLUL II

Obiective strategice pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane

 

Perspectivele dezvoltării zonei montane trebuie privite în contextul stabilizării populatiei locale, al identitătii zonei si mediului prin care se asigură o bază solidă de pornire pentru o evolutie favorabilă a comunitătilor montane.

Dezvoltarea durabilă a zonei montane asigură întărirea economiei comunitătilor locale si a mostenirii culturale.

Obiectivul general priveste dezvoltarea unei agriculturi montane competitive, bazată pe cunoastere si initiativă privată, capabilă de o evolutie uniformă pe termen lung, care să asigure protejarea patrimoniului natural, cultural si istoric al zonelor rural-montane, precum si cresterea numărului locurilor de muncă, a coeziunii economice si sociale, conform standardelor Uniunii Europene, la nivel national, regional si local.

Principalele obiective ale dezvoltării durabile a zonei montane sunt:

1. consolidarea, dezvoltarea si prosperitatea gospodăriilor familiale prin agricultură si alte activităti.

Dezvoltarea agroturismului, silvoturismului si ecoturismului montan;

2. dezvoltarea activitătilor de mică industrie, a serviciilor si mestesugurilor traditionale bazate pe materii prime locale;

3. oprirea depopulării si sustinerea instalării familiilor tinere în zona montană;

4. aplicarea de măsuri agro-pedo-ameliorative, respectarea bunelor practici agricole în cultivarea terenurilor si cresterea animalelor;

5. dezvoltarea agriculturii si silviculturii în vederea mentinerii si creării de noi locuri de muncă, generatoare de venituri alternative, prin diversificarea activitătilor din zona montană;

6. îmbunătătirea prelucrării si valorificării superioare a resurselor montane prin cresterea calitătii si a valorii adăugate;

7. aplicarea unor practici de management durabil al pădurilor din etajul montan, tinând cont de multiplele functii ecologice ale acestora;

8. ameliorarea infrastructurilor montane si reabilitarea obiectivelor turistice;

9. gospodărirea integrată si durabilă a bazinelor hidrografice din zona montană;

10. conservarea, reabilitarea si utilizarea durabilă a unor ecosisteme afectate, prin promovarea unor tehnologii care să favorizeze utilizarea durabilă a resurselor naturale, a biodiversitătii si a peisajului montan;

11. promovarea tehnologiilor de productie în vederea asigurării stării de sănătate a populatiei, a ecosistemelor, folosirea unor surse de energie care să reducă efectele adverse fată de biodiversitate si de peisajul montan;

12. dezvoltarea productiei ecologice montane; cresterea animalelor din rase ameliorate, cu precădere a bovinelor, ovinelor si caprinelor, în sisteme extensive si semiintensive de exploatare;

13. promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural national material, imobil si mobil, a celui imaterial, precum si a zonelor naturale protejate. Educarea colectivitătilor pentru păstrarea mediului, conservarea traditiilor economice, culturale si etnografice montane;

14. dezvoltarea învătământului, a formării profesionale continue si a cercetării stiintifice aplicative pentru mediul rural montan;

15. amenajarea teritorială în vederea dezvoltării durabile a zonei montane, tinând cont de conditiile ecologice si socioeconomice specifice;

16. păstrarea caracterului traditional al arhitecturii, supravegherea zonelor cu valoare naturală sălbatică exceptională ce urmează a fi transformate în arii protejate, stimularea meseriilor traditionale în domeniul tehnicilor de constructie;

17. dezvoltarea unor politici durabile de transport si de planificare a infrastructurii, care vor tine cont de specificul mediului montan, prin luarea în considerare a protejării zonelor sensibile, în special a ariilor naturale protejate, a zonelor bogate în biodiversitate si a zonelor cu importantă turistică deosebită;

18. dezvoltarea si implementarea unor politici menite să crească gradul de constientizare pentru protectia mediului, îmbunătătirea accesului publicului la informatii privind dezvoltarea durabilă în zona montană, prin realizarea fluxului de informatii si promovarea de programe de educatie specifice în domeniu;

19. promovarea unor proiecte-pilot în vederea amenajării de gospodării montane multifunctionale;

20. constituirea băncii de date montane;

21. delimitarea zonei montane pe grade de vulnerabilitate.

 

CAPITOLUL III

Măsuri pentru implementarea obiectivelor dezvoltării durabile a zonei montane

 

3.1. În domeniul agriculturii

Obtinerea unor randamente ridicate în agricultura montană si a dezvoltării comunitătilor rurale impune luarea următoarelor măsuri adaptate conditiilor sociale si pedoclimatice ale zonei:

1. asigurarea integrată a serviciilor necesare populatiei, realizarea si modernizarea infrastructurii locale, întocmirea planurilor de amenajare a teritoriului montan cu respectarea specificului acestei zone;

2. dotarea gospodăriilor montane cu masini si utilaje pentru productia vegetală si animală, specifice zonei, prin acordarea de facilităti în vederea achizitionării acestora;

3. protectia mediului montan prin acordarea de “indemnizatii compensatorii de handicapuri naturale” (ICHN), în concordantă cu reglementările Consiliului Europei (EC);

4. sprijinirea familiilor tinere din zona montană în vederea organizării de gospodării viabile;

5. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilectie al bovinelor, ovinelor si caprinelor, prin:

- ameliorarea raselor de animale;

- modernizarea adăposturilor, îmbunătătirea conditiilor de cazare, igienă si de protectie a mediului montan, obtinerea de produse animaliere de bună calitate, ameliorarea calitătii fânurilor si a altor categorii de furaje;

- colectarea, procesarea si valorificarea superioară a acestor produse;

6. îmbunătătirea calitativă a pajistilor naturale montane prin:

- lucrări de cartare agrochimică;

- corectarea aciditătii solului;

- combaterea eroziunii solului;

- însământări si supraînsământări;

- efectuarea anuală a lucrărilor de întretinere, utilizarea îngrăsămintelor naturale;

7. dezvoltarea pomiculturii si culturilor de arbusti fructiferi, a culturilor de plante medicinale si aromatice, îmbunătătirea sistemelor de colectare, procesare si valorificare;

8. organizarea de gospodării-pilot multifunctionale în domeniul vegetal, zootehnic si agroturistic;

9. înfiintarea si organizarea de forme asociative ale agricultorilor din zona montană si sprijinirea functionării acestora;

10. utilizarea terenurilor cu respectarea bunelor practici agricole.

3.2. În domeniul dezvoltării si diversificării activitătilor economice generatoare de venituri alternative:

1. sustinerea familiilor de agricultori din zona montană prin acordarea de înlesniri în conditiile legii, asistentă tehnică si de formare, în vederea construirii si modernizării gospodăriilor pentru practicarea agroturismului;

2. stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, pentru valorificarea durabilă a resurselor locale, a mestesugurilor si artizanatului si crearea de noi locuri de muncă.

3.3. În domeniul învătământului si formării profesionale în specificul agromontan:

1. sprijinirea organizării de scoli de arte si meserii cu profil agromontan;

2. elaborarea de manuale, brosuri, pliante si ghiduri necesare învătământului, formării profesionale a producătorilor agricoli si procesatorilor, în domeniul agromontan;

3. organizarea în cadrul Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati a unor programe de formare profesională a agricultorilor montani, corespunzător Planului national pentru agricultură si dezvoltare rurală;

4. organizarea de loturi demonstrative în cadrul scolilor din mediul rural montan si în gospodăriile populatiei, cu culturi adaptate conditiilor pedoclimatice. Înfiintarea de ateliere mestesugăresti;

5. sprijin privind sistemul de gestionare si implementare a fondurilor structurale;

6. sprijinirea accesului la informatii si la programe de promovare; organizarea de instruiri si schimburi de experientă;

7. organizarea de manifestări în vederea valorificării patrimoniului cultural si istoric, prin promovarea si dezvoltarea artei populare, a mestesugurilor, artizanatului traditiilor etnofolclorice.

3.4. În domeniul cercetării montanologice

Cercetarea în domeniul montanologiei are ca obiective:

1. stabilirea si promovarea de tehnologii agricole specifice în scopul dezvoltării durabile a gospodăriilor montane;

2. utilizarea inovatiilor tehnologice pentru dezvoltarea proceselor de productie sigure si economice în conditiile montane;

3. stabilirea unor sisteme de exploatare si de asistentă sanitar-veterinară în zona montană, asigurarea de material genetic valoros si ameliorarea raselor de animale adaptate arealului montan;

4. inventarierea si evaluarea resurselor naturale, sociale si economice ale zonei montane.

3.5. În domeniul silviculturii si protectiei mediului înconjurător:

1. sprijinirea proprietarilor si/sau a detinătorilor de terenuri cu vegetatie forestieră în vederea gestionării durabile a acesteia;

2. sprijinirea înfiintării de asociatii ale proprietarilor si/sau ale detinătorilor de păduri;

3. sustinerea programelor de reconstructie ecologică a zonelor afectate;

4. sustinerea programelor de investitii în infrastructura comunitătilor locale: alimentări cu apă potabilă, canalizare, statii de epurare;

5. sprijinirea dezvoltării retelei montane de arii naturale protejate;

6. acordarea de compensatii proprietarilor de terenuri din zona montană, care le administrează în regim de arie protejată;

7. protectia si gestionarea mediului montan, conservarea florei si faunei sălbatice si a habitatelor acestora.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Furculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculesti, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Furculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculesti, judetul Teleorman.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.808.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Furculesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculesti, judetul Teleorman

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în Administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Furculesti, judetul Teleorman

Statul rom‚n, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Comuna Furculesti, judetul Teleorman, în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculesti

- Imobil 1.386 - cod 8.29.09. - nr. M.F. 103.735

- suprafata construită = 3.397 m2 - suprafata desfăsurată = 3.397 m2 - suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 70.970 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Satu Mare în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Satu Mare, Str. Lăcrimioarei nr. 37, judetul Satu Mare, compus din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Satu Mare în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Satu Mare si Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.811.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Satu Mare în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de Identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Satu Mare, Str. Lăcrimioarei nr. 37, judetul Satu Mare

28.004

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Satu Mare

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Satu Mare

I. Identificat cu nr.: - C.F.: 56.293 - Topo: 14.803/31 II. Constructia care se transmite: Parter = 203 m2 Etaj I = 203 m2 Etaj II = 203 m2

Total suprafată desfăsurată = 609 m2 III. Terenul aferent: 203 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 cu suma de 1.500.000 mii lei la capitolul 51.01, titlul 02, alineatul 14.02, pentru asigurarea participării expertilor români la activitătile organizate de Alianta Nord-Atlantică în perioada noiembrie-decembrie 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Oficiului Registrului National al

Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.826.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 21 iulie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la coloana “Caracteristicile tehnice ale imobilului”, în loc de: “Cheltuielile efectuate, înregistrate în contabilitate = 16,18 miliarde lei”, se va citi: “Cheltuielile efectuate, înregistrate în contabilitate = 2.011.073 mii lei”.