MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.022      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 4 din 1 noiembrie 2004 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 6 din 1 noiembrie 2004 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului George Gibescu pentru functia de Presedinte al României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.461. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutiile publice si a instructiunilor de aplicare a acestuia

 

1.612. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1086

 

1.613. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1087

 

1.624. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii noiembrie 2004

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 4

din 1 noiembrie 2004

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

La data de 30 octombrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, Contestatia înregistrată la nr. 42/CT/44 din 30 octombrie 2004, formulată de Adrian Camil Homoroceanu, privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, la alegerile din 28 noiembrie 2004, contestatie ce formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 599F/2004.

În contestatia formulată se solicită “reverificarea semnăturilor sustinătorilor lui Băsescu, întrucât s-a folosit stratagema strângerii semnăturilor pentru Stolojan”. Autorul contestatiei arată că “declaratia autentică a domnului Băsescu Traian, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, este un fals în acte publice”. De asemenea, prin “Cererea de completare si întregire a contestatiei”, sustine că “inducerea în eroare a electoratului de către numitul Băsescu Traian Romeo prin prezentarea ca mincinoasă a unei fapte adevărate (calitatea de colaborator al securitătii ca politie politică) în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust este un mijloc fraudulos”. Consideră că primarul general al Capitalei foloseste “o adevărată punere în scenă” prin “repetitia exagerată a expresiei «Dati-mi Consiliul!»”, ceea ce “reprezintă o manifestare a unui comportament politic aberant, psihopatologic, care pune numeroase semne de întrebare asupra responsabilitătii viitorului Presedinte al României - dacă acesta va fi ales să fie Presedinte al tuturor românilor”.

Autorul contestatiei arată că, disponibilizat fiind, adversarii săi au formulat si depus cereri cu rea-credintă, obstructionând aflarea adevărului. Astfel, consideră că “este evidentă acoperirea abuzurilor numitului Băsescu în primul rând de către instantele judecătoresti, cât si de către alte institutii ale statului care sunt mână în mână cu PMB datorită intereselor comune nelegale”.

În sprijinul acestor sustineri sunt invocate numeroase reglementări interne si internationale.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea contestatiei ca neîntemeiată. În acest sens arată că aspectele invocate de contestator, care au strânsă legătură cu un litigiu de muncă aflat pe rolul instantelor judecătoresti, exced cadrului prevăzut de Legea nr. 370/2004. În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia domnul Traian Băsescu ar fi fost colaborator al securitătii ca politie politică, consideră că aceste acuzatii au fost examinate de CNSAS în temeiul dispozitiilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică.

CURTEA,

analizând contestatia formulată de Adrian Camil Homoroceanu privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, actele depuse la dosar, precum si concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României.

Examinând contestatia, Curtea retine că în motivarea acesteia se face o caracterizare a activitătii domnului Traian Băsescu prin prisma unor considerente moral-politice avute în vedere de contestator. Analizând motivele invocate, Curtea constată că acestea nu pot fi primite, deoarece reprezintă opinii personale ale contestatorului.

De asemenea, în contestatie, s-a solicitat “reverificarea semnăturilor de sustinere” a candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, ceea ce excede, însă, competentei Curtii Constitutionale. Potrivit prevederilor art. 5 lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, Biroul Electoral Central constată respectarea prevederilor legii pentru depunerea si înregistrarea candidaturilor, scop în care poate solicita Ministerului Public verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) din lege, referitoare la lista sustinătorilor.

În consecintă, Curtea urmează să respingă contestatia care formează obiectul prezentei cauze.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de Adrian Camil Homoroceanu.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 6

din 1 noiembrie 2004

privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului George Gibescu pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

La data de 30 octombrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 138/C din 30 octombrie 2004, formulată de domnul George Gibescu împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 6 din 19 octombrie 2004, prin care s-a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 28 noiembrie 2004.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 601F/2004.

În motivarea contestatiei, domnul George Gibescu a arătat că hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a candidaturii sale pentru functia de Presedinte al României este nejustificată. Apreciază că îndeplineste conditiile prevăzute de Constitutie pentru a putea candida ca independent. Consideră că Legea nr. 370/2004 este “anticonstitutională, antidemocratică si antinatională în ceea ce priveste obligativitatea celor 200.000 de semnături”.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, coroborat cu art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, solicită respingerea contestatiei, candidatura contestatorului neîndeplinind conditiile prevăzute de lege pentru a fi înregistrată.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si celor ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului George Gibescu pentru functia de Presedinte al României.

În conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 370/2004 propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României se fac în scris si vor fi primite numai dacă:

“(2) [...] c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, precum si de lista sau listele sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.

(3) Lista sustinătorilor este un act public, sub sanctiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate si semnătura alegătorilor care sustin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sustinătorilor. Modelul listei sustinătorilor si al declaratiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa nr. 1.”

Curtea constată că propunerea de candidatură formulată de domnul George Gibescu nu îndeplineste conditiile obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea  Presedintelui României.

Astfel, cererea de depunere a candidaturii înregistrate de contestator la Biroul Electoral Central nu este însotită de lista cu cel putin 200.000 de sustinători cu drept de vot.

Având în vedere dispozitiile legale citate si situatia mai sus arătată, rezultată din actele dosarului, Curtea Constitutională constată că neînregistrarea de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului George Gibescu pentru functia de Presedinte al României s-a realizat cu respectarea deplină a prevederilor constitutionale si legale aplicabile, iar contestatia formulată de acesta împotriva hotărârii de neînregistrare este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului George Gibescu pentru functia de Presedinte al

României.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutiile publice si a instructiunilor de aplicare a acestuia

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si al art. III din Ordonanta Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, vor fi aplicate experimental în trimestrul I al anului 2005, în paralel cu reglementările existente, de către institutiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicării experimentale si a propunerilor efectuate de alte institutii publice, reglementările prevăzute la art. 1 vor face obiectul unor eventuale completări, vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si se vor aplica de institutiile publice începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexei nr. 1, care va fi comunicată institutiilor implicate în actiunea de experimentare si va fi publicată pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro) pentru propuneri si observatii.

Art. 5. - Directia generală a contabilitătii publice va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2004.

Nr. 1.461.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

institutiilor publice care urmează să aplice experimental, în cursul trimestrului I al anului 2005, Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia

 

1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ:

- Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Alba

- Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Giurgiu

- Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Hunedoara

- Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Vrancea

2. MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE:

- Unitatea Militară 02544 Bucuresti

- Unitatea Militară 02550 Bucuresti

- Unitatea Militară 02490 Bucuresti

- Unitatea Militară 01835 Bucuresti

- Unitatea Militară 02150 Bucuresti

- Unitatea Militară 02574 Bucuresti

- Unitatea Militară 02030 Bucuresti

3. MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

4. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

5. SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

6. ADMINISTRATIA NATIONALĂ A REZERVELOR DE STAT

- activitatea proprie

- Unitatea Teritorială nr. 350

7. MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- activitatea proprie

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galati

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti

8. CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE:

- Casa Judeteană de Pensii Dâmbovita;

- Casa Judeteană de Pensii Hunedoara;

- Casa Judeteană de Pensii Vaslui.

9. MINISTERUL JUSTITIEI

- Administratia Natională a Penitenciarelor

10. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALATI

11. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI

12. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1086

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 2 noiembrie 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1086.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 noiembrie 2004.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 31 ianuarie, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 si 24 februarie 2005.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare, titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 13,5% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 13,5 x 90/360 x 100,

 

unde:

D - suma dobânzii;

VN - valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 26 noiembrie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului.

Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 2 noiembrie 2004 la 13,5% pe an. Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării acestora la ghiseele Trezoreriei Statului, astfel:

a) certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere;

b) certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

           

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.612.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1087

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 3 noiembrie 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1087.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 si 26 noiembrie 2004.

Termenul de răscumpărare a  certificatelor de trezorerie este în zilele de: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 si 25 mai 2005.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare, titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 14% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 14 x 180/360 x 100,

 

unde:

D - suma dobânzii;

VN - valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 26 noiembrie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului.

Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 2 noiembrie 2004 la 13,5% pe an. Certificatele se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării titularului la ghiseele acesteia, astfel:

a) certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobândă la vedere;

b) certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.613.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii noiembrie 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna noiembrie 2004, se aprobă prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 1.100 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 1.624.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna noiembrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna noiembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul

Valoarea emisiunii de zile

- lei -

RO0406DBN0Y5

4 noiembrie 2004

8 noiembrie 2004

6 noiembrie 2006

728

500.000.000.000

RO0407DBN0Z1

11 noiembrie 2004

15 noiembrie 2004

12 noiembrie 2007

1.092

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN0Y5

7 noiembrie

6 noiembrie

 

RO0407DBN0Z1

14 noiembrie

13 noiembrie

12 noiembrie

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366,

unde:

D - dobânda (cuponul);

V - valoarea nominală totală;

d - rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 - zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, lansate în luna noiembrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna noiembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul

Valoarea emisiunii de zile

- lei -

RO0409DBN107

18 noiembrie 2004

22 noiembrie 2004

23 noiembrie 2009

1.827

100.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual, la datele de 23 mai si 23 noiembrie 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365

 

unde:

D - dobânda (cuponul);

V - valoarea nominală totală;

z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d - rata dobânzii, exprimată procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai) si martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie) plus o marjă M, si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [Π(IPCi/100) - 1] x 100 + M,

 

unde:

i - septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai);

respectiv

i - martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie);

IPCi - indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai) si martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie), publicat de Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;

M - marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.