MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.021         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

447. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

849. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

451. - Lege privind marca temporală

 

853. - Decret pentru promulgarea Legii privind marca temporală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.802. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operatii, în actiuni de luptă sau în atentate teroriste

 

1.817. - Hotărâre privind înfiintarea Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

764. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 30 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 447.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 849.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind marca temporală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic al mărcii temporale si conditiile de furnizare a serviciilor de marcare temporală.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) amprenta atasată unui document electronic reprezintă acea informatie cu ajutorul căreia documentul poate fi identificat în mod unic, dar care nu permite deducerea continutului documentului respectiv;

b) marca temporală este o colectie de date în formă electronică, atasată în mod unic unui document electronic; ea certifică faptul că anumite date în formă electronică au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporală;

c) certificatul asociat mărcii temporale este acea informatie cuprinsă în marca temporală prezentabilă în formă inteligibilă si care contine cel putin furnizorul de servicii de marcare temporală, numărul de ordine din registrul furnizorului si informatia reprezentând momentul de timp;

d) baza de timp reprezintă sistemul unitar de referintă temporală la care se raportează toti furnizorii de servicii de marcare temporală;

e) autoritatea de reglementare si supraveghere este autoritatea prevăzută în cap. IV “Monitorizare si control”, sectiunea 1 “Autoritatea de reglementare si supraveghere” din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, denumită în continuare autoritatea.

Art. 3. - (1) Marca temporală este formată din cel putin următoarele elemente:

a) amprenta atasată documentului electronic supus marcării;

b) data si momentul de timp aferente documentului supus marcării, exprimate în timp universal;

c) informatii care identifică în mod unic furnizorul de servicii de marcare temporală;

d) numărul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporală.

(2) Informatiile verificate la furnizorul de servicii de marcare temporală sunt:

a) elementele de identificare ale certificatului relativ la cheia ce verifică marca;

b) identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei.

(3) Marca temporală poate să contină si elementele de identificare ale solicitantului mărcii temporale.

Art. 4. - (1) Marca temporală trebuie generată de un sistem informatic sigur, care va îndeplini următoarele cerinte de securitate:

a) asigură că este imposibil să fie emisă o marcă corectă pentru un alt timp decât momentul când a fost primit documentul sau să se schimbe ordinea în care mărcile de timp sunt emise;

b) asigură continuitatea furnizării serviciului.

(2) Generarea mărcii temporale trebuie să garanteze un timp de răspuns; modul de calcul si eroarea maxim admisibilă vor fi stabilite de autoritate prin norme.

Art. 5. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligatia de a crea si de a mentine un registru electronic operativ de evidentă cuprinzând momentul de timp la care au fost emise mărcile temporale.

(2) Structura si conditiile de exploatare ale registrului electronic vor fi stabilite de autoritate prin norme.

Art. 6. - (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activitătilor legate de emiterea mărcilor temporale, persoanele care intentionează să furnizeze servicii de marcare temporală au obligatia de a notifica autoritătii data

începerii acestor activităti.

(2) O dată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) furnizorii de servicii de marcare temporală au obligatia de a comunica autoritătii următoarele informatii si documente:

a) asigurarea activitătilor conform art. 8;

b) certificatul calificat pe baza căruia se va putea verifica semnătura asupra mărcii temporale;

c) politica referitoare la protectia datelor cu caracter personal care să fie conformă cu legislatia română în vigoare;

d) orice alte informatii referitoare la activitatea de furnizare de servicii de marcare temporală cerute de autoritate.

Art. 7. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să dispună de instrumente financiare asigurătorii pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăsurării activitătilor legate de

marcarea temporală.

(2) Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau printr-o altă modalitate stabilită prin decizie a autoritătii.

(3) Suma asigurată si, respectiv, suma acoperită prin scrisoarea de garantie sunt stabilite de autoritate.

Art. 8. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au următoarele obligatii:

a) să mentină înregistrări ale mărcilor temporale emise pe o perioadă de 10 ani;

b) să păstreze documentatia aferentă algoritmilor si procedurilor de generare a mărcilor temporale emise;

c) să asigure posibilitatea obtinerii si verificării on-line a mărcilor temporale; verificarea se face gratuit;

d) să asigure accesarea permanentă a bazei de timp.

(2) În cazul încetării activitătii, furnizorul de servicii de marcare temporală are obligatia să transfere unui alt furnizor de servicii de marcare temporală sau, după caz, autoritătii registrul electronic operativ de evidentă, registrul mărcilor temporale, precum si documentatia aferentă algoritmilor si procedurilor de generare a mărcilor temporale emise.

Art. 9. - (1) Responsabilitatea aplicării dispozitiilor prezentei legi si a reglementărilor legate de aceasta revine autoritătii.

(2) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea va desemna furnizorul unic de bază de timp.

(3) Autoritatea va emite norme continând setul minimal de proceduri pentru activitatea de generare a mărcii temporale, precum si procedurile de verificare a aplicării acestora.

(4) Autoritatea va supraveghea îndeplinirea obligatiilor impuse de prezenta lege furnizorilor de servicii de marcare temporală.

(5) În cazul în care furnizorul de servicii de marcare temporală este în imposibilitate de a-si îndeplini obligatiile, autoritatea poate dispune suspendarea temporară sau, după caz, încetarea activitătii furnizorului.

(6) În cadrul Registrului furnizorilor de servicii de certificare prevăzut la art. 28 din Legea nr. 455/2001 se va crea o sectiune distinctă, destinată furnizorilor de servicii de marcare temporală. Informatiile care trebuie prevăzute în acest registru sunt stabilite de către autoritate prin norme.

Art. 10. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală răspunde pentru prejudiciul adus oricărei persoane care îsi întemeiază conduita pe efectele juridice ale respectivelor mărci temporale:

a) în ceea ce priveste exactitatea, în momentul eliberării mărcii temporale, a tuturor informatiilor pe care le contine;

b) în ceea ce priveste asigurarea că, în momentul eliberării mărcii temporale, furnizorul identificat în cuprinsul acesteia detinea datele de generare a mărcii temporale corespunzătoare datelor de verificare a mărcii temporale, prevăzute în prezenta lege;

c) în privinta îndeplinirii tuturor obligatiilor prevăzute la art. 3-8.

(2) Furnizorul de servicii de marcare temporală nu răspunde potrivit alin. (1) în cazurile în care probează că, desi a depus diligenta necesară, nu a putut împiedica producerea prejudiciului.

Art. 11. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală poate să indice în cuprinsul unei mărci temporale restrictii ale utilizării acesteia, precum si limite ale valorii operatiunilor pentru care aceasta poate fi

utilizată, cu conditia ca respectivele restrictii să poată fi cunoscute de terti.

(2) Furnizorul de servicii de marcare temporală nu răspunde pentru prejudiciile rezultând din utilizarea unei mărci temporale cu încălcarea restrictiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.

Art. 12. - (1) Constituie contraventie dacă, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de marcare temporală care furnizează serviciul de marcare temporală fără notificarea prealabilă prevăzută la art. 6.

(2) Constituie contraventie dacă, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctionează cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b).

(3) Constituie contraventie dacă, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) si d).

Art. 13. - Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001.

Art. 14. - În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea va elabora normele tehnice si metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 451.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind marca temporală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind marca temporală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 853.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operatii, în actiuni de luptă sau în atentate teroriste

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operatii, în actiuni de luptă sau în atentate teroriste, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ceremonialurile funerare se organizează pentru personalul militar, pentru politisti si personalul civil trimis în misiune în străinătate de institutiile si autoritătile publice din sistemul de apărare si securitate natională, decedati în teatrele de operatii, în actiuni de luptă, în timpul si din cauza îndeplinirii misiunilor încredintate sau în atentatele teroriste.

Art. 3. - Autoritatea organizatoare a ceremonialurilor funerare este obligată să întreprindă toate măsurile pentru asigurarea solemnitătii si reprezentativitătii la nivel national în conditii de maximă securitate.

Art. 4. - Fondurile necesare îndeplinirii prevederilor metodologiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetele alocate institutiilor publice apartinând sistemului de apărare si securitate natională organizatoare.

Art. 5. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii institutiilor publice implicate stabilesc prin acte normative specifice detaliile activitătilor prevăzute de metodologie si prin ordin comun unitătile din subordine cu responsabilităti privind organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor militare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.802.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operatii, în actiuni de luptă sau în atentate teroriste

 

A. Activităti ce se desfăsoară până la sosirea decedatilor în tară:

1. anuntarea conducătorilor institutiilor sau ai autoritătilor publice, după caz;

2. anuntarea rudelor si asigurarea transportului acestora la punctul de trecere a frontierei de stat.

B. Activităti ce se desfăsoară pe timpul ceremonialului la punctul de trecere a frontierei de stat:

1. primirea reprezentantilor institutiilor sau autoritătilor publice, membrilor de familie ai celor decedati, reprezentantilor cultelor religioase, ai mass-media; organizarea gărzii de onoare; constituirea gărzilor de veghe

formate din 6-8 militari sau politisti, după caz, pentru fiecare decedat;

2. scoaterea sicrielor din mijlocul de transport cu care acestea au fost aduse, în ordinea descrescândă a gradelor sau functiilor;

3. prezentarea onorurilor de către garda de onoare.

C. Deplasarea cortegiului funerar la locul de depunere a sicrielor si activitătile ce se desfăsoară:

1. transportul cu escortă într-un vehicul mortuar la locul de depunere, astfel: pentru municipiul Bucuresti, la Biserica Ortodoxă din str. Mănăstirea Casin; pentru celelalte localităti, la lăcasurile de cult stabilite de ierarhul locului; în cazul credinciosilor apartinând altor culte religioase, la lăcasurile de cult stabilite de conducătorul cultului de care apartinea decedatul;

2. depunerea sicriului în prezenta publicului si a înaltilor reprezentanti ai autoritătilor publice, participanti la ceremonialul funerar:

a) instituirea gărzii permanente, câte una pentru fiecare sicriu, formată din 4 militari ori politisti, după caz, condusă de un subofiter sau de un agent de politie apartinând aceleiasi categorii de forte din care a făcut parte persoana decedată;

b) constituirea dispozitivului pentru oficierea ceremonialului funerar;

3. oficierea slujbei religioase de către cea mai înaltă autoritate religioasă;

4. omagiul adus de personalitătile statului;

5. pelerinajul si omagiul cetătenilor;

6. iesirea din biserică/din lăcasul de cult;

7. prezentarea onorului de către garda de onoare;

8. deplasarea către locurile de înhumare sau localitătile de resedintă cu mijloace puse la dispozitie de Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor sau, după caz, de institutia sau de autoritatea publică organizatoare.

D. Activităti conexe:

1. declararea zilei în care are loc procesiunea religioasă ca zi de doliu national;

2. organizarea sectorului mass-media în locurile de desfăsurare a ceremonialurilor funerare;

3. asigurarea unor facilităti privind circulatia cu mijloace de transport în comun a cetătenilor, pentru participarea la ceremonialurile organizate;

4. asigurarea măsurilor specifice de ordine publică;

5. acordarea de asistentă psihologică membrilor de familie si rudelor celor decedati;

6. asigurarea de către institutia sau autoritatea publică organizatoare, pentru rudele până la gradul 2 inlcusiv, a transportului din si spre localitătile de resedintă, cazarea si masa gratuite pe perioada desfăsurării ceremonialului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti, prin reorganizarea Statiei Centrale de Salvare Bucuresti, care se desfiintează.

(2) Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 3, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti se finantează integral din venituri proprii. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile prestate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate si cu alti beneficiari din sectorul public sau privat, precum si din alte surse, conform legii.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de consiliul de conducere, cu acordul Ministerului Sănătătii, potrivit legii. Excedentul anual al bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

Art. 3. - Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti are următoarele atributii:

a) asigurarea transportului sanitar terestru sau aerian al pacientilor externati si stabilizati, din unitătile sanitare către domicilii, la cererea unitătilor sanitare, între unităti sanitare, cu aprobarea casei de asigurări de sănătate, sau la solicitarea directă a apartinătorilor pacientilor, cu plata directă a serviciilor;

b) transportul sanitar terestru sau aerian, după caz, de medicamente, produse biologice, seruri, vaccinuri, sânge sau materiale sanitare, la cererea unitătilor sanitare;

c) preluarea operativă, cu autosanitarele proprii sau cu aeronavele proprii, a solicitărilor pentru transport sanitar nemedicalizat sau partial medicalizat, a bolnavilor care pot fi asistati medical pe perioada transportului, după caz;

d) preluarea operativă si transportul de organe, tesuturi pentru transplant si/sau echipe de transplant;

e) asigurarea transportului sanitar aerian în cazul internărilor sau externărilor atât pe teritoriul României, cât si în afara granitelor tării;

f) participarea la actiuni de pregătire pentru interventii în caz de dezastre.

Art. 4. - În interesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) transport sanitar nemedicalizat - transport de pacienti care nu necesită însotire si monitorizare de către un cadru medical calificat pe durata transportului;

b) transport sanitar partial medicalizat - transport de pacienti care necesită însotire si monitorizare minimă pe durata transportului, viata lor nefiind în pericol imediat;

c) transport sanitar medicalizat - transport de pacienti care necesită monitorizare si însotire la nivel de terapie intensivă mobilă pe durata transportului.

Art. 5. - (1) Conducerea Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti este asigurată de un consiliu de conducere constituit dintr-un director si 4 membri.

(2) Directorul si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii, si au calitatea de personal contractual.

(3) Directorul este presedintele consiliului de conducere.

(4) În exercitarea atributiilor sale, directorul emite decizii cu caracter individual.

(5) Consiliul de conducere are următoarele atributii:

a) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al unitătii;

b) analizează si propune lista investitiilor care urmează să se realizeze;

c) răspunde de modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune măsuri de îmbunătătire a activitătii statiei;

d) conduce operativ întreaga activitate a statiei.

Art. 6. - Decontarea contravalorii serviciilor contractate cu sistemul de asigurări sociale de sănătate se face conform contractului de furnizare, pe baza documentelor justificative, în functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 7. - (1) Bunurile mobile si imobile aflate în patrimoniul Statiei Centrale de Salvare Bucuresti vor fi preluate de Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Aeronavele din patrimoniul Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti sunt de interes public national si vor fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 3.

(3) Sumele necesare pentru punerea în stare de aeronavigabilitate a aeronavelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, pe baza programelor de sănătate, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Personalul din cadrul Statiei Centrale de Salvare Bucuresti va fi preluat de Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti, ca personal contractual, începând cu data înfiintării acesteia.

(2) Personalul preluat beneficiază de salariile si drepturile avute anterior înfiintării Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti. (3) Salarizarea personalului Statiei Centrale de Transport

Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti se face conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 9. - Operarea aeronavelor din dotarea Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti se efectuează în conformitate cu reglementările si legislatia specifice în vigoare.

Art. 10. - Regulamentul de organizare si functionare al Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti, organigrama si numărul maxim de posturi se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pozitia 24 de la cap. II lit. A - Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii din anexa nr. 2 “Lista cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii” la Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.817.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 11 si 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

Art. I. - Alineatul 1 al articolului 3 din Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 3 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 1.623.678.174 mii lei pentru cantitatea de 262.863.326 kg carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 12.527.549 kg carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 62.637.745 mii lei;

b) pentru cantitatea de 103.138.044 kg carne porc, valoarea totală a subventiei este de 825.104.352 mii lei;

c) pentru cantitatea de 52.588 kg carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 210.352 mii lei;

d) pentru cantitatea de 147.145.145 kg carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 735.725.725 mii lei.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 764.