MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 278             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 30 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

66. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

167. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonantă de urgentă privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere

 

12. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.111/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind codul referitor la produsele medicinale veterinare

 

118. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

 

459. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, cu următoarele completări:

- După articolul 5, se introduc patru articole noi, articolele 6-9, cu următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Imobilele care au apartinut comunitătilor minoritătilor nationale din România si care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, compuse din constructii împreună cu terenul aferent, existente în natură, se restituie fostilor proprietari în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonante de urgentă, constructiile, împreună cu anexele acestora si terenurile aferente lor situate în intravilanul localitătilor, cu oricare din destinatiile avute la data preluării.  Bunurile devenite imobile prin încorporare, adăugirile si îmbunătătirile la aceste constructii se preiau cu plata lor la valoarea actualizată.

(3) Prin comunitatea minoritătilor nationale se întelege entitatea juridică de drept privat, constituită si organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetătenilor unei comunităti ale unei minorităti nationale ce a detinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv si care dovedeste că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. Recunoasterea continuitătii entitătii juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate se face de către instanta judecătorească ce a autorizat functionarea acesteia, în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În toate cazurile, cererile de restituire a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, instituită în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se depun în termenul util stabilit de comisie.

(5) În cazul în care imobilele ce fac obiectul cererilor de restituire sunt afectate unor activităti de interes public din învătământ si cercetare, sănătate sau sunt destinate functionării unor asezăminte social-culturale, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentante ale organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România, solicitantul restituirii poate opta pentru:

a) restituirea numai a nudei proprietăti, caz în care imobilul respectiv îsi va păstra afectatiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data deciziei de restituire. În această perioadă proprietarul este scutit de plata impozitului pe proprietate si, totodată, va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. Plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor pe această perioadă;

b) acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în conditiile Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Comisia specială de retrocedare va analiza documentatia prezentată de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate sau, după caz, respingerea cererii de restituire, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată.

(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronuntată de tribunal poate fi atacată cu recurs, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru si birourile de carte funciară, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea expresă a Comisiei speciale de retrocedare, informatii privind situatia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor acesteia.

(4) Prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002.

Art. 9. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.

(2) În cadrul aceluiasi termen, se vor completa în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului, atributiile si regulamentul Comisiei speciale de retrocedare.

(3) În vederea asigurării conditiilor de functionare si dotare a Comisiei speciale de retrocedare, se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor în mod corespunzător.

(4) În cazul în care, pentru imobilele ce au făcut obiectul procedurilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România si în prezenta ordonantă de urgentă, din diverse motive nu s-au concretizat procedurile de restituire, solutionarea restituirii acestora se va prelua si se va hotărî de către Comisia specială de retrocedare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 2 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 155 alin. (1) si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 66.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 167.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere

 

În vederea asigurării continuitătii contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinatia de locuintă si pentru cele privind garajele din imobilele care se află în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, a căror durată expiră la data de 8 aprilie 2004, elemente care vizează interesul public si general si constituie situatie de urgentă si totodată extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Durata contractelor de închiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, din proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, care expiră la data de 8 aprilie 2004, se prelungeste de drept pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Durata contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, care expiră la data de 8 aprilie 2004, se prelungeste, la cererea chiriasilor, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

În vederea aplicării unui tratament egal tuturor veteranilor de război si pentru evitarea unui impact social asupra unei categorii de persoane de vârstă înaintată a căror contributie adusă pentru apărarea tării este unanim recunoscută, elemente care vizează interesul public si care au caracter de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După articolul 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - Începând cu luna martie 2004, renta lunară prevăzută la art. 13 si 14 se calculează, după caz, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Nationale, stabilite conform legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 12.

 

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind codul referitor la produsele medicinale veterinare

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 158.464 din 12 decembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind codul referitor la produsele medicinale veterinare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.111.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul prevederilor art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002,

tinând cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999),

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 42/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “ROMFILATELIA” - S.A., ca filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se deleagă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. îndeplinirea obligatiilor care decurg pe plan national si international din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare privind activitătile comerciale si operationale referitoare la toate serviciile postale prevăzute în aceste acte, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2).

(2) În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “ROMFILATELIA” - S.A., ca filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., se deleagă Societătii Comerciale “ROMFILATELIA” - S.A. îndeplinirea obligatiilor care decurg pe plan national si international din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale si a regulamentelor de aplicare a acesteia privind emiterea, punerea si retragerea din circulatie de timbre si efecte postale si distribuirea si comercializarea timbrelor postale.

(3) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, între Compania Natională “Posta Română” - S.A. si Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A. se va încheia o conventie prin care se va transmite către Compania Natională “Posta Română” - S.A. dreptul exclusiv privind distribuirea si comercializarea timbrelor si efectelor postale destinate atestării plătii contravalorii serviciului postal.

(4) Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A. are dreptul să încheie conventii cu Compania Natională “Posta Română” - S.A. si cu orice altă entitate privind transmiterea dreptului de distribuire si comercializare a timbrelor postale cu valoare filatelică.

Art. 2. - Compania Natională “Posta Română” - S.A. si Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A. participă la lucrările organismelor si organizatiilor internationale specializate în domeniul postal si asigură conditiile de integrare a serviciilor postale române în cadrul serviciilor postale internationale si de aliniere la standardele tehnologice si de calitate ale acestor servicii, recunoscute pe plan mondial.

Art. 3. - Compania Natională “Posta Română” - S.A. si Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A. îsi vor desfăsura activitatea internatională în baza legislatiei postale în vigoare, având competenta de a încheia acorduri operationale cu alti operatori care participă la exploatarea si dezvoltarea serviciilor postale, respectiv a activitătii filatelice.

Art. 4. - În functie de evolutia care se va înregistra în cadrul serviciilor postale, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va putea desemna si alte persoane de drept public sau privat responsabile cu îndeplinirea obligatiilor ce decurg din ratificarea de către România a actelor Uniunii Postale Universale.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 253/2002 privind desemnarea Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 8 octombrie 2002.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi dus la îndeplinire de Compania Natională “Posta Română” - S.A. si Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 118.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării si a finantării datoriei publice pe luna aprilie, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie si ale obligatiunilor de stat în sumă totală de 11.700 miliarde lei si 50 milioane dolari S.U.A., prevăzute în anexele nr. 1-4.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 459.

 

ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0405CTN0K6

30 martie 2004

1 aprilie 2004

31 martie 2005

364

1.300.000.000.000

RO0404CTN0L5

6 aprilie 2004

8 aprilie 2004

8 iulie 2004

91

300.000.000.000

RO0405CTN0M2

6 aprilie 2004

8 aprilie 2004

7 aprilie 2005

364

1.200.000.000.000

RO0404CTN0Q4

9 aprilie 2004

9 aprilie 2004

9 mai 2004

30

2.000.000.000.000

RO0404CTN0R2

13 aprilie 2004

13 aprilie 2004

13 mai 2004

30

3.000.000.000.000

RO0404CTN0N1

13 aprilie 2004

15 aprilie 2004

14 octombrie 2004

182

800.000.000.000

RO0405CTN0O8

20 aprilie 2004

22 aprilie 2004

21 aprilie 2005

364

1.000.000.000.000

RO0405CTN0P5

27 aprilie 2004

29 aprilie 2004

28 aprilie 2005

364

1.000.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului;

- în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive participantul indică valoarea pe care doreste să o adjudece, fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizând următoarele formule:

 

P = 1-(d x r)/360

y = r/P,

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale.

Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si se va da publicitătii.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna aprilie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna aprilie 2004, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0406DBN0A5

1 aprilie 2004

5 aprilie 2004

3 aprilie 2006

728

400.000.000.000

RO0407DBN0B2

15 aprilie 2004

19 aprilie 2004

16 aprilie 2007

1.092

400.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN0A5

4 aprilie

3 aprilie

 

RO0407DBN0B2

18 aprilie

17 aprilie

16 aprilie

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366,

unde:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum

 

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna aprilie 2004, lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0409DBN0C8

22 aprilie 2004

26 aprilie 2004

26 aprilie 2009

1.826

300.000.000.000

           

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitatia în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si plăti semianual, la datele de 26 octombrie si 26 aprilie 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365,

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie) si august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie) plus o marjă M, si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

 

d = 365/z [Π (IPCi/100) - 1] x 100 + M,

            în care:

i = februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie), respectiv,

i = august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie) si august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie), publicat si transmis lunar Ministerului Finantelor Publice de către Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în valută lansate în luna aprilie 2004

 

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în dolari S.U.A., astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- dolari S.U.A. -

RO0405CTE010

13 aprilie 2004

16 aprilie 2004

15 aprilie 2005

364

50.000.000

 

Art. 2. - În functie de necesitătile de finantare si dobânda înregistrată la data licitatiei, Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul de a majora sau micsora valoarea anuntată a emisiunii.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobândă în valută este de 10.000 dolari S.U.A. cu multiplii aferenti.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. se pun în vânzare la valoarea nominală, în formă dematerializată, si pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice rezidente si/sau nerezidente.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data de 13 aprilie 2004, iar adjudecarea se va face după metoda pretului uniform.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si vor cuprinde numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00. Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 8. - Dobânzile se vor calcula si plăti la data scadentei, prin creditarea conturilor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizati pe piata titlurilor de stat si/sau ale băncilor detinători înregistrati, comunicate oficial de către acestia Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterior datei scadentei.

Dobânda se va determina conform formulei:

D = N x r x z /360,

în care:

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. detinute;

r = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda.

Pentru respectarea perioadelor de detinere de către Ministerul Finantelor Publice a contravalorii certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută emise, de 364 de zile, în situatia în care datele decontării sau datele scadentei capitalului si dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Plata certificatelor de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat si/sau de către băncile detinători înregistrati, în contul de dolari S.U.A. al Băncii Nationale a României deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. adjudecate.

În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întârziere se va plăti o dobândă de penalizare la nivelul ratei dobânzii de licitatie adjudecate, plus 2 puncte procentuale.

Art. 10. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. se va efectua la scadentă, conform datei prevăzute în tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizati si/sau ale băncilor detinători înregistrati, comunicate oficial Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterior datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută exprimate în dolari S.U.A. Nu sunt admise răscumpărările în avans.

Art. 11. - Certificatele de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. sunt negociabile pe piata secundară. Proprietatea acestora va fi înregistrată conform reglementărilor în vigoare privind operatiunile cu titluri de stat, după caz, în registrul principal mentinut la nivelul Băncii Nationale a României sau în registrul secundar mentinut de către intermediarii pietei titlurilor de stat, înregistrări care garantează detinătorului dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat.

Art. 12. - Tranzactionarea certificatelor de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. pe piata secundară nu va fi permisă în ultimele două zile lucrătoare anterior datei scadentei.

Art. 13. - Regimul fiscal al certificatelor de trezorerie cu dobândă în dolari S.U.A. prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.