MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 253              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Marti, 23 martie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

132. - Decret pentru înaintarea în gradul de generallocotenent a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

133. - Decret pentru înaintarea în gradul următor a unui viceamiral si pentru acordarea gradului de contraamiral de flotilă unui comandor din Ministerul Apărării Nationale, la trecerea în rezervă

 

134. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Serviciul Român de Informatii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 113 din 11 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

293. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

317. - Hotărâre privind utilizarea zonelor umede costiere ca zone de ancorare

 

318. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Huilei - S.A.

 

319. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

217. - Decizie a directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

430. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul de general-locotenent a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/37 din 1 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 martie 2004 domnul general-maior Serban Marin Marinescu se înaintează în gradul de general-locotenent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 132.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul următor a unui viceamiral si pentru acordarea gradului de contraamiral de flotilă unui comandor din Ministerul Apărării Nationale, la trecerea în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/37 si S/38 din 1 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 martie 2004, la trecerea în rezervă, domnul viceamiral Corneliu Valentin Rudencu se înaintează în gradul de amiral, iar domnului comandor Marius Gheorghe Hanganu i se acordă gradul de contraamiral de flotilă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 133.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 85 alin. 1 lit. e) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 martie 2004 domnul general de brigadă Nechifor Ana Ignat se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 134.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 113

din 11 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rebes Impex” - S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 6.447/2003 al Judecătoriei Brăila.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere că, ulterior sesizării Curtii, dispozitiile legale criticate au fost abrogate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.447/2003, Judecătoria Brăila a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Rebes Impex” - S.R.L. din Brăila, prin administrator Avram Mircea, într-o cauză al cărei obiect îl constituie plângerea contraventională formulată împotriva Procesului-verbal de contraventie seria D nr. 0104012, întocmit de Garda Financiară Brăila la data de 24 martie 2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), ale art. 16 alin. (1) si ale art. 49. De asemenea, consideră că sunt înfrânte si prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la garantarea dreptului de proprietate, precum si dispozitiile art. 5 din amintita conventie care consacră dreptul la libertate si la sigurantă.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin, sub nici un aspect, prevederilor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale precizate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu modificările si completările ulterioare.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 53 din Constitutia republicată. De asemenea, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care reglementează dreptul la libertate si la sigurantă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, Legea nr. 521/2002 a fost abrogată potrivit dispozitiilor art. 297 si ale art. 298 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.

Astfel, în virtutea art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit căruia controlul de constitutionalitate nu poate fi exercitat decât asupra dispozitiilor dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei, exceptia a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rebes Impex” - S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 6.447/2003 al Judecătoriei Brăila.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 18 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, denumit în continuare institut national, persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6, prin reorganizarea Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM Bucuresti, care se desfiintează.

(2) Institutul national îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Institutul national are, în principal, ca obiect de activitate instruirea, cercetarea fundamentală si aplicativă, ingineria si dezvoltarea tehnologică, studiile necesare în vederea elaborării strategiilor si consultanta în domeniul chimiei, petrochimiei, industriei chimice si petrochimice.

Art. 3. - Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Conducerea institutului national revine consiliului de administratie format din 7 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie al institutului national sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Activitatea curentă a institutului national este condusă de un director general care este si presedintele consiliului de administratie.

(4) Atributiile consiliului de administratie sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare.

Art. 5. - (1) Patrimoniul institutului national se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucuresti, conform datelor din raportarea contabilă la data de 30 iunie 2003, actualizat potrivit reglementărilor legale. La data de 30 iunie 2003 valoarea patrimoniului era de 7.479.268 mii lei.

(2) Activul si pasivul Institutului de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucuresti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către institutul national, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Institutul national preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM Bucuresti, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 6. - Personalul institutului national se preia prin transfer de la Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucuresti si îsi păstrează drepturile salariale avute la data transferării, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 7. - (1) Finantarea activitătilor desfăsurate de institutul national se realizează din surse proprii, din alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii, din credite bancare si din alte surse atrase, precum donatii si sponsorizări.

(2) Institutul national poate desfăsura activităti aferente programelor nationale de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul Ministerului Economiei si Comertului si din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pe bază de contracte.

Art. 8. - Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 2, trec în patrimoniul institutului national, având acelasi regim juridic.

Art. 9. - Constructiile, anexele si terenul aferent, aflate în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6, precum si bunurile proprietate privată a statului si cele dobândite sau realizate din venituri proprii trec în administrarea institutului national.

Art. 10. - Ministerul Economiei si Comertului, în calitate de minister coordonator, poate cuprinde în bugetul său fondurile necesare institutului national pentru realizarea unor investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii.

Art. 11. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 293.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, denumit în continuare institut national, este persoană juridică aflată în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, denumit în continuare minister coordonator, si functionează în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale prezentului regulament de organizare si functionare.

(2) Institutul national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile sus-mentionate.

Art. 2. - Institutul national este înfiintat în scopul stimulării activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul industriei chimice si petrochimice, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Institutul national poate propune înfiintarea, în cadrul structurii sale organizatorice, de subunităti cu sau fără personalitate juridică, sectii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor în cadrul institutului national si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 4. - (1) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare - cod CAEN 7310 1. În cadrul programelor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare se desfăsoară următoarele activităti:

a) cercetări de interes national (inclusiv apărare natională, energie nucleară, exploatarea spatiului cosmic, ecologie etc.);

b) cercetare aplicativă de tip precompetitiv pentru realizarea de noi produse si tehnologii cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare din mai multe ramuri:

- tehnologii neconventionale de sinteză a polimerilor;

- polimeri biocompatibili si bioasimilabili pentru medicină;

- compusi biologic activi sintetici si naturali;

- compozite termoplastice pentru industria constructoare de masini;

- valorificarea produselor naturale regenerabile pentru industria de pielărie, textilă, agricultură, medicamente;

c) cercetări aplicative privind:

- retehnologizarea si revitalizarea industriei chimice si petrochimice românesti privind valorificarea la un grad superior a potentialului industriei chimice;

- recuperarea, reciclarea deseurilor si a materialelor;

- asigurarea sistemului de calitate la nivelul standardelor internationale;

d) cercetări fundamentale de bază si orientate, realizate în scopul aprofundării si cresterii nivelului cunostintelor în domeniul reactiilor si produselor chimice care vizează: mecanisme de reactie, cinetică chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operatii unitare, sonochimie;

e) elaborare de strategii, studii de diagnoză si prognoză în domeniul propriu de activitate;

f) elaborare de norme si standarde aliniate la sistemul de calitate international.

Obiectivele activitătii de cercetare-dezvoltare desfăsurate de institutul national sunt:

- obtinerea de produse si tehnologii pentru: tehnopolimeri, polimeri speciali, elastomeri, compozite polimerice, polimeri foto, polimeri biodegradabili, ignifuganti, fibre speciale, produse organice de bază, materiale colorante, substante tensioactive, compozite anorganice, pigmenti anorganici;

- obtinerea de produse chimice naturale si de substante biologic active; extracte de plante, pesticide naturale si de sinteză, combustibili din produse naturale (uleiuri, grăsimi), biocataliză, aditivi si coloranti alimentari;

- elaborarea de tehnologii ecologice pentru recuperarea si reciclarea de mase plastice, metale pretioase si rare (Au, Ag, Pt, Pd, Rh), catalizatori uzati, precum si pentru valorificarea deseurilor si subproduselor din industria chimică si petrochimică;

- elaborarea de metode analitice noi în vederea certificării calitative a produselor folosite pe plan national si international;

- elaborarea de metode analitice pentru tehnologiile noi.

2. În afara Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare institutul national desfăsoară următoarele activităti:

a) la solicitarea agentilor economici, efectuează cercetări aplicative privind retehnologizarea, modernizarea, optimizarea proceselor tehnologice, protectia mediului, precum si studii de fezabilitate si prognoze;

b) cooperează cu parteneri din alte unităti de cercetare-dezvoltare, învătământ superior, organisme stiintifice neguvernamentale si agenti economici din tară.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare pe care le desfăsoară institutul national în domeniul chimiei si petrochimiei - cod CAEN 7430:

a) asistentă tehnică si expertize tehnice de specialitate privind situatia utilajelor si a instalatiilor;

b) certificarea calitătii produselor la nivelul standardelor europene si americane în cadrul litigiilor si al expertizelor;

c) eliberarea de certificate de calitate pentru produsele folosite în industrie;

d) eliberarea de certificate si rapoarte de calitate a produselor testate la solicitarea beneficiarilor;

e) efectuarea de analize tehnologice;

f) acreditarea de laboratoare (analize, mase plastice, materiale colorante, metale pretioase) la nivel european;

g) furnizarea de informatii si date tehnice, economice si de marketing pentru domeniul chimiei si petrochimiei, precum si pentru activitătile conexe ale acestuia, obtinute prin reteaua Internet sau prin alte surse;

h) organizarea si dezvoltarea de institutii, servicii stiintifice si tehnologice flexibile, la nivel de laborator si pilot, subordonate activitătii de cercetare-dezvoltare si inovare, experimentare, omologare si verificare a capitalului tehnologic si logistic propriu;

i) dezvoltarea sistemului informational, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date si imagini, a modelării si stimulării proceselor chimice si petrochimice.

C. Activitate de formare si specializare profesională în domeniul propriu de activitate - cod CAEN 8042:

a) pregătire profesională si specializare de nivel mediu;

b) pregătire profesională de nivel postuniversitar si doctorantură.

D. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultantă, marketing si servicii în domeniul de profil - cod CAEN 7414

E. Valorificarea rezultatelor cercetării - cod CAEN 3330:

a) productie de serie mică (mic tonaj) rezultată prin omologarea produselor si a tehnologiilor elaborate, precum si realizarea de instalatii si aparate pentru laborator (prototipuri);

b) module, statii si echipamente pentru industria alimentară;

c) productie de reactivi chimici speciali cu puritate avansată si produse speciale cu valoare de întrebuintare ridicată.

F. Activitatea de sustinere a cercetării si dezvoltării tehnologice prin: expozitii de profil, simpozioane, comunicări stiintifice, editare de reviste de specialitate, catalog al rezultatelor cercetării (tehnologii, produse, studii), rapoarte si sinteze privind activitatea proprie - cod CAEN 7414

G. Participarea la programe de cercetare ale Uniunii Europene în cadrul contractelor la nivel guvernamental si departamental.

Activitătile prevăzute la lit. A-F pot fi efectuate si în cadrul unor contracte internationale.

Institutul national poate efectua si activităti de import-export, aferente obiectului său de activitate, în conditiile legii.

(2) În cadrul obiectului său de activitate institutul national poate colabora si la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională sau poate desfăsura si alte activităti conexe, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 5. - (1) Patrimoniul net al institutului national, stabilit pe baza situatiei financiare de la data de 30 iunie 2003, este de 7.479.268 mii lei. Activul institutului national, stabilit pe aceeasi bază si la aceeasi dată, este de 15.383.031 mii lei.

(2) Activul si pasivul Institutului de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucuresti se preiau pe bază de protocol de predarepreluare de către institutul national, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Institutul national administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate privată a statului, precum si alte bunuri dobândite sau realizate din venituri proprii, în conditiile legii. Bunurile proprietate privată a statului, precum si cele dobândite ori realizate din venituri proprii se află în administrarea sau în proprietatea institutului national, după caz, si se evidentiază distinct în contabilitatea acestuia.

(2) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului national, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

(3) În exercitarea drepturilor sale institutul national posedă si foloseste bunuri aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(4) Institutul national poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere sau în participatiune, în scopul stimulării si valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(5) Concesionarea sau închirierea unor subunităti, servicii sau activităti se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare, în conditiile prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(6) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 7. - (1) Institutul national poate avea în structură subunităti cu sau fără personalitate juridică, după caz, centre, compartimente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) În functie de specificul activitătii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

Art. 8. - Modificările în structura organizatorică si functională a institutului national se propun de directorul general, se avizează de consiliul de administratie si se aprobă de ministrul economiei si comertului prin ordin.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 9. - (1) Conducerea institutului national este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

(2) Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.

(3) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.

(4) Conducătorii subunitătilor din structura institutului national răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

 

Consiliul de administratie

 

Art. 10. - Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.

Art. 11. - (1) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului national, care este si presedintele consiliului de administratie;

b) un reprezentant al ministerului coordonator;

c) un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

f) presedintele consiliului stiintific al institutului national;

g) un specialist din domeniul de activitate al institutului national, propus de ministrul economiei si comertului.

(2) Consiliul de administratie îsi desemnează prin vot vicepresedintele.

Art. 12. - Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau lipsă de activitate în executarea mandatului se face de acelasi organ care a făcut numirea.

Art. 13. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetăteni români si îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în această calitate membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie lunară, stabilită de consiliul de administratie, care nu poate depăsi 20% din salariul de bază al directorului general al institutului national.

(3) Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale de cercetare si nu pot participa, în aceeasi calitate, la alte unităti cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil ori cu care institutul national se află în relatii economice directe.

Art. 14. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, a vicepresedintelui ales de membrii consiliului ori la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedintele ales de membrii consiliului de administratie.

Art. 16. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 17. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată conform prevederilor legale.

Art. 19. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători în conditiile legii pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institutul national nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 13 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.

Art. 20. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de institutul national în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul national si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru ale bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de institutul national;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 34 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 21. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 22. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de functionare al consiliului de administratie.

 

Comitetul de directie

 

Art. 23. - (1) Conducerea operativă a institutului national este asigurată de un comitet de directie, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 24. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 25. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele institutului national o impun, la convocarea directorului general sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor săi.

 

Directorul general

 

Art. 26. - (1) Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 27. - (1) Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului national în relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului national, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele specializate ale institutului national;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;

l) exercită orice alte atributii stabilite prin acte normative sau delegate de consiliul de administratie.

(2) În exercitarea atributiilor sale prevăzute la alin. (1) directorul general emite decizii.

 

Consiliul stiintific

 

Art. 28. - (1) Consiliul stiintific este format din minimum 9 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului national care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul national.

(3) Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul stiintific ai institutului national.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 29. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;

d) avizează hotărârile si alte materiale supuse aprobării consiliului de administratie, care implică politica de cercetare a institutului national si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.

 

Relatii financiare

 

Art. 30. - (1) Institutul national întocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator, în conditiile legii.

Art. 31. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de ministerul coordonator si se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 32. - Institutul national determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 33. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului economiei si comertului, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 34. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 35. - (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru institutul national.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 36. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale institutului national se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România.

(2) Institutul national poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiarvalutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 37. - Institutul national îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar intern, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 38. - Litigiile institutului national cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 39. - (1) Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.

(2) Modificările si completările prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 40. - Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reînnoieste prin reacreditare care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

 

ANEXA Nr. 2*)

BUNURILE

aflate în patrimoniul Institutului de Cercetări Chimice - ICECHIM – Bucuresti

 

1. Bunuri din domeniul public al statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, sunt inalienabile.

- Nu este cazul.

2. Bunuri proprietate privată a statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, sunt inalienabile.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea zonelor umede costiere ca zone de ancorare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ancorarea navelor în zonele umede costiere se efectuează în conformitate cu prezentele reglementări.

Art. 2. - Prin exceptie de la prevederile art. 1, dispozitiile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) navigatiei si regimului de ancorare a navelor în porturi si pe apele nationale navigabile, care sunt reglementate prin legi specifice;

b) navelor militare si sanitare, celor apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, aflate în misiune, precum si celor aflate în actiuni de interventie în cazul fenomenelor meteorologice periculoase.

Art. 3. - Accesul si ancorarea navelor pe alte ape decât cele navigabile se pot efectua numai în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor.

Art. 4. - (1) Zonele umede pentru ancorare sunt părtile din zonele umede costiere unde impactul activitătilor turistice evaluat este minim.

(2) Identificarea zonelor umede costiere destinate ancorării în sensul prezentei hotărâri se va realiza prin studii de impact de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, prin institutele specializate aflate în coordonarea sa, cu asigurarea finantării de la bugetul de stat conform art. 61 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2003.

Art. 5. - (1) Accesul navelor în zonele umede costiere se poate face în conditiile contractului de concesiune, încheiat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, în baza unei cereri a proprietarului navei sau a reprezentantului legal al acestuia, în conformitate cu legislatia în vigoare, prin care se stabileste si nivelul corespunzător al redeventei.

(2) Cererea pentru acces în zonele umede costiere va cuprinde cel putin următoarele informatii: datele de identificare a navei si proprietarul, tipul si caracteristicile navei, încărcătura si/sau numărul de pasageri, activitatea pe care o desfăsoară, traseul pe care se deplasează, perioada pentru care utilizează apele respective, locurile si perioadele de stationare.

Art. 6. - Desfăsurarea altor activităti decât cele în baza cărora s-a întocmit contractul de concesiune, conform art. 5, duce la rezilierea acestuia.

Art. 7. - În sensul prezentei hotărâri, prin ancorare se întelege o stationare mai mare de 72 de ore.

Art. 8. - Redeventa se stabileste în functie de importanta turistică a zonei concesionate, de gradul de utilizare al acesteia, precum si de costurile necesare întretinerii ecosistemelor din zonele umede costiere, cuprinse în studiile de impact prevăzute la art. 4.

Art. 9. - (1) Se interzice utilizarea vegetatiei sau a semnelor marcatoare, pentru ancorare.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) duce la anularea contractului de concesiune.

Art. 10. - În cazuri de fortă majoră, când, pentru salvarea navei, a încărcăturii acesteia sau pentru evitarea degradării mediului, se impune o ancorare fortată, comandantul sau proprietarul navei are obligatia să informeze autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 317.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Huilei - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Natională a Huilei - S.A., cu sediul în Petrosani, Str. Timisoarei nr. 2, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de cărbune brun în perimetrul Tebea si pentru zăcămintele de huilă în perimetrele Lonea, Petrila-Nord, Livezeni, Vulcan, Paroseni, Lupeni-Nord, Bărbăteni si Uricani, judetul Hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1-9*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 318.


*) Anexele nr. 1-9 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Natională a Lignitului  “Oltenia” - S.A., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, cod 1400, judetul Gorj, în calitate de concesionar, în perimetrele Cariera Pesteana-Nord si Cariera Pesteana-Sud, judetul Gorj, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 319.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE CONTROL

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

În temeiul prevederilor art. 242 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004,

directorul general al Autoritătii Nationale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Efectuarea formalitătilor vamale de import aferente uleiurilor minerale de tipul benzinelor si motorinelor supuse accizelor potrivit prevederilor legale se face numai prin birourile vamale de control si vămuire la frontieră, mentionate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Intrarea, iesirea si tranzitul produselor purtătoare de accize, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 207 si 208 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt permise numai prin birourile vamale autorizate în acest sens prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 si, respectiv, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.238/1996 si mentionate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din decizie.

Art. 3. - Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 85/1999 privind vămuirea la export a unor mărfuri purtătoare de accize, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 26 ianuarie 1999, se abrogă.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

p. Directorul general al Autoritătii Nationale a Vămilor,

Ion Stoica

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 217.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

birourilor vamale de control si vămuire la frontieră, desemnate să vămuiască uleiurile minerale de tipul benzinelor si motorinelor

 

1. Dornesti - judetul Suceava

2. Galati - judetul Galati

3. Constanta-Port - judetul Constanta

4. Giurgiu - judetul Giurgiu

5. Episcopia Bihorului - judetul Bihor

6. Bors - judetul Bihor

7. Halmeu - judetul Satu Mare.

 

ANEXA Nr. 2

LISTA

birourilor vamale autorizate să permită intrarea, iesirea si tranzitul produselor purtătoare de accize

(potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.238/1996)

 

1. Bucuresti-Otopeni

2. Bucuresti-posta

3. Bors

4. Episcopia Bihorului

5. Moravita

6. Giurgiu

7. Naidăs

8. Constanta

9. Constanta-Sud-Agigea

10. Sulina

11. Albita

12. Iasi

13. Dornesti

14. Siret

15. Halmeu

16. Curtici

17. Galati

18. Valea lui Mihai

19. Negru Vodă

20. Sculeni

21. Zonele libere.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 martie 2004.

Nr. 430.

 

ANEXĂ

 
DECIZIA COMISIEI FISCALE CENTRALE

nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată

 

1. Art. 2 alin. 2 si art. 18 alin. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, art. 2 alin. (3) lit. b) si art. 18 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare

Solutia aprobată la pct. IV din Decizia Comisiei Centrale fiscale nr. 8/2003 se aplică si pentru perioada reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, având în vedere continutul similar al textelor de lege. Prevederile pct. IV din Decizia Comisiei Centrale fiscale nr. 8/2003 sunt aplicabile tuturor persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată care achizitionează bunuri si servicii în vederea realizării unor actiuni de reclamă si publicitate.

2. Art. 25 lit. B.a) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicată, si art. 25 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, cu modificările ulterioare

Pentru prestările de servicii decontate pe bază de situatii de lucrări, cum sunt lucrările de constructii-montaj, facturarea se face în termen de 3 zile de la data confirmării situatiilor de lucrări de către beneficiar.