MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 250             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 22 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

41. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

124. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 79 din 2 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

286. - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

376. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Circulară privind abrogarea unor articole din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/1996 cu privire la operatiunile cu numerar, cu modificările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, cu următoarele completări:

1. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduc două litere noi, literele c) si d), cu următorul cuprins:

“c) directia teritorială constată că dreptul la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

d) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate postale returnate pentru titularul alocatiei familiale complementare sau, după caz, al alocatiei de sustinere.”

2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. c) si d), directorul executiv al directiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieste familia verificarea situatiei. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la directia teritorială.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 41.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 124.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 79

din 2 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale, exceptie ridicată de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin în Dosarul nr. 4.970/2003 al Judecătoriei Resita.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public arată că, desi dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 au fost abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, critica de neconstitutionalitate subzistă, întrucât hotărârea prin care se aplică sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii a rămas nesupusă vreunei căi de atac. Această critică este însă neîntemeiată, deoarece suprimarea unei căi de atac nu echivalează cu o limitare a accesului la justitie, stabilirea căilor de atac si a modului de exercitare a acestora fiind de competenta legiuitorului, în conformitate cu dispozitiile art. 129 din Constitutie. În concluzie, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 29 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.970/2003, Judecătoria Resita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale. Exceptia a fost ridicată de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin, în calitate de reprezentant al agentului constatator apartinând Politiei Bocsa, în dosarul având ca obiect sesizarea prin care Politia Bocsa solicită instantei aplicarea sanctiunii închisorii contraventionale contravenientului Dorel Măricutu, considerând că sanctiunea amenzii este neîndestulătoare pentru acesta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care reglementează recursul împotriva hotărârii instantei prin care s-a aplicat sanctiunea închisorii contraventionale, sunt neconstitutionale, întrucât restrâng dreptul părtilor din proces de a declara recurs si împotriva celorlalte sanctiuni ce pot fi aplicate de instanta de judecată în temeiul art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, respectiv prestarea unei activităti în folosul comunitătii si amenda contraventională, încălcând astfel prevederile constitutionale ale art. 21 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie, si ale art. 128 [în prezent art. 129] din Constitutie, privind dreptul de a folosi căile de atac. Totodată, autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 10, în ansamblu, sunt neconstitutionale deoarece nu prevăd dreptul agentului constatator de a declara recurs împotriva hotărârii prin care se dispune respingerea sesizării privind amenda neîndestulătoare, contravenindu-se astfel acelorasi prevederi constitutionale.

Judecătoria Resita consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât textul criticat restrânge accesul liber la justitie.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul arată că, desi dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 au fost abrogate prin art. II pct. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, critica de neconstitutionalitate subzistă, întrucât hotărârea prin care se aplică sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii rămâne nesupusă vreunei căi de atac, în baza art. 9 din acelasi act normativ. Cu privire la exceptia astfel determinată, Guvernul consideră că este neîntemeiată, suprimarea unei căi de atac nefiind echivalentă cu o limitare a accesului la justitie, deoarece, fată de dispozitiile art. 129 din Constitutie, rămâne la latitudinea legiuitorului stabilirea căilor de atac si a hotărârilor supuse acestor căi de atac. Totodată, mai arată că dispozitiile art. 9 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care stabilesc că hotărârea prin care s-a luat măsura prestării unei activităti în folosul comunitătii este irevocabilă, îsi găsesc justificarea în faptul că această sanctiune se aplică numai cu consimtământul contravenientului, iar în ceea ce priveste hotărârea prin care s-a aplicat sanctiunea contraventională a amenzii, aceasta poate fi atacată potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. În concluzie, Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 129 din Constitutie reglementează competenta exclusivă a legiuitorului de a stabili care sunt căile de atac si în ce conditii pot fi exercitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale, având următorul continut: “(1) Hotărârea instantei prin care s-a aplicat sanctiunea închisorii contraventionale este supusă recursului.

(2) Contravenientul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare, dacă a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, dacă a fost lipsă.

(3) Procurorul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(4) Motivarea recursului declarat de contravenient nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei.

Recursul suspendă executarea.

(5) Recursul se judecă în termen de 15 zile de la înregistrare.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 din Constitutie, referitoare la liberul acces la justitie, si celor ale art. 128 (care, urmare revizuirii si republicării Constitutiei, au dobândit o nouă numerotare, si anume art. 129, fără a fi însă modificate).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată că, ulterior datei sesizării sale, a fost emisă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003. Prin dispozitiile art. II pct. 1 din acest act normativ, titlul Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 a fost modificat în spiritul noii reglementări, respectiv “Ordonantă privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii”, iar prin dispozitiile art. II pct. 8 din acelasi act normativ au fost abrogate expres prevederile criticate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, abrogarea normelor privind calea de atac împotriva sanctiunii închisorii contraventionale fiind consecinta firească a desfiintării acestei sanctiuni.

Curtea observă că, desi în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se fac referiri la restrângerea dreptului părtilor din proces de a declara recurs si împotriva celorlalte sanctiuni contraventionale ce pot fi aplicate de instanta de judecată în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 55/2002, critica de neconstitutionalitate priveste doar dispozitiile legale referitoare la folosirea căii de atac a recursului împotriva hotărârii instantei prin care s-a aplicat sanctiunea închisorii contraventionale, în prezent abrogată. Câtă vreme dispozitiile privitoare la aplicarea celorlalte sanctiuni contraventionale sunt reglementate de acelasi act normativ, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, autorul exceptiei trebuia să se refere la acestea, în măsura în care le considera neconstitutionale. Întrucât nu a făcut acest lucru, Curtea Constitutională nu se poate substitui vointei lui.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”. În spetă, întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care au fost abrogate, în temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si 25 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, exceptie ridicată de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin în Dosarul nr. 4.970/2003 al Judecătoriei Resita.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 si 8 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumită în continuare Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998, este formată din 11 membri, astfel: 3 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, un reprezentant al Ministerului Justitiei, un reprezentant al Arhivelor Nationale si 2 reprezentanti ai Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater (judetele Durostor si Caliacra).

(2) Presedintele Comisiei centrale pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 este un secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, numit prin ordin al ministrului.

(3) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii institutiilor prevăzute la alin. (1) comunică Ministerului Finantelor Publice persoanele desemnate ca reprezentant în Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998.

Art. 2. - (1) Pentru finalizarea lucrărilor cu care a fost învestită, după constituirea în conditiile prezentei hotărâri, Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 se întruneste ori de câte ori este necesar, la sediul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Stabilirea obligatiilor si sarcinilor persoanelor care detin calitatea de membru în Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 se face în conditiile prevederilor alin. (1).

(3) Monitorizarea activitătii, stabilirea sarcinilor membrilor si certificarea prezentei la Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 se realizează de către presedintele acesteia si se comunică conducătorilor institutiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 vor finaliza solutionarea tuturor cererilor cu care au fost învestite, pentru care termenele legale de solutionare au fost depăsite, în cel mult două luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 adoptă hotărâri de invalidare si se impun reanalizarea documentatiei si adoptarea unor noi hotărâri de către comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998, termenul în care comisiile judetene/a municipiului Bucuresti răspund solicitării este de 15 zile de la comunicarea hotărârii de invalidare.

Art. 4. - În termen de 6 luni de la constituirea în conditiile prezentei hotărâri, Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 înaintează Guvernului un raport privind stadiul aplicării dispozitiilor Legii nr. 9/1998 si cuantumul total al compensatiilor care trebuie achitate. În acelasi raport, pe baza informatiilor furnizate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti, se evidentiază si eventualele solicitări de a beneficia de acordarea compensatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 9/1998, formulate de mostenitorii testamentari ai fostilor proprietari.

Art. 5. - Compensatiile stabilite prin hotărârea de validare a Comisiei centrale pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 se achită beneficiarilor esalonat, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în anul în care se face plata si 60% în anul următor, în limita sumelor aprobate annual cu această destinatie în bugetul de stat. Cota de 60% din cuantumul compensatiei, achitată în anul următor, se actualizează în conditiile Legii nr. 9/1998.

Art. 6. - Comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 este reprezentată în litigiile în care este parte prin serviciile juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în baza împuternicirii emise în acest scop la solicitarea presedintelui comisiei.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 379/1998 privind constituirea Comisiei centrale pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 20 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 286.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 74 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru îndeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2003 se aprobă transmiterea prin postă de către organul fiscal către contribuabili - persoane fizice a unui pachet informational continând următoarele:

a) formularul 200 “Declaratie de venit global”, cod 14.13.01.13;

b) formularul 202 “Declaratie specială privind veniturile din activităti independente”, cod 14.13.01.13/4;

c) formularul 203 “Declaratie specială privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3;

d) Ghidul pentru completarea si depunerea declaratiilor de venit pentru anul 2003;

e) scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

f) plicul “CR”, destinat transmiterii declaratiilor de venit de către contribuabili.

Art. 2. - Modelele si continutul formularelor adaptate pentru trimiterea/primirea prin postă, precum si cele ale Ghidului pentru completarea si depunerea declaratiilor de venit pentru anul 2003, ale scrisorii semnate de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale plicului “CR”, destinat transmiterii declaratiilor de venit de către contribuabili, sunt prezentate în anexă*).

Art. 3. - (1) Costurile postale pentru transmiterile în regim “Infadres Fiscal” cu indicatia “recomandat”, precum si costurile postale pentru transmiterile returate sunt suportate de către Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Costurile postale pentru trimiterile sosite cu indicatia specială “CR” - recomandat, de la contribuabili la unitătile fiscale destinatare, sunt suportate de către directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, din bugetele proprii.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia economică si administrativă, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile lor subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 martie 2004.

Nr. 376.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind abrogarea unor articole din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/1996 cu privire la operatiunile cu numerar, cu modificările ulterioare

 

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - Se abrogă prevederile art. 7 si 8 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/1996 cu privire la operatiunile cu numerar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta circulară intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

guvernator

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 5.