MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 202             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 8 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 25 din 27 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 alin. (1) si art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

244. - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

249. - Hotărâre pentru aprobarea concesionării unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică si Ginecologie Polizu, parte a Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. Alfred Rusescu”

 

250. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului si din administrarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în patrimoniul Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

251. - Hotărâre pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate pentru acoperirea anumitor categorii de daune rezultate în urma operării aeronavelor civile în spatiul aerian national

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

87. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind abrogarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 237/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând meseriile si activitătile simple

 

300. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea declaratiilor de înregistrare a contribuabililor si a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

45. - Decizie cu privire la concentrarea economică realizată prin achizitionarea de către Consortiul format din Societatea Comercială “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti, Societatea Comercială “Contactoare” - S.A. Buzău si Societatea Comercială “Romferchim” - S.A. Bucuresti a pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “Chimcomplex” - S.A. Borzesti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 25

din 27 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 alin. (1) si art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 alin. (1) si art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Victor Dan Moisă în Dosarul nr. 5.438/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, având în vedere că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.438/2003, Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 alin. (1) si art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Victor Dan Moisă, administratorul Societătii Comerciale “Sinbet” - S.A. din Onesti, într-o cauză comercială având ca obiect cererea de angajare a răspunderii acestuia, cerere formulată de lichidatorul societătii, Costică Bordeianu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 124 alin. (1) si ale art. 126 din Legea nr. 64/1995 sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin aceea că se creează o serie de privilegii de care beneficiază unii creditori “în defavoarea proprietătii debitorului”. De asemenea, apreciază că textele criticate îl plasează pe judecătorul-sindic într-o situatie privilegiată fată de administratorul a cărui răspundere se solicită a fi angajată, făcând posibilă interpretarea în sensul că cererea poate fi solutionată chiar de către autorul sesizării. Totodată apreciază că, prin instituirea unor măsuri asigurătorii, administratorului îi este îngrădit dreptul la proprietate privată. În continuare, consideră că sunt încălcate si prevederile art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) si art. 135 alin. (6) din Constitutie, dar prin alte măsuri decât cele reglementate de textele de lege criticate pentru neconstitutionalitate.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin normelor constitutionale, deoarece cererea de angajare a răspunderii administratorului se solutionează de o instantă de judecată, în urma administrării unui probatoriu. Aceste reglementări legale nu instituie o prezumtie de culpă a administratorului, faptele care antrenează răspunderea acestuia trebuind dovedite.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia ridicată este nefondată, întrucât art. 16 alin. (1) din Constitutie prevede egalitatea între cetăteni, or, autorul exceptiei pretinde egalitate de tratament juridic între judecătorul-sindic (care reprezintă instanta judecătorească) si părtile din litigiu, dar acestea au caracter si roluri diferite. Referitor la pretinsa încălcare a dreptului de proprietate privată, apreciază că această sustinere nu poate fi primită, întrucât dreptul de proprietate si prerogativele sale, în special dreptul de dispozitie, trebuie exercitate în conditiile legii, adică respectând corelativ drepturile creditorilor. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Constitutie, apreciază că sustinerile nu sunt pertinente, iar referitor la pretinsa încălcare a libertătii comertului, că aceasta este nefondată.

Avocatul Poporului apreciază ca fiind neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale criticate în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât textul constitutional “se referă exclusiv la egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu la raporturile dintre cetăteni si autoritătile publice ori reprezentantii lor”, asa cum a constatat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 286/2001. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) si a art. 136 alin. (5) din Constitutia republicată, apreciază că si aceasta este neîntemeiată, întrucât continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, iar titularul unui drept este liber să-l exercite în anumite limite statornicite prin lege, în asa fel încât să nu stânjenească drepturile altor titulari, în egală măsură ocrotite. De asemenea, textele legale criticate nu contravin nici obligatiei statului de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 124 alin. (1) si art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, dispozitii care au fost modificate prin art. I pct. 106, respectiv prin art. I pct. 108 din Ordonanta a Guvernului nr. 38/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 82/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003), dispozitii care, în prezent, au următorul continut:

- Art. 124 alin. (1): “Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului societătii pe actiuni, al societătii cu răspundere limitată sau, după caz, al organizatiei cooperatiste ori a asociatiei cooperatiste teritoriale, ajunsă în stare de insolventă, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori - care au contribuit la ajungerea debitorului în această situatie, prin una dintre următoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele societătii în folosul propriu sau în cel al unei alte societăti;

b) au făcut acte de comert în interes personal, sub acoperirea societătii;

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităti care ducea în mod vădit societatea la încetarea de plăti;

d) au tinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul societătii sau au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia;

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societătii fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăti;

g) în luna precedentă încetării plătilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferintă unui creditor, în dauna celorlalti creditori.”;

- Art. 126: “În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124 judecătorul-sindic poate fi sesizat de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori sau asociati/actionari, de camera de comert si industrie teritorială sau, după caz, asociatia cooperatistă teritorială, respectiv natională, sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va dispune măsuri asigurătorii.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (1) si alin. (2) teza întâi, art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) si art. 135 alin. (6), dispozitii care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi, art. 53, art. 135 alin. (2) lit. a) si art. 136 alin. (5), având următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi: (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. […]”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 135 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”;

- Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor legale criticate, administratorul sau lichidatorul, oricare dintre creditori, oricare dintre asociati sau actionari, camera de comert si industrie teritorială pot introduce, în fata judecătorului-sindic, o cerere pentru suportarea unei părti din pasivul debitorului, cerere îndreptată împotriva unor persoane fizice, membri ai conducerii persoanei juridice insolvente. În cadrul acestui tip de litigiu, judecătorul-sindic apare ca reprezentant al autoritătii publice cu atributia de înfăptuire a justitiei, iar administratorul sau lichidatorul, persoană fizică ori persoană juridică, actionează în numele debitorului pentru reîntregirea patrimoniului acestuia în vederea satisfacerii creantelor creditorilor. Ca atare, sustinerile autorului exceptiei, potrivit cărora dispozitiile legale criticate ar institui o inegalitate între judecătorulsindic si părtile din proces, nu pot fi primite, întrucât principiul egalitătii cetătenilor în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutia republicată, nu este aplicabil în speta de fată, instanta de judecată nefiind în situatie similară cu părtile din proces.

Curtea retine că, în principiu, potrivit dispozitiilor legale criticate, stabilirea răspunderii persoanelor din conducerea societătii comerciale debitoare are loc la sesizarea administratorului ori a lichidatorului, a oricărui creditor, a asociatilor sau actionarilor la societatea comercială ajunsă în stare de insolventă, a camerei de comert si industrie teritoriale sau a asociatiei cooperatiste teritoriale ori nationale, după caz.

În cazul în care judecătorul-sindic se sesizează din oficiu, acesta o face pe baza datelor rezultate din documentele aflate la dosarul cauzei si în cadrul îndeplinirii obligatiei sale legale de a lămuri si solutiona cauza sub toate aspectele sale, asigurând realizarea deopotrivă a drepturilor si intereselor legitime ale tuturor părtilor, fără să urmărească vreun interes personal.

Astfel, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu instituie prezumtia de culpă a persoanei a cărei răspundere se solicită a fi stabilită, asa cum sustine fără temei autorul exceptiei. Art. 124 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevede în concret natura faptelor păgubitoare pentru societatea comercială debitoare, fapte care au contribuit la ajungerea acesteia în stare de insolventă si care pot antrena răspunderea unor persoane din organele sale de conducere.

Stabilirea existentei unor asemenea fapte si a măsurii în care ele au contribuit la ajungerea în stare de insolventă a societătii comerciale debitoare se face cu respectarea tuturor normelor procedurale aplicabile si în dreptul comun, pe baza unui probatoriu complet si pertinent. În cadrul acestui proces, persoana a cărei responsabilitate se cere a fi stabilită poate exercita fără nici o îngrădire dreptul la apărare, precum si căile legale de atac.

În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la interpretarea dispozitiilor legale criticate, Curtea constată că acestea nu pot fi primite, întrucât, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, “[…] Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei”.

Curtea constată că celelalte prevederi constitutionale invocate de autorul exceptiei nu sunt incidente în cauză, întrucât sunt invocate pentru critica unor măsuri procedurale ce nu intră în sfera de reglementare a dispozitiilor art. 124 alin. (1) si nici a art. 126 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Cu privire la dispozitiile legale criticate, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 286 din 30 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2002, statuând că acestea sunt constitutionale. Neexistând elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 alin. (1) si art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Victor Dan Moisă în Dosarul nr. 5.438/2003 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (6) lit. a) si al art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Pentru imobilele afectate functionării unor misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentante ale organizatiilor internationale acreditate în România, titularul nudei proprietăti este îndreptătit la 30% din chiria lunară încasată de locatorul imobilului pentru restul duratei contractului de închiriere în vigoare la data emiterii deciziei de retrocedare, dar nu mai mult de 5 ani de la această dată.

(2) Plata cotei de chirie prevăzute la alin. (1) se face de către locator în termen de 5 zile de la data încăsării chiriei de la locatar.

(3) În cazul în care contractul de închiriere încetează înainte de expirarea duratei sale, titularul nudei proprietăti este îndreptătit la întreaga chirie lunară pe care locatarul o datora fostului locator până la expirarea duratei prevăzute de lege. În acest caz titularul nudei proprietăti va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data încetării contractului de închiriere precedent. În situatia în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligatia de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.

Art. 3. - Se aprobă cuantumul chiriilor lunare maxime aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Pentru situatiile prevăzute la art. 1 si 3 titularul nudei proprietăti va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei de retrocedare, după caz. În situatia în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligatia de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.

Art. 5. - Pe durata mentinerii afectatiunii imobilului, titularul nudei proprietăti poate renunta la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilită potrivit prevederilor prezentei hotărâri în schimbul unor prestatii corelative.

Art. 6. - Ordonatorii de credite asigură plata obligatiilor ce decurg din contractele de închiriere încheiate potrivit art. 4 din fondurile publice cu această destinatie, prevăzute în bugetele aprobate, în conditiile legii.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 244.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHIRIILE LUNARE

aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

Nr. crt.

Afectatiunea imobilului (inclusiv terenul de sub constructie)

Lei/m2 de suprafată construită desfăsurată

Lei/m2 de suprafată a terenului aferent

1.

Unităti si institutii de învătământ de stat (grădinite, scoli, licee, scoli profesionale, institutii de învătământ superior etc.)

5.000 lei/m2

1.000 lei/m2

2.

Unităti de cercetare de drept public acreditate, care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national

10.000 lei/m2

1.500 lei/m2

3.

Unităti din domeniul sănătătii si asistentei sociale, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale (crese, dispensare medicale, cămine- spital pentru bătrâni, spitale, policlinici, unităti de asistentă medico- sociale etc.)

5.000 lei/m2

1.000 lei/m2

4.

Asezăminte social-culturale (sedii ale unor asociatii si fundatii declarate de interes public, sedii ale sindicatelor înregistrate legal, case parohiale, case de cultură, centre de plasament, unităti de asistentă socială din sistemul public etc.)

5.000 lei/m2

2.000 lei/m2

5.

Sedii ale partidelor politice legal înregistrate

15.000 lei/m2

5.000 lei/m2

 

ANEXA Nr. 2

CHIRIILE LUNARE MAXIME

aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

Nr. crt.

Categoria de utilizatori

Lei/m2 de suprafată construită desfăsurată

Lei/m2 de suprafată a terenului aferent

1.

Scoli, grădinite (unităti de învătământ din sistemul de stat)

6.000 lei/m2

1.500 lei/m2

2.

Spitale (unităti sanitare din sistemul public, unităti de asistentă

medico-sociale)

6.000 lei/m2

2.000 lei/m2

3.

Centre de plasament, unităti de asistentă socială din sistemul public

2.000 lei/m2

1.000 lei/m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică si Ginecologie Polizu, parte a Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. Alfred Rusescu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă concesionarea, pe baza caietului de sarcini, a următoarelor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică si Ginecologie Polizu, parte a Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. Alfred Rusescu”, în vederea înfiintării unei unităti sanitare în sistem privat:

a) Pavilionul A;

b) culoarul de acces în Pavilionul A;

c) ghereta-poartă cu intrare din str. Gheorghe Polizu;

d) terenul aferent imobilelor prevăzute la lit. a)-c).

(2) Se aprobă caietul de sarcini al concesiunii.

(3) Datele de identificare a imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Concesionarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se va efectua de către Ministerul Sănătătii, care are calitatea de concedent, în numele statului.

(2) Concesionarea se va face prin licitatie publică deschisă, în conditiile legii.

(3) Caietul de sarcini pe baza căruia se aprobă concesionarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) va fi pus în vânzare la sediul concedentului din municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1.

Art. 3. - Redeventa obtinută în urma concesiunii se face venit la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 249.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, care se concesionează

 

Nr.

M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/dării

în folosintă

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

 

35326

8.29.06

 

Departament

Obstetrică

Ginecologie

Gheorghe Polizu

Corp Pavilionul A (exceptând camera compresoarelor situată

la subsol), culoar de acces

în Pavilionul A si ghereta-poartă cu intrare din str. Gheorghe Polizu, împreună cu terenul aferent acestor clădiri

str. Gheorghe

Polizu,

str. Buzesti

 

Tara: România

Judet: municipiul

Bucuresti

Localitate: sectorul 1

Strada: Gheorghe

Polizu nr. 38-52

 

 

1951

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului si din administrarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în patrimoniul Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în patrimoniul Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., cu titlu gratuit, a imobilului identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea actualizată potrivit prevederilor legale.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 se predă pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 250.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului si din administrarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în patrimoniul Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la

care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale

imobilului care se transmite

Municipiul Bucuresti,

Sos. Oltenitei nr. 103,

sectorul 4

Statul român - Inspectoratul

General pentru Comunicatii

si Tehnologia Informatiei

Societatea Natională de

Radiocomunicatii - S.A.

Suprafata construită si

desfăsurată = 435 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate pentru acoperirea anumitor categorii de daune rezultate în urma operării aeronavelor civile în spatiul aerian national

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 si art. 10 alin. (3) din Legea nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni si a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operatiuni aeriene civile în spatiul aerian national,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Operatorii români sau străini ai aeronavelor civile care efectuează zboruri specifice operatiunilor de aviatie generală sau de lucru aerian în spatiul aerian national sunt obligati, potrivit legii, să asigure aeronavele utilizate în operatiunile respective pentru daune produse tertilor la sol, pe teritoriul României, cauzate de aeronava respectivă sau de către un corp care cade din aeronavă.

(2) Limitele minime ale sumelor asigurate prin contracte de asigurare pentru daunele produse tertilor la sol, încheiate de operatorii prevăzuti la alin. (1) cu respectarea prevederilor legale, se stabilesc după cum urmează:

a) pentru aeronavele motorizate, cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 500 kg, limita minimă a sumei asigurate este de cel putin 100.000.000 lei;

b) pentru aeronavele motorizate, cu masa maximă la decolare mai mare de 500 kg, dar mai mică sau egală cu 2.000 kg, limita minimă a sumei asigurate este de cel putin 300.000.000 lei;

c) pentru aeronavele motorizate, cu masa maximă la decolare mai mare de 2.000 kg, dar mai mică sau egală cu 6.000 kg, limita minimă a sumei asigurate este de cel putin 800.000.000 lei;

d) pentru aeronavele motorizate, cu masa maximă la decolare mai mare de 6.000 kg, dar mai mică sau egală cu 12.000 kg, limita minimă a sumei asigurate este de cel putin 2.000.000.000 lei;

e) pentru aeronavele motorizate, cu masa maximă la decolare mai mare de 12.000 kg, dar mai mică sau egală cu 18.000 kg, limita minimă a sumei asigurate este de cel putin 4.000.000.000 lei;

f) pentru aeronavele motorizate, cu masa maximă la decolare mai mare de 18.000 kg, dar mai mică sau egală cu 25.000 kg, limita minimă a sumei asigurate este de cel putin 8.000.000.000 lei;

g) pentru aeronavele motorizate, cu masa maximă la decolare mai mare de 25.000 kg, limitele minime ale sumelor asigurate sunt identice cu cele prevăzute pentru aeronavele cu aceeasi masă maximă la decolare, utilizate de transportatorii aerieni, stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni si a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operatiuni aeriene civile în spatiul aerian national.

Art. 2. - (1) Transportatorii aerieni care execută operatiuni de transport aerian public de pasageri în spatiul aerian national, prin zboruri care nu implică transportul pasagerilor între aerodromuri diferite sau prin zboruri cu aeronave nemotorizate, sunt obligati să încheie contracte de asigurare pentru acoperirea daunelor rezultate ca urmare a decesului sau a vătămării corporale a pasagerilor.

(2) Limita minimă a sumei asigurate prin contractele prevăzute la alin. (1), încheiate cu respectarea prevederilor legale, va fi de cel putin 20.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, pentru fiecare pasager.

Art. 3. - Operatorii aeronavelor civile prevăzuti la art. 1 si transportatorii aerieni prevăzuti la art. 2 au obligatia de a avea în permanentă la bordul aeronavelor utilizate contractele de asigurare încheiate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri si de a le prezenta, la cerere, reprezentantilor autorizati ai Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Art. 4. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 485/2001 pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor de către operatorii aerieni români care efectuează operatiuni de lucru aerian sau de aviatie generală pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 251.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 237/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând meseriile si activitătile simple

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 237/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând meseriile si activitătile simple, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 30 mai 2002, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 87.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea declaratiilor de înregistrare a contribuabililor si a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor*):

- Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fără personalitate juridică (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

- Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române (020), cod M.F.P.

14.13.01.10.11/2;

- Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine (030), cod M.F.P.

14.13.01.10.11/3;

- Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4;

- Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod M.F.P. 14.13.04.16, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul formularului “Certificat de înregistrare fiscală”, cod M.F.P. 14.13.20.99, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă caracteristicile de tipărire pentru formularul “Certificat de înregistrare fiscală”, cod M.F.P.

14.13.20.99, conform celor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală de tehnologie a informatiei, directiile generale ale finantelor publice, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 februarie 2004.

Nr. 300.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

 

 

 

 

 

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

cu privire la concentrarea economică realizată prin achizitionarea de către Consortiul format din Societatea Comercială “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti, Societatea Comercială “Contactoare” - S.A. Buzău si Societatea Comercială “Romferchim” - S.A. Bucuresti a pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “Chimcomplex” - S.A. Borzesti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS 406 din 24 noiembrie 2003;

7. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS 406 din 24 noiembrie 2003;

8. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, înregistrată cu nr. V3-205 din 3 februarie 2004, luând în considerare următoarele aspecte:

1. Concentrarea economică a fost realizată prin achizitionarea pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “Chimcomplex” - S.A. Borzesti (94,7465%) de către Consortiul format din Societatea Comercială “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti, Societatea Comercială “Contactoare” - S.A. Buzău si Societatea Comercială “Romferchim” - S.A. Bucuresti, în baza Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 19 încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la data de 9 iunie 2003.

2. Operatiunea de dobândire a controlului realizată de către Consortiul format din Societatea Comercială “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti, Societatea Comercială “Contactoare” - S.A. Buzău si Societatea Comercială

“Romferchim” - S.A. Bucuresti cade sub incidenta Legii nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, încadrându-se în prevederile referitoare la realizarea unei concentrări economice specificate în art. 11 alin. (2) lit. b) si în prevederile referitoare la pragul cifrei de afaceri specificat în art. 15 din aceeasi lege, modificat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 216/2002.

3. Societatea Comercială “Chimcomplex” - S.A. Borzesti activează pe piata românească si internatională de produse chimice anorganice de bază - cod CAEN 2413, producând si comercializând: produse clorosodice, cloruri anorganice, solventi organici, alchilamine, intermediari sinteze, produse fitofarmaceutice.

4. Societătile care fac parte din consortiul achizitor au ca activităti principale: Societatea Comercială “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti - comert cu ridicata al masinilor utilizate în industrie, comert si transport, Societatea Comercială “Contactoare” - S.A. Buzău - productia de aparate pentru distributia si comanda electricitătii si Societatea Comercială “Romferchim” - S.A. Bucuresti - intermedieri si import-export în comertul cu produse chimice diverse (îngrăsăminte chimice, săruri, derivate, produse petrochimice fie manufacturate, fie finite).

5. Pietele produsului sunt cele ale societătii achizitionate si sunt reprezentate de: piata produselor clorosodice, piata clorurilor anorganice, piata solventilor organici, piata alchilaminelor, piata intermediarilor sinteze si piata produselor fitofarmaceutice. Piata geografică este reprezentată de teritoriul României.

6. Pe piata românească în 2002, Societatea Comercială “Chimcomplex” - S.A. Borzesti avea următoarele cote de piată: 28% pe piata produselor clorosodice, 100% pe piata clorurilor anorganice, 100% pe piata solventilor organici, 100% pe piata alchilaminelor, 100% pe piata intermediarilor sinteze si 10% pe piata produselor fitofarmaceutice.

7. Principalul concurent al societătii pe pietele relevante este Societatea Comercială “Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, care detine o cotă importantă pe piata produselor clorosodice - 67% si pe piata produselor fitofarmaceutice - 35%, restul fiind importatori (5% pe piata produselor clorosodice si 30% pe piata produselor fitofarmaceutice) sau alti producători interni (25% pe piata produselor fitofarmaceutice).

8. Concentrarea economică realizată nu modifică structura de pe piată, societatea achizitionată continuând să îsi desfăsoare activitatea avută înainte de această operatiune.

9. Concentrarea economică nu conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea concurentei pe pietele relevante,

DECIDE:

Art. 1. - Se autorizează concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului de către Consortiul format din Societatea Comercială “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti, Societatea Comercială “Contactoare” - S.A. Buzău si Societatea Comercială “Romferchim” - S.A. Bucuresti asupra Societătii Comerciale “Chimcomplex” - S.A. Borzesti, în conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si pct. 124 lit. b) din cap. II al părtii a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, este de 347.754.907 lei si se va plăti în maximum 30 de zile de la data comunicării

prezentei decizii, cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280030300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Judetului Prahova, beneficiar Directia Trezorerie si Contabilitate Publică Prahova, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Ordinul de plată va avea mentionat pe verso, în rubrica “Cod cont”, contul nr. 20.17.01.03. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei părtilor implicate în operatiunea de concentrare economică.

Art. 4. - Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, potrivit prevederilor art. 52 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Secretariatul general si Departamentul bunuri industriale din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 6. - În conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti.

Art. 7. - Această decizie va fi transmisă la:

Consortiul achizitor reprezentat de:

Societatea Comercială “A 2 Impex” - S.R.L. Ploiesti

Sediul: municipiul Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, judetul Prahova;

Agentul economic achizitionat:

Societatea Comercială “Chimcomplex” - S.A. Borzesti

Sediul: municipiul Onesti, Str. Industriilor nr. 3, cod 601124, judetul Bacău.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 6 februarie 2004.

Nr. 45.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), art. 5 si 6 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul regulamentului denumirea “bănci” va fi înlocuită cu expresia “bănci si case centrale ale cooperativelor de credit”.

2. La articolul 1, litera p) se modifică si după litera q) se introduce litera r), după cum urmează:

“p) valoarea nominală a certificatului de depozit cu discont - valoarea de răscumpărare la scadentă a certificatului de depozit;

r) detinător - proprietarul înregistrat al unui certificat de depozit emis de Banca Natională a României.”

3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Participantii eligibili cu care Banca Natională a României desfăsoară operatiuni de piată monetară si cărora le acordă facilităti permanente sunt băncile, persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, si casele centrale ale cooperativelor de credit, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

- în cazul băncilor, persoane juridice române, si al caselor centrale ale cooperativelor de credit, constituirea de rezerve minime obligatorii si încadrarea în prevederile reglementărilor Băncii Nationale a României privind indicatorii de solvabilitate;

- în cazul sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, constituirea de rezerve minime obligatorii si certificarea, cel putin anual, de către autoritatea de supraveghere bancară din tara de origine a încadrării băncii străine de care apartin în prevederile reglementărilor de prudentă bancară în vigoare în tara respectivă.”

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

“(3) Pentru participarea la operatiunile de piată monetară în lei pe baze bilaterale efectuate de Banca Natională a României, băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să dispună de un sistem operational specific tip REUTERS, BLOOMBERG etc., echipamente specifice pentru plăti si comunicatii (sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).

(4) Pentru participarea la operatiunile de piată monetară ale Băncii Nationale a României ce implică tranzactii cu valute (swap-uri valutare), casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să detină autorizatia de intermediar pe piata valutară interbancară eliberată de Banca Natională a României.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt titlurile de stat, certificatele de depozit emise de Banca Natională a României, precum si alte categorii de active eligibile negociabile, stabilite în baza unei hotărâri a Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.”

6. La articolul 9, prima liniută va avea următorul cuprins:

“- prin licitatie - baze multilaterale competitive, în cazul tranzactiilor prevăzute la art. 7 lit. a), b), d), e) si f);

aceste tranzactii pot fi efectuate si prin proceduri bilaterale - baze bilaterale, cu exceptia celor prevăzute la art. 7 lit. b) si d);”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Certificatele de depozit emise de Banca Natională a României reprezintă obligatii ale acesteia fată de detinătorii acestor instrumente si sunt tranzactionabile.

Caracteristicile emisiunilor de certificate de depozit sunt stabilite prin proceduri de lucru si sunt valabile atât pentru operatiunile pe piata primară, cât si pentru operatiunile pe piata secundară.

(2) Certificatele de depozit sunt denominate în monedă natională si sunt emise în formă dematerializată.

(3) Certificatele de depozit sunt emise cu discont, la o valoare inferioară valorii nominale (valoarea cu discont) si sunt răscumpărate la scadentă la valoarea nominală; diferenta dintre valoarea la care sunt emise si valoarea nominală reprezintă dobânda plătită la scadentă, aferentă sumei plătite de către detinător la emisiune. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.”

8. După articolul 12 se introduc articolele 121 si 122 cu următorul cuprins:

“Art. 121. - (1) Piata primară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României cuprinde totalitatea operatiunilor legate de emiterea certificatelor de depozit.

(2) Participantii pe piata primară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României sunt participantii eligibili definiti la art. 2.

Art. 122. - (1) Piata secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României cuprinde totalitatea operatiunilor de vânzare, de cumpărare si alte operatiuni cu certificate de depozit aflate în circulatie, libere de sarcini.

(2) Operatiunile pe piata secundară cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României se vor efectua în interiorul termenului de scadentă, de la data emisiunii si până la data limită de tranzactionare (două zile lucrătoare anterioare datei scadentei).

(3) Participantii pe piata secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României sunt băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit.”

9. La articolul 30, liniuta a 8-a va avea următorul cuprins:

“- elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;”

10. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor transmite ofertele prin modalităti considerate acceptabile de către Banca Natională a României, precum letric, telex cifrat, SWIFT, postă electronică etc.”

11. La articolul 32, liniuta a 7-a se modifică si se introduce liniuta a 8-a, cu următorul cuprins:

“- elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;

- data decontării (emisiunii), pentru emisiunea de certificate de depozit.”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2004.

Nr. 3.