MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 191             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 4 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

230. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

233. - Hotărâre privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 

236. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Adjud

 

142. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitătile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

 

280. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. prin reorganizarea prin divizare partială a Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

(2) Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este persoană juridică română si functionează ca filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., cu sediul în orasul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, judetul Alba.

Art. 2. - Societatea Comercială “Uzina Mecanică Cugir” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., se reorganizează prin divizare partială, transmitând o parte din patrimoniul său societătii nou-înfiintate.

Art. 3. - Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se organizează si functionează potrivit prevederilor legale si ale statutului propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este de 97.705.725.000 lei, integral subscris si vărsat de Compania Natională “Romarm” - S.A., în calitate de actionar unic, împărtit în 3.908.229 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare nominală de 25.000 lei.

Art. 5. - Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. are ca obiect principal de activitate fabricarea armamentului si munitiei.

Art. 6. - (1) Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol încheiat între Societatea Comercială “Uzina Mecanică Cugir” - S.A., pe de o parte, si Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A., pe de altă parte, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al societătii reorganizate.

(2) Societatea comercială înfiintată potrivit art. 1 va prelua drepturile si va fi tinută de obligatii potrivit protocoa- lelor.

Art. 7. - (1) Personalul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - Sucursala Produse Tehnice se preia de către societatea comercială nou-înfiintată.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior prezentei hotărâri rămâne în vigoare până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 8. - (1) Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si consiliul de administratie.

(2) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(3) Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

Art. 9. - Compania Natională “Romarm” - S.A. asigură strategia de dezvoltare si implementare a programelor sectoriale pentru societatea rezultată în urma divizării, coordonează si controlează activitatea acesteia.

Art. 10. - Litera d) a alineatului (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 230.

 

ANEXĂ

STATUTUL

Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. si se constituie ca filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “societate comercială” sau de initialele “S.C.” si va fi urmată de sintagma “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si codul unic de înregistrare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

Sediul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este în România, orasul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, judetul Alba.

Sediul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii aprobate de adunarea generală extraordinară a actionarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. poate înfiinta în vederea realizării obiectului de activitate sucursale, reprezentante sau agentii situate în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se constituie pe o durată nelimitată cu începere de la data înmatriculării în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

 

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. are ca scop asigurarea cu produse de tehnică militară a necesarului de înzestrare a sistemului de apărare si sigurantă natională si a celorlalti clienti externi sau interni, în conditii de eficientă, în conformitate cu profilul de productie aprobat, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Domeniul principal de activitate al Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este fabricarea armamentului si munitiei - cod DK 2960.

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. are ca obiect principal de activitate: fabricarea armamentului si munitiei - cod DK 2960.

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. are ca obiect si următoarele activităti secundare:

a) cod GA 5190 - comert cu ridicata al altor produse;

b) cod GA 5248 - comert cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.;

c) cod KA 7440 - publicitate;

d) cod DJ 2852 - operatiuni de mecanică generală;

e) cod IA 6024 - transporturi rutiere de mărfuri;

f) cod KA 7221 - editare de programe;

g) cod KA 7230 - prelucrarea informatică a datelor;

h) cod KA 7240 - activităti legate de bazele de date.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social. Actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. Capitalul social initial al Companiei Nationale “Romarm” - S.A. repartizat Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir”- S.A. este de 97.705.725 mii lei, împărtit în 3.908.229 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare nominală de 25.000 lei.

Capitalul social initial este în întregime subscris si vărsat de Compania Natională “Romarm” - S.A. în calitate de actionar unic.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

1. Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor - în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social -, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. în actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de către consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

2. Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

În cazul în care administratorii constată pierderea a mai putin de jumătate din capitalul social, ei sunt obligati să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.

Reducerea capitalului social se va putea efectua numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

Actiunile nominative emise de Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

În conditiile legii, prin hotărârea adunării generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. va detine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul societătii, sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie. Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

Actiunile Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. pot fi grevate de drept de uzufruct sau pot fi gajate, în conditiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea detine actiuni ale Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. potrivit legislatiei în vigoare, fără a afecta pozitia majoritară a statului.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 10

Atributii

 

Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este organul de conducere al societătii comerciale, care decide asupra activitătii acesteia si asupra politicii economice.

Împuternicitii mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Pentru activitatea depusă reprezentantii statului primesc o remuneratie lunară, conform legii.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, restructurare economico-financiară a Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.;

b) alege si revocă administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;

c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administratie, stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie;

d) stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale administratorilor si cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar următor;

f) aprobă situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului, conform legii;

h) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a pierderilor produse societătii de acestia;

i) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate;

j) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

k) hotărăste cu privire la vânzarea, ipotecarea, gajarea sau închirierea unor active ale Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.;

l) aprobă structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.;

m) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie;

n) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse societătii comerciale de către acestia.

Pentru atributiile prevăzute la lit. e), f), g), h), j) si k) adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a actionarilor Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice a societătii comerciale;

b) schimbarea sediului societătii comerciale;

c) modificarea obiectului de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) fuziunea cu alte societăti sau divizarea societătii comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societătii comerciale;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor;

i) aprobă conversia actiunilor, în conditiile legii;

j) aprobă delegări de competentă pentru consiliul de administratie.

Pentru atributiile adunării generale extraordinare a actionarilor, fiecare împuternicit trebuie să obtină un mandat special de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 11

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie.

Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor, când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului.

Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea presedintelui consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 12

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

Sedinta adunării generale a actionarilor va fi deschisă de către presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îl înlocuieste, în ziua si la ora indicate în convocare.

Adunarea generală a actionarilor va numi dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va întocmi procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentanti ai salariatilor care nu sunt membri de sindicat.

 

ARTICOLUL 13

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, în extras, în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate mai înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor de mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a actionarilor sau care au votat împotrivă.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea actiunilor pe care le posedă, la valoarea medie determinată de către un expert autorizat, prin folosirea a cel putin două metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 14

Organizare

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri, din care un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 4 ani prin ordin al ministrului economiei si comertului, la propunerea adunării generale a actionarilor, cu posibilitatea de a fi realesi.

Pentru activitatea depusă membrii consiliului de administratie primesc o remuneratie lunară, conform legii.

În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea a cel putin 3 din numărul membrilor săi.

Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru în baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre functionarii Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei si se înscriu într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semnează de către toti membrii consiliului de administratie si de către secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către presedinte.

Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului general si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme de specialitate.

În relatiile cu tertii, Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.

Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli în administrarea societătii comerciale. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotărârea adunării generale a actionarilor.

Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Nu pot fi directori ai Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit prevederilor art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile consiliului de administratie

 

A. Consiliul de administratie al Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. are, în principal, următoarele atributii:

a) avizează structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale societătii comerciale;

b) numeste si revocă directorii executivi ai societătii comerciale;

c) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societătii, pentru directorii sediilor secundare si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) aprobă încheierea actelor juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societătii comerciale, cu acordul adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

e) aprobă delegările de competentă directorilor executivi si persoanelor din conducere, în vederea executării operatiunilor societătii comerciale;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executivă a societătii comerciale;

g) aprobă mandatul pentru directorul general în vederea negocierii si încheierii contractului colectiv de muncă;

h) supune anual analizei si aprobării adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii comerciale, situatia financiară anuală, contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs ale societătii comerciale;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

j) avizează numărul de posturi, precum si normativul de constituire ale compartimentelor functionale si de productie;

k) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a actionarilor.

B. Directorul general reprezintă Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. în raporturile cu tertii.

Directorii executivi sunt functionari ai societătii comerciale, execută operatiunile acesteia si sunt răspunzători fată de aceasta pentru îndeplinirea obligatiilor lor.

Atributiile, competentele si răspunderile directorului general si ale directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 16

Despre cenzori

 

Gestiunea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este controlată de actionari si de cenzori. Cenzorii sunt în număr de trei, care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor, din care cel putin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

Cenzorii au următoarele obligatii principale:

a) în cursul exercitiului financiar, verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A., controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.

Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putând cere inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A.) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în acest domeniu.

Cenzorii si supleantii acestora sunt numiti pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

În caz de decez, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieste.

În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

 

ARTICOLUL 17

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. utilizează sursele de finantare, constituite în conformitate cu legea, din credite bancare si din alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 18

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe de la data înmatriculării societătii comerciale la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 19

Personalul

 

Directorii executivi si personalul de conducere si executie din aparatul propriu Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. sunt numiti, angajati si revocati sau concediati, după caz, de directorul general al societătii comerciale.

Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie, prin negociere.

Personalul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. este supus prevederilor regulamentului de organizare si functionare si regulamentului intern aprobate de către Consiliul de administratie al Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

ARTICOLUL 20

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se stabileste de către consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 21

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. va tine evidenta contabilă pentru activitătile desfăsurate si va întocmi situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere pe aceste activităti, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere vor fi comunicate factorilor specializati si nu se publică în Monitorul Oficial al României.

 

ARTICOLUL 22

Calculul si repartizarea profitului

 

Profitul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generală a actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

Profitul Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investitiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum si pentru plata dividendelor.

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. în conditiile legii, după aprobarea situatiei financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora si va hotărî în consecintă.

 

ARTICOLUL 23

Registrele

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. va tine, prin grija administratorilor si cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea

 

ARTICOLUL 24

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăti comerciale ori alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut.

 

ARTICOLUL 25

 

Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate.

 

ARTICOLUL 26

 

Conditiile de participare a Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 27

Schimbarea formei juridice

 

Schimbarea formei juridice a Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

În perioada în care statul este actionar unic, transferarea formei juridice a Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. se va face numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, prin împuternicitii mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat.

 

ARTICOLUL 28

Dizolvarea

 

Dizolvarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. va avea loc în următoarele conditii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) declararea nulitătii societătii comerciale;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii lichidării judiciare;

f) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societătii comerciale.

Dizolvarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 29

Lichidarea

 

Dizolvarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea Societătii Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 30

Litigiile

 

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială “Fabrica de Arme Cugir” - S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun sau a arbitrajului.

 

CAPITOLUL IX

 

Dispozitii finale

ARTICOLUL 31

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial si alte prevederi legale din domeniu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 

În aplicarea prevederilor art. 154 din Constitutia României, republicată,

în vederea eliminării din legislatia României a unor acte normative care contravin Constitutiei sau sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Sunt si rămân abrogate hotărârile Consiliului de Ministri si ale Guvernului României prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul delegat pentru relatia

cu Parlamentul,

Acsinte Gaspar

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 233.

 

ANEXĂ

 

Hotărârile Consiliului de Ministri si ale Guvernului României care sunt si rămân abrogate

 

I. Hotărâri ale Consiliului de Ministri

1. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.057/1950 privind măsuri pentru îmbunătătirea sistemului de salarizare si a conditiilor de trai ale muncitorilor care lucrează în subteran în minele de cărbuni, publicată în C.H.D. nr. 86 din 3 octombrie 1950, cu modificările ulterioare

2. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 255/1951 privind măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în exploatările de minereuri, publicată în C.H.D. nr. 40 din 4 aprilie 1951, cu modificările ulterioare

3. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.558/1953 privind combaterea omizii păroase a dudului Hyphantria cunea, publicată în C.H.D. nr. 35 din 29 mai 1953

4. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.058/1954 privind stăvilirea si combaterea râiei negre a cartofului Synchytrium endobioticum (Schilb, Perc.), publicată în C.H.D. nr. 38 din 22 iulie 1954

5. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.027/1955 privind autorizarea înfiintării “Asociatiei pentru Natiunile Unite” din România si statutul ei, publicată în C.H.D. nr. 51 din 3 octombrie 1955

6. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.012/1956 privind autorizarea înfiintării Asociatiei oamenilor de stiintă din România, publicată în C.H.D. nr. 28 din 18 iunie 1956

7. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 454/1957 privind asistenta bătrânilor pensionari si nepensionari, publicată în C.H.D. nr. 34 din 6 aprilie 1957, cu modificările ulterioare

8. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.315/1958 privind trecerea sarcinilor prevăzute de art. 3 lit. a) din Decretul nr. 409 din 23 septembrie 1955, asupra altor organe de stat, publicată în C.H.D. nr. 43 din 28 septembrie 1958, cu modificările ulterioare

9. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 757/1962 privind înfiintarea Comitetului National al Geologilor din România, publicată în C.H.D. nr. 23 din 27 iulie 1962

10. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 822/1964 privind emiterea instructiunilor cu privire la stabilirea diferentelor admisibile la analizarea cerealelor, leguminoaselor-boabe si semintelor de plante oleaginoase si furajere, destinate industrializării, consumului si furajării, precum si a derivatelor acestora, publicată în C.H.D. nr. 48 din 29 octombrie 1964

11. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.031/1966 privind aprobarea normelor de perisabilitate în timpul depozitării, conservării si manipulării cerealelor, leguminoaselor boabe si oleaginoaselor, la unitătile de sub îndrumarea si controlul Comitetului de stat pentru valorificarea produselor agricole, publicată în Buletinul Oficial nr. 30 din 1 iunie 1966

12. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.409/1967 privind înfiintarea Centrului de antrenament si perfectionarea personalului din aeronautica civilă din subordinea Ministerului Transporturilor Auto, Navale si Aeriene, publicată în Buletinul Oficial nr. 57 din 26 iunie 1967, cu modificările ulterioare

13. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 629/1968 privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 29 din 29 decembrie 1967 cu privire la dezvoltarea activitătii de educatie fizică si sport, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 9 aprilie 1968, cu modificările ulterioare

14. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.567/1968 privind autorizarea înfiintării Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, publicată în Buletinul Oficial nr. 151 din 18 noiembrie 1968

15. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.890/1968 privind declararea zilei de 7 aprilie ca “Ziua sănătătii”, publicată în Buletinul Oficial nr. 3 din 8 ianuarie 1969

16. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.491/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei de toate formele, precum si la normele privind proiectarea instalatiilor energetice, publicată în Buletinul Oficial nr. 160 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

17. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.493/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor săvârsite în domeniul utilizării produselor petroliere si gazelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

18. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.498/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind protectia plantelor cultivate si a pădurilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

19. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.504/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul întretinerii si folosirii drumurilor forestiere si al transporturilor pe căile forestiere si cu funiculare fixe, precum si în sectorul valorificării stufului, publicată în Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969

20. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.507/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe calea ferată, auto, pe apele nationale si teritoriale, precum si folosirea si mentinerea în bună stare a drumurilor nationale, publicată în Buletinul Oficial nr. 161 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

21. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.779/1970 privind tinuta vestimentară a delegatiilor de stare civilă la oficierea căsătoriilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 159 din 31 decembrie 1970

22. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 275/1971 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei de stat geologică-minieră, publicată în Buletinul Oficial nr. 40 din 26 martie 1971

23. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 864/1972 privind detasarea personalului medical pentru asigurarea asistentei medicale la bordul navelor de pescuit oceanic, publicată în Buletinul Oficial nr. 84 din 3 august 1972

24. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 860/1973 privind stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5 din 1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, publicată în Buletinul Oficial nr. 107 din 19 iulie 1973, cu modificările ulterioare

25. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.489/1973 privind înfiintarea, cu titlu experimental, de cursuri pentru calificarea de conducători de autobuze si autotaximetre de către Întreprinderea de transport Bucuresti si pentru modificarea articolelor 117 si 145 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328 din 1966, publicată în Buletinul Oficial nr. 182 din 20 noiembrie 1973

26. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.028/1974 privind tarifele maxime de cazare în căminele muncitoresti pentru tineret, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 25 octombrie 1974

27. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 196/1975 privind tipizarea turbinelor cu abur cu puteri între 2,5 si 12 MW si a generatoarelor electrice cu puteri între 3 si 12 MW, publicată în Buletinul Oficial nr. 39 din 21 aprilie 1975

28. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.341/1975 privind deschiderea pe Aeroportul Bacău a unui punct de control pentru trecerea frontierei de stat a turistilor străini, transportati cu avioane românesti, publicată în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975

29. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 6/1982 privind stabilirea unitătilor cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje ori masini cu grad ridicat de pericol în exploatare, publicată în Buletinul Oficial nr. 10 din 26 ianuarie 1982, cu modificările ulterioare.

II. Hotărâri ale Guvernului

1. Hotărârea Guvernului nr. 107/1990 privind instituirea de comisii interministeriale pentru examinarea si solutionarea solicitărilor si propunerilor reprezentantilor oamenilor muncii din diferite sectoare de activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990

2. Hotărârea Guvernului nr. 185/1990 privind organizarea si functionarea directiilor de muncă si ocrotiri sociale judetene si a municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 martie 1990, cu modificările ulterioare

3. Hotărârea Guvernului nr. 262/1990 privind înfiintarea unor unităti agricole de stat si unele măsuri de îmbunătătire a organizării activitătii unitătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 martie 1990

4. Hotărârea Guvernului nr. 280/1990 privind vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii si executarea de lucrări cu plata în rate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 martie 1990

5. Hotărârea Guvernului nr. 332/1990 privind unele măsuri în legătură cu transportul personalului nelocalnic din sectorul forestier si aprobarea tarifelor pentru scosul si apropiatul materialului lemnos în pădure, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 21 aprilie 1990

6. Hotărârea Guvernului nr. 389/1990 privind înfiintarea de sucursale ale Băncii Române de Comert Exterior pe teritoriul tării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 aprilie 1990

7. Hotărârea Guvernului nr. 392/1990 privind înfiintarea Centrului de Cercetare si Productie de Medicamente Antitumorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 aprilie 1990

8. Hotărârea Guvernului nr. 443/1990 privind stabilirea taxelor consulare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 8 mai 1990

9. Hotărârea Guvernului nr. 470/1990 privind reorganizarea activitătii de arbitrajare în cadrul Băncii Române de Comert Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 7 mai 1990

10. Hotărârea Guvernului nr. 484/1990 privind stabilirea alocatiilor zilnice de hrană si a normativelor de personal în unitătile de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 9 mai 1990, cu modificările ulterioare

11. Hotărârea Guvernului nr. 991/1990 privind unele măsuri pentru realizarea Centrului de Comert International Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990

12. Hotărârea Guvernului nr. 1.027/1990 privind cazarea cetătenilor străini scolarizati în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 26 septembrie 1990

13. Hotărârea Guvernului nr. 1.062/1990 privind unele măsuri pentru stimularea activitătii agentilor economici privati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 6 decembrie 1990

14. Hotărârea Guvernului nr. 1.078/1990 privind schimbarea subordonării Institutului de Fizică Atomică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 octombrie 1990

15. Hotărârea Guvernului nr. 1.145/1990 privind acoperirea cheltuielilor publicatiilor editate de Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990

16. Hotărârea Guvernului nr. 1.151/1990 privind modul de încadrare a personalului din activitatea de contractări si achizitii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990

17. Hotărârea Guvernului nr. 1.154/1990 cu privire la modul de stabilire a preturilor si tarifelor prin negociere cu agentii economici pentru produsele si serviciile din atributia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare

18. Hotărârea Guvernului nr. 1.192/1990 pentru protectia populatiei împotriva unor practici ilicite în activitatea de proiectare, executie, reparatii si întretinere de lucrări de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 14 ianuarie 1991

19. Hotărârea Guvernului nr. 1.356/1990 privind înfiintarea Băncii Române de Comert Exterior - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1991

20. Hotărârea Guvernului nr. 1.366/1990 privind atributiile si răspunderile în informatizarea societătii românesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 14 ianuarie 1991

21. Hotărârea Guvernului nr. 28/1991 privind asigurarea aplicării uniforme a dispozitiilor legale referitoare la reforma economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1991

22. Hotărârea Guvernului nr. 40/1991 privind unele măsuri pentru perfectionarea activitătii în punctele de control treceri frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1991

23. Hotărârea Guvernului nr. 64/1991 privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea economică si financiară a unitătilor economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 24 ianuarie 1991

24. Hotărârea Guvernului nr. 85/1991 privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe m.p., la chiriile pentru spatiile cu altă destinatie din fondul locativ de stat, precum si la spatiile comerciale, spatiile administrative, sedii de organisme si organizatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1991, cu modificările ulterioare

25. Hotărârea Guvernului nr. 109/1991 privind stabilirea taxelor de afisaj în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1991, cu modificările ulterioare

26. Hotărârea Guvernului nr. 121/1991 privind modul de utilizare a sumelor valutare realizate de Uniunea Arhitectilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 2 martie 1991

27. Hotărârea Guvernului nr. 173/1991 privind scutirea de plata taxelor vamale a filialei Societătii Internationale de Telecomunicatii Aeronautice în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 21 martie 1991

28. Hotărârea Guvernului nr. 176/1991 privind unele măsuri pentru participarea la licitatiile valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 21 martie 1991

29. Hotărârea Guvernului nr. 191/1991 privind preturile de contractare si de achizitie garantate de stat si avantajele ce se acordă producătorilor agricoli pentru principalele produse vegetale preluate la fondul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, cu modificările ulterioare

30. Hotărârea Guvernului nr. 216/1991 privind unele măsuri în legătură cu activitatea persoanelor care îndeplinesc functiile de primar si viceprimar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 15 aprilie 1991

31. Hotărârea Guvernului nr. 414/1991 privind finantarea actiunilor de promovare turistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 11 iulie 1991

32. Hotărârea Guvernului nr. 447/1991 privind preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 27 iulie 1991

33. Hotărârea Guvernului nr. 490/1991 privind conceptia generală a informatizării societătii românesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 18 septembrie 1991

34. Hotărârea Guvernului nr. 497/1991 privind organizarea controlului financiar de stat în ministere si alte organe ale administratiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 14 august 1991

35. Hotărârea Guvernului nr. 500/1991 privind strategia dezvoltării comunicatiilor în România în perioada 1991- 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 19 august 1991

36. Hotărârea Guvernului nr. 519/1991 privind plata expertilor si a altor specialisti care efectuează expertize judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 august 1991

37. Hotărârea Guvernului nr. 531/1991 cu privire la administrarea fondurilor constituite din contributia de asigurări sociale de 2%, conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219 din 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991

38. Hotărârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei si în valută consemnate prin unitătile vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 29 august 1991

39. Hotărârea Guvernului nr. 569/1991 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Regulamentul cu privire la operatiunile cu numerar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 12 septembrie 1991, cu modificările ulterioare

40. Hotărârea Guvernului nr. 584/1991 privind deblocarea plătilor în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 6 septembrie 1991

41. Hotărârea Guvernului nr. 667/1991 privind unele măsuri pentru asigurarea prestigiului social al functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 8 octombrie 1991

42. Hotărârea Guvernului nr. 708/1991 privind scutirea de impozit pe circulatia mărfurilor în activitatea de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 30 octombrie 1991

43. Hotărârea Guvernului nr. 715/1991 privind scutirea de taxe vamale a tehnicii de calcul destinate învătământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 11 iunie 1992.

III. Hotărâri ale Consiliului de Ministri – nepublicate 1. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 352 din 17 martie 1952 privind organizarea carantinei fitosanitare si măsurile de carantină fitosanitare pentru protectia plantelor agricole împotriva dăunătorilor, bolilor si buruienilor, cu modificările ulterioare

2. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 518 din 15 aprilie 1954

3. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.969 din 10 septembrie 1955 privind prevenirea si tratarea evenimentelor de cale ferată

4. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.683 din 19 octombrie 1957 privind unele măsuri pentru atragerea si permanentizarea muncitorilor în industria minieră si îmbunătătirea nivelului de trai, cu modificările ulterioare

5. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 49 din 20 ianuarie 1959 privind obligativitatea montării si folosirii contoarelor în instalatiile de gaze naturale

6. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 257 din 10 martie 1959 privind rationalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate si drumurilor

7. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 421 din 11 iulie 1961 privind autorizarea înfiintării Societătii Nationale Române pentru Stiinta Solului si măsurile pentru organizarea în anul 1964 în capitala Republicii Populare Române a celui de-al VIII-lea Congres International al Societătii Internationale pentru Stiinta Solului

8. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 789 din 16 aprilie 1969 privind reglementarea timpului de lucru si transportului angajatilor din unitătile miniere, cu modificările ulterioare

9. Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.711 din 26 august 1969 privind acordarea unor drepturi muncitorilor din activitatea portuară, cu modificările ulterioare.

IV. Hotărâri ale Guvernului - nepublicate

1. Hotărârea Guvernului nr. 221 din 28 februarie 1990 privind abrogarea unor prevederi privind limitarea duratei concediului anual de odihnă

2. Hotărârea Guvernului nr. 240 din 10 martie 1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în unitătile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice

3. Hotărârea Guvernului nr. 561 din 17 mai 1990 privind transportul salariatilor nelocalnici din organizatiile care participă la realizarea lucrărilor de constructii-montaj a obiectivelor de investitii

4. Hotărârea Guvernului nr. 575 din 18 mai 1990 privind reprezentarea economică permanentă a României în străinătate

5. Hotărârea Guvernului nr. 1.086 din 8 octombrie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile navale si activităti portuare

6. Hotărârea Guvernului nr. 67/1991 privind autorizarea Ministerului de Interne de a angaja militari pe bază de contract.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 13 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va actualiza lista aparatelor prevăzută în anexa nr. VIII pe măsura armonizării utilizării benzilor de frecventă în Uniunea Europeană si în România.”

2. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Procedura privind desemnarea la nivel national si notificarea organismelor care îndeplinesc sarcinile relevante referitoare la realizarea evaluării conformitătii produselor din domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii se adoptă, în conditiile legii, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. VI.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va desemna organismele notificate pentru îndeplinirea sarcinilor relevante prevăzute în anexele nr. III, IV si V.

(3) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA, sau până la aderarea României la Uniunea Europeană, organismele notificate vor fi denumite organisme de certificare recunoscute. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va publica si va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele de certificare recunoscute, aprobată prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei. După perioada de tranzitie România va notifica Comisiei Europene organismele de certificare recunoscute, conform prevederilor speciale cuprinse în PECA sau în directivele europene, iar acestea vor deveni organisme notificate si vor fi incluse în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.”

3. După articolul 48 se introduce articolul 49 cu următorul cuprins:

“Art. 49. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/5/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunciatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

ministru delegat, negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 236.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Adjud

 

Având în vedere art. 31 lit. c) si art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41 din 16 februarie 2003 privind revocarea licentei,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de exploatare din perimetrul Adjud, judetul Vrancea, convenită prin Licenta de concesiune pentru exploatare nr. 1.434/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Balastiere” - S.A. Adjud, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 17 februarie 2004.

Nr. 2.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitătile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

 

În baza prevederilor art. 65 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activitătile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă vor aplica procedura de evaluare mentionată la art. 1.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 25 februarie 2004.

Nr. 142.

 

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de evaluare a raportului de securitate privind activitătile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

 

1. Scop

Scopul prezentei proceduri constă în stabilirea modului si regulilor de evaluare a raportului de securitate privind activitătile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, cu respectarea dispozitiilor prevăzute în art. 8, 11 si 16 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.

2. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică de către autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă în vederea evaluării rapoartelor de securitate pe care titularii de activitate le elaborează si le transmit acestora, în conformitate cu art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003.

3. Reguli procedurale

3.1. Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă vor evalua raportul de securitate prin verificarea:

- legalitătii termenului de depunere a raportului de securitate;

- existentei informatiilor prezentate în raportul de securitate, care trebuie să cuprindă cel putin:

- sistemul de management si organizarea obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore, care trebuie să ia în considerare următoarele elemente:

a) politica de prevenire a accidentelor majore trebuie elaborată în scris si trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activitătii si principiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major; aceasta trebuie să fie ajustată în functie de pericolele de accidente majore ale obiectivului;

b) sistemul de management al securitătii trebuie să cuprindă acea parte a sistemului general de management care include structura organizatorică, responsabilitătile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru determinarea si punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore, respectiv:

b1) organizare si pesonal - rolurile si responsabilitătile personalului implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizatiei; identificarea nevoilor de pregătire a acestui personal si oferirea pregătirii necesare; implicarea angajatilor si, unde este cazul, a subcontractantilor;

b2) proceduri de identificare si evaluare a pericolelor majore care decurg din operarea normală si anormală, precum si determinarea probabilitătii producerii si gravitătii acestora;

b3) controlul operational;

b4) managementul pentru modernizare;

b5) planurile pentru situatii de urgentă internă - adoptarea si punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situatiilor de urgentă previzibile prin analiza sistematică, precum si a procedurilor de pregătire, testare si revizuire a planurilor pentru situatii de urgentă internă, pentru a face fată acestor situatii;

b6) monitorizarea performantei - adoptarea si punerea în aplicare a procedurilor pentru evaluarea continuă a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica titularului activitătii de prevenire a accidentelor majore si prin sistemul acestuia de management al securitătii, precum si adoptarea si punerea în aplicare a mecanismelor de investigatie si de întreprindere a actiunilor corective în caz de nerespectare; procedurile trebuie să acopere sistemul de raportare al operatorului privind accidentele majore de tip avarie, în special cele care indică esecul măsurilor de prevenire, precum si investigatiile si monitorizarea pe baza experientei astfel acumulate;

b7) verificare si revizuire - adoptarea si punerea în aplicare a procedurilor de evaluare periodică, sistematică a politicii de prevenire a accidentelor majore si a eficientei sistemului adecvat de management al securitătii; revizuirea documentată a performantei politicii si a sistemului de management al securitătii, precum si actualizarea acestuia de către conducere;

- prezentarea mediului în care este situat obiectivul:

a) descrierea amplasamentului si a mediului acestuia, inclusiv localizarea geografică, conditiile meteorologice, geologice, hidrografice si, dacă este necesar, istoricul acestora;

b) identificarea instalatiilor si a altor activităti ale obiectivului, care ar putea prezenta un pericol de accident major;

c) descrierea zonelor unde poate avea loc un accident major;

d) descrierea populatiei zonei (număr, structură, vulnerabilitate, aglomerări prezente, de tipul celor din scoli, spitale) susceptibil a fi afectate;

- descrierea instalatiei:

a) descrierea activitătilor principale si a produselor apartinând acelor părti ale obiectivului care au importantă din punct de vedere al securitătii, a surselor de risc de accident major si a conditiilor în care un astfel de accident major se poate produce, precum si descrierea măsurilor preventive propuse;

b) descrierea proceselor, în special a metodelor de operare;

c) descrierea cerintelor de sigurantă în functionare si fiabilitate la proiectarea, constructia, exploatarea si întretinerea oricărei instalatii, unităti de stocare, echipament si infrastructură legată de exploatarea acesteia si care prezintă pericole de accidente majore în interiorul obiectivului;

d) descrierea substantelor periculoase:

d1) inventarul substantelor periculoase, care să cuprindă:

- identificarea substantelor periculoase: denumirea chimică, numărul de înregistrare CAS (Chemical Abstract Service - Registry Number), denumirea conform nomenclatorului de chimie organică IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) sau conform fisei tehnice de securitate;

- cantitatea maximă de substante periculoase care sunt prezente în obiectiv sau care ar putea fi prezente;

d2) caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, ecotoxicologice si indicarea pericolelor, atât imediate, cât si pe termen lung, pentru om si mediu;

d3) comportamentul fizic si chimic în conditii normale de utilizare si în conditii previzibile de accident;

- identificarea si analiza riscurilor accidentale si metodele de prevenire:

a) descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore si probabilitatea producerii acestora sau conditiile în care acestea se produc, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în declansarea oricăruia dintre aceste scenarii, fie că aceste cauze sunt interne sau externe pentru instalatie;

b) evaluarea amplitudinii si a gravitătii consecintelor accidentelor majore identificate;

c) descrierea parametrilor tehnici si a echipamentului utilizat pentru siguranta instalatiilor;

- măsuri de protectie si de interventie pentru limitarea consecintelor unui accident:

a) descrierea echipamentului instalat în obiectiv pentru limitarea consecintelor accidentelor majore;

b) organizarea alertei si a interventiei;

c) descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe;

d) rezumatul elementelor descrise la lit. a), b) si c), necesare pentru elaborarea planului de urgentă internă;

- informatii necesare, care să permită autoritătilor competente luarea de decizii privind amplasarea sau extinderea altor activităti în zona obiectivului existent;

- existentei informatiilor necesare elaborării planului de urgentă externă;

- existentei datelor si elementelor fundamentate stiintific necesare respectării prevederilor legale ale art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

- conformării calitative a datelor si informatiilor prezentate în raportul de securitate pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si limitarea consecintelor lor asupra securitătii si sănătătii populatiei, precum si asupra calitătii mediului.

3.2. În cazul în care pe parcursul evaluării raportului de securitate se constată o neconformitate potrivit pct. 3.1, autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă vor solicita titularului activitătii informatii suplimentare.

4. Înregistrări

Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă sunt obligate să tină evidenta rezultatelor evaluării rapoartelor de securitate, precum si a persoanelor sau, după caz, a grupurilor de persoane care au efectuat evaluarea.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se actualizează în functie de indicele preturilor de consum, publicat de Institutul National de Statistică.

Art. 3. - Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, cu modificările ulterioare.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 februarie 2004.

Nr. 280.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a