MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 185             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 3 martie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

22. - Lege pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

 

Tratatul Atlanticului de Nord, Washington DC, 4 aprilie 1949

 

88. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

253. - Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii pentru masini de spălat vase

 

254. - Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încăltăminte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

322. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea indemnizatiilor lunare ale membrilor comisiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 128/1998

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.106. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România aderă la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 26 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 149 din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 martie 2004.

Nr. 22.

 

TRATATUL ATLANTICULUI DE NORD

 

Washington DC, 4 aprilie 1949

Părtile la prezentul tratat,

reafirmându-si credinta în scopurile si principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, precum si dorinta de a convietui în pace cu toate popoarele si guvernele,

hotărâte să salvgardeze libertatea, patrimoniul lor comun si civilizatia popoarelor lor, fondate pe principiile democratiei, libertătii individuale si suprematiei legii,

dornice să promoveze stabilitatea si bunăstarea în spatiul Atlanticului de Nord,

hotărâte să îsi unească eforturile în scopul apărării lor colective si mentinerii păcii si securitătii, au convenit asupra prezentului tratat al Atlanticului de Nord.

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile se angajează, în conformitate cu prevederile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, să solutioneze prin mijloace pasnice orice diferend international în care ar putea fi implicate, astfel încât să nu se aducă atingere păcii si securitătii internationale, precum si justitiei, si să se abtină în relatiile internationale de la recurgerea la amenintarea cu forta sau la folosirea fortei în orice mod incompatibil cu scopurile Organizatiei Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor contribui la dezvoltarea pe mai departe de relatii internationale bazate pe pace si prietenie, prin consolidarea institutiilor lor libere, prin asigurarea unei mai bune întelegeri a principiilor pe care sunt fondate aceste institutii si prin promovarea conditiilor de asigurare a stabilitătii si bunăstării. Ele vor căuta să elimine diferentele dintre politicile lor economice internationale si vor încuraja colaborarea economică dintre fiecare sau dintre toate părtile.

 

ARTICOLUL 3

 

Pentru atingerea într-un mod cât mai eficient a obiectivelor acestui tratat, părtile, actionând individual sau colectiv, prin dezvoltarea propriilor mijloace si prin acordarea de sprijin reciproc în mod continuu si eficace, îsi vor mentine si vor dezvolta capacitatea individuală si pe cea colectivă de a rezista unui atac armat.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenintată integritatea teritorială, independenta politică sau securitatea oricăreia dintre părti.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor părtilor si, în consecintă, sunt de acord că, dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, recunoscut prin art. 51 din Carta Organizatiei Natiunilor Unite, va sprijini partea sau părtile atacate, prin realizarea imediată, individual si împreună cu celelalte părti, a oricărei actiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea fortei armate, în vederea restabilirii si mentinerii securitătii în spatiul Atlanticului de Nord.

Orice astfel de atac armat si toate măsurile adoptate ca urmare a acestuia vor fi imediat aduse la cunostintă Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după adoptarea de către Consiliul de Securitate a măsurilor necesare pentru restabilirea si mentinerea păcii si securitătii internationale.

 

ARTICOLUL 6

 

În scopul aplicării art. 5, este considerat atac armat asupra uneia sau mai multora dintre părti un atac armat:

(i) asupra teritoriului oricărei părti în Europa sau în America de Nord, în departamentele algeriene ale Frantei, pe teritoriul Turciei sau pe insulele aflate sub jurisdictia oricăreia dintre părti din spatiul Atlanticului de Nord, aflat la nord de Tropicul Racului;

(ii) asupra fortelor, navelor sau aeronavelor oricăreia dintre părti, care se află pe aceste teritorii sau deasupra lor sau în orice altă zonă a Europei, în care fortele de ocupatie ale uneia dintre părti erau stationate la data intrării în vigoare a acestui tratat, sau pe Marea Mediterană ori în spatiul Atlanticului de Nord, aflat la nord de Tropicul Racului.

 

ARTICOLUL 7

 

Tratatul nu afectează si nu va fi interpretat ca afectând în vreun fel drepturile si obligatiile care decurg din Carta Organizatiei Natiunilor Unite pentru părtile care sunt membre ale Organizatiei Natiunilor Unite sau responsabilitatea primară a Consiliului de Securitate pentru mentinerea păcii si securitătii internationale.

 

ARTICOLUL 8

 

Fiecare parte declară că nici un angajament international, aflat în prezent în vigoare, între aceasta si oricare dintre celelalte părti sau un stat tert nu este în contradictie cu prevederile prezentului tratat si se obligă să nu îsi asume nici o obligatie internatională care ar fi contrară acestui tratat.

 

ARTICOLUL 9

 

Prin prezentul articol părtile înfiintează un consiliu, în cadrul căruia fiecare dintre ele va fi reprezentată, pentru analizarea problemelor referitoare la aplicarea acestui tratat. Consiliul va fi astfel organizat încât să se poată reuni prompt si în orice împrejurare. Consiliul va constitui organismele subsidiare necesare; în special, va înfiinta de urgentă un comitet al apărării care va recomanda măsurile de aplicare a art. 3 si 5.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile, prin acord unanim, pot invita să adere la acest tratat orice alt stat european capabil să promoveze dezvoltarea principiilor acestuia si să contribuie la securitatea spatiului Atlanticului de Nord. Orice stat astfel invitat poate deveni parte la prezentul tratat, în urma depunerii la Guvernul Statelor Unite ale Americii a instrumentului său de aderare. Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa fiecare parte în legătură cu depunerea fiecărui instrument de aderare.

 

ARTICOLUL 11

 

Acest tratat va fi ratificat si prevederile sale vor fi duse la îndeplinire de către părti în conformitate cu reglementările constitutionale proprii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse cât mai curând posibil la Guvernul Statelor Unite ale Americii, care îi va informa pe toti semnatarii asupra depunerii fiecărui instrument de ratificare.

Tratatul va intra în vigoare între statele care l-au ratificat, de îndată ce au fost depuse instrumentele de ratificare de către majoritatea semnatarilor, inclusiv de către Belgia, Canada, Franta, Luxemburg, Olanda, Marea Britanie si Statele Unite, si va intra în vigoare pentru celelalte state la data depunerii instrumentelor lor de ratificare.

 

ARTICOLUL 12

 

După ce prezentul tratat va fi în vigoare timp de 10 ani sau la orice dată ulterioară, părtile, la cererea oricăreia dintre ele, se vor consulta în scopul revizuirii acestuia, luând în considerare factorii care la acel moment afectează pacea si securitatea în spatiul Atlanticului de Nord, inclusiv evolutia aranjamentelor, atât universale, cât si regionale, încheiate în conformitate cu prevederile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, pentru mentinerea păcii si securitătii internationale.

 

ARTICOLUL 13

 

După ce prezentul tratat va fi în vigoare timp de 20 de ani, oricare parte poate să îl denunte la un an după ce a transmis nota de denuntare Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa guvernele celorlalte părti în legătură cu depunerea fiecărei note de denuntare.

 

ARTICOLUL 14

 

Acest tratat, ale cărui texte în limbile engleză si franceză sunt în mod egal autentice, va fi depozitat în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Copii certificate ale acestuia vor fi transmise de către Guvernul Statelor Unite ale Americii guvernelor celorlalte state semnatare.

 

NOTĂ:

1. Tratatul Atlanticului de Nord a fost semnat la data de 4 aprilie 1949, de Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Franta, Islanda, Italia, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Norvegiei, Portugalia, Statele Unite ale Americii si Regatul Tărilor de Jos la 4 aprilie 1949 si a intrat în vigoare la data de 24 august 1949, după depunerea ratificărilor din partea tuturor statelor semnatare.

2. La Tratatul Atlanticului de Nord au aderat Grecia si Turcia în 1952, Republica Federală Germania în 1955, Spania în 1982 si Republica Cehă, Polonia si Ungaria în 1999.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2004.

Nr. 88.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii pentru masini de spălat vase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si având în vedere prevederile art. 4 lit. f2)  din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spălat vase.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică următoarelor produse:

a) detergenti destinati utilizării exclusive în masini automate de spălat vase de uz casnic;

b) detergenti destinati utilizării în masini automate de spălat vase de uz profesional, dar similare cu masinile automate de spălat vase de uz casnic în ceea ce priveste dimensiunile masinii si modul de utilizare a acesteia.

Art. 3. - Performanta de mediu a produselor prevăzute la art. 1 si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spălat vase. Metodele de încercare, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizează cu acordul autoritătii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, denumită în continuare autoritate competentă, dacă se demonstrează că acestea asigură date de calitate stiintifică echivalentă.

(2) În cazul în care există cerinta ca agentul economic - producător, importator, prestator de servicii sau comerciant -, care solicită acordarea etichetei ecologice, să furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de încercare sau alte documente care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie să provină de la solicitant si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia, după caz.

(3) În situatii justificate autoritatea competentă poate cere agentului economic care solicită acordarea etichetei ecologice să furnizeze documente suplimentare care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor din anexă sau poate cere verificări independente.

(4) La evaluarea solicitărilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformării cu cerintele criteriilor din anexă autoritatea competentă ia în considerare certificarea, la agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia, a sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:1997.

(5) Dacă este posibil, încercările se efectuează în laboratoare care îndeplinesc cerintele generale ale standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001 sau ale unui standard echivalent.

Art. 5. - Numărul de cod atribuit grupului de produse detergenti pentru masini de spălat vase în scopuri administrative este “015”.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie 2007.

(2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spălat vase se modifică în functie de progresul tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 253.

 

ANEXE

 

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii pentru masini de spălat vase

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încăltăminte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si având în vedere prevederile art. 4 lit. f2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse articole de încăltăminte.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, prin articol de încăltăminte se întelege: orice articol de îmbrăcăminte destinat să protejeze sau să acopere piciorul si care are o talpă exterioară fixă în contact cu solul.

Art. 3. - Performantele de mediu ale articolelor de încăltăminte si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La solicitarea acordării etichetei ecologice agentul economic - producător, importator, prestator de servicii sau comerciant - are obligatia să prezinte autoritătii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, denumită în continuare autoritate competentă, declaratiile de conformitate a produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse articole de încăltăminte.

Art. 5. - În cazul în care pentru stabilirea conformitătii produsului cu cerintele unui criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru articole de încăltăminte nu este prevăzută nici o metodă de încercare, verificare sau de control, autoritatea competentă decide acordarea etichetei ecologice pe baza declaratiilor de conformitate, documentatiei si/sau rezultatelor verificărilor independente furnizate de către agentul economic.

Art. 6. - Numărul de cod atribuit în scopuri administrative grupului de produse articole de încăltăminte este “017”.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 martie 2006.

(2) Dacă nu este adoptat nici un criteriu revizuit până la data prevăzută la alin. (1), prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 martie 2007.

(3) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse articole de încăltăminte se modifică în functie de progresul tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 254.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încăltăminte

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea indemnizatiilor lunare ale membrilor comisiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 128/1998

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si conform art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Membrii comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, vor primi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, o indemnizatie în sumă fixă brută astfel:

- membrii comisiei de preluare si distrugere 3.000.000 lei;

- membrii comisiei de evaluare 3.000.000 lei;

- membrii comisiei de distrugere 3.000.000 lei.

(2) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (1) se va face în conditiile întrunirii comisiilor cel putin o dată pe lună.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este reprezentat în cadrul comisiilor de preluare si distrugere prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, de salariati din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri sau, după caz, de alti salariati cu atributii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 3. - Indemnizatiile prevăzute la art. 1 se suportă din veniturile încasate ca urmare a valorificării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si urmează regimul cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice de sector vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 237/2002.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 322.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare

 

În temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 25 februarie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare, începând cu data de 30 martie 2004, Normele privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia reglementări pentru asigurări-reasigurări generale, facultative, de viată si intermediari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 februarie 2004.

Nr. 3.106.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc conditiile pe care trebuie să le îndeplinească asigurătorii autorizati să desfăsoare activităti în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru a putea subscrie riscuri de credite de consum acordate în conditiile Normelor Băncii Nationale a României nr. 15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum si riscuri de credite ipotecare acordate în conditiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare, riscuri încadrate în clasa de asigurări de credite si garantii, prevăzută la pct. IV.14 din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societătile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001.

Art. 2. - În scopul aplicării prezentelor norme, debitorul este persoana fizică sau juridică fată de care o institutie de credit are o expunere, în baza unui contract de credit. În cazul în care există giranti, acestia sunt considerati codebitori.

Art. 3. - Pentru a subscrie riscurile prevăzute la art. 1 asigurătorul care a fost autorizat să încheie asigurări de credite si garantii în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să dispună de un departament specializat de credite si garantii, având personal cu experientă în analiza financiară specifică activitătii de creditare;

b) retinerea netă pentru creditele de consum nu va depăsi 5.000 euro pe debitor, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data raportării;

c) retinerea netă pentru creditele ipotecare nu va depăsi 50.000 euro pe debitor, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data raportării, după deducerea a 50% din valoarea garantiei constituite;

d) retinerea netă totală a asigurătorului la riscurile prevăzute la art. 1 să nu depăsească de 12 ori activul net aferent ultimului exercitiu financiar;

e) primele nete subscrise în cursul unui trimestru pentru asigurări de credite de consum si ipotecare nu pot depăsi 25% din totalul primelor nete subscrise pentru categoria de asigurări generale.

Art. 4. - Asigurătorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, o documentatie care să cuprindă:

a) informatii privind organizarea departamentului prevăzut la art. 3 lit. a);

b) situatia privind asigurările de credite de consum si ipotecare potrivit art. 6 alin. (1);

c) programul de reasigurare de care dispun, dacă este cazul; reasigurătorul extern să fie cotat cel putin în clasa BBB sau similar de agentiile de rating internationale.

Art. 5. - (1) Asigurătorilor mentionati la art. 1, care nu vor prezenta documentatia conform art. 4, precum si asigurătorilor care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 li se interzice subscrierea de noi riscuri de credite de consum si ipotecare, în conditiile si potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Asigurătorii prevăzuti la alin. (1) rămân răspunzători pentru obligatiile asumate prin contractele de asigurare în derulare, până la expirarea acestora, fiind interzisă reînnoirea sau prelungirea lor dacă nu îndeplinesc prevederile prezentelor norme.

Art. 6. - (1) Asigurătorii au obligatia să îsi organizeze evidentele astfel încât să transmită trimestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor o situatie care să contină datele si informatiile prevăzute la art. 3 lit. b)-e).

(2) Situatia prevăzută la alin. (1) trebuie transmisă în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea.

Art. 7. - Asigurătorii autorizati în baza prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care nu au practicat până la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, clasa de asigurări de credite si garantii, vor fi autorizati să acopere astfel de riscuri, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute în Normele nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, precum si conditiile prevăzute la art. 3 lit. a) din prezentele norme.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.