MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 479         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

729. - Hotărâre privind reorganizarea Companiei Nationale a Uraniului - S.A. prin înfiintarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

 

757. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “PRESCOM Iernut” - S.A. Iernut, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a orasului Iernut si în administrarea Consiliului Local al Orasului Iernut, judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

137/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 140/2002 privind adoptarea Planului national de numerotatie si a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Companiei Nationale a Uraniului - S.A. prin înfiintarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. prin reorganizarea Companiei Nationale a Uraniului - S.A.

(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în comuna Măgurele, Soseaua de Centură nr. 50, judetul Ilfov (fostă Atomistilor nr. 51, sectorul 5).

(3) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se organizează si functionează potrivit legii si statutului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. are în structura sa punctele de lucru prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de prospectiuni si explorări geologice, în vederea identificării si conturării mineralizatiilor radioactive, precum si lucrări de conservare, închidere, ecologizare si refacere a mediului.

Art. 3. - (1) Capitalul social initial al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este de 3.927.600.000 lei, împărtit în 39.276 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea activului si pasivului corespunzător situatiei financiare de la data de 31 decembrie 2003, conform procesului-verbal de predare-preluare.

(2) Capitalul social al Companiei Nationale a Uraniului - S.A. se diminuează în mod corespunzător de la 323.448.100.000 lei la 319.520.500.000 lei.

(3) Capitalul social al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este detinut în întregime de statul român în calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 4. - Bugetul de venituri si cheltuieli aferent societătii comerciale înfiintate potrivit art. 1 este stabilit de Ministerul Economiei si Comertului, tinând cont de veniturile si cheltuielile aprobate Sucursalei Măgurele pentru anul 2004 din bugetul Companiei Nationale a Uraniului - S.A.

Art. 5. - (1) Societatea comercială înfiintată potrivit art. 1 va continua derularea contractelor, angajamentelor, litigiilor si îsi va asuma toate obligatiile Companiei Nationale a Uraniului - S.A., încheiate în numele Sucursalei Măgurele.

(2) Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Predarea-preluarea perimetrelor de cercetare geologică prevăzute în anexa nr. 3 se va face în cadrul aceluiasi protocol.

Art. 6. - (1) Personalul din cadrul Sucursalei Măgurele a Companiei Nationale a Uraniului - S.A. se preia de către societatea comercială înfiintată potrivit art. 1 si îsi va mentine toate drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de către Compania Natională a Uraniului - S.A. rămâne în vigoare la noua societate comercială până la încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 7. - (1) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii actionarului unic, si este administrată de consiliul de administratie.

(2) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor se numesc si se revocă prin ordin al ministrului economiei si comertului, până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice si/sau juridice române sau străine, în conditiile legii.

(3) Consiliul de administratie al societătii comerciale înfiintate potrivit art. 1 este format din 3 membri numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

Art. 8. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 785/1997 privind înfiintarea Companiei Nationale a Uraniului - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 decembrie 1997, se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 729.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii este Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanând de la Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “societate comercială” sau de initialele “S.C.” si urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situatii financiare aprobate, de sediul si codul unic de înregistrare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. are sediul în comuna Măgurele, Soseaua de Centură nr. 50, judetul Ilfov.  (2) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. poate înfiinta sedii secundare fără personalitate juridică, în localităti din tară, care se vor organiza ca sucursale, puncte de lucru, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. are ca scop realizarea lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune si explorare) în vederea identificării si conturării mineralizatiilor radioactive, precum si executarea de lucrări de investitii, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei în vigoare, de acte de comert corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. are ca obiect de activitate:

A. Activităti principale:

1. Efectuarea de prospectiuni si explorări geologice în vederea identificării si conturării mineralizatiilor radioactive (cod CAEN 7420)

2. Lucrări de demolări de constructii si clădiri, terasamente, organizare de santier (cod CAEN 4511)

B. Activităti secundare:

1. Lucrări de executie, întretinere si reparatii la constructii civile si industriale (cod CAEN 4521)

2. Servicii de verificare si analiză a compozitiei si puritătii apei si aerului, măsurarea nivelului de radioactivitate, analiza poluării potentiale (cod CAEN 7430)

3. Producerea si depanarea aparaturii geofizice specifice (radiometre, spectrometre gama si mono) (cod CAEN 3320)

4. Lucrări de instalatii electrice (cod CAEN 4531) si lucrări de izolatii si protectie anticorosivă (cod CAEN 4532)

5. Lucrări de instalatii tehnico-sanitare (cod CAEN 4533)

6. Închirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent (cod CAEN 4550)

7. Întretinerea si repararea autovehiculelor (cod CAEN 5020)

8. Vânzarea, darea în locatie si închirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societătii unor persoane fizice sau juridice, în conditiile legii; cumpărarea, preluarea în locatie si închirierea de spatii, terenuri si bunuri de la persoane fizice sau juridice, în conditiile legii (cod CAEN 7012, 7020)

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Capitalul social al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., la data înfiintării, este de 3.927.600.000 lei, împărtit în 39.276 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare nominală de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea activului si pasivului Sucursalei Măgurele din cadrul Companiei Nationale a Uraniului - S.A., în baza situatiei financiare de la 31 decembrie 2003.

(2) Capitalul social este în întregime detinut de Ministerul Economiei si Comertului, în numele statului, până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în conditiile legii, si este vărsat integral la data constituirii Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

(3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutie, republicată.

(4) Ministerul Economiei si Comertului este actionar unic, în numele statului, la Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea si/sau reducerea capitalului social se fac în conditiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor hotărăste majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) subscriptia de noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiuni;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. în actiuni la aceasta;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor hotărăste reducerea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data reducerii lui.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligati să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor ori, în situatia prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Actiunile nominative emise de Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(2) Conversia si înstrăinarea actiunilor se vor putea realiza în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În conditiile legii, prin hotărâre a adunării generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(3) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(4) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(5) Actiunile emise de Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în conditiile legii.

(6) Persoanele fizice sau juridice române vor putea detine actiuni ale Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se realizează prin declaratie făcută în registrul actionarilor, subscrisă de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul actionarilor.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă public faptul în presă, în cel putin două ziare de largă circulatie din localitatea în care se află sediul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. Actiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

 

(1) În perioada în care statul este actionar unic la Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. interesele acestuia în adunarea generală a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei si Comertului.

(2) Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în număr de 3, sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului, până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice si/sau juridice române, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitătii si asupra politicii ei economice.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă strategia de dezvoltare si restructurare economico-financiară a Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.;

b) alege si revocă membrii consiliului de administratie si cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., precum si premierea acestuia;

g) aprobă sau modifică situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

j) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

k) hotărăste cu privire la înfiintarea sau la desfiintarea subunitătilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

m) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. de către acestia;

n) hotărăste cu privire la ipotecarea, gajarea sau închirierea unor active ale Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.;

o) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

p) reglementează dreptul de preemtiune al actionarilor Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aprobă limitele si conditiile pentru cesionarea si către salariatii săi a unui număr de actiuni proprii;

r) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k), m), n) si o), adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) schimbarea sediului;

c) modificarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, în conditiile legii;

e) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;

i) conversia actiunilor nominative emise în formă dematerializată în actiuni nominative emise în formă materializată si invers;

j) conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

k) delegările de competentă pentru consiliul de administratie;

l) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(6) Pentru atributiile adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentati în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(3) În ziua si la ora indicate în convocare, sedinta adunării generale a actionarilor va fi deschisă de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.

(4) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor în adunarea generală si de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor va fi scris într-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute la alin. (6).

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în conditiile legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 19

Organizarea

 

(1) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 3 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia, care nu este si presedintele consiliului de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru această calitate cu indemnizatie lunară.

(2) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(4) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(5) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui.

(6) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(7) Conducerea executivă a Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se asigură de către un director general, membru al consiliului de administratie, numit de ministrul economiei si comertului.

(8) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(9) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(10) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(11) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte.

(12) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.

(13) În relatiile cu tertii Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este reprezentată de directorul general, în baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(14) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

(15) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(16) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(17) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(18) Nu pot fi directori ai Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(19) La sedintele consiliului de administratie în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

d) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării operatiunilor acesteia;

e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competentă directorului general al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.;

f) supune anual analizei adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. pe anul în curs;

g) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie si, cu prioritate, la solicitarea scrisă a actionarului unic;

h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

j) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea garantiilor;

k) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

l) aprobă programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;

m) stabileste si aprobă politici pentru protectia mediului înconjurător si securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

n) stabileste tactica si strategia de marketing;

o) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general si aprobă statutul personalului;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană să exercite orice atributie din sfera sa de competentă;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere si încheiere se desfăsoară în conditiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

f) negociază în conditiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice în numele si pe seama Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

h) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.;

i) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., execută operatiunile acesteia si sunt răspunzători fată de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor, în aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 21

Cenzorii

 

(1) Gestiunea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor.

Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de supleanti care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(4) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la înfiintarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(9) Cenzorii si supleantii sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si în reglementările legale în vigoare.

(11) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(12) În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuieste.

(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(14) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi annual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. îsi constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

(1) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice române, alte societăti comerciale sau alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(2) Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(3) Conditiile de participare a Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

(1) Modificarea formei juridice a Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) În perioada în care statul este actionar unic modificarea formei juridice a Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, prin reprezentantii săi mandatati să reprezinte interesele acesteia.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale.

(2) Lichidarea Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 34

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

Societătii Comerciale “Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

 

PUNCTE DE LUCRU:

- Punctul de lucru Stei - orasul Stei, str. Cuza Vodă nr. 9, judetul Bihor, cod 415600;

- Punctul de lucru Rănusa - comuna Moneasa, judetul Arad;

- Punctul de lucru Prospectiuni - explorări – comuna Măgurele, Soseaua de Centură nr. 50, judetul Ilfov;

- Punctul de lucru Tulghes - Bicazu Ardelean - comuna Tulghes, judetul Harghita;

- Punctul de lucru Alba Iulia - Bd. Revolutiei nr. 109, municipiul Alba Iulia, judetul Alba, cod 510077.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “PRESCOM Iernut” - S.A. Iernut, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a orasului Iernut si în administrarea Consiliului Local al Orasului Iernut, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de 70% actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “PRESCOM Iernut” - S.A. Iernut, reprezentând un număr de 10.479 de actiuni nominative, în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a orasului Iernut si în administrarea Consiliului Local al Orasului Iernut, judetul Mures.

Art. 2. - (1) Orasul Iernut exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “PRESCOM Iernut” - S.A. Iernut.

(2) Reprezentantii orasului Iernut în adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “PRESCOM Iernut” - S.A. Iernut sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 757.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 140/2002 privind adoptarea Planului national de numerotatie si a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), ale art. 21, ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 4 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Planul national de numerotatie, anexă la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 140/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“c) indicativele individuale de forma 16 xy si 10 xyz pentru selectarea transportatorilor;”

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Indicativul individual de selectare a transportatorului este de forma 16 xy, pentru formarea dintr-o dată, si, respectiv, 10 xyz, pentru formarea cu ton intermediar a secventei numerice care include indicativul individual de selectare a transportatorului si numărul national sau international apelat, unde x si z pot lua valori între 1 si 9, iar y poate lua valori între 0 si 9.”

Art. II. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“d) indicative individuale de forma 16 xy si 10 xyz pentru transportatori.”

2. Litera c) a alineatului (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“c) asigurarea unei utilizări eficiente si rationale a resurselor de numerotatie, avându-se în vedere si resursele de numerotatie alocate anterior solicitantului si altor furnizori de servicii de comunicatii electronice;”

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 20 mai 2004.

Nr. 137/EN.