MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 459         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

746. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 

750. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 

751. - Hotărâre privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută

 

758. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafată de 34.000 m2, situat în comuna Nicolae Bălcescu, judetul Bacău

 

763. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor

 

764. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari

 

765. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

 

775. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 28 mai - 6 iunie 2004, a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, editia a XI-a

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După punctul 1 din anexa nr. 1, intitulată “Regulamentul de organizare a licitatiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare”, la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările si completările ulterioare, se introduc punctele 11 si 12 cu următorul cuprins:

“11. Procedura prevăzută la pct. 1 nu se aplică în cazul în care, ulterior vânzării pachetului majoritar de actiuni detinut de stat la o societate comercială bancară către un investitor strategic sau către un consortiu de investitori strategici, se constată îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) statul mai detine o participatie de sub 10% din actiunile unei bănci;

b) actiunile băncii respective sunt cotate si tranzactionate pe piata de capital;

c) strategia de vânzare a acestui pachet minoritar prevede ca metodă de vânzare negocierea pe bază de oferte finale, îmbunătătite si irevocabile;

d) nu există contract în vigoare cu un consultant pentru privatizare.

În această situatie se va selecta de către comisia de privatizare, pe baza cererii de oferte, în conformitate cu ispozitiile art. 9 alin. (1) lit. d) si ale art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, o firmă specializată pentru a întocmi un raport de evaluare pentru pachetul de actiuni pus în vânzare si dosarul de prezentare pentru o astfel de tranzactie.

12. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului aprobă, pentru cazul prevăzut de pct. 11, la propunerea comisiei de privatizare a societătii comerciale bancare:

a) procedura de selectare a firmei de specialitate;

b) criteriile de evaluare a ofertelor;

c) continutul minimal al raportului de evaluare si a dosarului de prezentare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 746.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) CNCAN este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.”

2. La articolul 5 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) initiază proiecte de legi, proiecte de hotărâri ale Guvernului si alte proiecte de acte normative în domeniul nuclear, pe care le supune spre aprobare sefului Cancelariei Primului-Ministru.”

3. Alineatul (6) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(6) Presedintele raportează primului-ministru, anual sau ori de câte ori i se solicită, prin seful Cancelariei Primului-Ministru, stadiul desfăsurării activitătilor de control al activitătilor nucleare din România.”

4. La articolul 8 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

j) răspunde de rezolvarea în conditii corespunzătoare a sarcinilor stabilite de primul-ministru.”

5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Numirea si eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere se fac cu avizul sefului Cancelariei Primului-Ministru, în conditiile legii.”

6. Alineatele (2), (3) si (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(2) Prin ordin al presedintelui, cu avizul sefului Cancelariei Primului-Ministru, pot fi organizate servicii, birouri si alte compartimente, în functie de necesitătile si conditiile concrete ale activitătii desfăsurate de CNCAN.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 171, exclusiv presedintele.

..........................................................................................

(5) Statul de functii al CNCAN se aprobă prin ordin al presedintelui, cu avizul sefului Cancelariei Primului-Ministru.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 750.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 111 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pensiile de serviciu ale membrilor personalului diplomatic si consular, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 26/1975 privind autorizarea Ministerului Muncii de a efectua în valută unele operatiuni ocazionate de activitatea de asigurări sociale de stat si ale Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au contribuit în valută, în perioada 1 martie 1975-31 octombrie 1995, la fondul pentru pensia suplimentară pe durata misiunilor permanente si temporare, efectuate la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României în străinătate, în calitate de trimisi ai Ministerului Afacerilor Externe sau ai fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, se majorează cu 0,3% din venitul salarial lunar net, calculat conform art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, pentru fiecare an de contributie în valută, respectiv cu 0,025% pentru fiecare lună de contributie în valută, fără ca pensia de serviciu să depăsească 100% din acest venit.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pensiilor persoanelor care si-au desfăsurat activitatea la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României în străinătate, cu grade diplomatice sau consulare, pentru perioadele în care au contribuit în valută la pensia suplimentară.

(3) Din perioadele lucrate în misiuni permanente si temporare în străinătate, înscrise în carnetele de muncă, se scade concediul anual de odihnă de 30 de zile calendaristice.

Art. 2. - (1) Persoanele înscrise la pensie de serviciu în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot solicita majorarea pensiei conform prevederilor art. 1.

(2) Pensia majorată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Art. 3. - (1) Persoanele înscrise la pensie de urmas în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot solicita majorarea pensiei conform prevederilor art. 1.

(2) Pensia majorată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de majorare.

Art. 4. - Cuantumurile pensiilor de serviciu si pensiilor de urmas ale personalului diplomatic si consular, care se vor stabili după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor cuprinde si majorarea prevăzută la art. 1.

Art. 5. - Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 1-3 se asigură din bugetul de stat.

Art. 6. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor asigura aplicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 751.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafată de 34.000 m2, situat în comuna Nicolae Bălcescu, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul realizării obiectivului de investitii “Hale de mică productie si comert” în comuna Nicolae Bălcescu, judetul Bacău, se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 34.000 m2, teren arabil amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare - irigatii, situat în intravilanul extins al comunei Nicolae Bălcescu, judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din functiune a amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente pe terenul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului prevăzut la art. 1 se face numai după plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiilor întocmite si aprobate conform prevederilor art. 94 din aceeasi lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 758.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în comuna Nicolae Bălcescu, judetul Bacău, care se scoate definitiv din circuitul agricol

 

Locul unde este situat terenul

Titularii dreptului de proprietate

Datele de identificare a terenului

Comuna Nicolae Bălcescu,

judetul Bacău

Buzarin Eugen

- Suprafata totală = 14.000 m2

- Categoria de folosintă: arabil, irigat, clasa a II-a de calitate

- Tarla 16

- Parcela 282/1

Vecinătăti:

nord:

- drum comunal

est:

- Cosa Giurgi

- Pătrascu Balan Anton

sud:

- Fartade Anton

- Fartade Mihai

- Ciuraru Andrica Roza

- Fartadi Ioan

- Fartade Martin

- Budăes Tânăru Maria

- Frâncu Tereza

- Isvanca Clara

vest:

- drum national (E85)

Comuna Nicolae Bălcescu,

judetul Bacău

 

Fartade Anton

Fartade Mihai

Ciuraru Andrica Roza

Fartadi Ioan

Fartade Martin

Budăes Tânăru Maria

Frâncu Tereza

Isvanca Clara

- Suprafata totală = 20.000 m2

- Categoria de folosintă: arabil, irigat, clasa a II-a de calitate

- Tarla 16

- Parcela 282/28

Vecinătăti:

nord:

- Buzarin Eugen

est:

- Duma Gh. Ion

- Moraru Martin

- Bărbut Mihai

- Ciceu Mihai

- Farcas Gheorghe

- Ciuraru Andrica Roza

- Duma Porondi

sud:

- Petraru Ion

vest:

- drum national (E85)

           

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret, prin reorganizarea Agentiei Sociale a Studentilor care se desfiintează.

(2) Agentia pentru Sprijinirea Studentilor are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 61, sectorul 1.

(3) Agentia pentru Sprijinirea Studentilor se organizează prin preluarea activitătii, personalului si bugetului Agentiei Sociale a Studentilor.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Agentia pentru Sprijinirea Studentilor are următoarele atributii principale:

a) promovează optiunile Autoritătii Nationale pentru Tineret cu privire la aplicarea politicii guvernamentale pentru tineri;

b) fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problematica studentească;

c) elaborează si implementează planul de reabilitare si de extindere a retelei de tabere studentesti pentru studentii din institutiile de învătământ de stat si particular acreditate;

d) asigură organizarea si administrarea taberelor studentesti;

e) elaborează regulamentul privind functionarea si administrarea taberelor studentesti, metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studentesti si eliberarea biletelor de tabără atribuite studentilor, precum si criteriile de eligibilitate a studentilor participanti în aceste tabere;

f) elaborează si implementează planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultură ale studentilor;

g) coordonează si monitorizează buna desfăsurare a activitătilor specifice caselor de cultură ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti;

h) elaborează si derulează proiecte si programe nationale si internationale în interesul studentilor;

i) acordă asistentă de specialitate studentilor si structurilor asociative studentesti în vederea elaborării unor proiecte si programe care au următoarele obiective:

- impulsionarea participării studentilor, sub diversele ei forme, si anume: civică, culturală, economică si educatională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

- stimularea creativitătii studentilor;

- promovarea mobilitătii studentilor în spatiul european;

- atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere socială;

j) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a studentilor;

k) editează, produce si difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informatii utile studentilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate în activitatea specific studentească.

(2) Agentia pentru Sprijinirea Studentilor îndeplineste orice alte atributii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul său de activitate.

(3) În exercitarea atributiilor sale Agentia pentru Sprijinirea Studentilor colaborează cu Consiliul National al Studentilor si cu celelalte structuri reprezentative pentru studenti.

Art. 3. - (1) Agentia pentru Sprijinirea Studentilor este condusă de un director, numit prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Tineret pe bază de concurs.

(2) Directorul reprezintă Agentia pentru Sprijinirea Studentilor în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin directorul Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor emite decizii.

(4) Directorul are calitatea de ordonator de credite, în conditiile legii.

Art. 4. - Numărul maxim de posturi ale Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor este de 10, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate de Autoritatea Natională pentru Tineret de la bugetul de stat.

Art. 5. - (1) Statul de functii, precum si structura organizatorică ale Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Tineret.

(2) Încadrarea si salarizarea personalului Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor se fac potrivit prevederilor anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Atributiile si răspunderile personalului Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor se stabilesc prin regulament de organizare si functionare.

Art. 6. - Finantarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Tineret.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 120/1999 privind înfiintarea Agentiei Sociale a Studentilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 martie 1999, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Ionut Sebastian Iavor

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 763.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordurile de concesiune încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, în calitate de concedent, si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Compania Amromco Energy, L.L.C, pe de altă parte, în calitate de concesionari, pentru 11 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră.

(2) Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră sunt identificate în anexa nr. 1 si sunt prezentate în anexele nr. 2-12*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră prevăzute la art. 1 intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozitiile care fac referire la perimetrele identificate în anexa nr. 1, din următoarele acte normative:

- Hotărârea Guvernului nr. 288/2000 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 24 aprilie 2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 251/2002 privind aprobarea Actului aditional la acordurile de concesiune pentru 51, 47, 32, respectiv 10 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2002 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 764.


*) Anexele nr. 2-12 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACORD U R I

de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră

 

Nr. crt.

Nr. anexei

la hotărârea Guvernului

Perimetrul

Judetul

Data expirării

acordului petrolier

1.

2

Balta Albă

Buzău

2005

2.

3

Bibesti-Sărdănesti

Gorj

2015

3.

4

Boldu

Buzău

2004

4.

5

Fierbinti Târg

Ialomita

2017

5.

6

Finta-Gheboaia

Dâmbovita

2012

6.

7

Frasin-Brazi

Prahova

2007

7.

8

Gura Sutii

Dâmbovita

2006

8.

9

Rosioru

Buzău

2017

9.

10

Strâmba

Gorj

2017

10.

11

Vlădeni

Dâmbovita

2014

11.

12

Zetreni-Tetoiu

Vâlcea

2012

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, str. Bobâlna nr. 2, judetul Prahova, în calitate de concesionar, în perimetrul Filipestii de Pădure, localitatea Filipestii de Pădure, judetul Prahova, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 765.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 28 mai - 6 iunie 2004, a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, editia a XI-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 4 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 28 mai-6 iunie 2004, a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, editia a XI-a.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 775.