MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 423         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

680. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării si desfăsurării editiei a IV-a a Festivalului International al Cântecului pentru Copii si Adolescenti “Steaua de Aur”

 

682. - Hotărâre pentru aprobarea Declaratiei comune a Ministerului Administratiei si Internelor din România si a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind colaborarea generală politienească si combaterea criminalitătii, semnată la M.nchen la 11 februarie 2004

 

Declaratie comună a Ministerului Administratiei si Internelor din România si a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind colaborarea generală politienească si combaterea criminalitătii

 

683. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt

 

684. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, Consiliului Local al Municipiului Călărasi, judetul Călărasi

 

685. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti pentru finalizarea lucrărilor de executie la obiectivul de investitii “Cămin studentesc”

 

686. - Hotărâre privind aprobarea finantării programului “Promovarea imaginii României în  Regatul Tărilor de Jos”

 

687. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

690. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

692. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

168. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de preschimbare a actelor administrative prin care s-au acordat drepturi de utilizare a spectrului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării si desfăsurării editiei a IV-a a Festivalului International al Cântecului pentru Copii si Adolescenti “Steaua de Aur”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, a sumei de 2.460 milioane lei pentru finantarea, în completarea fondurilor proprii ale organizatorilor, a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării editiei a IV-a a Festivalului International al Cântecului pentru Copii si Adolescenti “Steaua de Aur”, care va avea loc la Bucuresti în perioada 20 septembrie - 3 octombrie 2004.

(2) Festivalul international prevăzut la alin. (1) se organizează de către Societatea Română de Radiodifuziune în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suplimentează bugetul pe anul 2004 al Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 30 noiembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2004 si în volumul si structura bugetului pe anul 2004 al Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 680.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Declaratiei comune a Ministerului Administratiei si Internelor din România si a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind colaborarea generală politienească si combaterea criminalitătii, semnată la M.nchen la 11 februarie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Declaratia comună a Ministerului Administratiei si Internelor din România si a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind colaborarea generală politienească si combaterea criminalitătii, semnată la M.nchen la 11 februarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 682.

 

DECLARATIE COMUNĂ

a Ministerului Administratiei si Internelor din România si a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind colaborarea generală politienească si combaterea criminalitătii

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Stat pentru Interne al Bavariei, denumite în continuare cele două părti,

apreciind modul în care s-a desfăsurat, până în prezent, buna si îndelungata cooperare si în dorinta de a continua si amplifica colaborarea existentă,

luând în considerare Declaratia comună privind colaborarea dintre România si Bavaria, semnată la Bucuresti la 28 iulie 1999,

exprimând dorinta de a intensifica dialogul politic si contactele bilaterale în sfera afacerilor interne,

declară următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Formele de cooperare

 

(1) Cele două părti îsi exprimă disponibilitatea de a dezvolta colaborarea potrivit prevederilor prezentei declaratii comune si în limitele normelor de drept din legislatiile lor nationale, precum si în limitele posibilitătilor existente.

(2) Principalele forme de cooperare avute în vedere sunt: schimb de metode si de experientă, acordarea reciprocă de consultantă, schimb de documentatii de specialitate si schimb de experti.

(3) În scopul realizării obiectivelor prevăzute în prezenta declaratie comună, cele două părti pot recurge la schimburi reciproce de date si informatii în domeniul lor de competentă si în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

ARTICOLUL 2

Cooperare politienească

 

(1) Colaborarea dintre cele două părti se va extinde în mod special asupra următoarelor domenii:

a) schimb regulat si intensiv de informatii si experientă în domeniile contracarării de către politie a pericolelor si combaterii criminalitătii, în special în ceea ce priveste:

- criminalitatea organizată;

- traficul de fiinte umane si infractiunea de călăuzire;

- traficul ilegal de arme, munitii si materii explozive;

- criminalitatea în materie de proprietate si, în special, furtul si traficul de autovehicule si de obiecte de artă;

- delictele în materie de avere;

- falsificarea de monedă si alte mijloace de plată, precum si spălarea banilor;

- criminalitatea economică si informatică, precum si urmărirea faptelor penale cu caracter extremist - terorist;

b) schimb regulat si cuprinzător de informatii si experientă în domeniul traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, cu privire la metodele de producere a stupefiantelor si substantelor psihotrope, metodele de traficare a acestora si modalitătile de combatere a traficului, precum si cu privire la compozitia stupefiantelor si substantelor psihotrope nou-apărute;

c) schimb continuu si cuprinzător de informatii si experientă cu privire la optimizarea metodelor si tehnicilor politienesti de muncă, în următoarele domenii:

- metode si tehnici de urmărire a persoanelor si bunurilor;

- dezvoltarea evidentei si căutarea persoanelor în baza de date;

- urmărirea de persoane si bunuri, a delictelor cu privire la înscrisuri, combaterea migratiei ilegale, a traficului de stupefiante, a criminalitătii organizate etc.;

- procedurile de anchetare politienească;

- supravegherea autovehiculelor de către politie din punct de vedere tehnic (de exemplu, a camioanelor grele);

- alte domenii de responsabilitate politienească pe bază de întelegeri prealabile;

d) schimb de informatii si de experientă cu privire la mijloacele tehnice de anchetă, folosite în activitatea politienească, precum si metodele de investigare politienească.

(2) Cele două părti îsi vor acorda reciproc sprijin prin:

a) schimb de documentatie de specialitate si texte de lege;

b) schimb de informatii cu privire la continutul si structura planurilor si programelor de învătământ, structura, posibilitătile si mijloacele de actiune ale unitătilor de pază si ordine publică, ale celor judiciare si de interventie din cadrul politiei;

c) participarea specialistilor din România, cum ar fi:

ofiteri de legătură, multiplicatori, personal de la serviciile de contact, la programe de pregătire si perfectionare profesională ale politiei bavareze, în limita capacitătilor disponibile. Premisa este aceea ca participantii să cunoască, în măsură suficientă, limba germană.

(3) Cele două părti vor facilita, într-un asemenea cadru, aprofundarea cunostintelor lingvistice de specialitate.

 

ARTICOLUL 3

Dispozitii generale

 

(1) Cele două părti vor desemna persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei declaratii comune. Orice modificări ulterioare vor fi comunicate neîntârziat celeilalte părti.

(2) După intrarea în vigoare a prezentei declaratii comune, înalti functionari din cele două ministere se vor întâlni în următorii 2 ani, în functie de necesitate, cel putin o dată pe an, pentru abordarea unor chestiuni de principiu.

(3) Dacă nu se convine altfel si în cazul în care asemenea costuri nu sunt finantate din surse provenind de la terti (cum ar fi proiecte de sprijin ale Comisiei Uniunii Europene), fiecare parte va suporta cheltuielile de cazare, masă si transport local pentru personalul trimis de către cealaltă parte la reuniunile de lucru. Celelalte cheltuieli survenite vor fi suportate de către fiecare parte în mod separat.

Preluarea costurilor se va face de principiu tinându-se seama de conditiile actuale existente, prin asigurarea cazării si mesei în locatiile apartinând fiecăreia dintre politii.

(4) În principiu, înainte de realizarea unor proiecte comune, cele două părti se vor pune de acord cu privire la limba care va fi utilizată pentru comunicare.

 

ARTICOLUL 4

Dispozitii finale

 

(1) Prezenta declaratie comună se aplică pe o perioadă de timp nedeterminată si poate fi modificată sau completată în orice moment, prin acordul celor două părti, cu respectarea legislatiei specifice fiecăreia dintre acestea.

(2) Prezenta declaratie comună devine aplicabilă de la data la care partea română va comunica părtii bavareze îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a acesteia.

(3) Fiecare dintre cele două părti poate denunta prezenta declaratie comună printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti. Prezenta declaratie comună îsi pierde valabilitatea la 3 luni de la data primirii de către cealaltă parte a notificării scrise.

Semnată la München la 11 februarie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si germană, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru

Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Ioan Rus,

ministru

Pentru

Ministerul de Stat pentru Interne al Bavariei,

Günter Beckstein,

ministru de stat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Caracal, judetul Olt, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 683.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, judetul Olt

 

Locul unde este situat imobilul care se

Transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Caracal, Str. 1 Decembrie, judetul Olt, imobil 3.364

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Municipiului Caracal

- Suprafata totală a terenului = 378,76 m2

- Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate = 110.000.000 lei

- Executat: - săpătura

- turnarea betonului de egalizare

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, Consiliului Local al Municipiului Călărasi, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 1,876 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Călărasi si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Călărasi, judetul Călărasi, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 684.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti pentru finalizarea lucrărilor de executie la obiectivul de investitii “Cămin studentesc”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si al art. 103 alin. (4) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării cu suma de 30 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, la capitolul “Învătământ”, titlul “Transferuri”, pentru Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti în vederea finalizării lucrărilor de executie la obiectivul de investitii “Cămin studentesc”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Educatiei si Cercetării si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 685.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării programului “Promovarea imaginii României în Regatul Tărilor de Jos”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea programului “Promovarea imaginii României în Regatul Tărilor de Jos” în semestrul II al anului 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunilor de realizare a programului prevăzut la art. 1, în sumă de 2.473.500 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bugetul detaliat al actiunilor prevăzute în anexă se aprobă de ministrul afacerilor externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 686.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în dministrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului Cazarma militară 981, situat în orasul Lipova, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 687.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Numărul atribuit de

M.F.P., conform

Hotărârii Guvernului

nr. 15/2004

Orasul Lipova, str. Iancu Jianu, judetul Arad, Cazarma militară 981 Lipova

 

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Orasul Lipova, Consiliul Local al Orasului Lipova, Judetul Arad

Suprafata construită = 16.061 m2

Suprafata desfăsurată = 21.056 m2

Suprafata totală, inclusiv

terenul = 99.194 m2

103.512

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului cu suma de 22.500.000 mii lei la capitolul 58.01 “Sănătate”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, în vederea efectuării lucrărilor de reparatii capitale la obiectivul “Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 690.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului la capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”, titlul “Cheltuieli de capital”, cu suma de 500 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă după cum urmează:

a) 250 miliarde lei pentru finantarea Programului “Constructii locuinte pentru tineri destinate închirierii”;

b) 250 miliarde lei pentru finantarea Programului “Constructii săli de sport”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 august 2004.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 692.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de preschimbare a actelor administrative prin care s-au acordat drepturi de utilizare a spectrului

 

În temeiul art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1), art. 21 si al art. 62 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 februarie 2004, se prelungeste până la data de 30 septembrie 2004.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 30 aprilie 2004.

Nr. 168.