MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 396         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

141. - Lege pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

 

286. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

 

277. - Decret pentru acordarea gradului diplomatic de ambasador unor diplomati

 

284. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

285. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul de Informatii Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

631. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “ZUM - Ziarul Românesc” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

632. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

666. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2004

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au aprobat subventii de la bugetul local în perioada ianuarie-decembrie 2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au aprobat subventii de la bugetul local în perioada aprilie-decembrie 2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

“(5) Proiectele de hotărâri pot fi produse de consilieri, de primar sau de cetăteni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autoritătii administratiei publice locale.”

2. După alineatul (1) al articolului 109 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri, de presedinte, de vicepresedinti sau de cetăteni.

Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autoritătii administratiei publice locale.”

3. După articolul 120 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL VI1

Initiativa cetătenească

Art. 1201. - (1) Cetătenii pot propune consiliilor locale si consiliilor judetene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi initiată de unul sau de mai multi cetăteni cu drept de vot, dacă acesta este sustinut prin semnături de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitătii administrativ-teritoriale respective.

Art. 1202. - (1) Initiatorii depun la secretarul unitătii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afisat spre informare publică prin grija secretarului unitătii administrativ-teritoriale.

(2) Initiatorii asigură întocmirea listelor de sustinători pe formulare puse la dispozitie de secretarul unitătii administrativ-teritoriale.

(3) Listele de sustinători vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numărul actului de identitate si semnăturile sustinătorilor.

(4) Listele de sustinători pot fi semnate numai de cetătenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitătii administrativ-teritoriale respective, al cărei consiliu local sau judetean urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

Art. 1203. - După depunerea documentatiei si verificarea acesteia de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judetean, după caz.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 aprilie 2004.

Nr. 141.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004.

Nr. 286.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului diplomatic de ambasador unor diplomati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 10 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă gradul diplomatic de ambasador doamnei Ireny Comaroschi, precum si domnilor Cristian-Valentin Colteanu, Gheorghe Dinică, Dumitru-Sorin Ducaru, Emil Ghitulescu, Viorel Isticioaia-Budura, Bogdan Mazuru, Vasile Sofineti si Ioan-Emil Vasiliu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 277.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/55 din 15 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 15 aprilie 2004, domnului colonel Viorel Petru Hexan si, pe data de 30 aprilie 2004, domnului colonel George Gheorghe Diga li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004

Nr. 284.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 54 din 15 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 16 aprilie 2004, domnilor colonei mentionati în anexa*) la prezentul decret li se acordă gradul de general de brigadă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004.

Nr. 285.


*) Anexa la prezentul decret se comunică doar institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “ZUM - Ziarul Românesc” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “ZUM - Ziarul Românesc”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 15 din 15 aprilie 2004, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 230 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 septembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 631.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 44 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli rectificate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 632.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării anexate datoriei publice pe luna mai 2004 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie si ale obligatiunilor de stat, în sumă totală de 10.200 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004.

Nr. 666.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna mai 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii (lei)

RO0405CTN0S9

4 mai 2004

6 mai 2004

5 mai 2005

364

1.000.000.000.000

RO0404CTN0T8

6 mai 2004

10 mai 2004

9 iunie 2004

30

4.000.000.000.000

RO0405CTN0U5

11 mai 2004

13 mai 2004

12 mai 2005

364

1.000.000.000.000

RO0404CTN0V4

18 mai 2004

20 mai 2004

19 august 2004

91

300.000.000.000

RO0405CTN0W1

18 mai 2004

20 mai 2004

19 mai 2005

364

1.000.000.000.000

RO0404CTN0X0

25 mai 2004

27 mai 2004

25 noiembrie 2004

182

800.000.000.000

RO0405CTN0Y7

25 mai 2004

27 mai 2004

26 mai 2005

364

1.000.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului;

- în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive participantul indică valoarea pe care doreste să o adjudece, fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

P = 1 - (d x r)/360

Y = r/P,

în care:

P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale.

Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Certificatele de trezorerie cu discont sus-mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si se va da publicitătii.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna mai 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna mai 2004, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii (lei)

RO0406DBN0D9

6 mai 2004

10 mai 2004

8 mai 2006

728

400.000.000.000

RO0407DBN0F3

20 mai 2004

24 mai 2004

21 mai 2007

1.092

400.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al trezoreriei statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN0D9

9 mai

8 mai

 

RO0407DBN0F3

23 mai

22 mai

21 mai

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366,

 

unde:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru anul bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă sus-mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna mai 2004, lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii (lei)

RO0409DBN0E4

13 mai 2004

17 mai 2004

17 mai 2009

1.826

300.000.000.000

 

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare ale contului curent general al trezoreriei statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual la datele de 17 noiembrie si 17 mai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365,

 

unde:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie) si septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai) plus o marjă M, si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [Π (IPCi/100) -1] x 100 + M,

 

unde:

i = martie, august (pentru cuponul din luna noiembrie), respectiv

i = septembrie, februarie (pentru cuponul din luna mai);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie) si septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai), publicat si transmis lunar Ministerului Finantelor Publice de către Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea. Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www. insse.ro/comr.htm;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MURES

DIRECTIA ACTIVITĂTI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE

 

SERVICIUL COORDONARE SĂNĂTATE, ÎNVĂTĂMÂNT, CULTE,

SPORT, CULTURĂ, AGREMENT, TURISM SI ARTĂ

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au aprobat subventii de la bugetul local în perioada ianuarie-decembrie 2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru perioada

ianuarie-decembrie 2004

- mii lei -

1.

Fundatia de Ecologie Umană Oasis

Municipiul Târgu Mures

90.000

2.

Fundatia Transilvană Alpha

Municipiul Târgu Mures

144.000

 

 

TOTAL:

234.000

 

Primar,

Dorin Florea

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MURES

DIRECTIA ACTIVITĂTI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE

 

SERVICIUL COORDONARE SĂNĂTATE, ÎNVĂTĂMÂNT, CULTE,

SPORT, CULTURĂ, AGREMENT, TURISM SI ARTĂ

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au aprobat subventii de la bugetul local în perioada aprilie-decembrie 2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru perioada

ianuarie-decembrie 2004

- mii lei -

1.

Fundatia Unitar Coop

Municipiul Târgu Mures

81.000

2.

Fundatia Culturală Cezara Codruta Marica

Municipiul Târgu Mures

16.200

3.

Fundatia Curcubeu-Szivárvány-Rainbow

Municipiul Târgu Mures

154.500

4.

Fundatia Mâini Dibace

Municipiul Târgu Mures

48.300

5.

Fundatia Speranta a Familiilor cu Copii Handicapati

Municipiul Târgu Mures

24.300

6.

Fundatia Rheum Care

Municipiul Târgu Mures

54.000

7.

Asociatia Caritas Greco-Catolică - Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures

81.000

8.

Fundatia Crestină Rhema

Municipiul Târgu Mures

56.700

 

 

TOTAL:

516.000

 

Primar,

Dorin Florea