MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 394         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

136. - Lege privind înfiintarea satului Sânvăsii prin  reorganizarea comunei Gălesti, judetul Mures

 

274. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Gălesti, judetul Mures

 

137. - Lege pentru completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

275. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

5. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

600. - Hotărâre privind organizarea la Busteni a celei de-a XIV-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu”, destinate pregătirii tinerilor diplomati români si străini

 

601. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de constructii si reparat case pentru strămutarea familiilor din comuna Tasca, judetul Neamt, afectate de alunecările de teren

 

602. - Hotărâre privind organizarea Conferintei Wilton Park cu tema “Impactul noilor state membre asupra Uniunii Europene extinse si perspectivele viitoarei extinderi”, Bucuresti, 28 iunie - 1 iulie 2004

 

606. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2004

 

607. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 15 ianuarie 2004 si la Bucuresti la 9 februarie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

608. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 decembrie 2003 si la Paris la 23 ianuarie 2004 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat  la Paris la 1 octombrie 1997

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Cetătuia”  Luncavita

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Gălesti, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează satul Sânvăsii prin reorganizarea satului Gălesti, comuna Gălesti, judetul Mures.

(2) Comuna Gălesti are în componentă satele Gălesti, Adrianu Mare, Adrianu Mic, Bedeni, Maiad, Sânvăsii si Troita. Resedinta comunei Gălesti rămâne în satul Gălesti.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 aprilie 2004.

Nr. 136.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Gălesti, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Gălesti, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 274.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După litera i) a articolului 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, se introduce litera j) cu următorul cuprins:

“j) terenurile aflate în administrarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate acesteia.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 aprilie 2004.

Nr. 137.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 275.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Ovidiu Musetescu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale la Comisia pentru buget, finante si bănci.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 5.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Busteni a celei de-a XIV-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu”, destinate pregătirii tinerilor diplomati români si străini

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea, în perioada 17-27 iunie 2004, la Busteni, a celei de-a XIV-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu”, destinate tinerilor diplomati români si străini.

Art. 2. - Suma de 1.366.850 mii lei destinată organizării cursurilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului de cheltuieli prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 600.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de constructii si reparat case pentru strămutarea familiilor din comuna Tasca, judetul Neamt, afectate de alunecările de teren

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 3 miliarde lei, familiilor afectate de alunecările de teren din comuna Tasca, judetul Neamt, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Neamt.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefectură se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de Prefectura Judetului Neamt, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Neamt va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Neamt în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor de constructii si reparat case ce se acordă ca ajutor umanitar pentru strămutarea familiilor din comuna Tasca, judetul Neamt, afectate de alunecările de teren

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

1.

Carton bitumat

m3

440

2.

Cărămizi

buc.

55.000

3.

Cherestea răsinoase

m3

110

4.

Lemn rotund

m3

44

5.

Ciment

t

176

6.

Var

t

16,5

7.

Tablă zincată

kg

2.860

8.

Tigle

buc.

48.400

9.

Coame

buc.

968

 

TOTAL VALOARE:

miliarde lei

3

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Conferintei Wilton Park cu tema “Impactul noilor state membre asupra Uniunii Europene extinse si perspectivele viitoarei extinderi”, Bucuresti, 28 iunie - 1 iulie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 28 iunie - 1 iulie 2004, a Conferintei Wilton Park cu tema “Impactul noilor state membre asupra Uniunii Europene extinse si perspectivele viitoarei extinderi”/The New Member States’ impact on the enlarged EU and prospects for further enlargement”.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării conferintei prevăzute la art. 1, în sumă de 2.795.500 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 602.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, cu suma de 59.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru plata contributiei Guvernului României la finantarea Proiectului privind dezvoltarea institutională a sectorului privat (PIBL) si a Proiectului privind dezvoltarea institutională a sectorului privat si public (PPIBL), ce se realizează cu împrumuturi de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 606.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 15 ianuarie 2004 si la Bucuresti la 9 februarie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 418/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 15 ianuarie 2004 si la Bucuresti la 9 februarie 2004, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2002, aprobată prin Legea nr. 418/2002, după cum urmează:

1. Tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Punctul 2 al părtii A din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut va avea următorul cuprins:

“2. Asistenta pentru întărirea capacitătii la nivel local prin pregătirea, facilitarea, evaluarea si supervizarea subproiectelor si prin asigurarea pregătirii pentru primitori, facilitatori, facilitatori voluntari, evaluatori, supervizori, coordonatori regionali si instructori.”

3. Punctul 2 al părtii B din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut va avea următorul cuprins:

“2. Realizarea de ateliere de lucru si alte activităti de pregătire, cu retele de organizatii comunitare, autorităti locale, organizatii neguvernamentale si agentii guvernamentale, privind experienta câstigată din functionarea F.R.D.S., precum si privind finantarea, întretinerea si asigurarea durabilitătii subproiectelor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 607.

 

ANEXĂ

 

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în echivalent dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli care va fi finanţat

(1) Granturi pentru subproiecte

 

84%

(2) Bunuri

18.880.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) şi 84% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local

(3) Servicii de consultanţă

110.000

 

a) pentru partea A.2 a Proiectului

490.000

55%

b) pentru părţile B.1, C.1 şi C.2

ale Proiectului

255.000

84%

 

(4) Pregătire

 

 

a) pentru partea A.2 a Proiectului

118.000

84%

b) pentru partea B.2 a Proiectului

100.000

 

84%

c) pentru partea C.1 a Proiectului

47.000

100% din cheltuieli externe şI 84% din cheltuieli locale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 decembrie 2003 si la Paris la 23 ianuarie 2004 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 decembrie 2003 si la Paris la 23 ianuarie 2004 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1998, după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut “Sinteza Proiectului - Acord de împrumut individual”, pozitia “Costurile distribuite pe principalele posturi bugetare” va avea următorul cuprins:

 

“Costurile distribuite pe principalele posturi bugetare

Lucrări civile, reabilitarea clădirilor:

115.900.000 dolari S.U.A.

 

Echipamente si mobilier:

5.856.000 dolari S.U.A.

 

Servicii de consultantă, studii si perfectionare:

7.154.000 dolari S.U.A.

 

Costuri neprevăzute (componenta nefinantată de BDCE)

1.090.000 dolari S.U.A.

 

TOTAL:

130.000.000 dolari S.U.A.”

 

2. În anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut “Sinteza Proiectului - Acord de împrumut individual”, pozitia “Graficul lucrărilor” va avea următorul cuprins:

 

“Graficul lucrărilor

Începutul lucrărilor: 1998

 

Sfârsitul lucrărilor: 30 aprilie 2004”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 608.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul nr. 36 din 15 martie 2004 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurate la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita în perioada 27 ianuarie - 15 martie 2004, din care a rezultat că nu există perspectiva redresării situatiei economico-financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0510 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita, cu sediul în satul Luncavita, comuna Luncavita, judetul Tulcea, codul unic de înregistrare 3431113, număr de ordine în registrul comertului J36/105/1993, pentru următoarele motive: fondurile proprii înregistrau la data de 15 martie 2004 un nivel de 29.683 mii lei, situându-se astfel sub nivelul de 100.000 mii lei prevăzut de art. 8 alin. (1) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit. Nivelul indicatorului de solvabilitate de 3,77%, înregistrat la data de 15 martie 2004, se situează sub limitele instituite de art. 4 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare. De asemenea Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita înregistrează pierderi ce se mentin la un nivel ridicat (- 33.090 mii lei la 15 martie 2004).

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

Banca Natională a României

Mugur Isărescu,

guvernator

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 10.