MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 566         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

253. - Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

445. - Decret pentru promulgarea Legii privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

269. - Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

461. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

922. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001

 

932. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

87. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ  SĂVENI

 

88. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MUNCA LISNA

 

89. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DRUM NOU UNGURENI

 

Rectificări la:

- Legea nr. 163/2004;

- Normele Băncii Nationale a României nr. 17/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Dispozitiile prezentei legi se aplică:

a) sistemelor definite la art. 2 alin. (1) pct. 1, care operează în orice monedă sau în diferite monede pe care sistemul le converteste una în alta;

b) participantilor la sistemele prevăzute la lit. a);

c) garantiilor constituite în legătură cu participarea la un sistem sau cu operatiunile Băncii Nationale a României, ale băncilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European si ale Băncii Centrale Europene, în calitatea acestora de bănci centrale.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

1. sistem - o conventie în formă scrisă care îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii:

a) este încheiată între 3 sau mai multi participanti, altii decât un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, si are reguli comune si proceduri standardizate privind executarea ordinelor de transfer între participanti;

b) este guvernată de legea aleasă de participanti, care poate fi legea română, dacă cel putin unul dintre participanti îsi are sediul social în România, sau legea unui stat membru al Spatiului Economic European, dacă cel putin unul dintre participanti îsi are sediul social în respectivul stat membru;

c) este desemnată de Banca Natională a României, ca sistem ce intră sub incidenta prezentei legi, sau este desemnată de alt stat membru al Spatiului Economic European, a cărui lege îi este aplicabilă si este notificată ca atare Comisiei Europene;

2. institutie - oricare dintre următoarele entităti, care participă la un sistem si care este obligată să execute obligatiile financiare rezultate din ordinele de transfer emise în cadrul respectivului sistem:

a) o institutie de credit, asa cum este definită în Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice entitate având sediul social într-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizată să atragă depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si să acorde credite pe cont propriu sau orice entitate, alta decât o institutie de credit, având sediul social într-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizată să emită mijloace de plată sub formă de monedă electronică;

b) o persoană juridică autorizată să ofere servicii de investitii financiare, asa cum este definită în legislatia aferentă pietei de capital, sau orice persoană juridică având sediul social într-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizată să ofere serviciile mentionate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, în legătură cu instrumentele mentionate la pct. 8;

c) o autoritate publică si alte entităti garantate public;

d) orice entitate având sediul social în afara teritoriului României sau al statelor membre ale Spatiului Economic European si ale cărei functiuni corespund celor ale institutiilor de credit, institutiilor emitente de monedă electronică sau ale persoanelor juridice autorizate să ofere servicii de investitii financiare;

3. contraparte centrală - o entitate care se interpune, din punct de vedere juridic, între institutiile participante la un sistem si care actionează în calitate de cocontractant exclusiv al fiecărei institutii si preia obligatiile acestor institutii în legătură cu ordinele lor de transfer;

4. agent de decontare - o entitate care pune la dispozitia institutiilor si/sau a contrapărtii centrale, care participă la sistem, conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate si care poate acorda credite respectivelor institutii si/sau contrapărtii centrale, în scopul decontării;

5. casă de compensare - o entitate însărcinată cu calculul pozitiei nete a fiecărei institutii, a unei posibile contrapărti centrale si/sau a unui posibil agent de decontare;

6. participant - o institutie sau o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensare din sistemul avut în vedere sau din orice alt sistem; participant este si cel care, în conformitate cu regulile sistemului, actionează în acelasi timp în calitate de contraparte centrală, casă de compensare si agent de decontare sau doar în unele dintre aceste calităti;

7. participant indirect - o institutie de credit, asa cum este definită la pct. 2 lit. a), care poate să transmită ordine de transfer prin sistem, în temeiul unei relatii contractuale cu o institutie participantă în sistem, care execută ordine de transfer în cadrul acestuia;

8. instrumente financiare:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mică de un an si certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);

f) swapuri pe rata dobânzii, curs de schimb si actiuni;

g) optiuni pe orice instrument financiar mentionat la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobânzii;

9. ordin de transfer:

a) o instructiune dată de un participant de a se pune la dispozitia unui destinatar o sumă de bani, prin înscrierea acesteia în conturile unei institutii de credit, ale unei bănci centrale sau ale unui agent de decontare, sau orice instructiune care antrenează asumarea sau executarea unei obligatii de plată, asa cum este aceasta definită de regulile de functionare a sistemului; sau

b) o instructiune dată de un participant de a se transfera proprietatea asupra unuia sau mai multor instrumente financiare sau orice alt drept asupra unuia sau mai multor instrumente financiare, prin înscrierea în registrul de evidentă a acestora sau prin orice altă modalitate;

10. procedură de insolventă - orice procedură colectivă prevăzută de legislatia română sau străină, care urmăreste fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plătilor;

11. compensare - înlocuirea creantelor si obligatiilor rezultând din ordine de transfer din cadrul sistemului, pe care unul sau mai multi participanti le emit în favoarea altui participant sau a altor participanti ori pe care le primesc de la acestia, cu o creantă sau o obligatie netă unică, astfel încât această creantă netă unică să poată fi pretinsă, respectiv această obligatie netă unică să fie datorată;

12. cont de decontare - un cont deschis la banca centrală, la un agent de decontare sau la o contraparte centrală, utilizat pentru depozitarea de fonduri si de instrumente financiare, precum si pentru decontarea tranzactiilor dintre participantii la un sistem;

13. garantie - orice activ care se poate valorifica, inclusiv o sumă de bani, si care face obiectul oricărei forme de garantare, al unui contract de report ori al unui contract similar si care este constituit în favoarea participantilor, a Băncii Nationale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene;

14. sistem de plăti de importantă sistemică - un sistem în care, în cazul în care nu este suficient protejat împotriva riscurilor specifice, o întrerupere în functionarea sa poate produce sau transmite alte întreruperi în activitatea participantilor sau chiar întreruperi în cadrul altor sisteme din sectorul financiar;

15. sistem de plăti de importantă deosebită - un sistem care are un rol important în procesarea si decontarea unor tipuri variate de plăti si care, în cazul imposibilitătii de functionare, poate provoca efecte economice majore si poate submina încrederea publicului în sistemele de plăti si în monedă, în general.

(2) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin derogare de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Natională a României poate desemna, ca sistem care intră sub incidenta prezentei legi, o conventie încheiată în formă scrisă, îndeplinind conditiile stipulate la alin. (1) pct. 1, care este încheiată cu scopul executării ordinelor de transfer definite la alin. (1) pct. 9 lit. b) si care, într-o măsură limitată, execută si ordine referitoare la alte instrumente financiare.

(3) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin derogare de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Natională a României poate, după caz, să desemneze, ca sistem care intră sub incidenta prezentei legi, si o conventie încheiată în formă scrisă între 2 participanti, altii decât un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) pct. 2, dacă un sistem este supravegheat în baza legislatiei române sau a legislatiei unui stat membru al Spatiului Economic European si execută doar ordine de transfer precizate la alin. (1) pct. 9 lit. b), precum si plăti rezultând din aceste ordine, Banca Natională a României poate hotărî ca entitătile care participă la acest sistem si care sunt obligate să execute obligatiile financiare rezultând din ordinele de transfer emise în cadrul acelui sistem să fie considerate institutii în sensul prezentei legi, cu conditia ca cel putin 3 participanti la sistem să facă parte din categoriile prevăzute la alin. (1) pct. 2 si ca o astfel de decizie să fie justificată din punct de vedere al prevenirii riscului sistemic.

(5) Pentru prevenirea riscului sistemic, Banca Natională a României poate considera ca participant, în sensul prezentei legi, si un participant indirect în sensul alin. (1) pct. 7, cu conditia ca aceasta să fie cunoscut sistemului.

 

CAPITOLUL II

Compensarea si ordinele de transfer

 

Art. 3. - (1) Ordinele de transfer si compensarea sunt valabile, îsi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor chiar si în cazul deschiderii procedurii de insolventă asupra unui participant, cu conditia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolventă, asa cum este acesta definit la art. 6 alin. (1).

(2) Dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolventă si sunt procesate în ziua deschiderii procedurii de insolventă, aceste ordine de transfer si compensarea îsi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor, cu conditia ca agentul de decontare, contrapartea centrală sau casa de compensare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu a cunoscut si nici nu trebuia să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolventă.

(3) Nici o normă juridică, regulă, dispozitie sau practică vizând anularea unor contracte si tranzactii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolventă, definit la art. 6 alin. (1), nu poate conduce la anularea unei compensări efectuate în conformitate cu alin. (1) si (2).

(4) Momentul din care un ordin de transfer este considerat introdus în sistem trebuie să fie clar precizat prin regulile sistemului.

Art. 4. - Având în vedere termenii contractuali aplicabili, fondurile sau instrumentele financiare disponibile în contul de decontare al participantului si facilitatea de creditare (incluzând împrumutul unor instrumente financiare) acordată participantului în ziua decontării, în limita garantiilor constituite în acest scop, pot fi folosite, chiar în conditiile în care împotriva participantului a fost deschisă o procedură de insolventă, pentru îndeplinirea obligatiilor participantului în cadrul sistemului din ziua deschiderii procedurii de insolventă, în principal pentru achitarea oricărei datorii rezultate în urma compensării, făcând posibilă decontarea finală pentru sistem.

Art. 5. - Un ordin de transfer nu poate fi revocat de către un participant la sistem sau de către un tert, din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv.

 

CAPITOLUL III

Prevederi referitoare la procedura de insolventă

 

Art. 6. - (1) În întelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurii de insolventă este momentul în care autoritatea competentă pronuntă hotărârea de deschidere a procedurii de insolventă.

(2) Autoritatea competentă care a pronuntat hotărârea de deschidere a procedurii de insolventă în baza legii române împotriva unui participant la sistem este obligată să comunice de îndată această hotărâre Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Obligatia de notificare a fiecărei autorităti mentionate se consideră îndeplinită numai dacă autoritatea competentă a primit de la respectiva autoritate confirmarea de primire a hotărârii.

(3) Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor comunica de îndată tuturor sistemelor nationale hotărârea de deschidere a procedurii de insolventă primită de la autoritatea competentă, conform prevederilor alin. (2), sau de la statele membre ale Spatiului Economic European.

(4) Banca Natională a României va comunica de îndată si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii de insolventă comunicată de statele membre ale Spatiului Economic European.

Art. 7. - Deschiderea procedurii de insolventă asupra unui participant nu are efect retroactiv asupra drepturilor si obligatiilor sale, care decurg din participarea sa la sistem sau sunt legate de această participare, care au luat nastere anterior momentului deschiderii acestei proceduri, asa cum acesta este definit la art. 6 alin. (1).

Art. 8. - Drepturile si obligatiile decurgând din participarea la sistem sau legate de această participare ale participantului împotriva căruia s-a deschis o procedură de insolventă sunt determinate de legea care guvernează sistemul.

 

CAPITOLUL IV

Protejarea drepturilor pe care le au detinătorii de garantii si creditorii garantati contra efectelor procedurii de insolventă împotriva participantului care a constituit garantia

 

Art. 9. - (1) Drepturile unui participant în legătură cu garantiile constituite în favoarea sa sau pe care le detine în legătură cu participarea sa la un sistem, precum si drepturile Băncii Nationale a României, ale băncilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European si ale Băncii Centrale Europene în legătură cu garantiile detinute sau constituite în favoarea acestora nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolventă împotriva unui alt participant sau împotriva contrapărtii Băncii Nationale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene, care a constituit garantiile.

(2) Garantiile prevăzute la alin. (1) pot fi executate în scopul realizării drepturilor garantate.

Art. 10. - Dacă în favoarea participantilor si/sau a Băncii Nationale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene s-au constituit drept garantie instrumente financiare sau drepturi asupra unor instrumente financiare si dacă dreptul lor ori al unui tert care actionează pe seama acestora asupra respectivelor instrumente financiare este înscris valabil într-un registru de evidentă, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, localizat în România sau într-un stat membru al Spatiului Economic European, determinarea opozabilitătii, continutului, întinderii si efectelor drepturilor acestora asupra garantiilor este guvernată de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii aplicabile după aderarea la Uniunea Europeană

 

Art. 11. - Banca Natională a României este obligată să notifice decizia prevăzută la art. 6 alin. (2), de îndată ce i-a fost comunicată, altor state membre ale Spatiului Economic European.

Art. 12. - (1) Banca Natională a României va comunica Comisiei Europene sistemele care intră sub incidenta prezentei legi.

(2) Ministerul Finantelor Publice va informa Comisia Europeană că Banca Natională a României este autoritatea natională competentă care trebuie să informeze si să fie informată cu privire la deschiderea procedurii de insolventă împotriva unui participant la un sistem.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) Banca Natională a României desemnează sistemele, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 1, care intră sub incidenta prezentei legi.

(2) Desemnarea sistemelor care, conform legii, nu sunt autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare se face de către Banca Natională a României pe baza unor criterii proprii.

(3) Toate sistemele care, conform legii, sunt autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si destinate decontării operatiunilor cu instrumente financiare intră sub incidenta prezentei legi. Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va comunica Băncii Nationale a României toate sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare autorizate de aceasta, iar Banca Natională a României va desemna automat aceste sisteme ca intrând sub incidenta prezentei legi.

(4) Banca Natională a României va monitoriza permanent sistemele de plăti si sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare care decontează prin intermediul unor sisteme de plăti de importantă sistemică sau de importantă deosebită.

Art. 14. - Fiecare sistem, desemnat de Banca Natională a României în conformitate cu prevederile art. 13, este obligat să comunice acesteia participantii la sistem, inclusiv participantii indirecti, precum si orice schimbare în rândul acestora.

Art. 15. - Orice persoană care justifică un interes legitim poate cere unei institutii informatii referitoare la sistemele la care această institutie participă si la principalele reguli de functionare a acestor sisteme, institutia respectivă fiind obligată să-i furnizeze aceste informatii gratuit, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii.

Art. 16. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări respectarea prevederilor prezentei legi în cadrul sistemelor care intră sub incidenta acestora.

Art. 17. - Prezenta lege transpune Directiva nr. 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L166 din 11 iunie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 253.

 

ANEXĂ

 

SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

 

1. a) Primirea si transmiterea, în numele investitorilor, a ordinelor la unul sau mai multe instrumente financiare

b) Executarea unor astfel de ordine, altfel decât pe cont propriu

2. Tranzactionarea pe cont propriu a oricăror instrumente financiare

3. Administrarea pe bază discretionară si individuală a portofoliilor de investitii, în conformitate cu mandatul dat de investitori, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare

4. Subscrierea, în cadrul emisiunilor, a oricăror instrumente financiare si/sau plasamentul unor asemenea emisiuni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 445.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achizitionării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competente în utilizarea tehnicii de calcul.

Art. 2. - (1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi si/sau studenti ai învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie.

(2) Plafonul de 1,5 milioane lei se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de crestere a preturilor de consum.

Art. 3. - (1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achizitionarea unui calculator personal nou.

(2) Familia cu elevi si/sau studenti, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achizitionarea unui singur calculator.

Art. 4. - Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăsi valoarea calculatorului achizitionat.

Art. 5. - Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice.

Art. 6. - (1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovati si se sanctionează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

(3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de alte institutii abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar.

(4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator, însotită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii si normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învătământ la care sunt înscrisi.

(2) Unitatea de învătământ verifică eligibilitatea solicitantilor si transmite documentele inspectoratelor scolare.

(3) Studentii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator, însotită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii si normelor metodologice de aplicare, la institutiile de învătământ.

(4) Institutiile de învătământ verifică eligibilitatea solicitantilor si transmit documentele Ministerului Educatiei si Cercetării.

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) si (3) se vor depune, pentru anul 2004, până cel târziu la data de 1 septembrie 2004.

(6) Începând cu anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) si (3) se vor depune în fiecare an, până cel târziu la data de 31 martie.

Art. 8. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Educatiei si Cercetării vor realiza un portal în vederea publicării listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi.

(2) Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Municipiului Bucuresti, care verifică si realizează centralizarea la nivel de judet pe baza documentelor primite de la unitătile de învătământ.

(3) Înregistrarea în portal a studentilor eligibili în urma evaluării este făcută de către Ministerul Educatiei si Cercetării, care verifică si realizează centralizarea la nivel national pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare.

(4) Pe baza înregistrărilor prevăzute la alin. (2) si (3), prin intermediul portalului va fi publicată, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate persoanele eligibile.

(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 mai.

(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (4) si (5) si cărora li se acordă ajutor financiar conform alin. (6), vor primi de la unitătile de învătământ si/sau institutiile de învătământ la care sunt înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor si care va fi folosit la achizitionarea calculatorului.

(8) În termen de 30 de zile de la primirea documentului mentionat la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achizitionării calculatorului, în conditiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-si pierde eligibilitatea pentru anul în curs.

Art. 9. - (1) Pentru anul 2004 suma aferentă ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor prezentei legi se alocă în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării la rectificarea bugetului de stat.

(2) Începând cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare potrivit prezentei legi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 10. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 461.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. III din Ordonanta Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată prin Legea nr. 176/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 18 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(5) Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 6 alin. (2) din ordonantă este elaborată de Ministerul Administratiei si Internelor la propunerea Oficiului National pentru Refugiati, în situatia în care se constată sau există informatii că din zona de conflict urmează să fie înregistrat un aflux masiv si spontan de persoane care au nevoie de protectie.”

2. Articolul 4 se abrogă.

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat este individuală si se înaintează personal de către solicitant sau, pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, de către reprezentantul legal, Oficiului National pentru Refugiati sau organelor teritoriale ale structurilor specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor.”

4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(6) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat, depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei si cele depuse la Autoritatea pentru Străini, sunt înregistrate în registre speciale.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - După primirea cererii pentru acordarea statutului de refugiat, organele teritoriale ale structurilor specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor eliberează solicitantului o adeverintă provizorie cu o valabilitate de 48 de ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si asigură transportul solicitantului până la Oficiul National pentru Refugiati sau până la o structură teritorială a acestuia, după caz.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) În cazul străinului minor interesele sale sunt apărate de către reprezentantul său legal.

(2) În cazul în care cererea pentru acordarea statutului de refugiat a unui străin minor neînsotit nu este depusă la sediul central sau la una dintre structurile teritoriale ale Oficiului National pentru Refugiati, organul teritorial al structurii specializate a Ministerului Administratiei si Internelor la care a fost depusă cererea sesizează de îndată Oficiul National pentru Refugiati si asigură transportul solicitantului la structura competentă să analizeze cererea, indicată de Oficiul National pentru Refugiati.

(3) În situatia în care minorul neînsotit nu poate să-si probeze vârsta, iar din aspectul fizic faptul că este minor nu rezultă în mod evident, Oficiul National pentru Refugiati solicită efectuarea unei expertize medico-legale.

(4) În lipsa unui reprezentant legal Oficiul National pentru Refugiati sesizează autoritatea competentă în a cărei rază teritorială este situat centrul de cazare unde se află minorul, în scopul declansării procedurii de numire a unui reprezentant legal.

(5) Procedura de solutionare a cererii pentru acordarea statutului de refugiat este suspendată până la numirea unui reprezentant legal. Pe perioada suspendării procedurii de acordare a statutului de refugiat, minorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 8, art. 13 si, după caz, de art. 21 din ordonantă.

(6) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat minorului neînsotit este analizată cu prioritate.

(7) Interviul de determinare a motivelor de acordare a unei forme de protectie are loc în prezenta reprezentantului legal.

(8) În analizarea cererilor si a motivelor invocate de minorul neînsotit se tine seama si de gradul său de dezvoltare intelectuală si de maturitatea sa.

(9) Reunificarea familială în cazul minorilor neînsotiti se va face în functie de interesul superior al copilului.”

7. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Administratiei si Internelor împreună cu Ministerul Afacerilor Externe vor stabili o procedură de solutionare a acestor cereri prin ordin comun, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Lista cuprinzând tările terte sigure, aprobată prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit art. 11 din ordonantă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

9. Alineatul (4) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(4) Plata serviciilor prestate de interpretii si expertii utilizati în cadrul procedurilor prevăzute de ordonantă se face în conditiile prevăzute de lege si se asigură de la bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.”

10. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Oficiul National pentru Refugiati asigură accesul personalului organizatiilor neguvernamentale cu care are încheiate protocoale de cooperare, în spatiul necesar desfăsurării activitătii de consiliere si asistare juridică a solicitantilor pe parcursul procedurii de acordare a unei forme de protectie sau în scopul acordării altor forme de asistentă.”

11. Alineatul (3) al articolului 14 se abrogă.

12. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Oficiul National pentru Refugiati informează Autoritatea pentru Străini cu privire la situatia străinilor ale căror cereri pentru acordarea statutului de refugiat au fost respinse printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă si care au obligatia de a părăsi teritoriul României în termenul prevăzut de art. 14 alin. (5) din ordonantă.”

13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care din motive obiective străinul nu poate părăsi teritoriul României în termen de 15 zile si autoritătile nu pot pune în executare măsura de scoatere din tară, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autoritatea pentru Străini, acordă acestuia tolerarea rămânerii pe teritoriul României, în conditiile legii.”

14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Lista cuprinzând tările în care, în general, nu există risc serios de persecutie, aprobată prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonantă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

15. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(2) Spatiile din zona de tranzit, destinate cazării solicitantilor statutului de refugiat, precum si centrele prevăzute la art. 22 alin. (3) din ordonantă sunt administrate de Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau de Oficiul National pentru Refugiati, după caz.”

16. Denumirea capitolului III va avea următorul cuprins:

Încetarea si anularea statutului de refugiat sau a protectiei umanitare conditionate”

17. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru cazurile în care, în urma reanalizării, se constată că există una dintre situatiile prevăzute la art. 26 din ordonantă, se emite hotărârea privind încetarea formei de protectie acordate.”

18. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Procedura de constatare a încetării sau de anulare a unei forme de protectie se initiază pentru cazuri individuale de către Oficiul National pentru Refugiati, din oficiu sau la propunerea uneia dintre institutiile cu atributii în domeniul securitătii nationale sau ordinii publice.”

19. Alineatul (3) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(3) În raport cu gradul de integrare în societate a beneficiarului formei de protectie functionarul se va pronunta în hotărârea de încetare sau de anulare a unei forme de protectie si cu privire la dispozitia de a părăsi teritoriul României de către cel în cauză.”

20. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“(2) Valabilitatea documentului de identitate este de un an si se prelungeste succesiv pe perioade de câte un an, până la încetarea sau anularea formei de protectie, cu exceptia documentelor eliberate persoanelor care beneficiază de protectie umanitară temporară.”

21. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Documentele de călătorie ale celor care au dobândit statutul de refugiat sau protectie umanitară conditionată vor fi anulate în cazul încetării sau anulării formei de protectie respective.”

22. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(3) Materialele necesare pentru asigurarea conditiilor prevăzute la alin. (2), precum si durata lor de folosintă se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

23. La articolul 33, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Prin durata procedurii, în sensul alin. (2), se întelege perioada cuprinsă între momentul depunerii cererii pentru acordarea statutului de refugiat si momentul în care a expirat termenul de 24 de ore de la data la care Oficiul National pentru Refugiati a luat cunostintă de pronuntarea unei hotărâri prin care se acordă una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 din ordonantă ori a unei hotărâri definitive si irevocabile de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat.”

24. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Cazarea solicitantilor statutului de refugiat minori se face împreună cu rudele care îi însotesc, indiferent de gradul de rudenie.

(2) Cazarea solicitantilor statutului de refugiat, care au împlinit vârsta de 16 ani si care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întretinere, se face în centrele de primire si cazare aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, până la expirarea termenului de 15 zile de la data la care a fost pronuntată o hotărâre definitivă si irevocabilă de respingere a cererii de acordare a unei forme de protectie.

(3) Cazarea solicitantilor statutului de refugiat minori neînsotiti, care nu au împlinit vârsta de 16 ani, se va face în centrele directiei pentru protectia copilului în a căror rază teritorială se află structura Oficiului National pentru Refugiati, competentă să analizeze cererea de acordare a statutului de refugiat.

(4) Minorii neînsotiti care au primit o formă de protectie pe teritoriul României conform ordonantei, în baza unei hotărâri definitive si irevocabile, sunt preluati în sistemul de servicii destinate protectiei copilului, organizate la nivelul consiliilor judetene, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru copilul aflat în dificultate.

(5) În situatia în care cererea minorului neînsotit privind acordarea unei forme de protectie în baza ordonantei a fost respinsă printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă, directia pentru protectia copilului întreprinde demersurile prevăzute de lege pentru stabilirea unei măsuri de protectie pentru acesta si informează Autoritatea pentru Străini cu privire la situatia acestuia, care procedează potrivit legii.

(6) Măsura de protectie prevăzută la alin. (5) durează până la returnarea copilului în tara de resedintă a părintilor ori în tara în care au fost identificati alti membri ai familiei dispusi să ia copilul.”

25. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Cererea pentru acordarea ajutorului material prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. n) din ordonantă se întocmeste de fiecare membru de familie care a dobândit o formă de protectie sau, după caz, de reprezentantul legal al persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu, care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

(2) Cererile pentru acordarea ajutorului rambursabil se depun spre solutionare, în maximum două luni de la acordarea formei de protectie, la Oficiul National pentru Refugiati care le trimite spre solutionare, până la data de 5 a fiecărei luni, la directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu adrese întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. Cererile vor fi însotite de copii de pe hotărârile prin care a fost acordată forma de protectie si de pe documentul de identitate.

(3) Acordarea ajutorului rambursabil se aprobă prin decizie a directorului executiv al directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, începând cu luna următoare depunerii cererii, pe baza anchetei sociale si a documentelor prevăzute la alin. (2).”

26. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Ajutorul rambursabil se acordă lunar, pentru fiecare persoană, la nivelul unui salariu minim brut pe tară.

Pentru minorii care au primit o formă de protectie si care nu au împlinit vârsta de 14 ani, ajutorul se acordă reprezentantului lor legal.”

27. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Plata ajutorului rambursabil se efectuează de către directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe bază de mandat postal, cont personal sau stat de plată.”

28. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Prelungirea perioadei initiale de acordare a ajutorului rambursabil cu cel mult 3 luni se poate face, în conditiile stabilite de ordonantă, dacă persoanele apte de muncă care au primit o formă de protectie fac dovada că s-au prezentat la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru solicitarea unui loc de muncă si nu au refuzat un loc de muncă oferit de acestea.”

29. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) La prima plată a ajutorului rambursabil, persoanele care au primit o formă de protectie completează si semnează un angajament al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, prin care se obligă să ramburseze institutiei plătitoare, într-o perioadă de un an, sumele pe care urmează să le încaseze cu titlu de ajutor potrivit prevederilor ordonantei, dacă realizează venituri salariale sau din activităti desfăsurate ocazional, dovedite prin documente sau prin declaratie pe propria răspundere, care permit acest lucru fără să fie afectată întretinerea sa si a familiei sale. Refuzul de a completa si de a semna angajamentul duce la sistarea acordării ajutorului.”

30. Alineatul (3) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“(3) Urmărirea obligatiilor pentru rambursarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termenul de prescriptie prevăzut de lege.”

31. Sintagma “Directia de muncă si solidaritate socială a judetului”, respectiv “Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti” din cuprinsul anexelor nr. 9 si 10 la normele metodologice, se înlocuieste cu sintagma “Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului”, respectiv “Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a municipiului Bucuresti”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 922.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate cu numere de referintă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, utilizate în aplicarea prezentei hotărâri, se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.”

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Certificatele de omologare pentru pesticide si pentru produsele biocide, care contin nonilfenol etoxilat în calitate de constituent, emise înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, îsi păstrează valabilitatea până la data expirării lor, dar nu mai târziu de data aderării la Uniunea Europeană.”

3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), termenul de intrare în vigoare este 1 ianuarie 2007 pentru pozitiile «Fibre de azbest» si «Ciment» din anexa nr. 1.”

4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională prevederile Directivei Consiliului 76/769/CEE din 27 iulie 1976 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, precum si ale amendamentelor acesteia aprobate până la data de 24 februarie 2004 inclusiv.”

5. La anexa nr. 1 punctul 5, paragraful al 2-lea de la punctul 5.2 din coloana B va avea următorul cuprins: “Se exceptează de la prevederile pct. 5.2:

a) carburantii pentru motoare, cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei;

b) substantele si preparatele chimice utilizate în procese industriale care nu permit generarea emisiilor de benzen peste valorile limită prevăzute de legislatia în vigoare;

c) deseurile care intră sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aproabtă cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001.”

6. La anexa nr. 1 punctul 7, primul paragraf din coloana B va avea următorul cuprins: “Este interzisă utilizarea ca atare sau sub formă de preparate în generatori de aerosoli comercializati sau care sunt destinati comercializării către publicul larg, pentru a fi utilizate în scopuri decorative sau de distractie, cum ar fi:

- materiale strălucitoare metalizate destinate utilizării, în principal, în scopuri decorative;

- zăpadă si chiciură artificiale;

- pernite «pârâitoare»;

- sprayuri cu confeti;

- imitatii de excremente;

- obiecte în formă de corn, destinate utilizării în scopuri de distractie;

- fulgi si spume decorative;

- pânze de păianjen artificiale;

- capsule/bombe cu miros urât.”

7. La anexa nr. 1 punctul 10, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins: “Bombele cu miros urât, ce nu contin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate.”

8. La anexa nr. 1 punctul 11, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins: “Bombele cu miros urât, ce nu contin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate.”

9. La anexa nr.1 punctul 12, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins: “Bombele cu miros urât, ce nu contin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate.”

10. La anexa nr. 1 punctul 17, paragraful din coloana B va avea următorul cuprins: “Este interzisă utilizarea ca substante si constituenti ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu exceptia celor destinate lucrărilor de restaurare si întretinere a lucrărilor de artă, a constructiilor istorice si interioarelor acestora, în conformitate cu prevederile Conventiei 13 a Organizatiei Internationale a Muncii (ILO) privind utilizarea albului de plumb în vopsea.”

11. La anexa nr. 1 punctul 18, paragraful din coloana B va avea următorul cuprins: “Este interzisă utilizarea ca substante si constituenti ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu exceptia celor destinate lucrărilor de restaurare si întretinere a lucrărilor de artă, a constructiilor istorice si interioarelor acestora, în conformitate cu prevederile Conventiei 13 a Organizatiei Internationale a Muncii (ILO) privind utilizarea sulfatilor de plumb în vopsea.”

12. La anexa nr. 1 punctul 19, paragraful al 2-lea din coloana B se abrogă.

13. La anexa nr. 1 punctul 20, ultimul paragraf al punctului 20.3 lit. b) din coloana B va avea următorul cuprins:

“Suplimentar, lemnul introdus pe piată în lot trebuie să fie marcat în mod clar, vizibil si durabil cu următorul text: «Purtati mănusi atunci când manipulati acest produs.

Purtati o mască de protectie împotriva prafului si ochelari de protectie atunci când tăiati sau prelucrati acest produs.

Deseurile rezultate în urma prelucrării acestui produs trebuie să fie gestionate ca deseuri periculoase de către un operator specializat».”

14. La anexa nr. 1 punctul 23, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins: “Prin exceptare specială, autoritatea competentă pentru protectia mediului poate autoriza, pe baza unei analize a fiecărei solicitări, utilizarea unor astfel de substante si preparate chimice periculoase de către profesionisti specializati, în scopul realizării tratamentelor de remediere «pe amplasament» pentru constructii de interes cultural, artistic si istoric sau în situatii de urgentă, pentru combaterea deteriorării materialului lemnos si a zidăriei ca urmare a infectării cu ciuperca de putregai uscat (Serpula lacrymans) sau ciuperca cubică de putregai.”

15. La anexa nr. 1 punctul 32, prima liniută de la punctul 32.3 din coloana B va avea următorul cuprins:

“- în interiorul clădirilor, indiferent de destinatia acestora;”

16. La anexa nr. 1, punctul 43.1 din coloana B va avea următorul cuprins:

“43.1. Colorantii azoici, care pot elibera, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupări azoice, una sau mai multe amine aromatice, precum cele listate în tabelul 43.4 «Lista aminelor aromatice», aflate în concentratii detectabile prin metode de încercare prevăzute în tabelul 43.6, adică peste 30 ppm, în produse finite sau, respectiv, în părti colorate ale acestora, nu pot fi utilizati în articole textile si de pielărie care vin în contact direct si prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală, precum:

a) îmbrăcăminte, asternuturi, prosoape, mese de păr, peruci, pălării, obiecte plusate si alte obiecte sanitare, saci de dormit;

b) încăltăminte, mănusi, curele de ceas, posete, portmonee/portofele, serviete, învelitoare pentru scaune, portmonee purtate în jurul gâtului;

c) jucării din textile sau piele ori jucării care include articole de îmbrăcăminte din textile si piele;

d) fire si tesături ce se intentionează a se utiliza de către consumatori finali.”

17. La anexa nr. 1, punctul 44 bis se renumerotează devenind punctul 45.

18. Anexa nr. 1 se completează conform prevederilor anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

19. Anexa nr. 2 se modifică si se completează în conformitate cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexa nr. 2 se procură de la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 932.

 

ANEXA Nr. 1

 

“Substante, grupuri de substante si preparate chimice periculoase restrictionate la introducerea pe piată si utilizare, conditii de restrictionare” la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase se completează astfel:

 

“Substante, grupuri de substante si preparate chimice periculoase

Conditii de restrictionare

A

B

46.

1. Nonilfenol

C6H4 (OH)C9H19

 

2. Nonilfenol etoxilat

(C2H4O)nC15H24O

Sunt interzise introducerea pe piată si utilizarea ca substante sau constituenti ai preparatelor chimice, în concentratii mai mari sau egale cu 0,1% de masă, în următoarele cazuri:

1. în procese de curătare specifice activitătii din cadrul obiectivelor industriale si socioeconomice, exceptând:

- sistemele de curătare uscată, închise si controlate, în care lichidul de curătare este reciclat sau incinerat

- sistemele de curătare cu tratament special, în care lichidul de curătare este reciclat sau incinerat

2. în procese de curătare din domeniul casnic

3. în procese de prelucrare a textilelor si a pielii, exceptând:

- procesare fără eliminări de substante în apele uzate

- sisteme ce presupun un tratament special, în care apa folosită este pretratată pentru a se elimina în totalitate fractia organică înaintea epurării biologice a apelor uzate (exemplu, degresarea pieilor de oaie)

4. în procesele de mulgere mecanică a animalelor, ca emulgator

5. în procese de prelucrare a metalelor, exceptând:

- utilizarea în cadrul sistemelor închise si controlate, în care lichidul de curătare este reciclat sau incinerat

6. în procese de fabricare a celulozei si a hârtiei

7. în produsele cosmetice

8. în alte produse de igienă corporală, exceptând spermicidele

9. drept constituenti ai produselor biocide si ai produselor de uz fitosanitar

47. Ciment

47.1.

 

Sunt interzise introducerea pe piată si utilizarea cimentului si a preparatelor ce contin ciment, dacă contin, atunci când sunt hidratate, crom VI solubil în cantitate mai mare de 0,0002% din totalul masei de ciment uscat

47.2.

 

 

Dacă se folosesc agenti reducători - fără a prejudicia aplicarea altor reglementări legale privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase -, pe ambalajul cimentului sau al preparatelor ce contin ciment trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil si durabil informatii privind data ambalării, conditiile de depozitare, precum si perioada limită de depozitare în care agentul reducător se mentine activ si continutul de crom VI solubil rămâne sub limita prevăzută la pct. 47.1

47.3.

Prin derogare, cerintele prevăzute la pct. 47.1 si 47.2 nu se aplică în cazul introducerii pe piată si utilizării în procese controlate, închise si în totalitate automatizate, în care cimentul si preparatele ce contin ciment sunt manevrate exclusiv de către masini si unde nu există nici o posibilitate de contact cu pielea

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tabel 43.6

 

LISTA

metodelor de încercare pentru determinarea concentratiilor colorantilor azoici utilizati în articole textile si de pielărie care vin în contact direct si prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală

 

Document de referintă*)

Referinta si titlul standardului

CEN ISO/TS 17234:2003

Piele - Încercări chimice - Dozarea anumitor coloranti azoici în pielea vopsită

EN 14362-1:2003

Textile - Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranti azoici -

Partea I: Detectarea utilizării anumitor coloranti azoici accesibili agentilor reducători fără extractie

EN 14362-2:2003

Textile - Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranti azoici -

Partea a II-a: Detectarea utilizării anumitor coloranti azoici în fibrele ce contin coloranti extractibili


*) Standardele europene vor fi aprobate ca standarde române până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ SĂVENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ SĂVENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0097 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIATA NOUĂ SĂVENI, cu sediul in Saveni, Str. Independentei, cNr. 1, Bl. V1, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/244/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Stefanesti, Viata Noua Saveni, Drum Nou Ungureni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIATA NOUĂ SĂVENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Stefanesti, Viata Noua Saveni, Drum Nou Ungureni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIATA NOUĂ SĂVENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Stefanesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 87.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MUNCA LISNA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MUNCA LISNA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0099 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit MUNCA LISNA, cu sediul in Lisna, com. Suharau, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/358/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Prutul Paltinis, Infratirea Darabani, Straduinta Cotusca, Unirea Havarna, Munca Lisna, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit MUNCA LISNA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Prutul Paltinis, Infratirea Darabani, Straduinta Cotusca, Unirea Havarna, Munca Lisna.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit MUNCA LISNA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Prutul Paltinis. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 88.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DRUM NOU UNGURENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DRUM NOU UNGURENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0102 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit DRUM NOU UNGURENI, cu sediul in Ungureni, com. Ungureni, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/243/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Stefanesti, Viata Noua Saveni, Drum Nou Ungheni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit DRUM NOU UNGURENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Stefanesti, Viata Noua Saveni, Drum Nou Ungheni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit DRUM NOU UNGURENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Stefanesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 89.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 163/2004 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei Monitorul Oficial, Partea I):

- la art. I, referitor la art. 5 alin. (1), în loc de: “ ... 526.137 tone... si 22.859 tone…” se va citi: “... 526,137 tone…, respectiv 22,859 tone…”.

 

În Normele Băncii Nationale a României nr. 17/2003 privind organizarea si controlul intern al activitătii institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei Monitorul Oficial, Partea I):

- la art. 3 lit. c), în loc de: “conducere operativă - persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul institutiei de credit, al sucursalelor si al altor sedii secundare;” se va citi: “conducere operativă - persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul institutiei de credit, a sucursalelor si a altor sedii secundare;”.