MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 558         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 iunie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

934. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 

936. - Hotărâre privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru somaj

 

937. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

79. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GRĂNICERUL RODNA

 

80. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AVRĂMENI

 

81. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ECONOMIA BUCECEA

 

82. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA DARABANI

 

83. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA DERSCA

 

84. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUMINA DOBÂRCENI

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Furnizorii de servicii prevăzuti la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind somerii mediati si încadrati în muncă.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se întelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. a), b), c), e), f), h) si j), art. 61 lit. c) si d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu exceptia cazului în care functionarul public nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 50 lit. a) din această lege;

c) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (2) lit. e) si h) si art. 84 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată;

d) încetarea contractului militarilor angajati pe bază de contract când sunt clasati sinapt pentru serviciu militar” sau “apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-militară;

e) încetarea contractului militarilor angajati pe bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Nationale;

f) încetarea contractului militarilor angajati pe bază de contract care nu mai îndeplinesc conditiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, pentru ocuparea functiei;

g) încetarea contractului militarilor angajati pe bază de contract, ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informatiilor la care urmează să aibă acces, de către autoritătile competente.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) si la art. 34 alin. (1) lit. b) din lege sunt venituri lunare realizate si se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din lege se consideră că nu au reusit sau nu au putut să se încadreze în muncă, dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, respectiv 30 de zile de la data lăsării la vatră, s-au înregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, acreditati în conditiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

(2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, acreditati în conditiile legii, se face cu o adeverintă eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidentele proprii.”

6. Articolul 9 se abrogă.

7. La articolul 13, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 din lege, realizat de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, include:”

8. La articolul 13, litera j) se abrogă.

9. La articolul 13, litera k) va avea următorul cuprins:

“k) orice alte sume plătite din fondul de salarii, cu exceptia compensatiilor acordate în conditiile legii si ale contractului colectiv de muncă, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contributia individuală în cotă de 1%, prevăzută la art. 27 din lege, este reprezentată, după caz, de:

a) salariul de bază lunar brut, conform contractului individual de muncă, corespunzător functiei îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) si b) din lege;

b) indemnizatia brută lunară, ca unică formă de remunerare a activitătii, în cazul magistratilor si al altor categorii de persoane pentru care indemnizatia lunară este unica formă de remunerare a activitătii, precum si pentru persoane care ocupă functii de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege;

c) solda brută lunară, pentru militarii angajati pe bază de contract, prevăzuti la art. 19 lit. d) din lege.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. e) si f) din lege, contributia individuală în cotă de 1%, corespunzătoare bazei de calcul prevăzute la alin. (1), se aplică asupra veniturilor brute lunare realizate.

(3) În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile, contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la alin. (1) corespunzătoare timpului efectiv lucrat în luna respectivă.”

11. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(2) Prin activităti autorizate potrivit legii se întelege activitătile economice desfăsurate de persoane fizice în mod independent si de asociatiile familiale în baza autorizatiei de functionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale, precum si activitătile desfăsurate în calitate de asociat în cadrul societătilor comerciale.”

12. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) situatia în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;”

13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (12) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract individual de muncă cu timp partial se stabileste ca raport între timpul de muncă pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă cu timp partial si durata normală a timpului de muncă.

(2) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (13) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract de muncă temporară se stabileste luându-se în considerare atât durata fiecărei misiuni prevăzute în contractul de muncă temporară, cât si timpul în care persoanele se află la dispozitia agentului de muncă temporară, între misiuni.”

14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - În vederea certificării stagiilor de cotizare, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverintă din care să rezulte, după caz, următoarele:

a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru somaj;

b) perioada pentru care nu s-au plătit contributiile la bugetul asigurărilor pentru somaj si suma aferentă acestei perioade;

c) dacă se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege.”

15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face pe baza declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si a adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaratia.

(3) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti la care se află în evidentă, în afara datei programării lunare, sau la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, acreditati în conditiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.”

17. După articolul 29 se introduc sase noi articole, articolele 291 - 296, cu următorul cuprins:

“Art. 291. - (1) În aplicarea prevederilor art. 481 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă vor selecta angajatorii care organizează, în baza planului anual de formare profesională existent la nivel de angajator, programe de formare profesională pentru propriii angajati, derulate de furnizori de formare profesională, autorizati în conditiile legii.

(2) Selectia angajatorilor se face pe 4 categorii:

a) categoria I cuprinde angajatorii care solicită finantare pentru formarea profesională a unui număr de cel mult 5 angajati;

b) categoria a II-a cuprinde angajatorii care solicită finantare pentru formarea profesională a unui număr de 6-20 de angajati;

c) categoria a III-a cuprinde angajatorii care solicită finantare pentru formarea profesională a unui număr de 21-50 de angajati;

d) categoria a IV-a cuprinde angajatorii care solicită finantare pentru formarea profesională a unui număr de cel putin 51 de angajati.

(3) În vederea selectiei angajatorilor, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti vor face public termenul limită de înscriere, atât prin intermediul mass-media, cât si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu cel putin 45 de zile înainte de organizarea selectiei.

Art. 292. - (1) Selectia angajatorilor se realizează de două ori pe an, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate si selectie.

(2) Criteriile administrative sunt următoarele:

a) respectarea termenului limită de înscriere în vederea participării la selectie;

b) existenta completă si corectă a documentatiei necesare participării la selectie.

(3) Sunt eligibili angajatorii care îndeplinesc următoarele criterii:

a) sunt angajatori în sensul art. 5 pct. I din lege;

b) nu se află în una dintre următoarele situatii:

(i) sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile lor comerciale sunt suspendate ori sunt într-o situatie similară cu cele mentionate anterior, reglementată de legislatia în vigoare;

(ii) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

(iii) înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurări sociale, contributiilor de asigurări pentru somaj, contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurări sociale de sănătate;

(iv) furnizează informatii false în documentele prezentate;

(v) au comis o gravă greseală în materie profesională sau nu si-au îndeplinit obligatiile asumate printr-un contract ori conventie, în măsura în care agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

(vi) au încetat raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programe de formare profesională pentru care au mai beneficiat de acordarea sumei prevăzute de lege anterior termenului de 3 ani prevăzut de lege, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) si b) din lege.

(4) Sunt eligibile programele de formare profesională care sunt cuprinse în planul anual de formare profesională al angajatorului.

(5) Criteriile de selectie sunt destinate evaluării programelor de formare profesională si selectiei angajatorilor.

(6) Programele de formare profesională sunt evaluate în baza unei note de fundamentare depuse de angajator, în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

a) importanta pentru angajator a derulării programului de formare profesională:

(i) nevoia de calificare a fortei de muncă a angajatorului, datorată schimbării domeniului de activitate sau a tehnologiei;

i(ii) nevoia de calificare a fortei de muncă a angajatorului, datorată dezvoltării activitătii prin crearea de noi locuri de muncă;

(iii) nevoia de calificare a fortei de muncă a angajatorului, din alte motive decât cele prevăzute la pct. (i) si (ii);

(iv) ridicarea performantelor resurselor umane;

b) categoriile profesionale din rândul salariatilor angajatorului, cărora li se adresează programul de formare profesională;

c) costul derulării programului de formare profesională.

(7) În urma evaluării programelor de formare profesională, selectia angajatorilor se va realiza avându-se în vedere următoarele criterii de selectie:

a) punctajul obtinut în urma sesiunii de evaluare a programelor de formare profesională;

b) numărul de someri încadrati în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selectia angajatorilor;

c) somerii încadrati în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selectia angajatorilor;

d) nivelul indicatorului “ponderea somerilor în populatia stabilă 18-62 de ani” la nivelul localitătii unde îsi desfăsoară activitatea persoanele din rândul salariatilor angajatorului, cărora li se adresează programul de formare profesională.

Art. 293. - (1) În vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat, angajatorii prevăzuti la art. 481 alin. (1) din lege vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază îsi au sediul o cerere însotită de următoarele documente:

a) planul anual de formare profesională pentru anul în curs;

b) programul de formare profesională pentru care angajatorul solicită acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională;

c) declaratie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situatiile care nu-i dau dreptul de a se prezenta la selectie;

d) cazier fiscal;

e) certificat eliberat de institutia competentă, care să ateste că nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurări sociale, contributiilor de asigurări pentru somaj, contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurări sociale de sănătate;

f) contractul cu furnizorul de servicii de formare profesională, care evidentiază contravaloarea serviciilor care urmează a fi prestate de furnizor la solicitarea angajatorului.

(2) Prin personalul angajat, prevăzut la art. 481 alin. (1) din lege, asupra căruia se calculează cota de 20% prevăzută la art. 481 din lege, se întelege personalul încadrat în muncă cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program normal de lucru, existent la data întocmirii programului anual de formare profesională pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de lege.

(3) Prin cheltuieli cu serviciile de formare profesională, prevăzute la art. 481 din lege, se întelege contravaloarea serviciilor prestate de furnizorul de servicii de formare profesională, autorizat în conditiile legii, stabilită pe baza contractului angajatorului cu furnizorul de servicii.

Art. 294. - (1) Cererile angajatorilor împreună cu celelalte documente vor fi examinate de comisia de evaluare constituită la nivelul fiecărei agentii pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu ocazia fiecărei selectii, prin dispozitie a directorului executiv.

(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri cu atributii în domeniile economic, formare profesională, juridic, presedintele comisiei fiind persoana cu atributii în domeniul formării profesionale.

(3) Cererile angajatorilor împreună cu celelalte documente vor fi evaluate în cadrul unei sesiuni de evaluare de către comisia de evaluare potrivit criteriilor prevăzute la art. 292.

(4) Procedura de evaluare si selectie a angajatorilor, în vederea acordării sumei prevăzute la art. 481 din lege, se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 295. - (1) Angajatorii care au participat la selectie vor fi informati în scris de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, despre decizia comisiei de evaluare în legătură cu cererea lor.

(2) Decizia comisiei de evaluare de a respinge sau de a acorda suma prevăzută la art. 481 din lege poate fi contestată la instanta judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Art. 296. - Angajatorii ale căror programe de formare profesională au fost selectate vor încheia cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti un contract conform anexei nr. 22.”

18. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Prin modificări substantiale ale numărului si structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se întelege concedierea unui număr de persoane, după cum urmează:

a) cel putin 5 salariati, dacă angajatorul care disponibilizează are mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;

b) cel putin 10% din salariati, dacă angajatorul care disponibilizează are cel putin 100 de salariati si mai putin de 300 de salariati;

c) cel putin 30 de salariati, dacă angajatorul care disponibilizează are cel putin 300 de salariati.”

19. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiază de serviciile de mediere gratuite si persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)-f) din lege, dacă depun la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.”

20. La articolul 35 alineatul (1), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formare profesională persoanelor angajate, aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;

b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;”

21. Alineatul (3) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“(3) La programele de formare profesională organizate pentru calificări de nivelul I, prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise si persoane care nu au absolvit învătământul obligatoriu.”

22. Alineatul (4) al articolului 36 se abrogă.

23. După articolul 36 se introduc trei noi articole, articolele 361-363, cu următorul cuprins:

“Art. 361. - (1) Persoanele înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, care desfăsoară activităti în mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizatia de somaj, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăsesc cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada.

(2) Veniturile prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri realizate în luna premergătoare depunerii cererii de înscriere si se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice.

(3) Prin activităti în mediul rural, potrivit art. 66 alin. (1) din lege, se întelege activitătile care se desfăsoară pe raza unei comune sau a unui sat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 362. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 66 alin. (4) din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti organizează programe de formare profesională, în colaborare cu unitătile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) În vederea participării la programele de formare profesională prevăzute la alin. (1), unitătile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei vor asigura selectia persoanelor aflate în detentie.

(3) Selectia prevăzută la alin. (2) se va realiza atât pe baza criteriilor specifice de selectie, cât si din punct de vedere medical si al nivelului de pregătire, precum si în functie de perioada rămasă de executat până la eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe întreaga durată a programului de formare profesională.

Art. 363. - (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 661 alin. (2) lit. d) din lege, se întelege:

a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfăsurare a programului de formare profesională;

b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte si după orele de curs pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire.

(2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, potrivit art. 661 alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult patru deplasări, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în cursul unei luni, în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului.”

24. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, care urmează programele de formare profesională, au următoarele obligatii:

a) să participe la toate activitătile cuprinse în programul de formare profesională si să îndeplinească toate cerintele prevăzute de acesta;

b) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 661 alin. (2) si (3) din lege, dacă nu se prezintă la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu exceptia cazului în care neprezentarea se datorează unor motive neimputabile persoanei;

c) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 661 alin. (2) si (3) din lege, dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) lit. a) si b) revine si persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege.

(3) Se consideră motive neimputabile persoanei, în sensul alin. (1) lit. b), următoarele situatii:

a) nasterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul sotului, sotiei sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) îndeplinirea obligatiilor militare;

f) forta majoră.

(4) Situatiile prevăzute la alin. (3) se probează cu acte justificative, în termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la data reexaminării.

(5) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege, care urmează programe de formare profesională finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate economică în conditiile legii sau în cazul în care starea sănătătii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situatii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizatia de functionare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(6) Dacă numărul absentelor nemotivate depăseste 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din lege.”

25. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, prin furnizori de formare profesională, autorizati în conditiile legii, selectarea acestora se va face prin procedura de cerere de ofertă, în conditiile legislatiei privind achizitiile publice.

(2) Selectia furnizorilor prin procedura de cerere de ofertă se organizează, de regulă, o singură dată pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupatiile, meseriile si profesiile cuprinse în Planul national de formare profesională.”

26. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptătile vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, unde se află în evidentă, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizatie de somaj ca urmare a angajării, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;

b) înstiintare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;

d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

(2) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, prevăzut de lege.”

27. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

“Art. 421. - Persoanele aflate în situatia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la art. 41 alin. (1), si documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) si d).”

28. Articolul 44 se abrogă.

29. La articolul 45 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.”

30. După alineatul (4) al articolului 45 se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Drepturile prevăzute la art. 74 din lege nu se cumulează cu cele prevăzute la art. 75 din lege.

(6) Drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege se solicită în termen de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.”

31. Articolul 47 se abrogă.

32. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă pentru dezvoltarea comunitătilor locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizatie de somaj.”

33. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) Pentru acordarea subventiilor prevăzute la art. 78 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti vor încheia, la solicitarea autoritătilor administratiei publice locale, conventii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor pentru executarea de activităti în scopul dezvoltării comunitătilor locale cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice.”

34. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) În vederea încheierii conventiei prevăzute la art. 49 alin. (1), agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti va asigura, din rândul somerilor, forta de muncă solicitată de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligati să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor, precum si contractul de achizitie publică, în copii, se anexează la conventia prevăzută la art. 49 alin. (1).”

35. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

“Art. 501. - Cuantumurile lunare ale subventiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul somerilor, proportional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează:

a) de la data angajării persoanei, dacă conventia se încheie în termen de 30 de zile de la această dată;

b) de la data încheierii conventiei, dacă aceasta se încheie în termen mai mare de 30 de zile de la data angajării persoanei.”

36. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Prin contributii de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se întelege contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si contributia pentru asigurări sociale de sănătate.”

37. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

“Art. 511. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolventi de învătământ superior care nu au promovat examenul de licentă beneficiază, în conditiile legii, de subventia prevăzută la art. 80 alin. (1) lit. b) din lege.

(2) Prevederile art. 80 din lege se aplică în situatia în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolventi ai unor institutii de învătământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.”

38. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:

“Art. 521. - Prevederile art. 80 alin. 3 din lege se aplică în cazul unitătilor din cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Pază, care au obligatia de a încadra în muncă absolventi ai institutiilor militare de învătământ sau ai altor institutii similare.”

39. Articolul 55 se abrogă.

40. Alineatul (1) al articolului 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se întelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăsoară prin programe de formare profesională derulate de furnizorii de formare profesională, autorizati în conditiile legislatiei privind formarea profesională a adultilor.”

41. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - În baza actului aditional prevăzut la art. 57 alin. (2), angajatorii vor solicita agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire si vor depune în acest sens următoarele documente:

a) tabel nominal cu absolventii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;

b) certificatul de calificare profesională sau certificatul de absolvire, în copie;

c) devizul cheltuielilor pe cursant.”

42. La articolul 59 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti o conventie conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 si totodată vor depune o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum si următoarele documente:”

43. La articolul 59 alineatul (1), după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:

“D. pentru somerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipată partială:

a) actul de identitate, în copie;

b) actul în baza căruia au fost încadrati în muncă, în copie;

c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;

d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în conditii deosebite sau speciale, după caz, în copie;

e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum si modul cum au fost calculate aceste date.”

44. După alineatul (1) al articolului 59 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Calculul datelor la care persoana îndeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere conditiile existente la data angajării si îsi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

(12) Nu beneficiază de facilitătile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părtilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului sau, după caz, prin eliberare din functie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.”

45. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

“(2) Nu beneficiază de facilitătile prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă someri care, la data angajării, îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.”

46. După alineatul (2) al articolului 59 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât conditiile prevăzute la art. 80, cât si conditiile prevăzute la art. 85 din lege, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, fie de subventia prevăzută la art. 80, fie de subventia prevăzută la art. 85 din lege.”

47. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Sumele cuvenite conform art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii conventiei, proportional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în conditiile prevăzute la art. 59 alin. (1).

(2) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, o dată cu declaratia lunară privind obligatiile de plată către bugetul asigurărilor pentru somaj, si un tabel nominal conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

(3) Prin costuri salariale ale angajatorului, în sensul art. 85 alin. (3) din lege, se întelege costurile salariale care sunt în sarcina angajatorului, respectiv salariile brute înainte de aplicarea impozitului si contributiile la asigurările sociale datorate de angajator.”

48. La articolul 62 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contributia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, însotită de următoarele documente:”

49. La articolul 62 alineatul (3), literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

“c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor, cuprins în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar de salariati la nivelul anului si se înmulteste cu 100 pentru a se obtine numărul de procente reprezentând ponderea personalului nou-angajat din rândul somerilor:

Nsi P = x 100, Nma

unde:

P = numărul de procente reprezentând ponderea numărului de someri încadrati în timpul anului în numărul mediu lunar de salariati din anul respectiv;

Nsi = numărul de someri încadrati pentru cel putin 6 luni;

Nma = numărul mediu lunar de salariati la nivelul anului;

d) numărul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se înmulteste cu 0,5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a contributiei datorate de angajator:

Cr = P x 0,5%,

unde:

Cr = coeficientul de reducere procentuală a contributiei datorate de angajator.”

50. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:

“Art. 621. - Prin sanctiuni prevăzute de lege, în sensul art. 1161 din lege, se întelege amenzile contraventionale, penalitătile si dobânzile corespunzătoare, calculate conform legislatiei în vigoare.”

51. Anexele nr. 1, 3, 8-17 si 19-21 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-15*) la prezenta hotărâre.

52. După anexa nr. 21 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 16*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 934.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru somaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 92 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul creării de locuri de muncă pentru someri, se acordă din bugetul asigurărilor pentru somaj fonduri nerambursabile, în baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Fondurile nerambursabile se acordă în urma selectionării cererilor depuse de solicitanti.

Art. 3. - (1) Selectia cererilor se organizează anual si se realizează de către comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială se află localitătile în care urmează să se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, după cum urmează:

a) 2 membri reprezentând agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;

b) 2 membri reprezentând banca sau agentia autorizată să acorde credite, selectată în conditiile legii;

c) 1 membru reprezentând consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) În vederea selectiei cererilor, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limită de depunere a acestora, atât prin intermediul mass-media, cât si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu cel putin 60 de zile înainte de organizarea selectiei.

(2) Cererea va fi însotită de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atestă eligibilitatea si capacitatea tehnico-economică ale solicitantului.

(3) Documentele care însotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si ale Băncii Nationale a României.

(4) Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

A. să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

a) societate comercială care îndeplineste criteriile prevăzute de lege, în ceea ce priveste numărul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerată întreprindere mică sau mijlocie;

b) unitate cooperatistă, constituită în conditiile legii;

c) asociatie familială înfiintată de someri, în care cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

d) somer care a dobândit calitatea de persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti economice în mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

B. să nu se afle în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

C. să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurări sociale, a contributiilor de asigurări pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurări sociale de sănătate.

Art. 5. - (1) Solicitantul trebuie să prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atestă capacitatea tehnico-economică, în original si în copie, sigilate în plicuri separate, pe care se înscriu, după caz,

“proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL”, respectiv “proiect/studiu de fezabilitate - COPIE”, precum si datele de identificare a solicitantului.

(2) Documentele care atestă eligibilitatea se prezintă în original si în copie, sigilate în plicuri separate, pe care se înscrie, după caz, “documente care atestă eligibilitatea - ORIGINAL”, respectiv “documente care atestă eligibilita- tea - COPIE”.

(3) Plicurile prevăzute la alin. (1) si (2) se introduc într-un plic exterior care se sigilează si pe care se înscrie “SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE”.

Art. 6. - (1) Cererea însotită de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atestă eligibilitatea si capacitatea tehnico-economică se depune de către solicitant sau de către un reprezentant al solicitantului, până la data stabilită, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială se află localitătile în care urmează să se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Documentatia prevăzută la alin. (1), depusă după data limită sau prin alt sistem de expediere decât cel prevăzut la alin. (1), se returnează solicitantilor.

Art. 7. - (1) Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentând proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.

(2) Solicitantii beneficiază de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.

Art. 8. - Procedura de selectie a cererilor se realizează în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului limită de depunere a acestora.

Art. 9. - (1) Procedura de selectie începe cu verificarea de către comisia de selectie a documentelor care atestă eligibilitatea, etapă care se poate face în prezenta solicitantilor.

(2) Lipsa oricăruia dintre documentele care atestă eligibilitatea sau neîndeplinirea oricărui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continând proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfăcute solicitantului care le-a depus.

Art. 10. - Procedura de selectie se continuă cu deschiderea plicurilor continând proiectele/studiile de fezabilitate.

Art. 11. - (1) Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face în limita sumelor aprobate cu această destinatie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, proportional cu numărul de locuri de muncă nou-create, în urma evaluării cererilor de acordare a acestora pe bază de criterii de selectie.

(2) Pe locurile de muncă nou-create trebuie încadrati someri care au domiciliul sau resedinta în localitătile în care se acordă fonduri nerambursabile.

(3) Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile următoarele:

a) numărul locurilor de muncă ce vor fi create în raport cu suma solicitată;

b) încadrarea în muncă a persoanelor provenind din categorii defavorizate;

c) crearea de oportunităti pentru atragerea si mentinerea în zonă a personalului cu studii superioare;

d) utilizarea resurselor locale sau de pe piata internă;

e) achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producători autohtoni;

f) ponderea cheltuielilor proprii cu care participă la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mică de 25% din valoarea proiectului;

g) realizarea de prelucrări superioare, cu valoare adăugată mare;

h) posibilitatea de export al produselor realizate;

i) cererea pe piata internă a produselor realizate;

j) impactul investitiei asupra mediului;

k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectivă;

l) experienta solicitantului în domeniul în care este propus proiectul;

m) sprijinirea comunitătii locale;

n) nivelul si calitatea garantiilor depuse;

o) categoria solicitantilor.

(4) Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:

a) somerii întretinători unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din rândul persoanelor cu handicap ori al persoanelor în vârstă de peste 45 de ani;

b) beneficiarii de credite acordate în conditii avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru somaj, care au dovedit bună-credintă în respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare încheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

(5) Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale băncii sau agentiei autorizate potrivit legii să acorde credite prin care se derulează fondurile nerambursabile.

(6) După evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie întocmeste clasamente pe localităti cu solicitantii ale căror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute în vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.

Art. 12. - (1) Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este înstiintat în scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul în care trebuie să se prezinte la agentie pentru a încheia contractul de finantare a proiectului.

(2) Agentiile încheie contracte cu solicitantii declarati câstigători, în care vor înscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile în cazul nerespectării obligatiilor sau încălcării drepturilor oricăreia dintre părti.

(3) În cazul în care solicitantii nu se prezintă pentru a încheia contractul de finantare în termenul comunicat în înstiintarea primită din partea comisiei sau refuză încheierea contractului, agentia invită pentru încheierea contractului următorul solicitant din clasamentul stabilit conform art. 11 alin. (6).

(4) După încheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicită băncii sau agentiei autorizate potrivit legii să acorde credite prin care se derulează fondurile nerambursabile încheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevăzută în contractul încheiat cu solicitantul.

(5) Acordarea de către bancă sau de către agentia autorizată potrivit legii să acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decât cel prevăzut în contractul de finantare încheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totală ori partială, de către solicitant a fondului nerambursabil aprobat de bancă sau de agentia autorizată să acorde credite nu înlătură sau, după caz, nu diminuează obligatiile solicitantului înscrise în  contractul de finantare, încheiat cu agentia, în ceea ce priveste angajarea si mentinerea în activitate a somerilor.

Art. 13. - (1) Localitătile pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecărei localităti se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se acordă în limitele stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 936.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Beneficiarii serviciilor de informare si consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în situatiile prevăzute la art. 16 din lege, precum si persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională în mod gratuit, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege.”

2. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Serviciile de mediere a muncii se acordă gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 din lege.”

3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda si contra cost de către furnizorii de servicii specializate din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, sau de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, care au fost supusi unei astfel de conditii în statul de origine sau de provenientă.”

4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizatii de somaj si doresc să participe la servicii de mediere a muncii trebuie să depună o cerere, conform anexei nr. 9 la norme, la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

(3) În cazul neîncadrării în muncă, persoanele prevăzute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii, la 6 luni.”

5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Beneficiarii programelor de formare profesională sunt persoanele aflate în situatiile prevăzute la art. 16 si la art. 66 alin. (1) si (2) din lege.

(2) Persoanele aflate în detentie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, prevăzute la art. 66 alin. (4) din lege, pot urma un program de formare profesională care să le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale în scopul asigurării reintegrării pe piata muncii.”

6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege.

(2) Gratuitatea prevăzută la alin. (1) se acordă în conditiile prevăzute la art. 66 alin. (3) si la art. 661 alin. (6) din lege.

(3) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) si (2) si nici în cele ale art. 25 alin. (2) si doresc să urmeze un program de formare profesională realizat de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adultilor suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului.”

7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la programele de formare profesională gratuite, dacă au fost cuprinse în servicii de informare si consiliere profesională sau de mediere si au recomandare pentru programul de formare profesională.

(2) La programele de formare profesională pot fi admise persoanele care îndeplinesc conditiile de acces prevăzute pentru programul respectiv.”

8. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesională a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, denumiti în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, care au fost autorizati în conditiile legislatiei privind formarea profesională a adultilor.

(2) Programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detentie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detentie se organizează în colaborare cu unitătile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei.

(3) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale se organizează în colaborare cu structurile teritoriale specializate ale administratiei publice locale si ale Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.”

9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) În cazul în care programele de formare profesională se realizează prin furnizori, selectarea acestora în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) se face de către agentiile pentru  ocuparea fortei de muncă, prin procedura de cerere de ofertă, de regulă o singură dată pe an, pentru fiecare meserie sau ocupatie, în conditiile prevăzute de legislatia privind achizitiile publice si de art. 38 din norme.

(2) Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul în urma cererii de ofertă prevăzute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

(3) Dacă în derularea activitătii de formare profesională se constată că furnizorul selectionat în urma procedurii de cerere de ofertă nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfăsura activitatea ca urmare a retragerii autorizatiei, agentia pentru ocuparea fortei de muncă va proceda la rezilierea contractului si la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii mentionate.”

10. După articolul 29 se introduce articolul 291 cu următorul cuprins:

“Art. 291. - (1) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă, în baza contractului încheiat cu furnizorul, solicită acestuia derularea de programe de formare profesională.

(2) Furnizorul are obligatia să transmită agentiei pentru ocuparea fortei de muncă, cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program solicitat, următoarele documente:

a) înstiintare cu privire la data de începere a programului de formare profesională, precum si la data de sustinere a examenului de absolvire;

b) planul de pregătire - graficul desfăsurător;

c) programa de pregătire si modalitătile de evaluare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003;

d) lista formatorilor pentru pregătirea teoretică si pregătirea practică, însotită de copii de pe actele de studii care atestă pregătirea acestora; copii de pe contractele în baza cărora se asigură personalul de predare-instruire sau personalul implicat în organizarea programului.”

11. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Programele de formare profesională se organizează în vederea ocupării unui număr cât mai mare de absolventi din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă încheie contracte cu angajatorii care solicită calificarea fortei de muncă în vederea angajării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.”

12. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege, precum si programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detentie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detentie, organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, se finantează din bugetul asigurărilor pentru somaj.”

13. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adultilor sunt formate din cheltuieli de formare profesională si cheltuieli cu caracter social.

A. Cheltuielile de formare profesională cuprind:

a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a programului de formare profesională;

b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfăsoară activităti de predare-instruire;

c) cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, altii decât personalul propriu;

d) cheltuielile de întretinere si gospodărire, materiale si prestările de servicii cu caracter functional;

e) cheltuielile cu materii prime necesare prelucrării în cadrul instruirii practice;

f) cheltuielile pentru materiale de instruire si manuale;

g) cheltuielile pentru echipamente de protectie;

h) cheltuielile de publicitate prin presă, radio si televiziune.

B. Cheltuielile cu caracter social cuprind:

a) cheltuielile pentru rechizite;

b) cheltuielile pentru consultatii medicale, analize medicale si teste necesare participării la programul de formare profesională;

c) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport în comun sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în conditiile prevăzute la art. 661 alin. (2) lit. d) din lege;

d) cheltuielile de cazare;

e) cheltuielile pentru acoperirea mesei.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. B.c)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului.

(3) Cheltuielile efectuate cu pregătirea profesională a persoanelor aflate în detentie, în cadrul programelor de formare profesională organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în colaborare cu unitătile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, care se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, sunt cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-g) si lit. B.a).

(4) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupationale prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, precum si cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare profesională din subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă si a centrelor regionale pentru formarea profesională a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.”

14. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă pot plăti lunar serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata sau integral la finalizarea programului de formare profesională.

(2) Plătile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata.

(3) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza certificării realizării acestora, potrivit contractului încheiat cu furnizorul de servicii, de către responsabilul de programe de formare profesională prevăzut la art. 40, precum si cu respectarea celorlalte reglementări privind modalitătile de plată prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 5.

(4) După sustinerea examenului la încheierea programului, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă plătesc furnizorilor diferenta dintre suma reprezentând serviciile prestate de acestia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională si suma plătită în conditiile alin. (2).”

15. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Elaborarea programelor de formare profesională se face în conformitate cu legislatia în vigoare privind formarea profesională a adultilor.”

16. Articolele 35, 36 si 37 se abrogă.

17. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Durata programelor de formare profesională pentru persoanele care beneficiază în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă pot organiza, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni, fără a depăsi 24 de luni, cu conditia angajării tuturor absolventilor programului pentru care se solicită aprobarea.

(3) Pentru aprobarea organizării de programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni se va depune la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă următoarea documentatie:

a) referatul justificativ pentru organizarea programului de formare profesională pe o durată mai mare de 9 luni;

b) obiectivele programului de formare profesională, exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

c) planul si programa de pregătire;

d) numărul de persoane în căutarea unui loc de muncă pentru care se propune organizarea programului;

e) devizul estimativ al cheltuielilor prevăzute la art. 32;

f) contractele cu angajatorii.”

18. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Pentru persoanele care detin cunostinte, abilităti si deprinderi corespunzătoare uneia sau mai multor unităti de competentă din cadrul unei ocupatii, demonstrate pe baza certificatului de competentă profesională eliberat de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale, autorizat în conditiile legii, sau a unui certificat de absolvire, se pot elabora si organiza programe de formare profesională pentru dobândirea acelor competente care să le permită obtinerea certificatului de calificare.

(2) Persoanele care cumulează certificate de competentă pentru toate unitătile de competentă din cadrul unei ocupatii se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obtinerea unui certificat de calificare.

(3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la examenul de absolvire pentru obtinerea unui certificat de calificare se pot înscrie si persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru module care corespund programului pentru care se organizează examenul, în proportie de minimum 70%.”

19. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Pentru organizarea fiecărui program de formare profesională directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă emite o dispozitie conform anexei nr. 8, prin care numeste si un responsabil de program de formare profesională, cu exceptia programelor de formare profesională organizate de centrele regionale de formare profesională a adultilor.

(2) Responsabilul de program de formare profesională are următoarele sarcini în cazul în care formarea profesională se desfăsoară prin furnizori:

a) verifică documentatia necesară organizării programului de formare profesională, prezentată de furnizor;

b) monitorizează si are drept de control asupra desfăsurării programului de formare profesională, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin contract;

c) asistă la examenul de absolvire al participantilor la programul de formare profesională.”

20. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f) din lege vor prezenta la agentia pentru ocuparea fortei de muncă următoarele acte:

a) recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;

b) cerere de înscriere la programul de formare profesională, conform modelului prezentat în anexa nr. 9;

în situatia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde si angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecintelor legale prevăzute de lege;

c) actul de identitate, în original si în copie;

d) certificatul de nastere, în original si în copie;

e) actele de studii eliberate în conditiile legii, în original si în copie;

f) actul medical din care să rezulte starea sănătătii persoanei si faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreste să se califice.

(2) Persoanele înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, care desfăsoară activităti în mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizatia de somaj, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) si următoarele acte:

a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

b) dovada că desfăsoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberată de autoritătile administratiei publice locale, după caz;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă si domeniul în care persoana îsi desfăsoară activitatea, după caz.

(3) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) si, după caz, următoarele acte:

a) actul emis de angajator, din care să reiasă data si motivul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, data reluării acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesională pe întreaga perioadă a acestuia;

b) certificatul de nastere al copilului, în original si în copie;

c) livretul militar sau adeverinta de lăsare la vatră, în original si în copie;

d) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă si decizia de revizuire medicală, din care să reiasă redobândirea capacitătii de muncă pentru persoanele care si-au reluat activitatea după pensionarea pentru invaliditate, în original si în copie.

(4) Persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3) vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) si chitanta de achitare a sumei reprezentând contravaloarea unui avans de cel putin 25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesională, restul sumei urmând a fi achitat în cel mult 3 rate pe perioada derulării programului de formare profesională.

(5) Copiile de pe actele prezentate o dată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea mentiunii Çconform cu originalulČ, urmată de numele, prenumele si semnătura functionarului public, precum si de data la care s-a făcut mentiunea, si se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte.”

21. Alineatul (1) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Programele de formare profesională se organizează pe grupe constituite din maximum 28 de cursanti pentru pregătirea teoretică si maximum 14 cursanti pentru pregătirea practică.”

22. Alineatul (4) al articolului 42 se abrogă.

23. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Activitatea de calificare cuprinde pregătirea teoretică si pregătirea practică.

(2) Programul de pregătire practică si teoretică se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

24. Articolele 44 si 45 se abrogă.

25. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) În cazul programelor de formare profesională realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adultilor, la care formatorii pentru pregătirea teoretică si practică nu sunt angajatii institutiei, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv centrele regionale pentru formarea profesională a adultilor vor asigura, în conditiile legii, pentru derularea acestor programe, formatori din afara institutiei.

(2) Formatorii pentru pregătirea practică răspund, potrivit legii, de prelucrarea către participantii la programul de formare profesională a Normelor tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice.”

26. Articolul 47 se abrogă.

27. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) Participantii la programele de formare profesională trebuie să respecte planul de pregătire - graficul desfăsurător.

(2) Persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege li se aplică prevederile art. 37 alin. (5) din norme, dacă numărul absentelor nemotivate depăseste 10% din totalul orelor prevăzute în planul de pregătire.”

28. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Evaluarea participantilor la programe de formare profesională, precum si organizarea si sustinerea examenului de absolvire se fac în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind certificarea formării profesionale a adultilor.

(2) Examenul de absolvire se organizează în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea programului de formare profesională.”

29. Articolele 52, 53, 54, 55, 56 si 57 se abrogă.

30. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - (1) Participantilor la programe de formare profesională care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în conditiile legii.

(2) Participantilor la programe de formare profesională care nu promovează examenul de absolvire sau nu se prezintă la sustinerea acestuia li se eliberează, potrivit prevederilor legale privind certificarea formării profesionale a adultilor, o adeverintă de participare la programul de formare profesională.

(3) Beneficiarii de programe de formare profesională gratuite care nu promovează primul examen de absolvire sau nu se prezintă la sustinerea acestuia au dreptul la o singură reexaminare gratuită.

(4) Data sustinerii reexaminării se stabileste într-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primului examen.”

31. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri sunt, în conformitate cu art. 71 din lege, persoanele în căutarea unui loc de muncă, precum si studentii care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege.”

32. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Serviciile de consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri se acordă gratuit, la cerere, o singură dată, persoanelor prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f) din lege pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă, precum si studentilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege.

(2) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) pot beneficia de servicii de consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri, în baza unei cereri adresate agentiei pentru ocuparea fortei de muncă, cu suportarea cheltuielilor efectuate de aceasta.”

33. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Studentii care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege, vor depune o dată cu documentatia pentru acordarea creditului cererea prevăzută la alin. (1), însotită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) adeverintă, eliberată de institutia de învătământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în conditiile legii, din care să rezulte că au statut de student si urmează studiile la cursuri de zi;

c) declaratie pe propria răspundere că au statut de student pentru prima dată.”

34. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj, în conditiile legii, si care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptătite să primească indemnizatia, se încadrează în muncă, pentru program normal de lucru, pe durată mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.”

35. La articolul 69 alineatul (1), după litera b) se introduc literele c) si d) cu următorul cuprins:

“c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;

d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.”

36. După alineatul (4) al articolului 70 se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

“(41) Persoanele aflate în situatia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1), si documentele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d).”

37. La articolul 75 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la norme, care constituie titlu executoriu.”

38. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - Dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din motivele prevăzute la art. 76 alin. (1) din lege, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege se vor recupera pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.”

39. Alineatul (2) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt efectuate în cadrul realizării programelor de ocupare temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru activităti care au ca scop dezvoltarea comunitătilor locale.”

40. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

“Art. 83. - Activitătile care pot fi subventionate din sursele prevăzute la art. 78 din lege sunt desfăsurate de autorităti publice locale sau de angajatori în baza contractelor încheiate cu autoritătile administratiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice.”

41. Articolele 84 si 85 se abrogă.

42. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - Pentru a putea beneficia de subventionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru somaj prin prestarea unei activităti în scopul dezvoltării comunitătii locale, angajatorii trebuie să facă dovada că au prevăzut în statut activitatea respectivă si că li s-au atribuit contractele de către autoritătile administratiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice.”

43. Alineatele (2) si (3) ale articolului 87 vor avea următorul cuprins:

“(2) Programele de ocupare anuale transmise de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă cuprind numărul de locuri de muncă ce pot fi subventionate în anul respectiv luând în considerare suma alocată prin buget cu această destinatie, precum si perioada de încadrare în muncă a fortei de muncă din rândul somerilor, de maximum 12 luni.

(3) O dată cu aprobarea programelor de ocupare de către autoritătile administratiei publice prevăzute la alin. (1) se împuterniceste primarul sau, după caz, presedintele consiliului judetean să repartizeze, în limita  numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subventionate, pe lucrări si activităti pentru dezvoltarea comunitătii locale respective, si să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice.”

44. Alineatul (1) al articolului 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - (1) Angajatorii care doresc să presteze activităti pentru dezvoltarea comunitătilor locale vor depune propunerile lor la primarul localitătii sau, după caz, la presedintele consiliului judetean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice, precum si al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subventionate din bugetul asigurărilor pentru somaj.”

45. La articolul 92 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate în luna respectivă.”

46. Alineatul (2) al articolului 92 va avea următorul cuprins:

“(2) Cererea de finantare, raportul tehnic privind executia lucrării si raportul financiar se depun de angajator la autoritatea administratiei publice locale până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea, iar statele de plată se depun până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea.”

47. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

“Art. 93. - (1) Primarul sau, după caz, presedintele consiliului judetean ori primarul general al municipiului Bucuresti avizează cererile de finantare, iar angajatorii le depun împreună cu o copie de pe raportul tehnic privind executia lucrării si cu raportul financiar, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) Până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti copii de pe statele de plată semnate.

(3) Autoritatea administratiei publice locale va depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti solicitarea pentru acordarea subventiei prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea.

(4) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti va vira angajatorilor sumele aferente subventiilor cel târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea.”

48. Alineatul (1) al articolului 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) Beneficiarii subventiilor de la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolventi ai institutiilor de învătământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.”

49. La articolul 97, după litera b) se introduc literele c), d), e), f) si g) cu următorul cuprins:

“c) actul de identitate al absolventului, în copie; d) actul în baza căruia au fost încadrati în muncă, în copie;

e) actul de absolvire a institutiei de învătământ, în copie;

f) declaratie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu;

g) declaratie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadrati absolventi în conditiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiintate în mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora.”

50. Alineatul (1) al articolului 98 va avea următorul cuprins:

“Art. 98. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni si, respectiv, 18 luni de la data încheierii conventiei prevăzute la art. 96 si constau în acordarea unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 din lege.”

51. După alineatul (4) al articolului 98 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.”

52. Alineatul (2) al articolului 100 va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale absolventilor încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.”

53. Alineatele (3) si (4) ale articolului 100 se abrogă.

54. Alineatul (2) al articolului 102 se abrogă.

55. Alineatul (4) al articolului 102 va avea următorul cuprins:

“(4) Decontarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire se face la finalizarea cursurilor, în baza următoarelor documente:

a) tabelul nominal cu absolventii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme;

b) Certificatul de calificare profesională sau Certificatul de absolvire, în copie;

c) devizul cheltuielilor pe cursant.”

56. La articolul 103, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, someri care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipată partială.”

57. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

“Art. 104. - La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze persoane din rândul celor prevăzute la art. 103, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele înregistrate în evidentele proprii, care fac parte din aceste categorii si care corespund din punct de vedere al calificării profesionale.”

58. După articolul 105 se introduce articolul 1051 cu următorul cuprins:

“Art. 1051. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege, calculul datelor la care persoana îndeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului care îsi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

(2) La calculul datelor prevăzute la alin. (1) angajatorul va avea în vedere conditiile existente la data angajării, respectiv vârsta persoanei, stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat si locul de muncă pe care a fost încadrată persoana.

(3) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică pe baza documentelor prezentate de angajator corectitudinea calculului prevăzut la alin. (1).”

59. Alineatul (1) al articolului 107 va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (1) si (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii conventiei si constă în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe tară în vigoare în luna pentru care se face plata.”

60. După alineatul (1) al articolului 107 se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) Subventionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în conditiile art. 85 alin. (2) din lege, a persoanelor cu handicap nu poate depăsi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o  perioadă de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.

(12) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii conventiei până la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, si constă în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe tară în vigoare în luna pentru care se face plata.”

61. Alineatul (4) al articolului 107 va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza conventiei prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.”

62. După alineatul (4) al articolului 107 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.”

63. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

“Art. 108. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) si (2) din lege si care încheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sunt obligati să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data încadrării.

(2) Dacă în perioada mentionată la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.”

64. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VIII

Acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj de credite în conditii avantajoase si fonduri nerambursabile”

65. La articolul 109, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, autorizate potrivit legii;”

66. La articolul 109, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) persoane în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată si urmează studiile la cursuri de zi la o institutie de învătământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată, în conditiile legii, care înfiintează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alti studenti care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale sau care desfăsoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată.”

67. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în conditiile legii, următoarele persoane juridice sau fizice:

a) întreprinderi mici si mijlocii;

b) unităti cooperatiste;

c) asociatii familiale înfiintate de someri;

d) someri care au dobândit calitatea de persoană fizică autorizată să desfăsoare în mod independent o activitate economică.”

68. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizare si desfăsurarea licitatiilor pentru desemnarea băncilor si a agentiilor autorizate să acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru somaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Băncii Nationale a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

69. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contributia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul somerilor si pe care le mentin în activitate o perioadă de cel putin 6 luni de la data angajării.

(2) De aceeasi facilitate beneficiază si angajatorii care primesc credite în conditiile art. 86 alin. (1) si (4) din lege, numai pentru somerii încadrati peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create.

(3) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 861 din lege, beneficiază de reducere la plata contributiei, potrivit alin. (1), numai pentru somerii încadrati pe alte locuri de muncă decât cele nou-create ca urmare a acordării fondurilor nerambursabile.”

70. Partea introductivă a articolului 113 va avea următorul cuprins:

“Art. 113. - Reducerea sumei reprezentând contributia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21 la norme, însotită de următoarele documente:”

71. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

“Art. 116. - (1) Controlul respectării obligatiilor privind încadrarea în muncă si mentinerea raporturilor de muncă, asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de subventii, credite  sau fonduri nerambursabile, precum si de facilităti în temeiul art. 93 din lege, se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata dacă s-au îndeplinit obligatiile de către angajatori prevăzute în conventiile/contractele încheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor stabili eventualele debite si vor aplica, după caz, sanctiunile prevăzute de lege.

(2) Debitele si sanctiunile prevăzute la alin. (1) se consemnează în procese-verbale de control, care constituie titluri executorii.

(3) Debitele constatate, amenzile contraventionale, penalitătile si dobânzile se recuperează de către personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi.

(4) Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

72. Articolul 117 va avea următorul cuprins:

“Art. 117. - Controlul asupra finantării măsurilor de stimulare a angajatorilor se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

73. Anexele nr. 3, 5, 8, 9 si 11 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 937.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la proceduri)

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului/Municipiului ...................

 

Subsemnatul/Subsemnata .........................................., născut/născută la data de ......................., domiciliat/domiciliată/având resedinta în localitatea ........................................., str. ................................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. ........, judetul/sectorul ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ........ seria .......... nr. ................, cod numeric personal ..................................., solicit înscrierea în evidentă în vederea informării si consilierii profesionale.

Mentionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii si am fost/nu am fost în evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului/Municipiului ............................... .

Data ........................

 

Semnătura

..............................

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului/Municipiului ......................

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................, născut/născută la data de .................., domiciliat/domiciliată/având resedinta în localitatea ...................................., str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ......., judetul/sectorul ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ........... nr. ................, cod numeric personal ..............................................., solicit luarea în evidentă în vederea înscrierii la un program de formare profesională.

Mentionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost în evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului/Municipiului ............................. .

Declar pe propria răspundere că am luat cunostintă de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă.

De asemenea, am luat cunostintă de prevederile legale referitoare la drepturile si obligatiile ce-mi revin ca urmare a participării la programul de formare profesională.

Astfel, în situatia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de programul de formare profesională, mă angajez să suport consecintele legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de formare profesională si, după caz, încetarea plătii indemnizatiei de somaj, dacă:

- întrerup programul de formare profesională din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- numărul absentelor nemotivate depăseste 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire;

- nu mă prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

- refuz nejustificat încadrarea în muncă oferită de agentia pentru ocuparea fortei de muncă.

Prezenta cerere a fost completată în fata reprezentantului Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului/Municipiului ..................................... si constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului.

Data ..................

 

Semnătura

.................................

 

ANEXA Nr.

(Anexa nr. 11 la proceduri)

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului/Municipiului .......................

 

Subsemnatul/Subsemnata ....................................., născut/născută la data de ........................., domiciliat/domiciliată/având resedinta în localitatea ......................................., str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ...., ap. ....., judetul/sectorul ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate........ seria ........... nr. ............, cod numeric personal ................................., solicit înscrierea

în evidentă în vederea acordării de consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri, sub formă de:

- servicii juridice;

- servicii de marketing;

- servicii financiare;

- servicii de management;

- servicii de consultantă.

Mentionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii si am fost/nu am fost în evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului/Municipiului ........................ .

Data

..................

 

Semnătura

.................................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GRĂNICERUL RODNA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GRĂNICERUL RODNA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0085din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit GRĂNICERUL RODNA, cu sediul in Rodna, Str. Principala, Nr. 1424, judetul Bistrita-Nasaud, numar de ordine in Registrul Comertului J06/919/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit GRĂNICERUL RODNA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit GRĂNICERUL RODNA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Antic Bistrita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 79.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AVRĂMENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AVRĂMENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0086 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA AVRĂMENI, cu sediul in Avrameni, com. Avrameni, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/245/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Jijia Hlipiceni, Lumina Dobriceni, Infratirea Avrameni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNFRĂTIREA AVRĂMENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Jijia Hlipiceni, Lumina Dobriceni, Infratirea Avrameni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFRĂTIREA AVRĂMENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Jijia Hlipiceni. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 80.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ECONOMIA BUCECEA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ECONOMIA BUCECEA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0087 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ECONOMIA BUCECEA, cu sediul in Bucecea, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/248/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Infratirea Tudora, Economia Bucecea, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ECONOMIA BUCECEA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Infratirea Tudora, Economia Bucecea.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ECONOMIA BUCECEA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Infratirea Tudora. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 81.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA DARABANI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA DARABANI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0089 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA DARABANI, cu sediul in Darabani, Str. Pietei, Nr. 30, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/214/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Prutul Paltinis, Infratirea Darabani, Straduinta Cotusca, unirea Havarna, Munca Lisna, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNFRĂTIREA DARABANI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Prutul Paltinis, Infratirea Darabani, Straduinta Cotusca, unirea Havarna, Munca Lisna.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFRĂTIREA DARABANI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Prutul Paltinis. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 82.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA DERSCA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA DERSCA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0084 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FURNICA DERSCA, cu sediul in Dersca, com. Dersca, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/187/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Jijia Dorohoi, Furnica Dersca, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit FURNICA DERSCA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Jijia Dorohoi, Furnica Dersca.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit FURNICA DERSCA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Jijia Dorohoi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 83.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUMINA DOBÂRCENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUMINA DOBIRCENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0084 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit LUMINA DOBIRCENI, cu sediul in Padureni, com. Dobirceni, judetul Botosani, numar de ordine in Registrul Comertului J07/216/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Jijia Hlipiceni, Lumina Dobriceni, Infratirea Avrameni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit LUMINA DOBIRCENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Jijia Hlipiceni, Lumina Dobriceni, Infratirea Avrameni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit LUMINA DOBIRCENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Jijia Hlipiceni. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 84.