MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 522         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 228 din 18 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

831. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

111. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001

 

614. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea si publicarea Suplimentului 2004 al Farmacopeii  Române, editia a X-a

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 228

din 18 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agromec” - S.A. din Jegălia în Dosarul nr. 41/2004 al Tribunalului Călărasi. La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat a fost declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 40/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 16 martie 2004, astfel încât critica cu un atare obiect a devenit inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 41/2004, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agromec” - S.A. din Jegălia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prevederile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, îngrădesc posibilitatea apărării pe fond a dreptului, deoarece cauza nu poate fi judecată fără plata cautiunii, iar litigiul nu poate fi solutionat. Se apreciază că, desi stabilirea cuantumului si verificarea plătii cautiunii nu sunt acte propriu-zise de înfăptuire a justitiei, în sensul dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, acestea sunt strâns legate de actul de justitie, fiind chestiuni prejudiciale care împiedică înfăptuirea actului de justitie.

Se arată că este posibil ca, din eroare sau cu rea-credintă, să se emită un titlu de creantă de către un creditor bugetar si să se înceapă executarea, iar presupusul debitor, aflându-se în incapacitate de plată, să nu poatăformula contestatie la executare. Or, art. 21 din Constitutie, republicată, statuează cu valoare de principiu accesul neîngrădit si liber la justitie si nici o altă lege nu poate înlătura sau restrânge acest drept.

Tribunalul Călărasi apreciază că prevederile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, tind să limiteze abuzul de drept al debitorilor, contestatiile formulate de debitorul de rea-credintă putând nu numai să mărească nejustificat termenul de recuperare a creantei, dar si să ducă la cresterea semnificativă a acesteia. Se constată că accesul la justitie al debitorului nu este limitat, în fata acestei restrictii cetătenii fiind egali, ci se protejează drepturile câstigate de creditor fată de un eventual abuz de drept.

În concluzie, instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate prevederile legale constatate ca fiind contrare Constitutiei printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale, astfel încât critica formulată în dosarul de fată este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate formulată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Anterior sesizării Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate, Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003.

Dispozitiile criticate au fost preluate de art. 164 alin. (1), (2) si (3) din acest nou act normativ si au următorul continut:

“(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată, care au următorul continut:

“(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 40 din 29 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 16 martie 2004, a fost admisă exceptia referitoare la dispozitiile art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, retinându-se că textul de lege criticat contravine principiului constitutional privind accesul liber la justitie.

În consecintă, întrucât Curtea a constatat neconstitutionalitatea dispozitiei legale care face obiectul criticii în dosarul de fată, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior sesizării sale, în cauză a intervenit un motiv de inadmisibilitate a exceptiei, conform art. 23 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agromec” - S.A. din Jegălia în Dosarul nr. 41/2004 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru institutiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 831.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare

 

Art. 1. - Prin perisabilităti, în sensul prezentelor norme, se întelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării si desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, înghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngrosare, împrăstiere, fărâmitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în reteaua de distributie (depozite cu ridicata, unităti comerciale cu amănuntul si de alimentatie publică).

Art. 2. - Nu constituie perisabilităti pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum si cele produse prin neglijentă, sustrageri si cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de fortă majoră.

Art. 3. - Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor potrivit prevederilor art. 1 sunt prevăzutela art. 13.

Art. 4. - Perisabilitătile produse în conditiile mentionate la art. 1 se aprobă de managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, după caz, la nivelul cantitătilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionării mărfurilor transportate, a inventarierii sau a predării gestiunii, până la limitele prevăzute la art. 13.

Art. 5. - Limitele maxime de perisabilitate pentru mărfurile ambalate în recipiente din sticlă se aplică si pentru ambalajele respective.

Art. 6. - Perisabilitătile pot fi acordate numai după o verificare faptică a cantitătilor de produse existente în gestiune, stabilite după cântărire, numărare, măsurare si prin alte asemenea procedee si după efectuarea compensărilor conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare si desfacere se stabilesc la nivelul întregii activităti a persoanei juridice plătitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de mărfuri la pretul de înregistrare al mărfurilor intrate sau la pretul de livrare pentru mărfurile vândute în perioada cuprinsă între două inventare.

Art. 8. - Aceleasi limite maxime de perisabilitate se acordă si pentru mărfurile din stoc.

Art. 9. - Limitele maxime de perisabilitate în timpul transportului se aplică o singură dată pentru cantitătile de marfă efectiv intrate sau, după caz, livrate, în functie de conditia de livrare stabilită între furnizor si beneficiar.

Art. 10. - Comerciantii pot stabili cote de perisabilităti diferentiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea încadrării în limitele maxime de perisabilitate prevăzute pentru grupa respectivă de mărfuri.

Art. 11. - Pierderile sau scăderile cantitative care depăsesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 12. - Normele privind limitele admisibile de perisabilitate se aplică numai persoanelor juridice care sunt obligate, potrivit legii, la plata impozitului pe profit, în limita căruia cheltuielile cu perisabilitătile sunt deductibile din veniturile realizate.

Art. 13. - Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor în procesul de comercializare sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezentele norme, si anume:

a) anexa nr. 1, pentru produse alimentare si nealimentare;

b) anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;

c) anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar.

 

ANEXE

 

LIMITELE ADMISIBILE

de perisabilitate pentru produse alimentare si nealimentare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. d) si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 33, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) după caz, documente de certificare care să ateste îndeplinirea unor standarde de calitate în urmărirea si executia lucrărilor.”

2. Figura 1 - Certificat de atestare pentru persoane juridice se înlocuieste cu modelul-cadru de certificat de atestare pentru persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Figura 2 - Certificat de atestare pentru persoane fizice se înlocuieste cu modelul-cadru de certificat de atestare pentru persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 111.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea si publicarea Suplimentului 2004 al Farmacopeii Române, editia a X-a

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. i) si ale art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. O.B. 5.858/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Suplimentul 2004 al Farmacopeii Române, editia a X-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă publicarea prin grija Agentiei Nationale a Medicamentului a volumului continând Suplimentul 2004 al Farmacopeii Române, editia a X-a.

Art. 3. - Suplimentul 2004 al Farmacopeii Române, editia a X-a, prevăzut la art. 1, va intra în vigoare după publicarea acestuia de către Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a Suplimentului 2004 al Farmacopeii Române, editia a X-a, se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 21 mai 2004.

Nr. 614.