MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 494         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

216. - Lege privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

381. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

804. - Hotărâre privind scutirea unitătilor sanitare de stat de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

 

820. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bacău

 

ACTE ALE CASELOR CENTRALE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT

 

77. - Hotărâre privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare

 

78. - Hotărâre privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Administratia Natională de Meteorologie, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1, prin reorganizarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

(2) Administratia Natională de Meteorologie este persoană juridică română, de interes public national, care are ca scop principal asigurarea protectiei meteorologice a vietii si a bunurilor, conform legii.

(3) Administratia Natională de Meteorologie are statut de regie, se organizează si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 2. - (1) Administratia Natională de Meteorologie reprezintă autoritatea tehnică natională în domeniul său de competentă.

(2) Administratia Natională de Meteorologie realizează servicii operative de meteorologie si activităti curente de climatologie, studii si cercetări în domeniul său de competentă si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - (1) Domeniul de competentă al Administratiei Nationale de Meteorologie cuprinde cunoasterea, monitorizarea si anticiparea proceselor atmosferice si fenomenelor asociate.

(2) Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie si climatologie necesară dezvoltării social-economice a României si integrarea acestei activităti în sistemul de conventii si relatii internationale, scop în care:

a) efectuează observatii si măsurători privind starea si evolutia vremii;

b) asigură si controlează circulatia internă de date si informatii meteorologice;

c) elaborează metodologii de măsurare si prelucrare a datelor si realizează produse meteorologice;

d) elaborează diagnoze, prognoze si avertizări meteorologice;

e) participă la activitătile adiacente de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice;

f) constituie, actualizează sistematic si administrează Fondul national de date meteorologice;

g) realizează studii si cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;

h) elaborează studii si scenarii de evolutie a climei;

i) dezvoltă capacitatea proprie de răspuns la cererea si exigentele utilizatorilor;

j) elaborează componentele de climatologie din studiile de impact si de bilant de mediu;

k) organizează si coordonează sistemul national de formare si pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei si fizicii atmosferei;

l) participă la programe/activităti internationale, conform domeniului său de competentă;

m) reprezintă România pe lângă Organizatia Meteorologică Mondială.

(3) Administratia Natională de Meteorologie poate desfăsura si alte activităti care au legătură directă sau adiacentă cu obiectul său de activitate.

Art. 4. - (1) Administratia Natională de Meteorologie asigură functionarea retelei nationale de măsurători meteorologice, a centrelor de prognoză si subunitătilor de cercetare-dezvoltare specifice, a organismelor de control si formare profesională în domeniu, potrivit legii.

(2) Administratia Natională de Meteorologie este abilitată, în exercitarea atributiilor sale, să propună Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor reglementări tehnice în domeniul său de competentă.

Art. 5. - (1) Administratia Natională de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridică, care efectuează operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, conform legii.

(2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) sunt organizate după principiul omogenitătii climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandările internationale în domeniu, si realizează obiectul de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie la nivel regional si local; sucursalele Administratiei Nationale de Meteorologie sunt cele cuprinse în anexa nr. 1.

(3) Sucursalele prevăzute la alin. (2), denumite centre meteorologice regionale, includ servicii regionale de prognoză a vremii si servicii meteorologice de asigurare a calitătii. Coordonarea meteorologică si administrativă a retelei de statii meteorologice si a retelei de posturi pluviometrice este asigurată de servicii meteorologice de asigurare a calitătii. Conducerea centrelor meteorologice regionale răspunde de functionarea optimă a tuturor subunitătilor structurale subordonate.

(4) Modificările în structura Administratiei Nationale de Meteorologie, în raport cu evolutia si particularitătile domeniului de competentă, se aprobă prin hotărâre a consiliului de administratie.

Art. 6. - (1) Administratia Natională de Meteorologie preia în administrare, de la Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., bunurile din domeniul public al statului existente în evidentele contabile la 31 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Administratia Natională de Meteorologie preia cu titlu gratuit, în patrimoniul propriu, bunurile din domeniul privat al statului aflate în patrimoniul Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., existente în evidentele contabile la 31 decembrie 2003.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) si (2) se va face pe bază de protocol, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Fondul national de date meteorologice constituie proprietate publică a statului si se gestionează în mod exclusiv de către Administratia Natională de Meteorologie.

Art. 8. - (1) Conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie este asigurată de către un consiliu de administratie format din 7 membri, numiti prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(2) Conducerea executivă este asigurată de un director general.

(3) Presedinte al consiliului de administratie este directorul general, care îndeplineste functia de reprezentant permanent al României pe lângă Organizatia Meteorologică Mondială.

(4) Atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei legi Administratia Natională de Meteorologie preia toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., substituindu-se în toate litigiile în curs ale acesteia, cu exceptia celor legate nemijlocit de activitătile care se transferă altor institutii.

Art. 10. - (1) Activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie se finantează astfel:

a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică si completă a stării si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, în limita sumelor alocate anual cu această destinatie de la bugetul de stat;

b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei si alte servicii specifice prestate potrivit obiectului său de activitate, conform contractelor economice încheiate cu terti utilizatori;

c) din alte surse, conform legii.

(2) Finantarea programului de investitii si de retehnologizare al Administratiei Nationale de Meteorologie se asigură din surse proprii, credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(3) Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, veniturile obtinute din închirierea în conditiile legii a unora dintre bunurile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proportie de 50% de Administratia Natională de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întretinere si reparatii ale acestor bunuri.

Art. 11. - (1) Administratia Natională de Meteorologie preia personalul aferent activitătilor de meteorologie de la Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de toate drepturile de personal prevăzute în legislatie si în contractul colectiv de muncă în vigoare.

(3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin negociere, de către consiliul de administratie, pentru personalul de conducere, si conform contractului colectiv de muncă, pentru personalul de executie.

(4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va încheia un nou contract colectiv de muncă.

Art. 12. - Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) în domeniul meteorologiei, prin Administratia Natională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic national;”

2. La articolul 6, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială si la alte programe initiate de Organizatia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;”

3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Angajarea de proiecte, studii si activităti interne sau internationale pentru care sunt necesare date si informatii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.”

4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Centrul meteorologic national este autoritatea tehnică natională în domeniul său de competentă, care detine etaloanele nationale pentru măsurători meteorologice si răspunde de buna functionare si utilizare a acestora.”

5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Reteaua natională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului si se încredintează în administrare Centrului meteorologic national.”

6. La articolul 25, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) finantarea programului de investitii si de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.”

7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei.”

8. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29.”

9. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 si 20 constituie infractiune si se sanctionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 75 milioane lei la 225 milioane lei.”

10. Articolul 43 se abrogă.

Art. 13. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora.

Art. 14. - Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 15. - La anexa nr. 2 - Unitătile care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Administratia Natională de Meteorologie”.

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. (I.N.M.H.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

 

SUCURSALELE

Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Nr. crt.

Denumirea sucursalei

Sediul

1.

Centrul Meteorologic Regional Banat Crisana

Timisoara, str. Gheorghe Adam nr. 15, judetul Timis

2.

Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord

Cluj Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, judetul Cluj

3.

Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud

Sibiu, Str. Somesului nr. 49, judetul Sibiu

4.

Centrul Meteorologic Regional Moldova

Iasi, str. Văscăuteanu nr. 10, judetul Iasi

5.

Centrul Meteorologic Regional Oltenia

Craiova, Str. Brestei nr. 3A, judetul Dolj

6.

Centrul Meteorologic Regional Muntenia

Bucuresti, sos. Bucuresti Ploiesti nr. 97

7.

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea

Constanta, bd. Mamaia nr. 300, judetul Constanta

8.

Scoala Natională de Meteorologie

Bucuresti, sos. Bucuresti Ploiesti nr. 97

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată, si în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administratiei Nationale de Meteorologie

 

1. Fondul national de date meteorologice

2. Bunurile apartinând patrimoniului public de interes national, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 216.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 381.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea unitătilor sanitare de stat de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 40 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Unitătile sanitare de stat sunt scutite de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Societătii Române

de Televiziune,

Valentin Nicolau

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 804.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1), precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău - Club Sportiv Scolar Bacău în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău a unui teren si a unei cabane din lemn, situate în municipiul Bacău, Str. Stadionului nr. 1, judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău - Club Sportiv Scolar Bacău a unui teren situat în municipiul Bacău, Aleea Ghioceilor nr. 18, judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexă, care a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 443 din 18 decembrie 2003.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor si a cabanei prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar prevăzută în evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 820.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul schimbării titularului dreptului de proprietate si de administrare, situate în municipiul Bacău

 

Nr.

crt.

Adresa imobilelor

care se transmit

Persoana juridică de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică la care se

transmit imobilele

Număr

M.F.P.

Caracteristicile

tehnice

1.

Municipiul Bacău, Str. Stadionului nr. 1, judetul Bacău

Ministerul Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău - Club Sportiv Scolar Bacău

Municipiul Bacău, Consiliul Local al Municipiului Bacău

100.966

100.960

 

Cabană-tip “Ramona”

- suprafata desfăsurată = 37 m2

2.

Municipiul Bacău, Aleea Ghioceilor nr. 18, judetul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Ministerul Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău - Club Sportiv Scolar Bacău

-

Suprafata terenului = 2.604 m2

 

ACTE ALE CASELOR CENTRALE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT

 

CREDITCOOP CASA CENTRALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare

 

În baza prevederilor art. 191 lit. d), coroborat cu art. 198 lit. a) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Nota de constatare privind controlul tematic efectuat la Cooperativa de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare, încheiată în data de 22 aprilie 2004 si înregistrată la CREDITCOOP Casa Centrală sub nr. 2.030 din 28 aprilie 2004, întocmită de revizorul contabil al Agentiei Oradea - CREDITCOOP, din care rezultă încălcarea de către conducerea acestei unităti a reglementărilor legale, după cum urmează:

a) nerespectarea Hotărârii Băncii Nationale a României nr. 59 din 6 septembrie 2002 si a dispozitiilor Băncii Nationale a României, transmise prin Scrisoarea nr. 321 din 12 septembrie 2002, privitor la închiderea conturilor curente deschise de cooperativele de credit afiliate retelei noastre, la alte bănci comerciale;

b) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, prin înregistrarea la data de 30 aprilie 2004 a unui nivel al fondurilor proprii în sumă de 76.136 mii lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările si completările ulterioare, prin înregistrarea la 30 aprilie 2004 a unor niveluri ale indicatorilor de solvabilitate sub limitele prevăzute de reglementările de mai sus, respectiv de 1,85%, în functie de capitalul propriu, si de 3,70%, în functie de fondurile proprii;

d) deteriorarea continuă a indicatorilor economico-financiari, ceea ce a condus la înregistrarea unei pierderi de 372 milioane lei la 31 decembrie 2003 si de 95 milioane lei la 30 aprilie 2004;

e) nerespectarea prevederilor art. 151 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările si completările ulterioare, privind încălcarea interdictiei de acceptare de noi depozite de la membrii cooperatori, în baza prevederilor art. 194 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. i) din Hotărârea Consiliului de administratie al CREDITCOOP nr. 15/2003, ratificată de Adunarea generală a CREDITCOOP din data de 25 martie 2004,

Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală hotărăste:

Art. 1. - Se instituie măsura de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare, începând cu data de 1 iunie 2004.

Art. 2. - Activitatea de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare, va fi efectuată de către domnul Lucus Florian, administrator special desemnat de Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 3. - Administratorul special va prelua integral atributiile Consiliului de administratie al Cooperativei de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare, la data instituirii măsurii de administrare specială. Pe perioada administrării speciale se suspendă activitatea adunării generale a cooperativei de credit, a consiliului de administratie, a conducătorilor si a cenzorului, precum si dreptul la dividende si remuneratii ale acestora.

Art. 4. - La preluarea activitătii administratorul special va înstiinta de îndată Cooperativa de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare, cu privire la luarea măsurii de administrare specială.

Art. 5. - Administratorul special desemnat, domnul Lucus Florian, va administra cooperativa de credit, stabilind măsurile optime pentru conservarea activelor si încasarea creantelor în interesul deponentilor, al altor creditori, precum si al retelei CREDITCOOP.

Art. 6. - În termen de 45 de zile de la numire administratorul special desemnat, domnul Lucus Florian, va prezenta un raport scris Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală cu privire la starea economică a cooperativei de credit si la posibilitatea redresării situatiei ei financiare, anexând documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor acesteia, la situatia recuperării activelor, la costul mentinerii activelor si la situatia lichidării debitelor.

Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Compartimentul supraveghere, control financiar si de gestiune din cadrul CREDITCOOP Casa Centrală va întreprinde demersurile necesare în vederea transmiterii prezentei hotărâri la Cooperativa de credit “Vointa” Odoreu, judetul Satu Mare, la administratorul special desemnat, domnul Lucus Florian, precum si a publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în două publicatii de circulatie natională.

 

Presedintele Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală,

Adrian Morar

 

Bucuresti, 21 mai 2004.

Nr. 77.

 

CREDITCOOP CASA CENTRALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj

 

În baza prevederilor art. 191 lit. d), coroborat cu art. 198 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Raportul cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj, înregistrat sub nr. 32 din 20 mai 2004, încheiat de organul de control al CREDITCOOP, transmis si înregistrat la aceasta sub nr. 2.484 din 20 mai 2004, din care rezultă încălcarea de către conducerea unitătii verificate a reglementărilor legale, după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 9 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, privind reflectarea elementelor patrimoniale în bilantul contabil, în sensul denaturării rezultatelor economico-financiare în perioada martie 2003 - aprilie 2004;

b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, prin neconstituirea disponibilitătilor necesare pentru constituirea rezervei minime obligatorii pentru perioada ianuarie-martie 2004;

c) încălcarea prevederilor Legii nr. 145/1997, modificată si completată, ale Legii nr. 19/2000, modificată si completată, si ale Legii nr. 76/2002, prin neachitarea obligatiilor către bugetul de stat si cel al asigurărilor sociale de stat pe o perioadă de peste un an;

d) încadrarea în prevederile art. 198 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările si completările ulterioare, în sensul că există date certe care conduc la concluzia că unitatea va deveni insolvabilă în perioada imediat următoare,

în baza prevederilor art. 194 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. i) din Hotărârea Consiliului de administratie al CREDITCOOP nr. 15/2003, ratificată de Adunarea generală a CREDITCOOP din data de 25 martie 2004,

Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală hotărăste:

Art. 1. - Se instituie măsura de administrare specială la Cooperativa de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj, începând cu data de 1 iunie 2004.

Art. 2. - Activitatea de administrare specială la Cooperativa de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj, va fi efectuată de către domnul Braitor Mircea, administrator special desemnat de Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 3. - Administratorul special va prelua integral atributiile Consiliului de administratie al Cooperativei de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj, la data instituirii măsurii de administrare specială. Pe perioada administrării speciale se suspendă activitatea adunării generale a cooperativei de credit, a consiliului de administratie, a conducătorilor si a cenzorului, precum si dreptul la dividende si remuneratii ale acestora.

Art. 4. - La preluarea activitătii administratorul special va înstiinta de îndată Cooperativa de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj, cu privire la luarea măsurii de administrare specială.

Art. 5. - Administratorul special desemnat, domnul Braitor Mircea, va administra cooperativa de credit, stabilind măsurile optime pentru conservarea activelor si încasarea creantelor în interesul deponentilor, al altor creditori, precum si al retelei CREDITCOOP.

Art. 6. - În termen de 45 de zile de la numire administratorul special desemnat, domnul Braitor Mircea, va prezenta un raport scris Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală cu privire la starea economică a cooperativei de credit si la posibilitatea redresării situatiei ei financiare, anexând documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor acesteia, la situatia recuperării activelor, la costul mentinerii activelor si la situatia lichidării debitelor.

Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Compartimentul supraveghere, control financiar si de gestiune din cadrul CREDITCOOP Casa Centrală va întreprinde demersurile necesare în vederea transmiterii prezentei hotărâri la Cooperativa de credit “Nobuz” Târgu-Cărbunesti, judetul Gorj, la administratorul special desemnat, domnul Braitor Mircea, precum si a publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în două publicatii de circulatie natională.

 

Presedintele Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală,

Adrian Morar

 

Bucuresti, 21 mai 2004.

Nr. 78.