MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 492         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

213. - Lege privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România

 

378. - Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România.

Art. 2. - (1) Au dreptul să exercite profesia de psiholog:

a) cetătenii români;

b) cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state din Spatiul Economic European, prin stabilire în România sau în regim de servicii temporare;

c) cetătenii din alte tări cu care România are conventii bilaterale în domeniu.

(2) Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se face de către persoanele prevăzute la alin. (1), care au absolvit o institutie de învătământ superior de specialitate, cu diplomă de licentă în psihologie sau asimilată, obtinută într-o institutie de învătământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii.

Art. 3. - Psihologul cu drept de liberă practică se supune, în exercitarea profesiei, prevederilor legislatiei nationale, europene si internationale, referitoare la drepturile fundamentale ale omului.

Art. 4. - (1) Psihologul cu drept de liberă practică îsi desfăsoară activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care îi conferă dreptul de initiativă si decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia.

(2) Confidentialitatea actului psihologic este protejată prin lege si este o obligatie a oricărui psiholog.

Art. 5. - Psihologul cu drept de liberă practică desfăsoară următoarele tipuri de activităti:

a) studiul comportamentului uman si al proceselor mentale;

b) investigarea si recomandarea căilor de solutionare a problemelor psihologice;

c) elaborarea si aplicarea de teste pentru măsurarea inteligentei, abilitătilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane;

d) testarea psihologică, prevenirea si psihoterapia tulburărilor emotionale si de personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional;

e) interpretarea datelor obtinute si elaborarea recomandărilor pe care le consideră necesare.

Art. 6. - Exercitarea profesiei de psiholog se desfăsoară:

a) în sectorul privat, în regim salarial, sau independent cu drept de liberă practică, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale altor reglementări si acte normative în vigoare;

b) în sectorul public, în care psihologii au, după caz, statutul de functionar public, cadru didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiei respective.

 

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea si exercitarea dreptului de liberă practică

 

Art. 7. - (1) Dreptul de liberă practică implică exercitarea activitătilor prevăzute la art. 5 si asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea actului profesional în raport cu beneficiarii serviciilor psihologice, cu respectarea reglementărilor specifice în domeniu.

(2) Dreptul de liberă practică se exercită olograf, cu mentionarea în clar a numelui, prenumelui si a codului personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, concomitent cu aplicarea parafei proprii.

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) dobândesc atestatul de liberă practică în conditiile prezentei legi. Dobândirea atestatului atrage înscrierea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

(2) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), atestate ca psihologi de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene si ale celorlalte state din Spatiul Economic European, dobândesc dreptul de liberă practică în urma recunoasterii profesionale, în conformitate cu dispozitiile legii speciale si ale normelor europene în domeniu.

(3) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), care prestează servicii temporare, au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Psihologilor din România, acestea fiind exceptate de la procedura atestării, precum si de la obligativitatea înscrierii în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România sau de la plata unei taxe administrative. În acest caz se aplică o procedură simplificată, stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 9. - Atestatul de liberă practică se eliberează pe baza normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si a stării de sănătate certificate.

Art. 10. - În functie de competenta si experienta profesională ale solicitantului, se poate acorda una dintre următoarele forme de atestare:

a) atestatul de liberă practică pentru activitate în conditii de supervizare, pentru psihologii fără experientă în domeniul respectiv;

b) atestatul de liberă practică în regim de asociere, pentru psihologii care lucrează în colective profesionale;

c) atestatul de liberă practică autonomă, pentru psihologii care întrunesc criteriile de competentă si experientă profesională stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 11. - Atestatele prevăzute la art. 10 lit. a) si b) pot fi revizuite, la cerere, după minimum un an.

Art. 12. - Controlul si supravegherea modului de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se fac în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

 

Art. 13. - (1) Pentru exercitarea profesiei, psihologii cu drept de liberă practică pot înfiinta, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile profesionale sau îsi pot desfăsura activitatea în temeiul unor contracte de muncă, potrivit legii.

(2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, psihologii cu drept de liberă practică pot angaja salariati, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Cabinetele individuale de psihologie, constituite potrivit legii, se declară la Colegiul Psihologilor din România. Raporturile contractuale se stabilesc între psihologul cu drept de liberă practică si beneficiarul serviciilor oferite de acesta.

(2) Cabinetele individuale se pot asocia prin contract si se declară la Colegiul Psihologilor din România.

(3) Formele si modalitătile de exercitare a profesiei, declarate la Colegiul Psihologilor din România, sunt înregistrate în mod obligatoriu în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

Art. 15. - (1) Societătile civile profesionale se constituie, în conditiile legii, prin contract de societate civilă încheiat între 2 sau mai multi psihologi cu drept de liberă practică, si sunt declarate la Colegiul Psihologilor din România.

(2) Raporturile contractuale se nasc între beneficiar si societatea civilă profesională, indiferent care dintre psihologii cu drept de liberă practică asociati îndeplineste serviciul profesional.

(3) În cadrul societătilor civile profesionale patrimoniul este comun si apartine asociatiilor în cotele-părti stabilite prin contractul de societate civilă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile psihologilor cu drept de liberă practică

 

Art. 16. - Psihologul cu drept de liberă practică are următoarele drepturi:

a) să desfăsoare activitătile prevăzute la art. 5, în conformitate cu tipul de atestat detinut;

b) să obtină pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat în mod liber cu beneficiarul.

Art. 17. - Psihologul cu drept de liberă practică are următoarele obligatii:

a) să cunoască si să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

b) să se conformeze si să respecte Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

c) să exercite dreptul de liberă practică în limitele stabilite prin tipul de atestat detinut;

d) să se preocupe de perfectionarea calificării profesionale;

e) să îsi asume întreaga responsabilitate profesională fată de beneficiar, manifestând constiinciozitate si probitate profesională;

f) să servească interesele beneficiarului în acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Suspendarea si încetarea dreptului de liberă practică.

Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România

 

Art. 18. - Dreptul de liberă practică se suspendă:

a) temporar, la cererea persoanei înscrise;

b) după 6 luni de neplată, fără justificare, a cotizatiei anuale către Colegiul Psihologilor din România, până la achitarea ei integrală;

c) cu titlu de sanctiune disciplinară, pe toată durata sanctiunii;

d) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 19. - (1) Dreptul de liberă practică încetează:

a) prin renuntarea în scris la exercitiul dreptului de liberă practică;

b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată pentru o faptă prevăzută de lege, în legătură cu exercitarea dreptului de liberă practică, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(2) Încetarea dreptului de liberă practică atrage radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

 

SECTIUNEA a 5-a

Interdictii si incompatibilităti în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

 

Art. 20. - Nu poate exercita profesia de psiholog cu drept de liberă practică:

a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitătii sau vietii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de psiholog si pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b) psihologul căruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească;

c) psihologul căruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinară, pe durata suspendării.

Art. 21. - Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este incompatibilă cu:

a) desfăsurarea oricărei activităti de natură a aduce atingere demnitătii profesionale sau bunelor moravuri;

b) starea de sănătate necorespunzătoare, certificată de Comisia de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă, potrivit legii;

c) folosirea cu bună stiintă a cunostintelor sau metodelor profesionale în defavoarea persoanei sau în scop ilegal.

Art. 22. - Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) trebuie să facă dovada că nu se află într-o situatie definită la art. 20 si 21, prin documente provenite de la autoritătile competente din tările respective.

 

CAPITOLUL III

Colegiul Psihologilor din România

 

SECTIUNEA 1

Organizare si atributii

 

Art. 23. - (1) Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, este o organizatie profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, autonomă si independentă, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel national si international interesele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

(2) Colegiul are sediul central în municipiul Bucuresti.

(3) Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de liberă practică din România.

(4) Psihologii cu drept de liberă practică au dreptul, fără nici o îngrădire, să adere la alte forme de asociere profesională.

(5) Colegiul are obligatia de a publica anual Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

Art. 24. - Atributiile Colegiului sunt următoarele:

a) asigură respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în conditiile prezentei legi;

b) instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice;

c) instituie un cadru de promovare si de dezvoltare a competentei profesionale;

d) instituie si promovează norme deontologice în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

e) reprezintă interesele membrilor săi în fata autoritătilor publice si administrative, precum si în organismele profesionale internationale;

f) atestă dreptul de liberă practică al psihologilor si gestionează Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

 

SECTIUNEA a 2-a

Forurile de conducere

 

Art. 25. - (1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:

a) Conventia natională;

b) Consiliul Colegiului;

c) Comitetul director;

d) presedintele Colegiului.

(2) Alegerea forurilor de conducere ale Colegiului se face numai prin vot secret.

(3) Persoanele alese în forurile de conducere exercită un mandat de 4 ani si nu mai mult de două ori consecutiv.

(4) Forurile de conducere colectivă iau hotărâri prin vot deschis, dacă nu hotărăsc altfel.

Art. 26. - (1) Conventia natională este constituită din reprezentantii membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proportional cu numărul membrilor din fiecare filială.

(2) Conventia se întruneste, de regulă, o dată la 4 ani. Ea se poate întruni în sesiune extraordinară la solicitarea majoritătii simple a membrilor Consiliului Colegiului.

(3) Convocarea Conventiei nationale se face prin mass-media, cu cel putin 3 luni înainte de data fixată.

(4) Conventia natională este precedată de conventii teritoriale, care aprobă reprezentantii în conformitate cu norma de reprezentare.

(5) Conventia natională este legal constituită în prezenta a două treimi din numărul reprezentantilor delegati. Dacă la prima convocare conditia de cvorum nu este îndeplinită, Comitetul director stabileste o nouă dată, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. În această situatie, Conventia natională este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor delegati si adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenti.

Art. 27. - Conventia natională are următoarele atributii:

a) aprobă Regulamentul de organizare si functionare internă, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistentă psihologică, precum si modificările la acestea;

b) alege si revocă presedintele Colegiului si membrii Comitetului director;

c) aprobă raportul de activitate al Consiliului Colegiului si alte documente.

Art. 28. - Consiliul Colegiului este constituit din presedintele Colegiului, care este si presedinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director si presedintii filialelor teritoriale.

Art. 29. - (1) Consiliul Colegiului se întruneste anual, la convocarea presedintelui Colegiului.

(2) Consiliul Colegiului se poate întruni si în mod exceptional, la solicitarea majoritătii simple a membrilor săi.

Art. 30. - Atributiile Consiliului Colegiului sunt următoarele:

a) stabileste liniile directoare în legătură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică si ale activitătii Colegiului;

b) analizează si aprobă raportul de activitate al Comitetului director;

c) aprobă cotizatia anuală si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate;

d) aprobă structurile administrative ale Comitetului director, înfiintarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;

e) aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o firmă independentă;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului, bilantul Colegiului si descarcă Comitetul director de gestiunea fondurilor.

Art. 31. - Comitetul director este constituit din presedintele Colegiului, care detine si calitatea de presedinte al Comitetului director, presedintii comisiilor prevăzute la art. 35 si membrii acestora.

Art. 32. - Înlocuitorul de drept al presedintelui Comitetului director, în caz de indisponibilitate, este presedintele Comisiei de deontologie si disciplină sau alt presedinte de comisie, desemnat de Comitetul director.

Art. 33. - Comitetul director are următoarele atributii:

a) eliberează atestatul de psiholog cu drept de liberă practică;

b) eliberează avizul pentru metodele si tehnicile de evaluare si asistentă psihologică, precum si modul de utilizare a acestora;

c) propune institutiilor abilitate cursuri si alte forme de educatie permanentă în domeniul psihologiei, în conformitate cu prevederile legale;

d) elaborează Regulamentul de organizare si functionare internă;

e) elaborează Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

f) elaborează, împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

g) elaborează Codul de procedură disciplinară si urmăreste aplicarea acestuia;

h) elaborează Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistentă psihologică;

i) întocmeste, reactualizează si face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;

j) mediază litigiile dintre psihologi cu drept de liberă practică, dintre acestia si beneficiarii serviciilor psihologice, precum si dintre psihologi si angajatorii acestora, în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

k) sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum si al cotizatiei anuale.

Art. 34. - Comitetul director functionează prin sedinte în plen si pe comisii, ale căror competente si periodicitate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare internă.

Art. 35. - (1) În cadrul Comitetului director functionează următoarele comisii:

a) comisii aplicative: Comisia de psihologie clinică si psihoterapie; Comisia de psihologia muncii, transporturilor si serviciilor; Comisia de psihologie educatională, consiliere scolară si vocatională; Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

b) Comisia metodologică;

c) Comisia de deontologie si disciplină.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt structuri organizatorice de specialitate ale căror atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare internă.

(3) În functie de necesităti, se pot înfiinta, desfiinta sau restructura comisiile existente.

Art. 36. - Comisiile au următoarele atributii:

a) comisiile aplicative desfăsoară procedurile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi si propun Comitetului director eliberarea atestatului în domeniile de specializare corespunzătoare;

b) Comisia metodologică avizează metodele si tehnicile de asistentă psihologică în conformitate cu Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistentă psihologică;

c) Comisia de deontologie si disciplină urmăreste respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, judecă abaterile de la prevederile acestuia si aplică sanctiuni, conform prezentei legi.

Art. 37. - Fiecare comisie este condusă de un birou constituit din presedinte, vicepresedinte, secretar si dispune de un secretariat tehnic.

Art. 38. - Comisiile elaborează norme si proceduri de control si supervizare profesională în domeniile proprii, aprobate de către Consiliul Colegiului, asigurând pregătirea persoanelor cu atributii de control.

Art. 39. - Membrii Comitetului director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizatii de sedintă stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare internă si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de îndeplinirea atributiilor specifice.

Art. 40. - Presedintele Colegiului si presedintii comisiilor prevăzute la art. 35 asigură conducerea operativă a Colegiului.

Art. 41. - Presedintele Colegiului are următoarele atributii:

a) reprezintă Colegiul în relatiile cu alte organizatii si institutii din tară si din străinătate;

b) încheie conventii si contracte în numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;

c) convoacă si conduce sedintele Comitetului director, Consiliului Colegiului si Conventiei nationale;

d) ordonantează cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

 

SECTIUNEA a 3-a

Filialele teritoriale ale Colegiului

 

Art. 42. - (1) Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de judet si în municipiul Bucuresti.

(2) Dacă într-un judet există mai putin de 50 de psihologi cu drept de liberă practică, se vor putea înfiinta filiale teritoriale prin asocierea psihologilor din judete limitrofe.

Art. 43. - Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:

a) conventia filialei;

b) comitetul filialei;

c) presedintele filialei.

Art. 44. - Conventia filialei reprezintă forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul în zona respectivă, si are următoarele atributii:

a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;

b) aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei;

c) alege si revocă presedintele si membrii comitetului filialei;

d) alege reprezentantii pentru Conventia natională;

e) propune candidati la functia de presedinte al Colegiului si de membru al Comitetului director.

Art. 45. - Conventia filialei se întruneste anual la convocarea presedintelui filialei sau la solicitarea majoritătii membrilor filialei.

Art. 46. - (1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial si se află sub autoritatea Comitetului director.

(2) Comitetul filialei este condus de un presedinte si este constituit dintr-un număr impar de membri.

(3) Atributiile comitetului filialei:

a) elaborează raportul anual de activitate si, după aprobarea acestuia de conventia filialei, îl înaintează Comitetului director;

b) informează membrii cu privire la hotărârile Colegiului;

c) poate face propuneri de reprezentare la Conventia natională;

d) poate face propuneri de candidaturi pentru presedinte si membrii Comitetului director;

e) controlează activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, si avizează dosarele psihologilor cu drept de liberă practică propusi pentru activităti de control;

f) primeste dosarele de atestare, verifică conformitatea lor si le transmite Comitetului director.

Art. 47. - Înlocuitorul de drept al presedintelui filialei este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesională cea mai mare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România

 

Art. 48. - (1) Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România cuprinde lista psihologilor cu drept de liberă practică, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Registrul este un document public, fiind pus la dispozitia beneficiarilor serviciilor psihologice, cu scopul de a certifica dreptul de liberă practică si domeniile de competentă ale membrilor Colegiului.

(3) Comitetul director are obligatia să asigure publicitatea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, prin mijloace electronice si prin editarea anuală a acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătii Colegiului

 

Art. 49. - Sursele de finantare ale Colegiului sunt următoarele:

a) cotizatii;

b) taxe;

c) donatii si sponsorizări din partea unor persoane fizice si juridice;

d) alte surse, conform legilor în vigoare.

Art. 50. - Repartizarea bugetului pentru Comitetul director si comitetele filialelor se aprobă de către Consiliul Colegiului.

Art. 51. - Fondurile bănesti se utilizează pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, investitii si dotări, precum si pentru alte scopuri apartinând domeniului specific de activitate.

Art. 52. - Activitatea financiară se supune controlului organelor în drept.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea disciplinară

 

Art. 53. - Comiterul director al Colegiului judecă litigiile si abaterile deontologice, disciplinare si profesionale ale psihologilor, în conformitate cu Codul de procedură disciplinară.

Art. 54. - (1) Psihologii cu drept de liberă practică care încalcă prevederile prezentei legi si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de psiholog sau nu respectă Codul deontologic răspund disciplinar în functie de gravitatea abaterii, putând fi sanctionati cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni,

a avizului de exercitare a profesiei;

d) retragerea definitivă a atestatului.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile inspectoratului teritorial de muncă, precum si institutiei sau unitătii cu care psihologul sanctionat a încheiat contractul de muncă.

Art. 55. - Sanctiunile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) se aplică de către Comisia de deontologie si disciplină, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), de către Comitetul director, la propunerea Comisiei de deontologie si disciplină.

Art. 56. - Sanctiunile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) pot fi contestate la Comitetul director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), la Consiliul Colegiului.

Art. 57. - Răspunderea disciplinară a psihologilor cu drept de liberă practică atestati potrivit prezentei legi nu exclude răspunderea penală, contraventională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 58. - Practicarea profesiei de psiholog, în conditii de liberă practică, de către o persoană care nu are această calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 59. - Asociatia Psihologilor din România desemnează un comitet de initiativă care convoacă Adunarea de constituire a Colegiului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 60. - Adunarea de constituire a Colegiului alege Comitetul director provizoriu, presedintele interimar si desemnează comitete de initiativă teritoriale.

Art. 61. - Comitetul director ales de Adunarea de constituire a Colegiului elaborează în termen de 6 luni documentele prevăzute la art. 33 lit. d), e), g) si h) si, în acelasi termen, convoacă Conventia natională a Colegiului.

Art. 62. - Cu 3 luni înaintea Conventiei nationale, comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului organizează conventiile filialelor, care aleg membrii comitetelor, desemnează reprezentantii la Conventia natională si aprobă propunerile pentru functiile la nivelul Colegiului.

Art. 63. - Conventia natională aprobă documentele de organizare si functionare prevăzute de prezenta lege, alege presedintele si membrii Comitetului director, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 64. - Impunerea de către Colegiu a unor restrictii privind amplasarea si numărul cabinetelor psihologice de liberă practică este strict interzisă.

Art. 65. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Colegiului.

Art. 66. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 213.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 378.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

 

Având în vedere situatia Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi, societate comercială care se încadrează în categoria marilor societăti cu impact semnificativ pe plan social, a cărei finalizare imediată a privatizării, în conformitate cu Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II), determină îmbunătătirea situatiei economice si sociale din zonă,

având în vedere faptul că nepromovarea imediată a prezentei reglementări ar face imposibilă finalizarea proiectului Donasid, care se preconizează că va permite, în primă etapă, crearea a 1.000 noi locuri de muncă, iar, pe parcursul dezvoltării proiectului, a peste 6.000 de noi locuri de muncă, dintre care circa 4.500 într-un parc industrial, prin atragerea de investitori,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 si art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare, aprobată prin Legea nr. 595/2002, se aprobă vânzarea, la pretul de 20 milioane euro, inclusiv TVA, a activelor, stocurilor de materii prime, materiale si piese de schimb, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, proprietatea Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi, în cadrul procedurii de executare silită, organizată de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, rezultată în urma negocierii directe către Societatea Comercială “DONASID” - S.A. Călărasi, societate comercială cu capital mixt, constituită în conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, stocurilor de materii prime, materiale si piese de schimb mentionate la alin. (1) se va încheia în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este mandatată să plătească suma de 117,789 miliarde lei Băncii Comerciale Române - S.A. în contul creantei detinute de aceasta la Societatea Comercială “SIDERCA” - S.A. Călărasi, pe măsura încasării pretului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(2) La data efectuării plătilor prevăzute la alin. (1) către Banca Comercială Română - S.A., în limita sumei prevăzute la alin. (1) se anulează de la plată obligatia Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului către trezoreria statului, conform indicatorilor de venituri si cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pe perioada 1 mai-31 decembrie 2004, prevăzuti în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 646/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activelor, stocurilor de materii prime, materiale si piese de schimb ce urmează a fi vândute Societătii Comerciale “DONASID” - S.A. Călărasi în cadrul procedurii de executare silită, organizată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

 

Nr.

crt.

Denumirea

Milioane –

- lei -

Mii

- USD -

Mii

- euro -

1.

Total active

2.388.016

72.222

66.810

1.1.

Otelărie + Turnare continuă + Utilităti

1.131.176

34.211

31.647

1.2.

Laminor de profile grele si sină

1.256.840

38.011

35.163

2.

Stocuri de materii prime, materiale, utilaje, obiecte de inventar

634.444

19.187

17.749

2.1.

Otelărie + Turnare continuă + utilităti

194.919

5.895

5.453

2.2.

Laminor de profile grele si sină

439.525

13.292

12.296

 

TOTAL GENERAL

3.022.460

91.409

84.559