MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 671         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.118. - Hotărâre privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea unor actiuni ocazionate de participarea României la Jocurile Olimpice de Vară, Atena 2004

 

1.119. - Hotărâre privind scutirea de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune a unitătilor sanitare de stat si a persoanelor diagnosticate cu surdomutitate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

870. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea unor actiuni ocazionate de participarea României la Jocurile Olimpice de Vară, Atena 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea actiunilor organizate de Agentia Natională pentru Sport si Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia participării României la Jocurile Olimpice de Vară, Atena 2004.

Art. 2. - (1) Actiunile prevăzute la art. 1 vor consta în conferinte de presă, întâlniri cu oficialităti locale, olimpice, guvernamentale, ale tărilor participante la Jocurile Olimpice, întâlniri ale delegatiei României cu diaspora românească, actiuni comune ale delegatiei olimpice a României cu cele ale altor tări, activităti culturale (spectacole, expozitii, filme, ateliere de mestesuguri populare etc.), actiuni de protocol aferente, alte actiuni.

(2) Actiunile enumerate mai sus se vor organiza în “Casa României” din Atena, în spatiile Ambasadei României din Atena si în alte spatii puse la dispozitie de oficialitătile grecesti.

Art. 3. - Cheltuielile aferente actiunilor prevăzute la art. 2, în sumă totală de 2.916.900 mii lei, se asigură prin suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 2.016.000 mii lei si a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 900.900 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cu sumele neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 15 septembrie 2004.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru si ale bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Morariu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.118.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Sport si Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune a unitătilor sanitare de stat si a persoanelor diagnosticate cu surdomutitate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 40 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Sunt scutite de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune unitătile sanitare de stat, precum si persoanele diagnosticate cu surdomutitate, pe bază de certificat medical eliberat în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Gheorghe Verman

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.119.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei strategie si structuri sanitare nr. O.B. 7.656 din 1 iulie 2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică si unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul nr. 67 din 9 martie 1982 privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile sanitare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică si unitătile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 870.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

CAPITOLUL I

Timpul de muncă

 

Art. 1. - (1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseste pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

(2) Pentru salariatii angajati cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână.

(3) În functie de specificul unitătii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

(4) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

Art. 2. - (1) Medicii încadrati în unităti publice din sectorul sanitar au program de 7 ore în medie pe zi.

(2) Medicii din unitătile si compartimentele de cercetare stiintifică medico-farmaceutică au un program de 7 ore zilnic.

(3) Medicii care lucrează în următoarele activităti si locuri de muncă au program de 6 ore în medie pe zi, după cum urmează:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură si disectie;

c) activitatea de radiologie-imagistică medicală si roentgenterapie, medicină nucleară si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie si cateterism cardiac.

Art. 3. - (1) Medicii directori generali si directori generali adjuncti medicali au program de 7 ore zilnic.

(2) Directorii generali, cu exceptia medicilor care ocupă aceste functii, au program de 8 ore zilnic.

Art. 4. - (1) În unitătile sanitare publice cu paturi medicii care lucrează în sectiile sau compartimentele cu paturi asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program continuu sau divizat astfel:

a) pentru spitale clinice, universitare, institute si centre medicale clinice, spitale de urgentă, spitale judetene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orăsenesti, centre medicale:

- activitate curentă de 6 ore în cursul diminetii în zilele lucrătoare;

- 20 de ore de gardă lunar;

b) pentru spitale de boli cronice, spitale comunale si sanatorii:

- activitatea curentă de minimum 5 ore în cursul diminetii în zilele lucrătoare;

- 40 de ore de gardă lunar.

(2) Pentru spitalele nominalizate la alin. (1) lit. a), consiliul de administratie poate aproba organizarea contravizitei prin diminuarea corespunzătoare a activitătii curente de 6 ore în cursul diminetii, fără ca activitatea curentă în cursul diminetii în zilele lucrătoare să fie mai mică de 5 ore zilnic.

(3) Contravizita se poate organiza la nivelul tuturor sectiilor si compartimentelor cu paturi sau numai la unele sectii ori compartimente cu paturi, în functie de profilul medical al acestora.

(4) Contravizita se organizează după-amiaza în zilele lucrătoare si dimineata în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează.

Art. 5. - Medicii încadrati în structurile de primire urgente - unităti de primire urgente sau compartimente de primire urgente - desfăsoară activitate în două ture.

Art. 6. - (1) Medicii încadrati la serviciul de ambulantă au program de 7 ore zilnic.

(2) La serviciile de ambulantă medicii desfăsoară activitate în două ture.

(3) Continuitatea asistentei medicale pentru serviciile medicale de urgentă si transport sanitar se asigură prin linia de gardă.

Art. 7. - (1) Medicii încadrati în laboratoarele de radiologie-imagistică medicală si laboratoarele de analize medicale desfăsoară activitate în două ture.

(2) Continuitatea asistentei medicale în specialităti paraclinice se asigură prin linii de gardă.

Art. 8. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară, încadrat în unitătile publice din sectorul sanitar, are program de 7 ore zilnic, inclusiv personalul cu pregătire superioară din unitătile si compartimentele de cercetare stiintifică medicală.

(2) Personalul nominalizat la alin. (1) îsi desfăsoară activitatea în program continuu sau divizat la acelasi loc de muncă ori în locuri de muncă diferite.

(3) Personalul sanitar cu pregătire superioară care îsi desfăsoară activitatea la următoarele activităti si locuri de muncă are program de 6 ore zilnic, după cum urmează:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură si disectie;

c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicină nucleară si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte.

Art. 9. - (1) Personalul sanitar mediu încadrat în unităti publice din sectorul sanitar are program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelasi loc de muncă sau în locuri de muncă diferite.

(2) Personalul sanitar mediu care îsi desfăsoară activitatea la următoarele locuri de muncă are program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) hidrotermoterapie;

b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.

(3) Personalul sanitar mediu încadrat la următoarele locuri de muncă si activităti are program de 6 ore zilnic în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disectie si morgi;

c) radiologie si roentgenterapie, medicină nucleară si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie si cateterism cardiac.

Art. 10. - (1) Personalul sanitar auxiliar din unitătile publice din sectorul sanitar are program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelasi loc de muncă sau în locuri de muncă diferite.

(2) Personalul sanitar auxiliar care îsi desfăsoară activitatea la următoarele locuri de muncă are program de 7 ore zilnic în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) hidrotermoterapie;

b) laboratoare sau compartimentele de analize medicale.

(3) Personalul sanitar auxiliar care îsi desfăsoară activitatea la următoarele locuri de muncă are program de 6 ore zilnic în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură si disectie;

c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicină nucleară si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte.

Art. 11. - (1) Personalul tehnic, economic si administrativ, personalul de deservire, pază si pompieri, precum si muncitorii au program de 8 ore zilnic.

(2) Personalul tehnic si muncitorii care îsi desfăsoară activitatea la următoarele locuri de muncă au program de 6 ore zilnic:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură si disectie;

c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicină nucleară si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte - care asigură întretinerea si repararea aparaturii din aceste activităti.

(3) În functie de modul de desfăsurare a activitătii, muncitorii pot desfăsura activitate în 3 ture.

Art. 12. - (1) Farmacistii si asistentii de farmacie din farmaciile cu circuit închis din unitătile sanitare cu paturi asigură activitatea curentă a farmaciei, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale.

(2) Farmacistii si asistentii de farmacie din farmaciile cu circuit închis din unitătile sanitare fără paturi asigură activitatea curentă a farmaciei.

(3) Pentru farmaciile cu circuit închis programul farmacistilor si al asistentilor de farmacie se va stabili în mod corelat cu programul unitătilor publice pe care le deservesc, organizându-se cel putin în două ture sau, în cazul functionării într-un singur schimb, organizându-se în program fractionat ori program care să cuprindă ambele ture ale unitătii.

Art. 13. - (1) În unitătile publice din sectorul sanitar personalul de la locurile de muncă în care activitatea se desfăsoară fără întrerupere - 3 ture - si care are program de 8 ore zilnic, în raport cu necesitătile asistentei medicale, poate lucra prin rotatie în ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 de ore libere.

(2) Personalul sanitar mediu si personalul auxiliar sanitar încadrat în structurile de primire urgente - unitate de primire urgente sau compartiment de primire urgente – desfăsoară activitate în 3 ture.

(3) Personalul din unitătile publice cu paturi din sectorul sanitar, care lucrează în locurile de muncă unde activitatea se desfăsoară în 3 ture, pentru a beneficia de sporul prevăzut pentru activitatea desfăsurată în 3 ture are obligatia de a presta lunar un număr egal de zile în tura a 2-a si tura a 3-a. Numărul de zile în care îsi desfăsoară activitatea în tura a 2-a si a 3-a va fi stabilit de consiliul de administratie al fiecărei unităti publice sanitare, pe bază de grafice lunare, în asa fel încât să se asigure continuitatea activitătii.

(4) Prin graficele lunare de activitate întocmite anticipat pentru o lună, pe locuri de muncă, se stabileste:

a) numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistentei medicale;

b) rotatia pe ture a personalului;

c) intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru.

(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de seful de compartiment si se aprobă de conducerea unitătii.

(6) Modificarea graficelor lunare se poate face de către conducerea unitătii, la propunerea sefului de compartiment.

(7) Personalul din unitătile publice din sectorul sanitar unde activitatea se desfăsoară în 3 ture poate fi scutit temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se află în una dintre următoarele situatii:

a) în caz de graviditate, lehuzie si pe timpul cât alăptează;

b) are program redus pe bază de certificat medical;

c) starea de sănătate contravine desfăsurării activitătii în tura a 3-a, dovedită cu certificat medical;

d) pensionare de invaliditate de gradul III.

Art. 14. - Personalul sanitar mediu care ocupă functia de director de îngrijiri si asistent medical sef pe unitate nu poate desfăsura activitate în 3 ture.

Art. 15. - Personalul sanitar mediu, operatorii registratori de urgentă, soferii de autosanitară, ambulantierii si brancardierii din cadrul serviciului de ambulantă desfăsoară activitate în 3 ture pe bază de grafice lunare, întocmite de seful serviciului asistentă medicală de urgentă, transport sanitar si aprobate de medicul director.

Art. 16. - În functie de specificul fiecărei unităti publice din sectorul sanitar, ora de începere si ora de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de muncă si categorie de personal se stabilesc prin regulamentul intern al unitătii si se comunică salariatilor.

Art. 17. - Medicii si farmacistii care ocupă functii în conducerea unitătii sanitare publice îsi păstrează pe toată perioada respectivă postul ocupat prin concurs în sectorul sanitar si pot să lucreze la postul rezervat până la 50% din timpul normal de lucru în cadrul normei de bază.

Art. 18. - (1) Salariatele care alăptează au dreptul, în cadrul programului de lucru, la două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare.

(2) La cererea salariatelor, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de muncă cu două ore zilnic.

(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă, nu diminuează veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

Art. 19. - Personalul detasat, precum si personalul care lucrează temporar într-un loc de muncă unde se prevede un timp de muncă zilnic, mai mic sau mai mare decât acela pe care îl prestează la functia sa de bază, efectuează la locul de muncă unde este detasat sau lucrează temporar timpul de muncă prevăzut pentru acest loc de muncă, în conditiile prevăzute pentru personalul propriu al unitătii.

Art. 20. - (1) Personalul didactic din învătământul superior medical si farmaceutic care desfăsoară activitate integrată în unităti sanitare unde functionează catedra sau disciplina didactică prestează integral obligatiile de serviciu ale personalului medical si farmaceutic încadrat cu normă întreagă.

(2) În cadrul prestatiei integrate personalul prevăzut la alin. (1) asigură activitate curentă în cursul diminetii si gărzi, pe lângă atributiile functiei didactice, primind din partea unitătii sanitare o indemnizatie de activitate clinică reprezentând cel putin 50% din salariul de bază corespunzător gradului profesional în care sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătătii pentru activitatea de asistentă medicală, respectiv farmaceutică, cu exceptia rezidentilor.

(3) Prin activitatea integrată personalul respectiv asigură sarcinile medicale si farmaceutice în mod corespunzător - două cadre didactice pentru un post de medic sau farmacist.

(4) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functionează în alte unităti decât cele sanitare va fi integrat în unităti stabilite de directia de sănătate publică, de comun acord cu conducerea institutiilor de învătământ superior de medicină si farmacie.

(5) Cadrele didactice integrate în conditiile alin. (4) prestează activitate aferentă unei jumătăti de normă de medic sau farmacist, în medie pe zi, primind o indemnizatie de activitate clinică reprezentând cel putin 50% din salariul de bază corespunzător gradului profesional în care sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătătii, pentru activitatea de asistentă medicală, respectiv farmaceutică, cu exceptia rezidentilor.

(6) Medicii si farmacistii pot desfăsura activitate prin integrare clinică în spitale, institute si centre medicale clinice, centre de diagnostic si tratament, laboratoare si cabinete medicale, farmacii publice sau de spital, unităti de cercetare stiintifică medicală sau farmaceutică, unităti de productie de medicamente, agreate de institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman.

(7) Integrarea clinică a medicilor si farmacistilor în unitătile sanitare publice se stabileste de fiecare consiliu de administratie în limita posturilor normate si a necesarului de servicii medicale si universitare.

Art. 21. - (1) În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii cu norma de bază în spital desfăsoară activitate în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului.

(2) Modul concret de organizare a activitătii în sistem integrat spital - cabinet de specialitate din ambulatoriul integrat va fi stabilit de conducerea fiecărui spital, în functie de modul de organizare a asistentei medicale ambulatorii de specialitate, numărul de medici pe specialităti, precum si de necesarul de servicii medicale spitalicesti si ambulatorii de specialitate, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si efectuarea gărzilor în unităti publice din sectorul sanitar

 

Art. 22. - (1) Continuitatea asistentei medicale se asigură prin serviciul de gardă.

(2) Numărul liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistentei medicale se determină pe tipuri de unităti sanitare, iar repartitia pe specialităti clinice se face de conducerea fiecărei unităti publice cu personalitate juridică.

(3) Liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unităti sanitare si se aprobă de Ministerul Sănătătii, la propunerea directiei de sănătate publică sau a unitătilor sanitare cu paturi, în functie de subordonare.

(4) Liniile de gardă pentru unitătile sanitare cu paturi din subordinea ministerelor ori a institutiilor cu retea sanitară proprie se stabilesc la nivelul fiecărei unităti sanitare cu personalitate juridică si se aprobă de ministerul ori de institutia cu retea sanitară proprie în subordinea cărora se află.

Art. 23. - Numărul liniilor de gardă se determină în mod diferentiat, pe tipuri de unităti sanitare, în functie de numărul de paturi aprobat prin ordinul de structură, după cum urmează:

a) spitale universitare - o linie de gardă la 40 de paturi;

b) institute si centre medicale clinice care desfăsoară asistentă medicală de urgentă în profil cardiologie, cardiovascular si cerebrovascular si spitale clinice de urgentă - o linie de gardă la 60 de paturi;

c) spitale clinice judetene de urgentă, spitale judetene de urgentă, spitale clinice judetene si spitale de urgentă - o linie de gardă la 70 de paturi;

d) spitale clinice, spitale judetene si spitale de pediatrie si obstetrică-ginecologie - o linie de gardă la 80 de paturi;

e) institute si centre medicale clinice, spitale municipale si orăsenesti - o linie de gardă la 90 de paturi;

f) institute si centre medicale clinice de specialitate, spitale clinice de specialitate, spitale de specialitate - o linie de gardă la 150 de paturi;

g) spitale comunale, centre medicale altele decât cele clinice, sanatorii - o linie de gardă pe unitate, indiferent de numărul de paturi.

Art. 24. - (1) Pentru spitalele nominalizate la art. 23 lit. a), b), c) si d), cu exceptia spitalelor de pediatrie si de obstetrică-ginecologie, si lit. e), cu exceptia spitalelor municipale si spitalelor orăsenesti, se organizează linii de gardă în următoarele specialităti paraclinice;

a) radiologie-imagistică medicală, computer tomograf;

b) medicină de laborator.

(2) Pentru spitalele universitare, clinice si judetene se poate organiza o linie de gardă în specialitatea stomatologie generală.

(3) Liniile de gardă organizate în specialitătile paraclinice si în specialitatea stomatologie generală nu se includ în numărul liniilor de gardă determinate în functie de numărul de paturi.

(4) În functie de necesitate si de posibilităti, prevederile alin. (1) se pot aplica, cu aprobarea Ministerului Sănătătii, si la alte tipuri de spitale.

Art. 25. - (1) Garda se instituie în unitătile cu paturi pentru continuitatea asistentei medicale între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul diminetii si ora de începere a programului de dimineată din ziua următoare. În zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se lucrează, garda începe de dimineată si durează 24 de ore.

(2) Linia de gardă în specialitătile paraclinice se organizează între ora de terminare a programului medicilor încadrati în aceste locuri de muncă si ora de începere a programului din ziua următoare.

Art. 26. - (1) Pentru spitalele care au aprobate structuri de primire urgente - unităti de primire urgente sau compartimente de primire urgente - se pot organiza linii de gardă pentru medicina de urgentă între ora de terminare a programului medicilor încadrati în aceste locuri de muncă si ora de începere a programului din ziua următoare.

(2) Aceste linii de gardă nu se includ în numărul liniilor de gardă determinat în functie de numărul de paturi.

Art. 27. - (1) Continuitatea asistentei medicale pentru serviciile medicale de urgentă si transport sanitar se asigură prin linia de gardă organizată la nivelul serviciilor de ambulantă în specialitatea medicină de urgentă.

(2) Linia de gardă se organizează între ora de terminare a programului medicilor încadrati în această unitate sanitară si ora de începere a programului din ziua următoare.

(3) Liniile de gardă pentru serviciile de ambulantă se aprobă de Ministerul Sănătătii, la propunerea directiei de sănătate publică.

Art. 28. - (1) Pentru supravegherea si controlul stării de sănătate al populatiei la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, în domeniul medicinei preventive si al inspectiei sanitare de stat, se organizează o linie de gardă la nivelul directiei de sănătate publică, având următoarea durată:

- 6 ore pe zi în continuarea programului normal de lucru, în zilele lucrătoare;

- 12 ore pe zi între orele 8,00 - 20,00, în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale.

(2) În linia de gardă organizată la nivelul directiei de sănătate publică vor fi inclusi medicii de specialitate din structura serviciului de supraveghere a stării de sănătate, inspectie sanitară de stat si laboratoare.

(3) În situatii epidemiologice deosebite medicul de gardă din cadrul directiei de sănătate publică poate chema în unitate medici de specialitate prin chemări de la domiciliu.

Art. 29. - (1) Asigurarea asistentei medicale de specialitate în afara programului normal de lucru în specialitatea anatomie patologică se asigură prin chemarea medicilor de la domiciliu.

(2) Asigurarea continuitătii asistentei medicale de specialitate în afara programului normal de lucru în specialitatea medicină legală se asigură conform legislatiei specifice.

Art. 30. - (1) Se poate organiza linie de gardă într-o specialitate clinică, dacă în sectiile sau compartimentele cu paturi, precum si în ambulatoriul de specialitate al spitalului sunt încadrati cel putin 4 medici în specialitatea respectivă.

(2) Această prevedere nu se aplică liniilor de gardă organizate în specialitatea ATI.

Art. 31. - (1) În echipa de gardă a unei unităti sanitare cu paturi, în liniile de gardă organizate pe specialităti, în afară de medicii încadrati în unitatea respectivă, pot fi inclusi si medici din afara unitătii care sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătătii în specialitatea stabilită pentru linia de gardă si care îsi desfăsoară activitatea în unităti sanitare în care nu sunt organizate linii de gardă în acea specialitate.

(2) Includerea acestor medici în echipa de gardă a unitătii se face cu avizul sefului de sectie si cu aprobarea conducătorului unitătii sanitare în care este organizată garda si cu acordul unitătii sanitare unde are norma de bază.

(3) Pot fi inclusi în linia de gardă si medici care nu desfăsoară activitate în baza unui contract de muncă, dar care sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătătii în specialitatea în care este organizată linia de gardă, cu avizul sefului de sectie si cu aprobarea conducătorului unitătii sanitare.

Art. 32. - Medicii din afara unitătii care sunt inclusi în linia de gardă vor putea desfăsura această activitate în afara programului de la norma de bază.

Art. 33. - (1) Medicii rezidenti în perioada de pregătire în specialitate vor fi inclusi obligatoriu în linia de gardă, în unitatea sanitară în care efectuează stagiul de pregătire, dublând medicul de gardă si efectuând garda în cadrul numărului de ore de gardă obligatoriu, respectiv 20 de ore.

(2) Medicii rezidenti, începând cu anul III de rezidentiat, pot fi inclusi în linia de gardă, pe specialităti, la aprecierea si pe răspunderea medicului sef de sectie, numai în situatia în care în spital sunt organizate două linii de gardă în aceeasi specialitate, efectuând atât obligatia de 20 de ore de gardă, cât si gărzi în afara programului normal de lucru.

(3) Medicii rezidenti, începând cu anul III de rezidentiat, vor putea fi inclusi în linia de gardă numai în specialitatea în care sunt confirmati ca medici rezidenti.

Art. 34. - În linia de gardă organizată în specialitatea medicină de laborator pot fi inclusi si biologii, chimistii si biochimistii cu norma de bază în laboratorul de analize medicale.

Art. 35. - În unitătile sanitare cu paturi în care se organizează linie de gardă pentru specialitătile paraclinice - radiologie-imagistică medicală si medicină de laborator - personalul sanitar mediu încadrat în laboratoarele paraclinice va desfăsura activitate în 3 ture.

Art. 36. - Pentru spitalele în care continuitatea asistentei medicale se asigură printr-o singură linie de gardă, în garda respectivă vor fi inclusi toti medicii de specialitate din unitate, cu exceptia medicilor confirmati în specialităti paraclinice, stomatologie si a medicilor de medicină generală.

Art. 37. - (1) Medicii încadrati în sectiile si compartimentele cu paturi pentru care se organizează contravizită, care nu sunt inclusi în echipa de gardă a unitătii, vor presta activitate de minimum 6 ore în cursul diminetii în zilele lucrătoare si 20 de ore de contravizită lunar, după-amiaza în zilele lucrătoare si dimineata în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale si celelalte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează.

(2) Medicii încadrati în sectiile si compartimentele cu paturi pentru care nu se organizează contravizită, care nu sunt inclusi în echipa de gardă a unitătii, vor presta activitate de 7 ore în medie pe zi în cursul diminetii.

Art. 38. - (1) Asigurarea rezolvării unor situatii deosebite, care reclamă maximă urgentă în asistenta medicală din unitătile sanitare cu paturi, se poate face si prin chemarea medicilor de la domiciliu, atât din unitatea sanitară unde sunt încadrati, cât si din alte unităti sanitare, în următoarele cazuri:

- în unităti sanitare cu paturi în care nu se organizează gardă;

- în unităti sanitare cu paturi în care este organizată gardă;

- în unităti sanitare cu paturi, în cazuri grave care necesită consult medical, în cazuri de accidente colective etc., situatii care necesită prezenta mai multor medici de specialitate decât cei existenti în echipa de gardă a unitătii sanitare.

(2) Asigurarea rezolvării unor situatii deosebite care reclamă maximă urgentă în asistenta medicală din unitătile sanitare cu paturi se poate face prin chemarea de la domiciliu si a biologilor, chimistilor si biochimistilor.

Art. 39. - (1) Medicul director general si medicul director general adjunct medical au program de 7 ore zilnic, fără a fi inclusi în graficul de gardă.

(2) În situatia în care medicii care ocupă functia de director general si director general adjunct medical doresc să efectueze gărzi, vor efectua gărzile în afara programului normal de lucru, fără a avea obligatia de gardă.

Art. 40. - (1) Medicii care se află în una dintre situatiile nominalizate mai jos, pe timpul cât durează aceste situatii, sunt scutiti de a fi inclusi în graficul de gărzi:

- pensionarii de invaliditate gradul III;

- femeile gravide începând cu luna a 6-a cele care alăptează;

- medicii care au program redus cu o pătrime din durata normală a timpului de lucru, pe bază de certificat medical.

(2) Medicii aflati în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) nu vor putea efectua nici gărzi în afara programului normal de lucru.

Art. 41. - Efectuarea a două gărzi consecutive de către acelasi medic este interzisă.

Art. 42. - (1) Orele de gardă nu sunt considerate ore suplimentare si nici cumul de functii.

(2) Orele de gardă nu constituie vechime în muncă si în specialitate.

(3) Orele de gardă efectuate în afara programului normal de lucru si salarizate conform prevederilor prezentului regulament se includ în veniturile salariale brute lunare în functie de care se determină numărul de puncte realizat în fiecare lună, pe baza cărora se determină cuantumul pensiei.

Art. 43. - Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de gardă.

Art. 44. - (1) Programul gărzilor la nivelul fiecărei unităti sanitare se întocmeste lunar de conducerea sectiilor, laboratoarelor si a compartimentelor respective si se aprobă de conducerea unitătii sanitare.

(2) Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situatii cu totul deosebite, cu avizul medicului sef de sectie sau de laborator si cu aprobarea conducerii unitătii sanitare.

Art. 45. - Orele de gardă prestate conform prezentului regulament, precum si chemările de la domiciliu se consemnează în mod obligatoriu într-o condică de prezentă pentru activitatea de gardă.

Art. 46. - (1) Plata orelor de gardă se face în functie de tariful orar determinat în baza salariului de bază individual, corespunzător gradului profesional în care personalul este confirmat prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Pentru medicii care beneficiază de salarii de merit tariful orar se va determina luându-se în calcul si salariul de merit, întrucât face parte din salariul de bază.

(3) Pentru medicii care ocupă o functie de conducere si beneficiază de indemnizatie de conducere, la determinarea tarifului orar pentru gărzile efectuate în afara programului normal de lucru, indemnizatia de conducere nu se ia în calcul.

Art. 47. - Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 561/2000, gărzile efectuate pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al functiei de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unitătii.

Art. 48. - (1) Chemările de la domiciliu se consemnează în condica de prezentă pentru activitatea de gardă, se consideră ore de gardă si se salarizează în functie de tariful orar determinat pe baza salariului de bază individual.

(2) Se consideră ore de gardă numai orele efectiv prestate în unitatea sanitară în care s-a efectuat chemarea de la domiciliu.

Art. 49. - (1) Cadrele didactice care desfăsoară activitate prin integrare clinică în unitătile sanitare vor fi incluse în graficul de gardă.

(2) Tariful orar pentru cadrele didactice integrate clinic se determină pe baza salariului de bază individual corespunzător gradului profesional în care sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătătii, aferent unui post cu normă întreagă.

(3) Cadrele didactice care ocupă functia de profesor sau de conferentiar nu au obligatia de a efectua gărzi. În această situatie cadrele didactice vor presta activitate de 7 ore zilnic în cursul diminetii.

(4) Cadrele didactice nominalizate la alin. (3), în situatia în care doresc să efectueze gărzi, vor efectua si obligatia de 20 de ore de gardă lunar, iar orele de gardă efectuate în plus se salarizează conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 50. - Pentru medicii din afara unitătii, care efectuează gărzi, salariul de bază individual pe baza căruia se determină tariful orar se stabileste potrivit fisei de evaluare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 51. - În cazuri deosebite programul de muncă si organizarea gărzilor în alte conditii decât cele prevăzute în prezentul regulament se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 52. - Specialitătile medicale si specialitătile înrudite în care se pot efectua gărzi în functie de competenta profesională se stabilesc conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 53. - În cazul în care din împărtirea numărului de paturi la criteriul de calcul stabilit la art. 23 rezultă fractiuni de cel putin 0,5, acestea se întregesc.

Art. 54. - (1) În unitătile sanitare cu paturi pentru care este organizată o singură linie de gardă pe unitate, în această linie de gardă pot fi inclusi si medicii de medicină generală, în situatia în care numărul medicilor încadrati în unitatea sanitară, inclusiv în ambulatoriul de specialitate al spitalului, în specialitătile medicale si chirurgicale, este mai mic de 4.

(2) În linia de gardă organizată la nivelul sanatoriilor pot fi inclusi si medicii de medicină generală în situatia în care numărul medicilor de specialitate încadrati în această unitate sanitară este mai mic de 4.

(3) În linia de gardă unică pe unitate nu pot fi inclusi medicii de medicină generală sau medicii de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinete medicale organizate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată.

Art. 55. - (1) Medicii de medicină generală/medicină de familie pot fi inclusi în linia de gardă organizată la nivelul structurilor de primire urgente - UPU sau CPU -, precum si la serviciile de ambulantă.

(2) În linia de gardă organizată la nivelul structurilor de primire urgente - UPU si CPU - se includ si medicii în specialitatea ATI.

(3) În linia de gardă organizată la nivelul serviciilor de ambulantă în specialitatea medicină de urgentă pot fi inclusi medicii de specialitate confirmati prin ordin al ministrului sănătătii în specialităti clinice.

Art. 56. - (1) Pentru spitalele municipale, în liniile de gardă organizate în specialităti medicale si specialităti chirurgicale pot fi inclusi medicii de specialitate confirmati în specialitătile medicale aferente celor două grupe de specialităti clinice.

(2) Pentru spitalele orăsenesti cu un număr redus de paturi se poate organiza câte o linie de gardă pentru specialitătile medicale si specialitătile chirurgicale, în aceste linii de gardă urmând a fi inclusi medicii de specialitate corespunzător celor două grupe de specialităti clinice.

Art. 57. - Personalul încadrat la directia de sănătate publică în functii publice generale si în functii publice specifice de executie si de conducere au program de 8 ore zilnic.

Art. 58. - (1) Pentru prestarea activitătii în unitătile publice din sectorul sanitar, întreg personalul, inclusiv cel încadrat în functii de conducere, este obligat să semneze condica de prezentă.

(2) Pentru personalul medical care prestează contravizite si gărzi, în condica de prezentă se vor consemna în mod distinct orele efectuate în aceste activităti.

Art. 59. - În unitătile cu 2 sau mai multi medici de gardă conducerea unitătii va stabili, prin graficul de gardă, un medic coordonator al echipei de gardă.

Art. 60. - Stabilirea numărului liniilor de gardă la nivelul fiecărei unităti publice din sectorul sanitar se face cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli alocat.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

FISA DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale pentru personalul din afara unitătii inclus în echipa de gardă

 

Numele si prenumele .................................................

Functia si gradul profesional ......................................

Rezultatul evaluării ......................................................

 

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Pondere  (%)

Punctajul acordat pentru

fiecare criteriu de evaluare

Valoarea ponderată

a criteriului de evaluare

0

1

2

3

4 = (2x3)/100

1.

Vechimea în functia medicală

20

 

 

2.

Vechimea în gradul profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătătii

20

 

 

3.

Cursuri de perfectionare-specializare în specialitatea în care efectuează garda

30

 

 

4.

Aprecierea profesională de către seful de sectie unde urmează să fie cuprins în linia de gardă, ca urmare a unui interviu

30

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL:

 

 

 

Resurse umane, normare, organizare, salarizare,

Luat la cunostintă,

Aprobat

Director unitate sanitară,

 

Pentru criteriul de la punctul 1 - vechimea în functia medicală, se acordă următorul punctaj:

- 0-3 ani - 1 punct

- 3,1-5 ani - 2 puncte

- 5,1-10 ani - 3 puncte

- 10,1-15 ani - 4 puncte

- peste 15 ani - 5 puncte

Pentru criteriul de la punctul 2 - vechimea în gradul profesional - medic specialist sau medic primar - în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătătii, se acordă următorul punctaj:

- 0-1 an - 1 punct

- 1,1-2 ani - 2 puncte

- 2,1-5 ani - 3 puncte

- 5,1-7 ani - 4 puncte

- peste 7 ani - 5 puncte

În functie de performanta profesională individuală stabilită pe baza fisei de evaluare se determină salariul de bază individual, prin aplicarea următoarelor procente asupra salariului de bază minim prevăzut pentru functia si gradul profesional în care medicul este confirmat prin ordin al ministrului sănătătii.

 

Performanta profesională individuală

%

3-3,4

20

3,5-3,9

40

4-4,4

60

4,5-4,9

80

5

100

                                                         

În situatia în care performanta profesională individuală este mai mică de 3, tariful orar se calculează la salariul de bază minim al functiei si gradului profesional în care medicul este confirmat prin ordin al ministrului sănătătii.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

SPECIALITĂTI MEDICALE SI SPECIALITĂTI ÎNRUDITE

în care se pot efectua gărzi în functie de competenta profesională

 

1. Efectuarea gărzilor în aceeasi specialitate sau în specialităti înrudite, în ambele sensuri, în functie de competenta profesională:

- medicină internă: - cardiologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, geriatrie si gerontologie, medicina munci, medicină sportivă, nefrologie, oncologie medicală, pneumologie, endocrinologie, dermatovenerologie, hematologie;

- chirurgie generală: - urologie, chirurgie toracică, chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;

- neurologie, neurologie pediatrică: - psihiatrie, psihiatrie pediatrică;

- pediatrie (numai dacă specialitătile - neonatologie, cardiologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutritie si boli înrudite se practică în unitătile de metabolice; boli infectioase; pediatrie):

- chirurgie pediatrică: - ortopedie pediatrică;

- reumatologie: - recuperare, medicină fizică si balneologie;

- chirurgie cardiacă si a vaselor mari: - chirurgie vasculară;

- ORL: - chirurgie maxilo-facială.

2. Efectuarea gărzilor în specialităti înrudite, într-un singur sens, în functie de competenta profesională:

- chirurgie generală: - ortopedie si traumatologie;

- ATI: - medicină de urgentă.

3. În următoarele specialităti garda se poate efectua numai în aceeasi specialitate:

- neurochirurgie;

- oftalmologie;

- obstetrică-ginecologie;

- medicină de urgentă.

4. În următoarele specialităti paraclinice garda se poate efectua numai în aceeasi specialitate:

- radiologie-imagistică medicală;

- anatomie patologică;

- medicină de laborator;

- medicină legală.