MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 664         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

348. - Lege privind denominarea monedei nationale

 

597. - Decret pentru promulgarea Legii privind denominarea monedei nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.016. - Hotărâre privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

 

1.071. - Hotărâre privind trecerea unor imobile situate în judetul Vaslui din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiilor Vaslui si Bârlad si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

1.074. - Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Stăuceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Stăuceni, judetul Botosani

 

1.080. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E IV-1 Suceava, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regal Petroleum plc

 

1.081. - Hotărâre privind aprobarea pretului de referintă pentru grâu în anul de piată 2004-2005

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

230. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GERMISARA GEOAGIU

 

231. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit JIUL PETROSANI

 

232. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CĂZĂNESTI

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind denominarea monedei nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) La data de 1 iulie 2005, moneda natională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflati în circulatie la această dată, vor fi preschimbati pentru 1 leu nou.

(2) Denominarea reprezintă actiunea de reducere a valorii nominale a însemnelor monetare.

(3) Leul nou va fi unitatea monetară natională a României, denumită în continuare leu, si se va diviza în 100 de bani.

Art. 2. - (1) În conformitate cu prevederile art. 1, Banca Natională a României va pune în circulatie noile bancnote si monede începând cu data de 1 iulie 2005.

(2) Actualele bancnote si monede, respectiv leii vechi, vor avea putere circulatorie până la data de 31 decembrie 2006 si vor fi acceptate la plată la valoarea calculată potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1).

(3) După această dată, Banca Natională a României va preschimba bancnotele si monedele vechi cu cele noi, în conditiile stabilite prin reglementări proprii.

(4) Preschimbarea se va putea face pe o perioadă de maximum 3 ani, respectiv până la data de 31 decembrie 2009, la sucursalele Băncii Nationale a României care desfăsoară activităti de casierie si la unitătile institutiilor de credit autorizate să efectueze această operatiune prin ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României.

Art. 3. - În perioada de la introducerea noii emisiuni monetare până la data de 31 decembrie 2006, bancnotele si monedele aflate în circulatie înaintea datei de 1 iulie 2005, denumite în continuare monedă veche, vor fi înlocuite treptat cu bancnotele si monedele din noua emisiune monetară a Băncii Nationale a României, denumite în continuare monedă nouă.

Art. 4. - (1) Preturile si tarifele bunurilor si serviciilor vor fi afisate atât în monedă veche, cât si în monedă nouă, începând cu data de 1 martie 2005 si până la data de 30 iunie 2006.

(2) Sumele prevăzute în contractele furnizorilor de utilităti, aflate în derulare la data de 1 martie 2005, precum si facturile privind plata utilitătilor vor fi notificate părtilor atât în monedă veche, cât si în monedă nouă.

Art. 5. - (1) Bunurile, drepturile si obligatiile evaluabile în bani, născute anterior datei de 1 iulie 2005, vor fi convertite conform raportului prevăzut la art. 1, în toate cazurile în care acestea fac obiectul unei operatiuni de evaluare, de plată sau de constituire a oricărui alt raport juridic.

(2) Conversia în noua unitate monetară, prevăzută la alin. (1), va avea loc conform situatiei existente la data de 30 iunie 2005.

(3) Denominarea se realizează în baza prezentei legi, fără a fi necesară o declaratie în acest sens din partea persoanelor autorizate.

(4) La data de 1 iulie 2005, Oficiul National al Registrului Comertului va înregistra, din oficiu, denominarea valorii capitalului social si a valorii actiunilor/părtilor sociale ale persoanelor juridice înregistrate si va publica pe site-ul propriu lista acestora si noile valori rezultate, alături de valoarea veche. În acest caz, publicarea în Monitorul Oficial al României a modificării valorii capitalului social si a valorii actiunilor/părtilor sociale nu este necesară.

(5) Toate sumele în monedă veche prevăzute în actele normative emise anterior datei de 1 iulie 2005 se înlocuiesc cu sumele în monedă nouă, prin împărtirea la 10.000.

Art. 6. - (1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vor întocmi situatiile financiare atât în monedă veche, cât si în monedă nouă, până la data de 31 decembrie 2005.

(2) Situatiile financiare anuale pentru 2005 se întocmesc în monedă nouă, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 7. - (1) Încălcarea prevederilor art. 4 constituie contraventie.

(2) Fapta contraventională prevăzută la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, exprimati în monedă veche, si se aplică persoanelor vinovate.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unitătilor subordonate, al Autoritătii Nationale de Control si Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de către personalul împuternicit al primăriilor.

(4) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 iulie 2004.

Nr. 348.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind denominarea monedei nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 597.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si având în vedere art. 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. - Schimbul de informatii prevăzut la art. 1 se realizează pentru:

a) temele de standarde din programele nationale de standardizare întocmite de către organismele de standardizare nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, prevăzute în anexa nr. 1, si de către Asociatia de Standardizare din România (ASRO), în vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu exceptia situatiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalentă a unui standard international ori european;

b) proiectele de reglementări tehnice, cu exceptia situatiei în care acestea transpun integral textul unui standard international sau european.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) serviciilor de difuzare a programelor de radio;

b) serviciilor de difuzare a programelor de televiziune, definite conform art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intră sub incidenta legislatiei din domeniul serviciilor de telecomunicatii, definite conform prevederilor legislatiei armonizate în vigoare;

d) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intră sub incidenta legislatiei armonizate din domeniul serviciilor financiare; lista nonexhaustivă a serviciilor financiare este prevăzută în anexa nr. 2;

e) măsurilor considerate necesare pentru a proteja persoanele si, în special, muncitorii care utilizează produse în procesul muncii, cu conditia ca aceste măsuri să nu afecteze produsele respective;

f) regulilor stabilite de către sau pentru piete reglementate în sensul prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si regulilor stabilite de către sau pentru alte piete ori organisme care desfăsoară activităti de compensare sau de decontare pentru acele piete, pentru care există doar obligatia comunicării la Comisie a textului definitiv.

Art. 4. - (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

1. produs - orice produs fabricat industrial si orice produs agricol, inclusiv produsele din peste;

2. serviciu - serviciu al societătii informationale, respectiv serviciul furnizat în mod normal contra cost, la distantă, prin mijloace electronice si la solicitarea individuală a destinatarului serviciului. În sensul acestei definitii, prin următorii termeni se întelege:

a) serviciu furnizat la distantă - serviciu furnizat fără ca părtile să fie simultan prezente;

b) serviciu furnizat prin mijloace electronice – serviciu transmis initial si primit la destinatie prin intermediul echipamentului electronic pentru procesarea, inclusiv arhivarea digitală si depozitarea datelor, si care este integral transmis, transferat si receptionat prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

c) serviciu furnizat la solicitarea individuală a destinatarului serviciului - serviciu furnizat prin transmiterea datelor ca urmare a unei cereri individuale.

Lista serviciilor, altele decât cele definite mai sus, este prevăzută în anexa nr. 3;

3. specificatie tehnică - cerintă continută într-un document, care stabileste caracteristicile unui produs, cum ar fi nivel de calitate, performantă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinte care se aplică produsului cu privire la numele sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, testare si metode de testare, ambalare, marcare sau etichetare si proceduri pentru evaluarea conformitătii; termenul se referă inclusiv la metode de fabricatie si procese utilizate pentru produse agricole, pentru produse destinate consumului uman si animal, pentru produse medicale definite conform legislatiei în vigoare, precum si la metode de fabricatie si procese utilizate la alte produse, atunci când acestea au efect asupra caracteristicilor lor;

4. altă cerintă - o cerintă, alta decât o specificatie tehnică, impusă unui produs în scopul protejării în special a consumatorilor sau mediului si care afectează ciclul de viată al produsului după introducerea acestuia pe piată, cum ar fi cerinta de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare a produsului, atunci când aceste conditii pot influenta semnificativ compozitia sau natura produsului ori comercializarea sa;

5. regula referitoare la servicii - cerintă de natură generală referitoare la initierea si desfăsurarea activitătilor de furnizare a serviciilor definite la pct. 2, în special prevederile referitoare la furnizorul de servicii, la servicii si destinatarul serviciilor, exclusiv regulile care nu vizează în mod specific serviciile definite la pct. 2.

În sensul acestei definitii, se consideră că o regulă vizează în mod specific serviciile societătii informationale dacă, având în vedere expunerea de motive si partea sa operativă, scopul si obiectul specifice ale tuturor sau ale unei părti a prevederilor sale sunt de a reglementa astfel de servicii într-o manieră explicită si directionată. O regulă nu se consideră că vizează în mod specific serviciile societătii informationale dacă afectează asemenea servicii numai într-o manieră implicită sau în mod accidental;

6. reglementare tehnică - specificatie tehnică sau altă cerintă ori regulă referitoare la servicii, inclusiv dispozitii administrative relevante a căror respectare este obligatorie pentru comercializarea, furnizarea unui serviciu, stabilirea unui operator pentru un serviciu sau utilizarea în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o importantă parte a acestui stat, precum si prevederile legale si administrative care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau utilizarea unui serviciu ori înfiintarea ca furnizor de servicii, cu exceptia celor prevăzute la art. 8. Constituie, de asemenea, reglementări tehnice următoarele:

a) prevederile legale si administrative care se referă fie la specificatii tehnice sau la alte cerinte ori reguli privitoare la servicii, fie la coduri profesionale ori de practică, dacă acestea se referă la specificatii tehnice sau la alte cerinte ori reguli privitoare la servicii, si a căror respectare conferă prezumtia de conformitate cu obligatiile impuse de prevederile legale si administrative;

b) acordurile voluntare în care o autoritate publică este parte contractantă si care vizează, în interes general, respectarea specificatiilor tehnice sau a altor cerinte ori reguli referitoare la servicii, cu exceptia caietelor de sarcini pentru achizitii publice;

c) specificatiile tehnice sau alte cerinte ori reguli referitoare la servicii care sunt legate de măsuri fiscale sau financiare ce afectează utilizarea produselor sau serviciilor prin încurajarea respectării unor asemenea specificatii tehnice sau altor cerinte ori reguli referitoare la servicii; sunt excluse specificatiile tehnice sau alte cerinte ori reguli referitoare la servicii în legătură cu regimurile nationale de securitate socială;

7. proiect de reglementare tehnică - textul unei specificatii tehnice sau al altei cerinte ori al unei reguli referitoare la servicii, inclusiv al unei dispozitii administrative, formulat în scopul adoptării sale ca reglementare tehnică, textul fiind într-un stadiu de pregătire în care pot fi încă făcute modificări substantiale;

8. organizatie europeană de standardizare – o organizatie de standardizare dintre cele prevăzute în anexa nr. 4;

9. piata internă europeană - spatiul economic al statelor membre ale Uniunii Europene unde mărfurile, serviciile, capitalul si forta de muncă pot circula liber.

(2) Reglementările tehnice se stabilesc de către autoritătile publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare desemnate de către statele membre ale Uniunii Europene, care sunt cuprinse în lista elaborată de către Comisie, în cadrul Comitetului permanent prevăzut la art. 13 alin. (1).

(3) În vederea actualizării de către Comisie a listei prevăzute la alin. (2), prin cuprinderea autoritătilor române, la data aderării României la Uniunea Europeană vor fi desemnate autoritătile cu functie de reglementare, altele decât cele ale administratiei publice centrale.

(4) Termenii standard, proiect de standard, standard international, standard european, standard national, program de standardizare si organism national de standardizare se definesc conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002.

Art. 5. - (1) Primirea, transmiterea si solicitarea informatiilor si documentelor ce fac obiectul schimbului de informatii în domeniul standardelor între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisie, conform prevederilor prezentei hotărâri, sunt în responsabilitatea Asociatiei de Standardizare din România (ASRO).

(2) Pentru îndeplinirea dispozitiilor prevăzute la alin. (1), ASRO organizează în cadrul său o structură specifică, denumită Centrul pentru schimb de informatii pentru standarde.

(3) Primirea, transmiterea si solicitarea informatiilor si documentelor ce fac obiectul schimbului de informatii în domeniul reglementărilor tehnice între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisie sunt în responsabilitatea Ministerului Economiei si Comertului.

(4) Pentru îndeplinirea dispozitiilor prevăzute la alin. (3), Ministerul Economiei si Comertului organizează în cadrul său, în limita numărului de posturi aprobate, Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice.

Art. 6. - (1) Centrul pentru schimb de informatii pentru standarde are următoarele atributii principale:

a) transmite Comisiei, organismelor si organizatiilor de standardizare prevăzute în anexele nr. 1 si 4 informatii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului national de standardizare, în vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu exceptia situatiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalentă a unui standard international ori european;

b) primeste de la organismele de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 informatii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului national de standardizare, în vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu exceptia situatiei în care standardul reprezintă o transpunere identică ori echivalentă a unui standard international sau european;

c) transmite informatiile prevăzute la lit. b) persoanelor desemnate potrivit art. 9 alin. (1) lit. b);

d) transmite, la solicitare, Comisiei întregul program national de standardizare sau numai anumite părti ale acestuia;

e) solicită Comisiei transmiterea în întregime sau în parte a programelor nationale de standardizare din tări membre ale Uniunii Europene, în situatia în care este necesară o evaluare a acestora ori o comparare cu programul ASRO;

f) transmite Comisiei, organismelor si organizatiilor de standardizare prevăzute în anexele nr. 1 si 4, la solicitarea acestora, proiectele standardelor si informează Comisia si organismele de standardizare respective cu privire la actiunile întreprinse în urma observatiilor primite la un proiect de standard;

g) solicită, dacă este cazul, organismelor de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 proiectele de standarde si transmite acestor organisme observatiile formulate în legătură cu aceste proiecte.

(2) Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice are următoarele atributii principale:

a) comunică imediat Comisiei, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, orice proiect de reglementare tehnică si motivele care au impus elaborarea sa, dacă acestea nu sunt suficient de clar specificate în proiect; exceptie face situatia în care proiectul de reglementare tehnică transpune integral textul unui standard international sau european, caz în care este suficient a se comunica informatia referitoare la standardul în cauză. În situatia în care proiectul are ca obiect limitarea comercializării sau utilizării unei substante chimice, a unui proces sau produs care poate aduce prejudicii legate de sănătatea publică, de protectia consumatorilor sau a mediului, transmite, de asemenea, un rezumat sau referinte la datele relevante referitoare la substanta, procesul ori produsul în cauză, inclusiv substituentii disponibili, atunci când asemenea informatii există, si comunică efectele anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică, la protectia consumatorilor si a mediului, împreună cu o analiză a evaluării riscului, realizată conform principiilor generale de evaluare a riscului referitor la substante chimice existente sau, după caz, substante noi, prevăzute în legislatia armonizată în vigoare;

b) transmite, o dată cu comunicarea prevăzută la lit. a), textul prevederilor legale si al dispozitiilor de reglementare de referintă, la care se raportează în principal si direct proiectul, în situatia în care pentru evaluarea implicatiilor proiectului de reglementare tehnică este necesară cunoasterea acestora si dacă acest text nu a fost transmis anterior;

c) retransmite proiectul de reglementare tehnică prevăzut la lit. a) în aceleasi conditii, dacă acesta a suferit modificări care conduc la: schimbarea semnificativă a obiectului proiectului, scurtarea programului de implementare prevăzut initial, adăugarea de specificatii sau cerinte noi ori transformarea acestora în specificatii sau cerinte mai restrictive;

d) primeste observatiile formulate de către Comisie si statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice înaintate pentru analiză, conform prevederilor lit. a)-c), si transmite observatiile respective persoanelor de contact desemnate de către autoritatea responsabilă pentru elaborarea si promovarea proiectului de reglementare tehnică, pentru ca elaboratorul să tină cont, în măsura posibilitătilor, de acestea la definitivarea reglementării tehnice;

e) comunică fără întârziere Comisiei textul definitiv al reglementării tehnice;

f) transmite Comisiei, în legătură cu proiectele de reguli referitoare la servicii, informatii cu privire la actiunile propuse a se întreprinde ca urmare a primirii unor opinii detaliate formulate de către Comisie si statele membre ale Uniunii Europene si, dacă este cazul, informează Comisia cu privire la motivele pentru care o opinie detaliată nu poate fi luată în considerare;

g) transmite organelor administratiei publice centrale, precum si autoritătilor cu functie de reglementare din domeniu opiniile detaliate formulate de către Comisie si statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice elaborate de România;

h) informează Comisia cu privire la motivele ce determină situatiile de urgentă, prevăzute de prezenta hotărâre, care impun adoptarea imediată si aplicarea de urgentă a unor reglementări tehnice sau reguli referitoare la servicii si pentru care nu se pot respecta termenele stabilite prin prezenta hotărâre;

i) primeste de la statele membre ale Uniunii Europene informatii de tipul celor prevăzute la lit. a)-c);

j) solicită organelor administratiei publice sau, după caz, autoritătilor cu functie de reglementare din domeniu, prin reprezentantii lor desemnati conform prevederilor prezentei hotărâri, să formuleze observatii si opinii detaliate în legătură cu proiectele prevăzute la lit. i) si transmite observatiile si opiniile detaliate formulate în legătură cu acestea Comisiei si statului membru al Uniunii Europene elaborator al proiectului.

(3) Informarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează conform regulilor pentru prezentarea unitară a informatiei, a planului si criteriilor pentru prezentarea acesteia si trebuie să precizeze dacă tema standardului în cauză:

a) transpune un standard international fără a fi echivalent cu acesta;

b) este un standard national nou;

c) modifică un standard national.

(4) Observatiile sau punctele de vedere în legătură cu specificatiile tehnice sau cu alte cerinte ori cu regulile referitoare la servicii, asa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c), vor avea în vedere numai aspectele care pot obstructiona comertul sau regulile referitoare la servicii, libera circulatie a serviciilor ori libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii; observatiile nu vor avea în vedere aspectele fiscale sau financiare ale măsurii.

(5) În situatia în care un proiect de reglementare tehnică este parte a unor măsuri ce trebuie communicate Comisiei în stadiu de proiect, conform prevederilor unor alte acte normative, comunicarea prevăzută la alin. (2) lit. a)-c) poate fi făcută în baza prevederilor acestora, cu mentionarea faptului că această comunicare constituie, de asemenea, o informare în întelesul prezentei hotărâri.

Pentru această categorie de proiecte de reglementări tehnice absenta unui răspuns, formulat de către Comisie ca urmare a transmiterii proiectului, nu afectează deciziile care ar putea fi luate în conformitate cu alte acte normative.

Art. 7. - (1) În scopul armonizării punctelor de vedere cu cele ale Comisiei si statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu un proiect de reglementare tehnică, organele administratiei publice si celelalte autorităti cu functie de reglementare trebuie:

a) să amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnică pentru o perioadă de 3 luni de la data la care acesta a fost primit de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c);

b) să amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnică, având forma unui acord, definit conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b), pentru o perioadă de 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), dacă Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată, în termen de 3 luni de la data aceleiasi comunicări, în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulatii a mărfurilor în cadrul pietei interne europene;

c) să amâne cu 6 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) adoptarea oricăror proiecte de reglementări tehnice, fără a se încălca prevederile lit. e)-g), cu exceptia proiectelor de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la data aceleiasi comunicări Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulatii a mărfurilor în cadrul pietei interne europene;

d) să amâne cu 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), fără încălcarea prevederilor lit. f) si g), adoptarea oricăror proiecte de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la data aceleiasi comunicări Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată în sensul că măsura avută în vedere poate crea un obstacol în calea liberei circulatii a serviciilor sau a stabilirii prestatorilor de servicii în cadrul pietei interne europene.

Opiniile detaliate formulate nu pot afecta în nici un fel măsurile din domeniul politicii culturale, în special din domeniul audiovizualului, adoptate în conformitate cu legislatia comunitară, având în vedere diversitatea lingvistică, caracteristicile specifice nationale si regionale, precum si patrimoniul cultural. Transmiterea informatiilor cu privire la actiunile propuse pentru luarea în considerare a opiniilor detaliate sau, după caz, motivatia pentru care o opinie detaliată nu este luată în considerare se comunică conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f);

e) să amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care acestea au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c). Exceptie fac proiectele de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la acea dată Comisia comunică intentia de a propune sau de a adopta o directivă, un regulament ori o decizie referitoare la subiectul respectiv;

f) să amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c), dacă în intervalul de 3 luni calculat de la această dată Comisia face cunoscut că respectivul proiect de reglementare tehnică face obiectul unei propuneri de directivă, regulament sau decizie, pentru elaborare si prezentare Consiliului;

g) să prelungească perioada prevăzută la lit. e) si f) la 18 luni, în situatia în care Consiliul adoptă o pozitie comună, alta decât una dintre cele prevăzute la alin. (2).

(2) Prevederile alin. (1) lit. e)-g) nu se aplică în următoarele situatii:

- Comisia informează că nu mai intentionează să propună sau să adopte un act comunitar obligatoriu;

- Comisia informează cu privire la decizia retragerii proiectului sau a propunerii sale;

- Comisia sau Consiliul a adoptat un act comunitar obligatoriu.

(3) Obligatiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazurile în care:

a) se impune pregătirea reglementărilor tehnice într-un interval de timp foarte scurt pentru adoptare si aplicare de urgentă, nefiind posibile consultări datorită unor situatii urgente, generate de circumstante grave si imprevizibile referitoare la protectia sănătătii publice sau a securitătii, protectia animalelor ori a plantelor, iar pentru regulile referitoare la servicii si la ordinea publică, în special la protectia minorilor;

b) trebuie să se adopte si să se aplice imediat reguli referitoare la servicii financiare, datorită unor situatii de urgentă, generate de circumstante grave referitoare la protectia securitătii si integritătii sistemului financiar, în special la protectia depunătorilor, investitorilor si a persoanelor asigurate.

(4) În situatiile prevăzute la alin. (3) Comisia este informată cu privire la motivele care au determinat măsurile luate, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. h).

Art. 8. - (1) Dispozitiile art. 6 alin. (2), (4) si (5), art. 7 si ale art. 13 alin. (2) nu se aplică prevederilor legale si administrative sau acordurilor voluntare în baza cărora România si, după caz, statele membre ale Uniunii Europene:

a) se supun prevederilor actelor comunitare obligatorii care au ca rezultat adoptarea de specificatii tehnice sau de reguli referitoare la servicii în Comunitatea Europeană;

b) îndeplinesc obligatiile ce decurg din acorduri internationale care au ca rezultat adoptarea de specificatii tehnice comune sau de reguli comune referitoare la servicii în Comunitatea Europeană;

c) fac uz de clauzele de salvgardare prevăzute de acte comunitare obligatorii;

d) aplică prevederile referitoare la schimbul de informatii din legislatia privind securitatea generală a produsului;

e) se limitează la a executa o sentintă a Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene;

f) se limitează la a modifica o reglementare tehnică, definită conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6, în baza unei solicitări formulate de către Comisie în scopul eliminării unui obstacol în calea comertului sau, în cazul regulilor referitoare la servicii, în calea liberei circulatii a serviciilor ori a libertătii de stabilire a prestatorilor de servicii.

(2) Dispozitiile art. 7 nu se aplică prevederilor legislative si administrative care privesc interzicerea fabricatiei, atât timp cât ele nu obstructionează libera circulatie a produselor, precum si specificatiilor tehnice sau altor cerinte ori reguli referitoare la servicii, definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c).

(3) Prevederile art. 7 alin. (1) lit. e)-g) si alin. (2) nu se aplică acordurilor definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b).

Art. 9. - (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin în calitate de organism national de standardizare, ASRO are următoarele obligatii:

a) să ia măsuri de organizare a activitătii structurilor sale cu responsabilităti în domeniul standardizării, pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea si prelucrarea informatiilor si documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) de la si către Centrul pentru schimb de informatii pentru standarde;

b) să desemneze si să comunice Centrului pentru schimb de informatii pentru standarde persoanele responsabile pentru fiecare dintre activitătile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (1);

c) să publice proiectele de standarde astfel încât părtile interesate, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri, să poată formula observatii în legătură cu acestea;

d) să îsi dea acordul ca organismele de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 să participe la activitătile din programul său de standardizare;

e) să îsi dea acordul ca o temă din programul său de standardizare să se discute la nivel european, conform regulilor stabilite de organizatiile europene de standardizare, si să nu ia nici o măsură care ar putea să prejudicieze o decizie în acest sens.

(2) Este interzis ca în perioada în care se elaborează un standard european ca urmare a solicitării Comisiei sau după aprobarea acestuia să fie luate măsuri care pot prejudicia armonizarea avută în vedere la nivel european si, în special, să se publice un standard nou sau revizuit care nu este complet armonizat cu standardul european aprobat în domeniul avut în vedere.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) activitătile desfăsurate de către ASRO la solicitarea unei autorităti publice, pentru elaborarea unei specificatii tehnice sau a unui standard pentru produse specifice, dacă aceste activităti se realizează în scopul adoptării unei reglementări tehnice referitoare la aceste produse. Informatiile cu privire la solicitările primite, proiectele de reglementări tehnice si motivele care le-au generat se transmit Comisiei, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a)-c).

Art. 10. - Organele administratiei publice centrale, precum si celelalte autorităti cu functie de reglementare au următoarele obligatii:

a) să se organizeze pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea si prelucrarea informatiilor si documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2) de la si către Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice;

b) să desemneze si să comunice Compartimentului pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice persoanele de contact responsabile pentru fiecare dintre activitătile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (2);

c) să ia în considerare, în cadrul procesului de definitivare a proiectelor de reglementări tehnice, observatiile primite de la Comisie si de la celelalte state membre ale Uniunii Europene;

d) să ia măsurile corespunzătoare pentru planificarea elaborării si adoptării reglementărilor tehnice conform prevederilor art. 7.

Art. 11. - Reglementările tehnice adoptate trebuie să mentioneze în preambul o referire la prezenta hotărâre.

Art. 12. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este, în sensul prezentei hotărâri, autoritatea responsabilă pentru elaborarea si promovarea reglementărilor tehnice în domeniul serviciilor societătii informationale.

Art. 13. - (1) Reprezentarea României la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, înfiintat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informatiilor în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale, este asigurată de către reprezentantii ASRO, ai Ministerului Economiei si Comertului si ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) Reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului, ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ai ASRO la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, precum si celelalte persoane fizice si/sau juridice care pot fi consultate în vederea obtinerii unei opinii specializate în legătură cu informatiile transmise în aplicarea prezentei hotărâri au obligatia asigurării confidentialitătii în legătură cu procedurile Comitetului permanent si cu informatiile în cauză. Informatiile care privesc reglementările tehnice sunt publice, cu exceptia cazului în care statul membru al Uniunii Europene care a furnizat informatiile solicită motivat si explicit păstrarea confidentialitătii acestora.

Art. 14. - Metodologia referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice si autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene.

Art. 15. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu exceptia prevederilor art. 5 alin. (2) si (4) care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - Pe data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003.

Art. 18. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L204 din 21 iulie 1998, privind procedura pentru schimb de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, amendată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L204 din 5 august 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.016.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

organismelor de standardizare ale statelor membre ale Uniunii Europene

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

serviciilor financiare

 

1. Servicii de investitii

2. Operatiuni de asigurare si reasigurare

3. Servicii bancare

4. Operatiuni referitoare la fondurile de pensii

5. Servicii referitoare la tranzactii la termen sau cu optiuni.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

serviciilor care nu sunt cuprinse în definitia prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 2 din hotărâre

 

1. Servicii care nu sunt furnizate “la distantă” Serviciile furnizate în prezenta fizică a prestatorului si a beneficiarului, chiar dacă acest lucru presupune utilizarea echipamentului electronic:

a) examinarea medicală sau tratamentul efectuat cu utilizarea echipamentului electronic, la cabinetul medicului, în cazul în care pacientul este prezent fizic;

b) consultarea unui catalog electronic într-un magazin, clientul fiind la fata locului;

c) rezervarea biletelor de avion la o agentie, prin intermediul retelei de computere, în prezenta fizică a clientului;

d) punerea la dispozitie de jocuri electronice într-un club specializat, în cazul în care clientul este prezent fizic.

2. Servicii care nu sunt furnizate prin “mijloace electronice”

2.1. Servicii cu continut material, chiar dacă sunt furnizate prin intermediul dispozitivelor electronice, cum sunt:

a) furnizarea prin masini automate de numerar, bancnote sau de bilete, bilete de transport;

b) accesul la retelele de sosele si parcări auto etc., chiar dacă la intrare/iesire există dispozitive electronice care controlează accesul si/sau asigură corectitudinea plătilor;

2.2. Servicii off-line: distribuire de CD-rom sau de  soft-uri pe dischete.

2.3. Servicii care nu sunt furnizate prin sisteme electronice de stocare si prelucrare a datelor;

a) servicii de telefonie vocală;

b) servicii de telefax/telex;

c) servicii prestate via telefonie vocală sau telefax;

d) consultarea unui medic prin telefon/telefax;

e) consultarea unui avocat prin telefon/telefax;

f) comercializare directă prin telefon/telefax.

3. Servicii care nu sunt furnizate “la solicitarea individuală a destinatarului serviciului”.

Servicii furnizate prin transmiterea de date fără solicitare individuală, în scopul receptiei simultane de către un număr nelimitat de destinatari individuali, transmisie punct multipunct:

a) servicii de difuzare a programelor de televiziune, inclusiv servicii de difuzare a programelor de televiziune locală, la cerere, conform legislatiei în vigoare;

b) servicii de difuzare a programelor de radio;

c) teletext (televizat).

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

organizatiilor europene de standardizare

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

1.

CEN Comitetul European de Standardizare

2.

CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică

3.

ETSI Institutul European de Standardizare în Telecomunicatii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile situate în judetul Vaslui din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiilor Vaslui si Bârlad si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Vaslui, judetul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiului Vaslui si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Bârlad, judetul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiului Bârlad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.071.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în judetul Vaslui, care trec din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiilor Vaslui si Bârlad

si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr.

crt.

Denumirea

imobilelor

Locul unde

sunt situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit imobilele

Codul de clasificare,

nr. M.F.P., valoarea de inventar

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

1.

Statie

de pompare

Rediu I + II

Municipiul Vaslui,

judetul Vaslui

Statul român,

în administrarea

Administratiei

Nationale

“Apele Române”

Municipiul Vaslui,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Vaslui

- cod 8.16.01

- parte din nr. M.F.P. 64009

- valoarea: 16.963.363.475 lei

Statie de Pompare Rediu I

Q instalat = 1,080 m3/s

Statie de Pompare Rediu II

Q instalat = 0,200 m3/s

2.

Statie

de pompare

Termica

Municipiul Bârlad,

judetul Vaslui

Statul român,

în administrarea

Administratiei

Nationale

“Apele Române”

Municipiul Bârlad,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Bârlad

- cod 8.16.01

- parte din nr. M.F.P. 64009

- valoarea: 16.774.861.366 lei

Q instalat = 0,75 m3/s

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Stăuceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Stăuceni, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren situat în comuna Stăuceni, judetul Botosani, în suprafată de 20,00 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Stăuceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Stăuceni, judetul Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.074.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Stăuceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Stăuceni, judetul Botosani

 

Locul unde

este situat terenul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Codul de clasificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Comuna Stăuceni,

judetul Botosani

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Botosani

Comuna Stăuceni,

în administrarea

Consiliului Local al Comunei Stăuceni,

judetul Botosani

Teren = 20,00 ha, din care:

- parcela A 284/2 = 19,91 ha

- parcela F 283/10 = 0,09 ha

Nr. M.F.P.: 111.883

Cod de clasificare: 8.29.10

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 1 Suceava, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regal Petroleum plc

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 1 Suceava, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Regal Petroleum plc, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.080.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pretului de referintă pentru grâu în anul de piată 2004-2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 alin. (2) lit. n) si al art. 2 lit. c) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din România, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă pretul de referintă la produsul grâu ca pret orientativ ce stă la baza negocierii pretului de vânzare-cumpărare care se practică pe piata grâului între producătorii agricoli si procesatori sau comercianti.

Art. 2. - În anul de piată 2004-2005 pretul de referintă pentru produsul grâu este de 5.500 lei/kg, în conditia franco depozit cumpărător, la care se adaugă T.V.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.081.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GERMISARA GEOAGIU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GERMISARA GEOAGIU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0297 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit GERMISARA GEOAGIU, cu sediul in Geoagiu, Str. Romanilor, Bl. 2, judetul Hunedoara, numar de ordine in Registrul Comertului J20/826/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Decebal Deva, Mureseana Ilia, Ponor Vata de Jos, Aurel Vlaicu Orastie, Germisara Geoagiu, Strei Simeria, Jiul Petrosani, Zimbrul Hateg, Furnica Zam, Phoenix Calan, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit GERMISARA GEOAGIU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Decebal Deva, Mureseana Ilia, Ponor Vata de Jos, Aurel Vlaicu Orastie, Germisara Geoagiu, Strei Simeria, Jiul Petrosani, Zimbrul Hateg, Furnica Zam, Phoenix Calan.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit GERMISARA GEOAGIU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Decebal Deva. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 230.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit JIUL PETROSANI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit JIUL PETROSANI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0298 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit JIUL PETROSANI, cu sediul in Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, judetul Hunedoara, numar de ordine in Registrul Comertului J20/482/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Decebal Deva, Mureseana Ilia, Ponor Vata de Jos, Aurel Vlaicu Orastie, Germisara Geoagiu, Strei Simeria, Jiul Petrosani, Zimbrul Hateg, Furnica Zam, Phoenix Calan, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit JIUL PETROSANI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Decebal Deva, Mureseana Ilia, Ponor Vata de Jos, Aurel Vlaicu Orastie, Germisara Geoagiu, Strei Simeria, Jiul Petrosani, Zimbrul Hateg, Furnica Zam, Phoenix Calan.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit JIUL PETROSANI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Decebal Deva. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 231.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CĂZĂNESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CĂZĂNESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0300 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIITORUL CĂZĂNESTI, cu sediul in Cazanesti, com. Cazanesti, judetul Ialomita, numar de ordine in Registrul Comertului J21/810/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Avantul Fetesti, Viitorul Cazanesti, Speranta Movilita, Progresul Girboveni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIITORUL CĂZĂNESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Avantul Fetesti, Viitorul Cazanesti, Speranta Movilita, Progresul Girboveni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIITORUL CĂZĂNESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Avantul Fetesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 232.

 

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 75/2001

privind organizarea si functionarea cazierului fiscal*)

 


*) Republicată în temeiul art. XIV lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002 si ulterior a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 228/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003;

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004.

 

Art. 1. - În scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si în scopul întăririi administrării impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidentă si urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Art. 2. - În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au săvârsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiară, denumiti în continuare contribuabili.

Art. 3. - (1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finantelor Publice la nivel central si la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(2) La nivelul Ministerului Finantelor Publice se organizează cazierul fiscal national, în care se tine evidenta contribuabililor de pe întregul teritoriu al României, iar la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se organizează cazierul fiscal local, în care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul/sediul în raza teritorială a acestora.

(3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel national, cât si la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structură specializată care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Finantelor Publice.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se organizează cazierul fiscal în care se tine evidenta contribuabililor mari cu sediul în municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Art. 4. - (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind:

a) sanctiuni aplicate contribuabililor pentru săvârsirea faptelor prevăzute la art. 2, rămase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive si irevocabile potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 5. - Până la rămânerea definitivă a documentelor prevăzute la art. 4 Ministerul Finantelor Publice va organiza o evidentă separată, operativă pentru urmărirea derulării fazelor procedurale prevăzute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii.

Art. 6. - (1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente:

a) extrasele de pe hotărârile judecătoresti definitive, transmise de instantele judecătoresti Ministerului Finantelor Publice;

b) extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;

c) actele/documentele întocmite de organele fiscale si vamale din subordinea Ministerului Finantelor Publice, rămase definitive, prin care se consemnează datele si informatiile prevăzute la art. 2 si 4;

d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 si să aplice sanctiuni.

(2) În scopul completării cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Politiei si unitătilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvârsit faptele prevăzute la art. 2.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru.

Art. 7. - (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidentă dacă se află în următoarele situatii:

a) faptele pe care le-au săvârsit nu mai sunt sanctionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) nu au mai săvârsit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflati în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) există si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidentă.

Art. 8. - (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situatii:

a) la înfiintarea societătilor comerciale de către asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;

b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor, a asociatiilor si fundatiilor, de către asociatii sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitării unei activităti independente de către solicitanti.

(2) Persoanele fizice si juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România si se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) nu au obligatia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaratia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale.

(3) Judecătorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează desfăsurarea de activităti în formele mentionate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală.

(4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera după 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(5) La solicitarea motivată a organelor de urmărire penală si a instantelor judecătoresti Ministerul Finantelor Publice va furniza informatii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati în curs de urmărire sau de judecată.

(6) În baza acordurilor fiscale internationale Ministerul Finantelor Publice poate furniza autoritătilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informatii din cazierul fiscal al contribuabililor.

Art. 9. - (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si numai în scopul în care a fost eliberat.

(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării.

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxă în sumă de 50.000 lei.

(4) La cerere, pentru situatii de urgentă, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în sumă de 200.000 lei.

(5) Taxele prevăzute la alin. (3) si (4) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 10. - (1) Contribuabilii care figurează în evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor înscrise, dacă acestea nu corespund situatiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, însotită de acte doveditoare, se adresează unitătii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate să verifice sustinerile contribuabililor si, dacă constată că în cazierul fiscal s-a făcut o înregistrare gresită, iau măsuri de rectificare a datelor si comunică sau eliberează un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în conditiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11. - (1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se poate introduce si în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale.

(2) Contestatia se solutionează de către tribunal, Sectia de contencios administrativ în a cărei rază teritorială îsi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabilă.

(3) Contestatia este scutită de taxa de timbru.

(4) Hotărârea prin care se solutionează contestatia este definitivă si irevocabilă.

(5) În caz de admitere a contestatiei instanta va trimite o copie de pe hotărârea organului fiscal în vederea rectificării cazierului fiscal.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de către functionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice, împuterniciti să exercite atributii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 13. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia si se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârsite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonante, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată.

Art. 14. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal si a informatiilor din cazierul fiscal.

(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiintarea societătilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală si Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, până la data de 31 martie 2004.

Art. 15. - Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.