MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 653         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 257 din 17 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a sării din perimetrul Ocna Mures - Copand - Dealul  Dumbrava

 

153/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

385. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului pentru actualizarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

466. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

467/203. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 207/2004 privind prohibitia pescuitului în anul 2004

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

Comunicat privind lista institutiilor de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 257

din 17 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Galmopan” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 3.015/P/2003 al Tribunalului Galati - Sectia penală.

La apelul nominal răspund autoarea exceptiei, Societatea Comercială “Galmopan” - S.A., prin consilier juridic Pavel Langa, partea Nitu Andronache, prin avocat Sorin Ciocoiu, părtile Valentin Anghelută, Panaite Pintilie si Vasilica Voicu, personal, lipsă fiind părtile Maria Cârcotă si Emilia Bârsan, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Autoarea exceptiei, prin reprezentantul său, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, arătând că dispozitiile art. 337 din Codul de procedură penală încalcă prevederile art. 21 si 124 din Constitutie, republicată, prin aceea că lasă la aprecierea organelor de urmărire penală extinderea procesului penal fată de alte persoane.

Reprezentantul părtii Nitu Andronache solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată arătând că dispozitiile legale criticate sunt în concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 131, referitoare la rolul procurorului, de apărător al intereselor generale ale societătii si al ordinii de drept.

Părtile Anghelută Valentin si Pintilie Panaite solicită, de asemenea, respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Partea Vasilica Voicu solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată de autoarea acesteia.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.015/P/2003, Tribunalul Galati – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Galmopan” - S.A. din Galati, intimată - parte civilă în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că dispozitiile art. 337 din Codul de procedură penală, referitoare la extinderea procesului penal cu privire la alte persoane, încalcă dreptul la apărare al părtilor si dreptul la un proces echitabil, deoarece lasă la latitudinea procurorului extinderea procesului penal fată de alte persoane, indiferent de probele ce se obtin în timpul cercetării judecătoresti. Se încalcă astfel, în opinia autoarei exceptiei, si dreptul de acces liber la justitie.

Tribunalul Galati - Sectia penală consideră că exceptia este neîntemeiată. Astfel, se apreciază că dispozitiile legale criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie, întrucât exercitarea dreptului la actiune în justitie, pentru apărarea unui interes legitim, nu este echivalentă cu exercitarea functiei de acuzare, inclusiv cu extinderea acuzării în procesul penal. Rolul procurorului în procesul penal corespunde cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie, republicată, potrivit cărora, în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor. Se apreciază, de asemenea, că dispozitiile art. 337 din Codul de procedură penală nu contravin nici prevederilor art. 126 alin. (1) din Constitutie, republicată, deoarece înfăptuirea justitiei prin instantele judecătoresti are semnificatia judecării unei cauze penale în limitele prevăzute în actul de sesizare. Mai mult, persoana nemultumită de solutia dată de organul judiciar are la dispozitie mai multe modalităti de a contesta solutia, reglementate de dispozitiile art. 278 si în special ale art. 2781, introdus prin Legea nr. 281/2003.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată în acest sens că prerogativa încredintată procurorului, în ceea ce priveste extinderea procesului penal cu privire la alte persoane, este în perfectă concordantă cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie, republicată, referitoare la rolul Ministerului Public în activitatea judiciară, fiind firesc ca procurorul, care are initiativa punerii în miscare a actiunii penale în cazurile în care aceasta este pornită din oficiu, iar nu partea civilă să poată solicita extinderea procesului penal, în conditiile art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală. Normele criticate respectă, în opinia Guvernului, accesul liber la justitie, existând garantii procesuale prin intermediul cărora persoana vătămată într-un interes legitim, prin actele procurorului, se poate adresa justitiei. De asemenea, în cazul în care instanta de judecată găseste neîntemeiată cererea de extindere a procesului penal si procedează conform dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală (fie judecând cauza cu privire la acea persoană, fie revenind asupra extinderii sau dispunând trimiterea cauzei la procuror), partea nemultumită poate exercita împotriva acestor hotărâri judecătoresti căile de atac prevăzute de Codul de procedură penală.

Se mai arată că dispozitiile procesuale penale criticate nu contravin nici prevederilor art. 124 si art. 126 alin. (1) din Constitutie, republicată, deoarece înfăptuirea justitiei în numele legii si prin instantele judecătoresti are, în materie penală, semnificatia judecării cauzei de către instantă cu excluderea oricărei alte autorităti, însă în limitele prevăzute în actul de sesizare.

În concluzie, Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 21 din Constitutie, republicată, aceasta este neîntemeiată, întrucât procedura extinderii procesului penal cu privire la alte persoane este aplicată doar în cazul în care procesul penal este pornit din oficiu. Or, dacă rechizitoriul dat de procuror, ca act de sesizare, stabileste limitele judecătii (faptele si persoanele trimise în judecată), extinderea acestor limite în cursul judecătii se face tot prin actul de vointă al procurorului, iar atunci când acesta nu consideră necesară extinderea procesului penal cu privire la o altă persoană, care nu era arătată în actul de sesizare, instanta nu poate efectua această extindere. O asemenea prerogativă este conformă cu rolul procurorului în procesul penal, în perfectă concordantă cu prevederile art. 131 din Constitutie, republicată. Se mentionează totodată că împotriva refuzului procurorului de extindere a procesului penal la alte persoane se poate formula plângere în justitie, potrivit prevederilor art. 2781 din Codul de procedură penală, iar hotărârea pronuntată de instantă cu privire la plângerea făcută conform art. 2781 din Codul de procedură penală poate, la rândul ei, să fie atacată cu recurs de orice persoană interesată ale cărei interese legitime au fost vătămate.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 126 din Constitutie, republicată, se apreciază, de asemenea, că aceasta este neîntemeiată. În cazul refuzului procurorului de a cere extinderea procesului penal la alte persoane decât cele indicate în actul de sesizare a instantei, procurorul nu face un act de justitie, în sensul prevederilor art. 126 din Constitutie, republicată.

Instanta de judecată este cea care se pronuntă atât în fond, cât si în cazul exercitării recursului de către persoana nemultumită de solutia pronuntată.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 337 din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 337 din Codul de procedură penală, având următorul continut: “În cursul judecătii, când se descoperă date cu privire la participarea si a unei alte persoane la săvârsirea faptei prevăzute de legea penală pusă în sarcina inculpatului sau date cu privire la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o altă persoană, dar în legătură cu fapta inculpatului, procurorul poate cere extinderea procesului penal cu privire la acea persoană.

Dacă instanta găseste cererea întemeiată, o admite si procedează potrivit dispozitiilor art. 336, care se aplică în mod corespunzător.”

Desi autoarea exceptiei nu indică textele din Constitutie cărora le contravin dispozitiile legale criticate, din motivarea exceptiei rezultă că acestea ar aduce atingere dreptului de acces liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, garantate de art. 21 din Constitutie, dreptului la apărare prevăzut în art. 24 din Legea fundamentală si principiului potrivit căruia justitia se înfăptuieste în numele legii, înscris în prevederile constitutionale ale art. 124 alin. (1).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că nu poate fi primită nici una dintre criticile formulate de autoarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Astfel, Curtea retine că procedura extinderii procesului penal cu privire la alte persoane, reglementată de normele criticate, este aplicabilă doar în cazul în care procesul penal este pornit din oficiu, prin rechizitoriu, de către procuror (în cazul pornirii procesului penal la plângerea prealabilă a persoanei vătămate aceasta având posibilitatea chemării în judecată, în limitele prevăzute la art. 279 din Codul de procedură penală, a persoanei vinovate). Această procedură este în concordantă cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie, republicată, referitoare la rolul Ministerului Public, potrivit cărora “În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor”. Corespunzător acestor atributii constitutionale, Ministerul Public este singurul îndreptătit să ceară extinderea procesului penal, asa cum este singurul care întocmeste actul de acuzare, în cazurile în care procesul penal este pornit din oficiu. Această simetrie juridică respectă accesul liber la justitie, contrar sustinerilor autoarei exceptiei, deoarece împotriva măsurilor si actelor efectuate de procuror se poate formula plângere în justitie potrivit art. 2781 din Codul de procedură penală, respectându-se astfel dreptul de acces liber la justitie al oricărei persoane.

Curtea mai retine că prevederile criticate nu încalcă dreptul la un proces echitabil, reglementat de art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, si nici dreptul la apărare, reglementat de prevederile constitutionale ale art. 24. Astfel, în cazul în care instanta de judecată găseste întemeiată cererea de extindere a procesului penal si procedează conform dispozitiilor art. 336 din Codul de procedură penală (fie judecând cauza si cu privire la acea persoană, dacă procurorul declară că pune în miscare actiunea penală, fie revenind asupra extinderii ori dispunând trimiterea la procuror, atunci când procurorul declară că nu pune în miscare actiunea penală, dar cere trimiterea cauzei la procuror în conditiile art. 333 din Codul de procedură penală), partea nemultumită poate exercita împotriva acestor hotărâri judecătoresti căile de atac prevăzute de Codul de procedură penală, putându-se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează un proces echitabil.

Curtea mai constată că dispozitiile art. 337 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 124 alin. (1) din Legea fundamentală, întrucât înfăptuirea justitiei în numele legii are semnificatia, în spetă, a judecării cauzei penale în limitele actului de sesizare, persoana nemultumită de solutiile adoptate de organele judiciare având la dispozitie suficiente modalităti de contestare a acestora, folosind căile de atac.

De altfel, dispozitiile art. 337 din Codul de procedură penală au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională stabilind, în repetate rânduri, că aceste dispozitii sunt conforme prevederilor Legii fundamentale (Decizia nr. 18 din 18 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 26 martie 2001, Decizia nr. 256 din 20 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 27 decembrie 2001, Decizia nr. 307 din 15 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 8 februarie 2002, Decizia nr. 336 din 29 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 17 ianuarie 2002, Decizia nr. 195 din 27 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 august 2002, Decizia nr. 221 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 4 octombrie 2002).

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia adoptată prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si alin. (3) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Galmopan” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 3.015/P/2003 al Tribunalului Galati – Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a sării din perimetrul Ocna Mures - Copand - Dealul Dumbrava

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare;

- Nota Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 3.005.573 din 29 iunie 2004;

- Nota de constatare nr. S 59 din 5 aprilie 2004, emisă de CIT Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare din perimetrul Ocna Mures - Copand – Dealul Dumbrava, judetele Alba si Cluj, convenită prin Licenta de explorare nr. 2.976/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A. Aghires, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 6.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 12 alin. (1), ale art. 27 alin. (3) si ale art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 22 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) CNPR beneficiază, până la data de 31 decembrie 2008, de dreptul exclusiv de a presta următoarele servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, ale căror greutate si tarif sunt mai mici decât limitele stabilite potrivit alin. (2) si (3):

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondentă interne;

b) distribuirea trimiterilor de corespondentă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

(2) Limita de greutate care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR este de:

a) 100 g, până la data de 31 decembrie 2005;

b) 50 g, de la data de 1 ianuarie 2006 si până la 31 decembrie 2008.

(3) Limita de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR este de 12.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(4) În cazul modificării tarifelor practicate de CNPR, în conditiile art. 17 alin. (3), ANRC poate actualiza limita de tarif prevăzută la alin. (3), însă valoarea actualizată nu va depăsi următoarele niveluri:

a) până la data de 31 decembrie 2005, de 3 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii postale a CNPR;

b) de la data de 1 ianuarie 2006 si până la data de 31 decembrie 2008, de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii postale a CNPR.

(5) Furnizorii de servicii postale pot presta serviciile prevăzute la alin. (1), cu sau fără valoare adăugată, sub limitele de greutate prevăzute la alin. (2), cu conditia practicării unui tarif cel putin egal cu limita de tarif stabilită la alin. (3).

(6) Actualizarea prevăzută la alin. (4) se realizează în cazul în care, în lipsa acesteia, obligatiile de asigurare a serviciului universal, prevăzute la cap. III, nu ar mai putea fi îndeplinite în mod corespunzător. Decizia presedintelui ANRC privind actualizarea limitei de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili si data de la care furnizorii de servicii postale sunt obligati să practice tarife cel putin egale cu această limită.”

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3), CNPR va livra la locuinta sau la sediul destinatarului ori, după caz, la punctele sale de contact toate trimiterile postale care au o greutate cel mult egală cu 500 g, în unul dintre următoarele moduri:

a) la orice recipient în care destinatarul este de acord să îi fie depuse trimiterile postale care îi sunt adresate;

b) către persoana considerată autorizată să primească trimiterea postală.

(2) Trimiterile postale cu o greutate mai mare de 500 g, precum si trimiterile postale înregistrate, care nu au putut fi livrate către persoana considerată autorizată să le primească, vor fi livrate la punctele de contact ale CNPR, dar numai după ce destinatarul a fost avizat, în conditiile alin. (1), cu privire la sosirea acestor trimiteri postale.”

3. Alineatele (1)-(3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) CNPR are obligatia de a asigura îndeplinirea următoarelor obiective de calitate stabilite pentru normele de distribuire a trimiterilor interne de corespondentă din cea mai rapidă categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a):

a) până la sfârsitul anului 2004: Z+1 pentru 70% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 80% din totalul trimiterilor postale;

b) până la sfârsitul anului 2005: Z+1 pentru 77% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 90% din totalul trimiterilor postale;

c) până la sfârsitul anului 2006: Z+1 pentru 85% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 97% din totalul trimiterilor postale.

(2) CNPR are obligatia de a asigura îndeplinirea următoarelor obiective de calitate stabilite pentru normele de distribuire a trimiterilor intraeuropene de corespondentă din cea mai rapidă categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a):

a) până la sfârsitul anului 2004: Z+3 pentru 75% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 85% din totalul trimiterilor postale;

b) până la sfârsitul anului 2005: Z+3 pentru 80% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 90% din totalul trimiterilor postale;

c) până la sfârsitul anului 2006: Z+3 pentru 85% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 97% din totalul trimiterilor postale.

(3) Obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire prevăzute la alin. (2) vor fi asigurate pentru traficul postal cu fiecare stat.”

4. Alineatul (2) al articolului 23 se abrogă.

5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Lit. i) a pct. 1.2.2 si pct. 3.5.2 din anexa nr. 1 «Regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale» la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, se abrogă.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Alexandrina-Luminita Hîrtan,

vicepresedinte

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 153/EN.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru actualizarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată si ale pct. 8.1 si 8.2 din sectiunea B a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 34/2003 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iunie 2004.

Nr. 385.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

Denumirea si adresa organismului

recunoscut pentru evaluarea

conformitătii

Nr. de

înregistrare

în Registrul

organismelor

recunoscute

Grupa de produse

Sarcini conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

BRML - CERT al Biroului Român de Metrologie Legală

Sos. Vitan-Bârzesti nr. 11, 75669, sectorul 4, Bucuresti

01

Aparate de cântărit

cu functionare neautomată

- examinarea CE de tip (pct. 1 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a produsului (pct. 3 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a unitătii de produs (pct. 4 din anexa nr. 2)

 

Societatea Română pentru

Asigurarea Calitătii - SRAC,

str. Teodor Burada nr. 6, 70650, sectorul 1, Bucuresti

03

Aparate de cântărit

cu functionare

neautomată

- asigurarea calitătii productiei (pct. 2 din anexa nr. 2)

MDM CERTIFICARE - S.R.L., Str. Dâmbovitei nr. 12, 8700, Constanta

06

Aparate de cântărit

cu functionare

neautomată

- examinarea CE de tip (pct. 1 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a produsului (pct. 3 din anexa nr. 2)

- verificarea CE a unitătii de produs (pct. 4 din anexa nr. 2)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum,

văzând Lista cu gradatori autorizati propusi de către Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum,

văzând Referatul de aprobare nr. 93.487 din 24 iunie 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu gradatori autorizati, în număr de 38, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator persoanelor propuse în lista mentionată la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 466.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu gradatori autorizati

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

1.

Ardeleanu

Nadina

2.

Avram

Elena

3.

Besleagă

Aurelia

4.

Buricea

Ileana

5.

Căpătână

Nicoleta

6.

Căpităneanu

Victor

7.

Caranfil

Florica

8.

Caranfil

Costel

9.

Cărutasu

Dorulet Constantin

10.

Coceanu

Vasilica

11.

Constantin

Tudorita Doinita

12.

Decu

Marioara

13.

Dincă

Luminita

14.

Dinu-Călin

Viorica

15.

Drăghici

Aurelia

16.

Grigorescu

Mariana

17.

Gurgu

Stefan

18.

Hârnagea

Maria

19.

Ionascu

Dumitra

20.

Ionascu

Cornel

21.

Iorgoveanu

Maria

22.

Iosef

Mirela

23.

Manea

Tudora

24.

Manole

Jenica

25.

Mihai

Cristian Marcel

26.

Neculai

Ionel

27.

Neculai

Vasilică

28.

Palenciuc

Marioara

29.

Palenciuc

Marius

30.

Palenciuc

Florinel

31.

Paraschiv

Marioara

32.

Peticaru

Marioara

33.

Serban

Petre

34.

Stefan

Aurica

35.

Stoian

Ionica

36.

Tătaru

Viorel

37.

Tuluceanu

Florentina

38.

Urse

Iuliana

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 467 din 30 iunie 2004

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 203 din 30 iunie 2004

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 207/2004 privind prohibitia pescuitului în anul 2004

 

În temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicată, al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

având în vedere Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 207 din 24 martie 2004 privind prohibitia pescuitului,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul mediului si gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 litera b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 207 din 24 martie 2004 privind prohibitia pescuitului în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 7 aprilie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) setcilor si avelor de orice tip în lacurile si băltile din perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», în perioada 1 iulie - 31 august;”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTAREA DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

privind lista institutiilor de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

 

Consiliul de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunostintă lista institutiilor de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea, în conditiile si în limitele prevăzute de Ordonanta Guvernului României nr. 39/1996, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 178 din 17 mai 2004.

 

Nr.crt.

Denumirea Bancii

I. Bănci - persoane juridice române

1.

Banca Comercială Română - S.A.

2.

Raiffeisen Bank - S.A.

3.

Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Société Générale

4.

Banca  pentru  Mică  Industrie  si  Liberă  Initiativă  - MINDBANK - S.A.

5.

Banca Comercială “Ion Tiriac” - S.A.

6.

Banc Post - S.A.

7.

Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A.

8.

Banca Românească - S.A.

9.

FINANSBANK (România) - S.A.

10.

Banca Transilvania - S.A.

11.

Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA - S.A.

12.

ALPHA BANK ROMANIA - S.A.

13.

PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A.

14.

ABN AMRO Bank (România) - S.A.

15.

Banca Comercială ROBANK - S.A.

16.

Citibank România - S.A.

17.

Banca Comercială SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.A.

18.

Emporiki Bank - România - S.A.

19.

Banca Comercială NOVA BANK - S.A.

20.

Banca Română pentru Relansare Economică - LIBRA BANK - S.A.

21.

Banca Daewoo (România) - S.A.

22.

UniCredit România - S.A.

23.

HVB Bank România - S.A.

24.

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK - S.A.

25.

EGNATIA Bank (România) - S.A.

26.

Banca Comercială CARPATICA - S.A.

27.

EUROM BANK - S.A.

28.

VOLKSBANK ROMÂNIA - S.A.

29.

Banca de Microfinantare MIRO - S.A.

30.

Raiffeisen Banca pentru Locuinte - S.A.

II. Sucursale ale băncilor străine

31.

Frankfurt  Bukarest  Bank  AG,  Frankfurt  am  Main  - Sucursala Bucuresti

32.

MISR Romanian Bank, Cairo - Sucursala Bucuresti

33.

Banque Franco-Roumaine, Paris - Sucursala Bucuresti

34.

ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucuresti

35.

National Bank of Greece - Sucursala Bucuresti

36.

Banca Italo-Romena SpA, Roma - Sucursala Bucuresti

37.

Garanti Bank International N.V. - Sucursala Bucuresti

38.

Banca di Roma SpA - Sucursala Bucuresti

III. Cooperative de credit - Case centrale

39.

CREDITCOOP - Casa Centrală

 

Prezenta listă, cuprinzând institutiile de credit ai căror deponenti beneficiază de garantarea depozitelor constituite la acestea, înlocuieste lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 6 august 2002.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu