MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 637         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 258 din 17 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

973. - Hotărâre privind aprobarea Conditiilor si a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autorităti publice ori în patrimoniul regiilor autonome

 

1.001. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 septembrie 2003 si la Londra la 17 octombrie 2003 si 4 noiembrie 2003, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.085. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

152. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GRĂDISTEA POIENI

 

168. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. NICOLAE CREVEDIA.

 

176. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 30 DECEMBRIE CARAULA

 

177. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DESNATUIU CARPEN

 

 

178. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL CELARU

 

 

179. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL CETATE

 

 

Rectificări la: - Hotărârea Guvernului nr. 927/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 258

din 17 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 4.393/C/2002 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.393/C/2002, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marin Frunză.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că drepturile si principiile prevăzute în Constitutia României, în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si în Declaratia Universală a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la apărare, accesul liber la justitie, dreptul la două grade de jurisdictie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, principiul universalitătii si principiul statului de drept nu sunt garantate în măsura în care împotriva încheierii prin care se respinge cererea de asistentă judiciară justitiabilul nu se poate apăra în nici un mod, neputând exercita nici o cale de atac. În acest sens consideră că “prevederile art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă sunt discriminatorii, totalitare, dictatoriale, inchizitionale, deoarece încheierea prin care se respinge cererea de asistentă judiciară nu poate fi atacată nici măcar o dată cu fondul”.

Judecătoria Galati arată că încheierea prin care se solutionează cererea de asistentă judiciară nu are autoritate de lucru judecat, aceasta putând fi reiterată de către partea interesată atunci când s-au schimbat temeiurile care au stat la baza ei. Faptul că legea, respectiv Codul de procedură civilă, nu prevede existenta unei căi de atac împotriva acestei încheieri nu reprezintă o încălcare a dispozitiilor constitutionale invocate, o eventuală eroare ce s-ar produce prin încheierea în discutie putând fi remediată prin intermediul căilor de atac legale exercitate împotriva hotărârii care priveste fondul pricinii. În concluzie, instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernulapreciază că încheierea prin care se solutionează cererea de asistentă judiciară nu are autoritate de lucru judecat, cererea putând fi reiterată când s-au schimbat temeiurile ei, astfel încât lipsa unei căi de atac împotriva acestei încheieri nu reprezintă o încălcare a dispozitiilor constitutionale sau a reglementărilor internationale invocate. Arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Asa fiind, Codul de procedură civilă, prin textul criticat, oferă o reglementare proprie în materia procedurii necontencioase de solutionare a cererilor de asistentă judiciară. Se apreciază că toate persoanele interesate pot beneficia, în aceleasi conditii, de această procedură si, de asemenea, oricând în cursul procesului, pot formula o nouă cerere de acordare a asistentei juridice, deoarece încheierile de respingere a cererilor anterioare nu au autoritate de lucru judecat.

Pe de altă parte, Guvernul arată că, prin Decizia nr. 264/2003, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă

, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al Judecătoriei Galati, pentru aceleasi motive, solutie care se impune a fi mentinută.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, nu creează discriminări sau privilegii si nu face nici o diferentiere între părtile aflate în proces care folosesc procedura asistentei judiciare, regimul juridic diferit fiind determinat de specificul domeniului reglementat. Arată că încheierea prin care instanta dispune cu privire la cererea de asistentă juridică nu are autoritate de lucru judecat, deoarece, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Codul de procedură civilă, solicitantul are posibilitatea de a reitera această cerere, probând aparitia, existenta sau persistenta stării de nevoie. Această procedură anihilează riscul aparitiei situatiilor în care respingerea cererii de asistentă judiciară sau revenirea asupra încuviintării acesteia ar putea să determine o încălcare a dreptului la apărare, chiar dacă încheierea prin care s-a dispus o asemenea măsură nu este supusă nici unei căi de atac.

Mai mult decât atât, partea căreia instanta i-a respins, printr-o încheiere irevocabilă, cererea de asistentă juridică formulată în temeiul art. 75 alin. 2 din Codul de procedură civilă

are posibilitatea de a exercita căile de atac legale împotriva hotărârii judecătoresti care solutionează fondul cauzei. Consideră că, în spetă, nu au relevantă prevederile art. 1 alin. (1), (2) si (4), art. 4 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (3) si (4), art. 124 alin. (1) si (3) si ale art. 126 alin. (1), (3), (4) si (5) din Constitutie, ale art. 8 si ale art. 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si ale art. 6 si ale art. 13 din Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În concluzie, Avocatul Poporului apreciază exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă ca fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992

, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia “Încheierea cu privire la cererea de asistentă sau prin care s-a revenit asupra asistentei încuviintate nu este supusă nici unei căi de atac.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale încalcă prevederile art. 1, 4, 11, 15, 16, 20, 53, 124 si 126 din Constitutia României, republicată, prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, respectiv ale art. 6 referitor la dreptul persoanei la un proces echitabil, ale art. 13 privind dreptul persoanei de a se adresa efectiv unei instante nationale si ale art. 14 care prevede nediscriminarea în exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de conventie. De asemenea, sustine că sunt încălcate si dispozitiile art. 1, 2, 6, 7, 8, 10 si 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la libertate, egalitatea în drepturi, fraternitate, nediscriminare, recunoasterea personalitătii juridice, dreptul la satisfactia efectivă din partea instantelor juridice nationale, audierea de către un tribunal independent si impartial, precum si la nedesfiintarea unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 264/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 29 iulie 2003, Curtea a respins, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de acelasi autor, Marin Frunză, în aceeasi cauză ce face obiectul Dosarului nr. 4.393/C/2002 al Judecătoriei Galati, astfel încât, Curtea constată că, în spetă, operează autoritatea de lucru judecat, ceea ce face ca prezenta exceptie să fie inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 4.393/C/2002 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conditiilor si a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autorităti publice ori în patrimoniul regiilor autonome

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 31 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Conditiile si procedura de vânzare către utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autorităti publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există încheiate contracte de închiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultură, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 973.

 

ANEXĂ

 

CONDITIILE SI PROCEDURA

de vânzare către utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autorităti publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există încheiate contracte de închiriere cu uniunile de creatori si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultură, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

Art. 1. - (1) Consiliile locale, consiliile judetene, alte institutii sau autorităti publice si consiliile de administratie ale regiilor autonome au obligatia să constituie comisii pentru vânzarea, la cererea utilizatorilor, a spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autorităti publice ori în patrimoniul regiilor autonome, după caz, pentru care există încheiate contracte de închiriere si sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultură, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

(2) Componenta si modul de organizare si functionare a comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judetene, respectiv a consiliilor de administratie ale regiilor autonome sau a conducătorilor altor institutii ori autorităti publice.

Art. 2. - (1) Consiliile de administratie ale regiilor autonome, primarii si presedintii consiliilor judetene, conducătorii altor institutii sau autorităti publice vor afisa la sediul propriu, pentru regia autonomă, consiliul local sau, după caz, consiliul judetean respectiv, institutia ori autoritatea publică, extrase din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2003

 privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autorităti publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultură, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

(2) În cazul municipiului Bucuresti, extrasele din hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se întocmesc pe sectoare, prin grija primarului general al municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Pentru fiecare spatiu destinat creatiei artistice, comisia prevăzută la art. 1 alin. (1) aprobă pretul minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel propus prin raportul de evaluare.

(2) Raportul de evaluare este elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, selectate prin licitatie publică organizată de comisie, în termen de 10 zile de la constituire. Anuntul de organizare a licitatiei publice pentru selectarea evaluatorului se afisează la sediul primăriei, respectiv al consiliului judetean, si la sediul regiilor autonome si se publică într-un cotidian central si în unul sau mai multe cotidiene locale. Comisia stabileste prin vot dacă licitatia va avea ca obiect selectarea unui evaluator pentru toate spatiile aflate pe listă sau a mai multi evaluatori, pe grupe ori categorii de spatii, după caz, în functie de cererile utilizatorilor.

Art. 4. - (1) Vânzarea spatiilor destinate creatiei artistice se face prin negociere directă, la cererea utilizatorilor care le foloseau efectiv la data intrării în vigoare a Legii nr. 550/2002

 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, în baza unui contract de închiriere.

(2) Prin metoda negocierii directe spatiile destinate creatiei artistice nu se vând utilizatorilor care: a) au înregistrat restante la plata chiriei pe o perioadă de cel putin 6 luni consecutive pe durata derulării contractului;

b) nu au respectat clauzele contractuale, în sensul că au subînchiriat spatiul sau acesta a fost divizat si s-au realizat asocieri cu alte persoane;

c) au obligatii neachitate la bugetul general consolidat, la data vânzării.

Art. 5. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitantii pot depune o cerere scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului: consiliul local al comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, consiliul judetean, alte institutii sau autorităti publice, regia autonomă, după caz, pe care o înaintează comisiei în ordinea strictă a depunerii.

(2) Cererea va cuprinde datele necesare identificării spatiului si solicitantului, suprafata si destinatia spatiului, la aceasta anexându-se copii de pe actele în baza cărora este detinut spatiul.

Art. 6. - (1) Cererile sunt analizate de comisie, care va hotărî si va comunica răspunsul în cel mult 30 de zile de la data înregistrării. Cererile vor fi verificate de comisie, în mod obligatoriu, si la fata locului.

(2) După aprobarea cererii de cumpărare se va proceda la stabilirea pretului prin negociere directă, pornindu-se de la pretul minim de vânzare, determinat potrivit art. 3.

(3) La stabilirea pretului va fi avută în vedere si dedusă, pe bază de acte justificative, valoarea investitiilor efectuate de cumpărător, indiferent de natura acestora, dacă au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spatiului si dacă au fost executate pe baza unei autorizatii de construire, în conditiile legii.

Art. 7. - Operatiunile de negociere si stabilire a pretului se consemnează de către comisie într-un proces-verbal care se semnează de toti membrii acesteia si se depune la sediul vânzătorului.

Art. 8. - (1) Pe baza procesului-verbal întocmit de comisie se încheie contractul de vânzare-cumpărare care se semnează, din partea vânzătorului, de presedintele consiliului judetean, de primarul comunei, orasului, municipiului ori al sectorului municipiului Bucuresti, de către conducătorul altor institutii sau autorităti publice ori de către presedintele consiliului de administratie al regiei autonome, după caz, iar din partea cumpărătorului, de către persoanele autorizate potrivit legii.

(2) În cazul în care cumpărătorul nu poate achita integral pretul stabilit potrivit art. 6 alin. (2) si (3), vânzătorul poate stabili un sistem de plată în rate, prin negociere cu cumpărătorul.

(3) În cazul în care un cumpărător se află în situatia de a cumpăra două sau mai multe spatii destinate creatiei artistice, comisia aprobă plata în rate doar pentru unul dintre spatii. Cumpărătorul va semna o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a beneficiat de plata în rate pentru cumpărarea unui alt spatiu destinat creatiei artistice.

(4) Vânzarea spatiilor destinate creatiei artistice cu plata în rate se face în următoarele conditii:

a) avans de 25% din pretul de vânzare;

b) rate lunare esalonate pe un termen de până la 3 ani, fără acordarea unor termene de gratie;

c) perceperea unei dobânzi anuale de 10%.

(5) Comisia va solicita cumpărătorului constituirea de garantii pentru asigurarea plătii ratelor, cum ar fi:

a) scrisoare de garantie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care o bancă română are relatii de corespondent;

b) constituirea unei ipoteci pe spatiul care face obiectul vânzării;

c) garantia personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetătenie, respectiv de nationalitate română, în conditiile Codului comercial, constând într-o obligatie unilaterală si neconditionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, partial ori integral, de către debitor.

(6) Vânzătorul va comunica cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadenta fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

(7) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă două rate succesive sau în cazul nerespectării prevederilor alin. (3), contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.

Art. 9. - (1) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea respectării dispozitiilor legii, ale prezentelor conditii si proceduri de vânzare si a celorlalte reglementări legale în vigoare.

(2) Prefectii vor veghea ca extrasele din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2003, potrivit art. 2, să cuprindă toate spatiile destinate creatiei artistice si vor verifica respectarea procedurilor si a termenelor prevăzute de prezentele conditii si proceduri de vânzare.

(3) Pe baza comunicărilor lunare ale presedintilor consiliilor judetene si ale primarilor, prefectii vor transmite Ministerului Administratiei si Internelor informări privind stadiul derulării procesului de vânzare a spatiilor destinate creatiei artistice.

Art. 10. - O cotă de 15% din sumele obtinute din vânzarea spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului, se va vira la bugetul de stat, după deducerea de către vânzător a cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiilor respective, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare, cheltuieli cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice respective, diferenta fiind virată la bugetele consiliilor locale, consiliilor judetene, altor institutii si autorităti publice sau regiilor autonome care au în administrare spatiile respective.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 septembrie 2003 si la Londra la 17 octombrie 2003 si 4 noiembrie 2003, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 septembrie 2003 si la Londra la 17 octombrie 2003 si 4 noiembrie 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.001.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice externe

 

Către: Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

În atentia domnului Robert White                                                          Fax: 0044 207 338 7017

De la: Stefan Petrescu, director general                                                 Fax: 0040 21 312 6792

 telefon: 0040 21 410 7769

Copii: Dana Crăciunescu, bancher asociat BERD Bucuresti                   Fax: 0040 21 202 7110

Data: 19 septembrie 2003

Ref.: MUDP II (Operatiunea 569)

 

Stimate domnule White,

 

Datorită reducerii valorii împrumutului mentionat mai sus cu 124,37 USD si actualizării Planului de finantare pentru fiecare beneficiar, având în vedere rambursările anticipate, în sumă totală de 2.503,78 USD, prin prezenta solicităm avizul favorabil al BERD pentru modificarea acordului de împrumut după cum urmează:

a) modificarea sectiunii 2.01 prin diminuarea valorii împrumutului cu 124,37 USD;

b) modificarea sectiunii 2.02 “Grafic de amortizare” (si trimiterea unui nou grafic de amortizare recalculat);

c) modificarea apendicelui la anexa nr. 2, în forma atasată;

d) modificarea anexei nr. 4 “Plan de finantare”, în conformitate cu raportările beneficiarilor, în forma atasată.

Trebuie să subliniem faptul că, în conformitate cu legislatia română, amendamentul trebuie aprobat prin hotărârea Guvernului.

În aceste circumstante, asteptăm răspunsul dumneavoastră cât mai curând posibil.

 

Cu stimă,

Stefan Petrescu,

director general

 

Anexe*): - apendice la anexa nr. 2;

Anexe*):- anexa nr. 4 “Plan de finantare”.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

Ministerul Finantelor Publice

În atentia directorului general pentru relatii financiare internationale

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

România

17 octombrie 2003

 

Stimate domn,

 

Subiect: Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a - Operatiunea 569 1. Referitor la Acordul de împrumut (acordul de împrumut), datat 4 august 1997, dintre România (Împrumutatul) si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si faxul dumneavoastră din data de 19 septembrie 2003

2. Expresiile definite în acordul de împrumut au aceleasi întelesuri în prezenta.

3. Cu scopul de a reflecta situatia sumelor trase din împrumut si alocarea finală a fondurilor la data finală de tragere din împrumut si pentru a evita orice neclaritate, Banca amendează prin prezenta:

a) sectiunea 2.02 a acordului de împrumut “Graficul de amortizare”, asa cum este prevăzut în anexa nr. 1 atasată, pentru a reflecta anularea sumei de 124,41 USD, care nu a fost trasă la data finală de tragere din împrumut;

b) apendicele la anexa nr. 2 la acordul de împrumut, asa cum este prevăzut în anexa nr. 2 atasată;

c) anexa nr. 4 la acordul de împrumut “Plan de finantare”, asa cum este prevăzut în anexa nr. 3 atasată.

 

Cu stimă,

James Hyslop

Echipa pentru infrastructură municipală si mediu

 

Copie:

Banca Comercială Română

Bd. Regina Elisabeta nr. 5

70348, Bucuresti

România

În atentia doamnei Mihaela Constantin

Fax: 00 40 21313 1246

One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Marea Britanie

Telefon +44 20 7338 6000 sau +44 20 7496 6000 Fax: +44 20 7338 6100 sau +44 20 7496 6100

Telex: 8812161 EBRD LG

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a

Pagina a 3

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

Ministerul Finantelor Publice

În atentia directorului general pentru relatii financiare internationale

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

România

4 noiembrie 2003

 

Stimate domn,

 

Subiect: Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a - Operatiunea 569

1. Referitor la Acordul de împrumut (acordul de împrumut), datat 4 august 1997, dintre România (Împrumutatul) si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si faxul dumneavoastră din data de 19 septembrie 2003

2. Expresiile definite în acordul de împrumut au aceleasi întelesuri în prezenta.

3. Cu scopul de a reflecta situatia sumelor trase din împrumut si alocarea finală a fondurilor la data finală de tragere din împrumut si pentru a evita orice neclaritate, Banca amendează prin prezenta: sectiunea 2.02 a acordului de împrumut “Graficul de amortizare”, asa cum este prevăzut în anexa nr. 1 atasată, pentru a reflecta anularea sumei de 124,37 USD, care nu a fost trasă la data finală de tragere din împrumut, si nu a sumei de 124,41 USD, asa cum a fost stipulat în scrisoarea noastră din data de 17 octombrie 2003.

 

Cu stimă,

Davor Indic,

manager

Echipa pentru infrastructură municipală si de mediu

 

Copie:

Banca Comercială Română

Bd. Regina Elisabeta nr. 5

70348, Bucuresti

România

În atentia doamnei Mihaela Constantin

Fax: 00 40 21313 1246

One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Marea Britanie

Telefon +44 20 7338 6000 sau +44 20 7496 6000 Fax: +44 20 7338 6100 sau +44 20 7496 6100

Telex: 8812161 EBRD LG.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare

 

În temeiul art. 9 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezentul ordin.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 483/2003 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 18 aprilie 2003, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 266/2004 privind unele derogări de la prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 20 februarie 2004, art. 7 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 276/2004 privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 27 februarie 2004.

Art. III. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 1.085.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GRĂDISTEA POIENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GRĂDISTEA POIENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000  privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, 

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0188 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit GRĂDISTEA POIENI, cu sediul in Poieni, Str. Principala, Nr. 273, judetul Cluj, numar de ordine in Registrul Comertului J/12/3726/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Crisul Huedin, Gradistea Poieni, Avram Iancu Aghiresu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit GRĂDISTEA POIENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Crisul Huedin, Gradistea Poieni, Avram Iancu Aghiresu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit GRĂDISTEA POIENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Crisul Huedin. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 152.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. NICOLAE CREVEDIA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. NICOLAE CREVEDIA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000  privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, 

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0212 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SF. NICOLAE CREVEDIA, cu sediul in Crevedia, Str. Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr. 25, Bl. 1, judetul Dambovita, numar de ordine in Registrul Comertului J/15/77/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Baleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomita Cornesti, Sfantul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SF. NICOLAE CREVEDIA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Baleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomita Cornesti, Sfantul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SF. NICOLAE CREVEDIA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Baleni. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 168.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 30 DECEMBRIE CARAULA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 30 DECEMBRIE CARAULA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000  privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, 

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0224 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit 30 DECEMBRIE CARAULA, cu sediul in com. Caraula, judetul Dolj, numar de ordine in Registrul Comertului J/16/2818/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Danubiu Calafat, Progresul Cetate, Misina Poiana Mare, 30 Decembrie Caraula, Bujorul Plenita, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit 30 DECEMBRIE CARAULA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Danubiu Calafat, Progresul Cetate, Misina Poiana Mare, 30 Decembrie Caraula, Bujorul Plenita.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit 30 DECEMBRIE CARAULA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Danubiu Calafat. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 176.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DESNATUIU CARPEN

 

Având în vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DESNATUIU CARPEN, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000  privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, 

 

Banca Nationala a României hotaraste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0225 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit DESNATUIU CARPEN, cu sediul în com. Carpen, judetul Dolj, numar de ordine în Registrul comertului J16/2822/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Capital Isalnita, Desnatuiu Carpen, Amaradia Melinesti, Cerbul Pielesti-Dragotesti, Victoria Teasc, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, în numele Cooperativei de credit DESNATUIU CARPEN a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Capital Isalnita, Desnatuiu Carpen, Amaradia Melinesti, Cerbul Pielesti-Dragotesti, Victoria Teasc.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit DESNATUIU CARPEN este absorbita, întregul sau patrimoniu transmitându-se catre Cooperativa de credit Capital Isalnita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotarâre va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 177.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL CELARU

 

Având în vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL CELARU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000  privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, 

 

Banca Nationala a României hotaraste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0226 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit AJUTORUL CELARU, cu sediul în com. Celaru, judetul Dolj, numar de ordine în Registrul comertului J16/2819/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, în numele Cooperativei de credit AJUTORUL CELARU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit AJUTORUL CELARU este absorbita, întregul sau patrimoniu transmitându-se catre Cooperativa de credit Mihai Viteazu Craiova. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotarâre va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 178.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL CETATE

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL CETATE, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000  privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, 

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0227 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PROGRESUL CETATE, cu sediul in com. Cetate, judetul Dolj, numar de ordine in Registrul Comertului J/16/2820/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Danubiu Calafat, Progresul Cetate, Misina Poiana Mare, 30 Decembrie Caraula, Bujorul Plenita, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PROGRESUL CETATE a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Danubiu Calafat, Progresul Cetate, Misina Poiana Mare, 30 Decembrie Caraula, Bujorul Plenita.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PROGRESUL CETATE este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Danubiu Calafat. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 179.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 927/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003  privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iunie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nota din subsolul anexei, în loc de “…directie” se va citi “…directie generală”.