MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 91         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 31 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. - Ordonantă privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

 

33. - Ordonantă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

34. - Ordonantă pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală

 

35. - Ordonantă privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

37. - Ordonantă pentru modificarea si completarea reglementărilor privind auditul intern

 

39. - Ordonantă privind transferul pachetului de actiuni si al terenurilor detinute de stat la Societatea Comercială “SERPLO” - S.A. în proprietatea privată a judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) În derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, salariatii acestora au dreptul să achizitioneze actiuni la societatea la care îsi desfăsoară activitatea până la limita de 8% din capitalul social, la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile către investitorul strategic/consortiul de investitori în cadrul procesului de privatizare.

(2) După vânzarea către un investitor strategic a unui pachet de actiuni reprezentând 51% din capitalul social al societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, respectiv Societatea Comercială “Electrica Banat” - S.A., Societatea Comercială “Electrica Dobrogea” - S.A., Societatea Comercială “Electrica Oltenia” - S.A., Societatea Comercială “Electrica Moldova” - S.A., Societatea Comercială “Electrica Muntenia Sud” - S.A., Societatea Comercială “Electrica Muntenia Nord” - S.A., Societatea Comercială “Electrica Transilvania Sud” - S.A. si Societatea Comercială “Electrica Transilvania Nord” - S.A., salariatii acestor societăti si ai Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. au dreptul să achizitioneze actiuni la acestea până la limita de 10% din capitalul social, la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile către investitorul strategic în cadrul procesului de privatizare.

(3) Vânzarea de către Ministerul Economiei si Comertului a pachetului de actiuni către salariatii societătilor comerciale prevăzute la alin. (1) si (2) se va efectua în mod direct către acestia, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Majorarea capitalului social al societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si al societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, urmată de majorarea corespunzătoare a capitalului social al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. cu valoarea terenurilor pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate, se va realiza la termenele stabilite de Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, prin derogare de la termenele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie să stabilească procedurile, termenele si conditiile pentru vânzarea directă a pachetului de actiuni prevăzut de lege către salariatii societătilor comerciale prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.27 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Română de Interventii si Salvare Navală - ARISN, denumită în continuare ARISN, institutie publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Grupului de Interventii si Salvare Navală Constanta, care se desfiintează.

(2) ARISN este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii în caz de poluare.

(3) ARISN are sediul principal în dana 78 din portul Constanta si un alt sediu în dana 2-3 din portul Constanta.

(4) ARISN poate înfiinta subunităti si puncte de lucru fără personalitate juridică în Constanta, precum si în alte localităti din tară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si poate organiza activităti specifice temporare în străinătate.

Art. 2. - (1) ARISN duce la îndeplinire obligatiile ce revin statului român prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vietii omenesti pe mare, căutarea si salvarea pe mare, prevenirea poluării, pregătirea, actiunea si cooperarea împotriva poluării, precum si securitatea navelor si facilitătilor portuare, în conformitate cu prevederile acestor conventii/acorduri internationale.

(2) ARISN asigură îndeplinirea unor sarcini pentru aplicarea reglementărilor interne referitoare la Planul national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, precum si apărarea împotriva dezastrelor.

Art. 3. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARISN se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. - (1) Cu exceptia refurnizărilor de utilităti, ARISN este scutită de plata taxelor si tarifelor către administratiile portuare si de căi navigabile.

(2) Utilajele si mijloacele auto apartinând ARISN au acces gratuit pe domeniul public al statului.

(3) ARISN beneficiază de gratuitatea serviciilor furnizate de Autoritatea Navală Română.

Art. 5. - (1) ARISN are următoarele atributii principale:

a) efectuarea operatiunilor de căutare, asistentă si salvare maritimă si fluvială;

b) dezesuarea, ranfluarea navelor si epavelor;

c) interventii pentru prevenirea, combaterea poluării si protectia mediului în porturi, în mare deschisă, în apele teritoriale ale României, pe canale navigabile interioare;

d) prestatii cu utilaje proprii, remorcaje interne si internationale, lucrări necesare la nave pentru siguranta si securitatea navigatiei;

e) prestatii de scafandrerie;

f) asigurarea desfăsurării în sigurantă a activitătii de turism, agrement si sporturi nautice care se desfăsoară în marea teritorială;

g) participarea la actiunile de prevenire a actelor teroriste, în conformitate cu prevederile Codului international pentru securitatea navei si a facilitătilor portuare - Codul ISPS.

(2) Guvernul poate aproba prin hotărâre si alte atributii pentru ARISN.

Art. 6. - În scopul realizării atributiilor sale, ARISN poate să colaboreze cu institutii publice, regii autonome, societăti comerciale, asociatii si fundatii, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Conducerea ARISN este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui presedinte este directorul general.

(2) Directorul general si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 8. - (1) Personalul încadrat la Grupul de Interventii si Salvare Navală Constanta se preia de ARISN, în conditiile legii.

(2) Salarizarea personalului ARISN se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din institutiile publice.

(3) Personalul ARISN va beneficia de sporuri specifice activitătii si de drepturile rezultate ca urmare a activitătilor de salvare, în conditiile legii.

(4) Personalul navigant beneficiază de alocatie de hrană la nivel de 4.200 calorii/zi si 4.800 calorii/zi pentru scafandri, iar celelalte categorii de salariati beneficiază de tichete de masă, în conditiile legii.

(5) Cuantumul valoric al alocatiei de hrană va fi aprobat de către ordonatorul principal de credite si actualizat lunar de către consiliul de conducere conform indicelui de inflatie al produselor alimentare.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare prevederilor prezentei ordonante în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si în anexele la acesta pe anul 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite.

Art. 10. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Regulamentul de organizare si functionare a ARISN, atributiile, patrimoniul, personalul si regimul de lucru în alertă permanentă.

Art. 11. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală are legitimare procesuală activă si poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare.”

2. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Pentru serviciile prestate în regim de gestiune delegată autoritătile administratiei publice locale care au sub autoritate servicii publice de alimentare cu apă si de canalizare vor organiza licitatii publice pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii, conform prevederilor prezentei ordonante. În cazul în care nu a fost desemnat nici un câstigător în urma celei de-a doua licitatii publice, concedentul poate decide initierea procedurii de negociere directă.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Intră sub incidenta prezentei ordonante si serviciile de alimentare cu energie termică prestate de către agentii economici si institutiile publice care nu se află în subordinea autoritătilor administratiei publice locale.”

2. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) ANRSC are legitimare procesuală activă si poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat.”

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) Delegarea gestiunii se face prin concesiune si parteneriat public-privat, în conditiile respectării contractuluicadru de delegare si a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor publice de salubrizare a localitătilor.”

2. La articolul 27 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală are legitimare procesuală activă si poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor publice de salubrizare a localitătilor.”

Art. IV. - La articolul 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 475/2003, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) ANRSC are legitimare procesuală activă si poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor de iluminat public.”

Art. V. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 34.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 2. - (1) Bunurile asupra cărora Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti are drept de proprietate si care concură la desfăsurarea activitătii de transport al produselor petroliere, motorinei si benzinei prin conducte, de transport al titeiului si gazolinei prin vagoane-cisternă, cu toate drepturile si obligatiile aferente bunurilor, necesare desfăsurării acestor activităti, trec fără plată, pe bază de protocol încheiat între părti, din patrimoniul Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti în patrimoniul Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti.

(2) Bunurile proprietate publică ce fac parte din sistemul de transport prin conducte vor fi concesionate în conditiile legii.

(3) Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti îndeplineste, în urma unificării activitătii, functia de transportator unic prin conducte al titeiului si produselor petroliere.

Art. 3. - Patrimoniul si capitalul social ale Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti se reduc cu valoarea contabilă, rămasă neamortizată la data de 31 decembrie 2003, a bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1), asupra cărora Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti detine drept de proprietate.

Art. 4. - Bunurile aferente activitătii de transport al titeiului, gazolinei, produselor petroliere, precum si parcul de vagoane-cisternă destinat transportului pe calea ferată a titeiului si gazelor asociate, cu componentele sale, bunuri aflate în proprietatea Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, se transferă în proprietatea Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti, împreună cu personalul aferent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, prin protocol de predare-preluare încheiat între părti.

Art. 5. - Personalul aferent desfăsurării activitătii de transport pe conductele operationale, preluat în conditiile prezentei ordonante, se transferă la Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti.

Art. 6. - Bunurile prevăzute la art. 2 alin. (1), la valoarea contabilă rămasă, reprezintă aport al statului la capitalul social al Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti, în schimbul căruia se vor emite actiuni care revin de drept Ministerului Economiei si Comertului, acordându-se drept de preferintă celorlalti actionari ai Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti de a subscrie până la cota detinută de acestia anterior majorării capitalului social cu aportul statului, subscriere care se va realiza la valoarea nominală a actiunilor, fără prima de emisiune, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti va încheia cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în conformitate cu prevederile legale, un act aditional la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de operare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, în vederea concesionării activitătii de operare a Sistemului national de transport al produselor petroliere, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe aferente sistemului.

Art. 8. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea reglementărilor privind auditul intern

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct.II. 4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta lege reglementează auditul intern la entitătile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.”

2. Litera g) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

g) entitate publică - autoritatea publică, institutia publică, regia autonomă, compania/societatea natională, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar si care are personalitate juridică;”

3. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Finantelor Publice si Camera Auditorilor Financiari din România vor elabora Cadrul comun cuprinzând obiectivele specifice auditului intern la entitătile economice din domeniul public.”

4. Litera c) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“c) conducătorul entitătii publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităti publice, stabileste si mentine un compartiment functional de audit public intern, cu acordul entitătii publice superioare; dacă acest acord nu se dă, auditul entitătii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entitătii publice care a decis aceasta.”

5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entitătii publice, cu avizul UCAAPI; pentru entitătile publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităti publice, numirea/destituirea se face cu avizul entitătii publice superioare.”

6. La articolul 11, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) elaborează norme metodologice specifice entitătii publice în care îsi desfăsoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entitătilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităti publice, cu avizul acesteia;”

7. La articolul 11, după litera g) se introduce o literă nouă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) verifică respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitătile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, si poate initia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entitătii publice în cauză.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Entitătile economice ale căror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze si să asigure exercitarea activitătii profesionale de audit intern, potrivit cadrului legal stabilit prin prezenta ordonantă de urgentă.

(2) La regiile autonome, companiile/societătile nationale, precum si la celelalte entităti economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează si functionează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitătile publice.”

2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplică pentru organizarea si functionarea auditului intern în entitătile economice mentionate la art. 20, auditorii financiari efectuează si evaluarea functiei de audit intern; aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cît si la performantele acestuia, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăsurarea activitătii lor.”

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind transferul pachetului de actiuni si al terenurilor detinute de stat la Societatea Comercială “SERPLO” - S.A. în proprietatea privată a judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.1 si 3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Pachetul de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “SERPLO” - S.A. se transferă, cu titlu gratuit, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova, care va exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la această societate comercială.

Art. 2. - Terenurile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă, trec din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni si a terenurilor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 4. - Pozitia 506 din anexa nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“506. «SERPLO» - S.A. Tătărani.”

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 39.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate privată a statului, care se transmit de la Agentia Domeniilor Statului în proprietatea privată a judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

 

Locul unde se află imobilul: teren si constructii

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare a imobilului:

teren si constructii

Societatea Comercială “SERPLO” -  S.A., satul Tătărani, comuna Bărcănesti, judetul Prahova

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - Agentia Domeniilor Statului

Consiliul Judetean Prahova

TOTAL GENERAL:

Teren = 206,0 ha, din care:

1. teren agricol = 185 ha

2. alte suprafete = 21 ha

 

Pagina 1

Pagina a 2-a