MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 83        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare

 

42. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “ROMFILATELIA” - S.A., ca filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de actiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate subordonate Guvernului au obligatia de a urmări îndeplinirea la termenele stabilite a prevederilor specifice domeniului lor de activitate din Planul de actiuni pe anul 2004.

Art. 3. - Prefecturile judetelor si a municipiului Bucuresti vor asigura urmărirea realizării măsurilor si actiunilor ce revin fiecărui judet si municipiului Bucuresti, cuprinse în Planul de actiuni pe anul 2004.

Art. 4. - Comisia Natională de Prognoză, împreună cu ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului, va prezenta Executivului, trimestrial, o infomare privind stadiul realizării prevederilor Planului de actiuni pe anul 2004, precum si măsurile necesare în vederea respectării angajamentelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei Nationale de Prognoză,

Mircea Vasile Panaite

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 30.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “ROMFILATELIA” - S.A., ca filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

 

În temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si a prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A., denumită în continuare ROMFILATELIA - S.A., ca filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

(2) ROMFILATELIA - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe actiuni si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - ROMFILATELIA - S.A. are sediul în municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, obiectivul II, clădirea nouă.

Art. 3. - (1) Capitalul social initial al ROMFILATELIA - S.A. este în întregime subscris si vărsat de Compania Natională “Posta Română” - S.A., în calitate de actionar unic, în valoare de 30.047.000.000 lei, corespunzător unui număr de 300.470 de actiuni.

(2) Capitalul social initial al ROMFILATELIA - S.A. se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare din activul patrimonial al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., aferentă activitătii desfăsurate de fosta Directie specializată Romfilatelia din cadrul acesteia, stabilită pe baza datelor aferente Directiei specializate Romfilatelia din situatiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2003, precum si din alte aporturi în numerar si în natură ale Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

(3) Aportul în numerar al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. se ridică la suma de 24.500.000.000 lei, care este vărsat integral în momentul înfiintării ROMFILATELIA - S.A.

(4) Compania Natională “Posta Română” - S.A. aduce ca aport în natură la capitalul social al ROMFILATELIA - S.A. si imobilul situat în Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, format din constructia denumită obiectivul II - clădirea nouă, terenul aferent si spatiile comerciale filatelice.

(5) Predarea-preluarea activului si pasivului între Compania Natională “Posta Română” - S.A. si ROMFILATELIA - S.A. se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat provizoriu în decurs de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (5) va căpăta caracter definitiv în urma auditării situatiilor financiare prevăzute la alin. (2), ce va avea loc în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) În situatia în care valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-primire definitiv este diferită de cea prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, înregistrarea rectificării corespunzătoare la oficiul registrului comertului va fi solicitată în termen de maximum 60 de zile de la data la care protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (5) a devenit definitiv.

Art. 4. - (1) ROMFILATELIA - S.A. are ca obiect principal de activitate emiterea, punerea si retragerea din circulatie de timbre si efecte postale.

(2) ROMFILATELIA - S.A. poate desfăsura complementar si alte activităti conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se transferă ROMFILATELIA - S.A. dreptul exclusiv:

a) de a emite, de a pune si de a retrage din circulatie timbre si efecte postale;

b) de a distribui si comercializa timbre postale.

(4) De asemenea, ROMFILATELIA - S.A. poate distribui si timbre fiscale, conform prevederilor legale.

Art. 5. - (1) Personalul din cadrul Directiei specializate Romfilatelia a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. este preluat de ROMFILATELIA - S.A. si se consideră transferat.

(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al ROMFILATELIA - S.A., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de personal avute sau, după caz, în vigoare la data transferării, corespunzătoare posturilor ce urmează să fie ocupate, precum si de alte drepturi prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 6. - (1) ROMFILATELIA - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, formată din reprezentantii actionarilor, si este administrată de consiliul de administratie.

(2) Pe perioada în care Compania Natională “Posta Română” - S.A. este unic actionar al ROMFILATELIA - S.A., adunarea generală a actionarilor a acesteia desemnează reprezentantul în adunarea generală a actionarilor ROMFILATELIA - S.A.

(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul ROMFILATELIA - S.A.

(4) Consiliul de administratie al ROMFILATELIA - S.A. este format din 5 membri alesi de adunarea generală a actionarilor. Dintre membrii consiliului de administratie, adunarea generală a actionarilor îl desemnează pe presedintele acestuia.

(5) Pe perioada în care Compania Natională “Posta Română” - S.A. este actionar unic la ROMFILATELIA - S.A., membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea adunării generale a actionarilor Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

(6) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al ROMFILATELIA - S.A., care asigură conducerea executivă a acesteia. Directorul general exercită conducerea executivă a ROMFILATELIA - S.A. în baza unui contract de performantă, anexă la contractul individual de muncă, încheiat în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.

Art. 7. - (1) În cadrul ROMFILATELIA - S.A. va functiona Comisia filatelică, organism cu atributii în domeniul timbrelor si efectelor postale.

(2) Componenta, atributiile si modul de functionare ale Comisiei filatelice se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 8. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 371/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome “Posta Română”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iulie 1998, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

STATUTUL

Societătii Comerciale “ROMFILATELIA” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea filialei este Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A.

(2) Societatea Comercială “ROMFILATELIA” - S.A., denumită în continuare ROMFILATELIA - S.A., este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, filială cu personalitate juridică a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., denumită în continuare Posta Română - S.A.

(3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanând de la ROMFILATELIA - S.A. se mentionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, numărul de înregistrate la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare.

(4) Pentru ROMFILATELIA - S.A. se va utiliza în continuare si denumirea societatea.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

(1) ROMFILATELIA - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

(2) ROMFILATELIA - S.A. este societate comercială de interes public.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul societătii este în municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, obiectivul II, clădirea nouă.

(2) Sediul societătii poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeasi localitate sau în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înfiinta, în vederea realizării obiectului său de activitate, sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, puncte de lucru si altele asemenea în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Societatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale la oficiul registrului comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul societătii este de a emite timbre si efecte postale, de a le pune si de a le retrage din circulatie, de a distribui timbre postale si fiscale, mărci postale, efecte postale, mărfuri filatelice, accesorii filatelice etc., în vederea promovării si dezvoltării filateliei în România.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Societatea îsi desfăsoară activitatea în domeniul filatelic.

(2) Societatea are ca obiect de activitate:

a) editarea de timbre si efecte postale cu sau fără suprataxă;

b) comercializarea de mărci postale, efecte postale si mărfuri filatelice;

c) editarea si comercializarea de accesorii filatelice si literatură de specialitate (cataloage, periodice, studii, dictionare, produse informatice filatelice);

d) achizitionarea de mărfuri filatelice de pe piata internă de la persoane fizice si/sau juridice în scopul valorificării lor ca atare sau prin produse filatelice proprii;

e) efectuarea de operatiuni de export si import pentru produsele de mai sus, precum si pentru alte mărfuri, inclusiv operatii de tip switch si prelucrări filatelice în sistem lohn;

f) prestarea de servicii aferente comertului filatelic: expertize, evaluări, licitatii, prelucrări, acordarea de asistentă de specialitate pentru persoane fizice si juridice rezidente si nerezidente;

g) organizarea si participarea la târguri si expozitii filatelice nationale si internationale, în nume propriu sau în colaborare cu institutii specializate în promovarea imaginii statului român;

h) achizitionarea de mărfuri filatelice expertizate de societate, în vederea completării colectiei nationale păstrate în cadrul Conservatorului de Timbre si în cadrul Muzeului National Filatelic, în limita aprobărilor speciale date de Posta Română - S.A.

(3) Societatea desfăsoară si orice alte activităti colaterale necesare realizării obiectului său de activitate.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al societătii este de 30.047.000.000 lei, împărtit în 300.470 de actiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 100.000 lei, constituit prin aporturi în numerar si aporturi în natură ale Postei Române - S.A.

(2) Capitalul social initial al ROMFILATELIA - S.A. se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare din activul patrimonial al Postei Române - S.A., aferentă activitătii desfăsurate de fosta Directie specializată Romfilatelia din cadrul acesteia, precum si din alte aporturi în numerar si în natură ale Postei Române - S.A.

(3) Aportul în numerar se ridică la suma de 24.500.000.000 lei, vărsat integral în momentul înfiintării ROMFILATELIA - S.A.

(4) Posta Română - S.A. aduce ca aport în natură la capitalul social al ROMFILATELIA - S.A. si imobilul situat în Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, format din constructia denumită obiectivul II - clădirea nouă si terenul aferent acesteia, precum si spatiile comerciale filatelice.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii si ale prezentului statut.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) emisiunea de actiuni noi, ce vor fi distribuite proportional actionarilor existenti, prin încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societătii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse, după caz, potrivit legii.

(3) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii si ale prezentului statut.

(4) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(5) În cazul în care consiliul de administratie al societătii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferentă între totalul activelor si datoriile societătii, ajunge să reprezinte mai putin de jumătate din valoarea capitalului social, acesta este obligat ca, în termen de maximum 60 de zile, să decidă fie reîntregirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Actiunile sunt nominative si sunt emise de societate în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(2) Societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, va elibera un certificat de actionar, care va cuprinde:

a) denumirea si durata societătii;

b) data actului constitutiv, numărul din registrul comertului sub care este înregistrată societatea, codul unic de înregistrare si numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;

c) capitalul social si vărsămintele efectuate;

d) numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înregistrare si codul unic de înregistrare ale actionarului persoană juridică, după caz;

e) numărul, categoria si valoarea nominală ale actiunilor, pozitia la care acestea sunt înscrise în registrul actionarilor si numărul de ordine al actiunilor.

(3) Societatea va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul acesteia.

(4) Persoanele fizice sau juridice, române si străine, vor putea detine actiuni la societate, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 10

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este formată din reprezentantul desemnat de actionarul unic, respectiv Posta Română - S.A.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor si fixează dividendele;

b) alege administratorii; pe perioada în care Posta Română - S.A. este unicul actionar al societătii, membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea adunării generale a actionarilor Postei Române - S.A.;

c) stabileste remuneratia cuvenită pentru exercitiul în curs administratorilor si cenzorilor societătii, precum si remuneratia cuvenită directorului general în baza contractului de performantă;

d) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, în conditiile legii;

e) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

f) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

g) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar viitor;

h) aprobă nivelul cheltuielilor societătii pe categorii de activităti si actiuni si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

i) hotărăste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unităti ale societătii.

(4) Adunarea generală extraordinară a actionarilor hotărăste cu privire la:

a) schimbarea formei juridice;

b) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare:

sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

c) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea societătii;

d) dizolvarea anticipată a societătii;

e) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

f) emisiunea de obligatiuni, precum si cesiunea actiunilor.

(5) Pentru atributiile adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special emis de organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 11

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită pentru întrunire.

(4) Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată expediată la adresa actionarului sau prin afisare la sediul societătii, însotită de un convocator semnat de actionari.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea generală a actionarilor se întruneste, de regulă, la sediul societătii sau în alt loc indicat în convocare.

(8) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 12

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(3) În ziua si la ora precizate în convocare, sedinta adunării generale a actionarilor va fi deschisă de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.

(4) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor, semnat de presedinte si de secretar, va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(6) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, eventualele mandate speciale ale reprezentantilor.

(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care sunt dezbătute problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societătii pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot, conform legii.

 

ARTICOLUL 13

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati se va putea decide ca votul să fie secret, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea consiliului de administratie si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 14

Organizarea

 

(1) Consiliul de administratie al ROMFILATELIA - S.A. este format din 5 membri alesi de adunarea generală a actionarilor, din care un reprezentant desemnat de Ministerul Finantelor Publice. Dintre membrii consiliului de administratie adunarea generală a actionarilor îl desemnează pe presedintele acestuia.

(2) Pe perioada în care Posta Română - S.A. este actionar unic al ROMFILATELIA - S.A., membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea adunării generale a actionarilor Postei Române - S.A.

(3) Conducerea executivă a societătii este asigurată de directorul general al acesteia, care este si presedintele consiliului de administratie. Directorul general exercită conducerea executivă a societătii în baza unui contract de performantă, anexă la contractul individual de muncă, încheiat în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.

(4) Membrii consiliului de administratie se numesc pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(5) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor alege un nou membru în consiliul de administratie în vederea ocupării locului vacant. Durata pentru care este ales noul membru al consiliului de administratie pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(6) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui său.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor acestuia, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

(9) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societătii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare luării unor decizii.

(10) Membrii consiliului de administratie răspund fată de societate individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile cauzate acesteia.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile consiliului de administratie si ale directorului general

 

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează documentatiile si aprobă structura organizatorică a societătii, regulamentul de organizare si functionare a acesteia si regulamentul de ordine interioară;

b) decide strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societătii pe termen lung, mediu si scurt;

c) decide cu privire la mutarea sediului societătii;

d) hotărăste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al societătii;

e) hotărăste majorarea capitalului social, în conditiile legii;

f) decide reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;

g) hotărăste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

h) stabileste programul de activitate al societătii si elaborează proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al acesteia;

i) aprobă investitiile societătii si hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si acordarea de garantii;

j) aprobă criteriile de efectuare a operatiunilor de încasări si plăti;

k) aprobă efectuarea operatiunilor de cumpărare si vânzare de bunuri si servicii;

l) avizează încheierea de acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garantie de bunuri aflate în patrimoniul societătii, în conditiile legii;

m) aprobă delegările de competentă pentru directorul general al societătii;

n) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general;

o) îsi dă acordul cu privire la încheierea contractelor de închiriere, pe care le supune spre aprobare adunării generale a actionarilor;

p) stabileste tactica si strategia de marketing si decide strategia de promovare a imaginii societătii si a produselor acesteia;

q) alege cenzorii, auditorii, consultantii societătii, precum si entitătile ce asigură promovarea imaginii si a produselor societătii;

r) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii, situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia pe anul în curs;

s) întocmeste raportul privind efectuarea si destinatia cheltuielilor societătii în cazul depăsirii plafonului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

t) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;

u) negociază si încheie, în numele societătii, contractele individuale de muncă cu salariatii având functii de conducere;

v) aprobă tarifele pentru activitătile specifice societătii, în conditiile legii;

w) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societătii;

x) aprobă scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

y) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societătii;

z) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 16

Atributiile directorului general si ale directorilor executivi ai societătii

 

(1) Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale societătii;

b) angajează, promovează si concediază personalul societătii, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de muncă;

c) negociază contractul colectiv de muncă, în conditiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

d) negociază si încheie, în conditiile legii, contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societătii, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor;

f) încheie alte acte juridice în numele si pe seama societătii;

g) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului societătii;

h) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

i) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor;

j) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi;

k) deleagă directorii executivi si orice altă persoană să exercite orice atributii din sfera sa de competentă;

l) îndeplineste orice alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

(3) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, sunt subordonati acestuia si răspund pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

(4) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societătii.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 17

Cenzorii

 

(1) Societatea va avea 3 cenzori titulari si tot atâtia supleanti. Cel putin unul dintre acestia trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(2) În exercitarea dreptului de control prevăzut de lege cenzorilor li se prezintă, la cerere, orice date cu privire la activitatea societătii.

(3) Cenzorii supraveghează gestiunea societătii, verifică dacă situatiile financiare sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă registrele sunt regulat tinute si dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(4) Cenzorii sunt obligati:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putând cere inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garantiilor prevăzute de lege;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului să fie îndeplinite de administratori sau de lichidatori, după caz.

(5) Cenzorii pot convoca adunarea generală a actionarilor dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societătii) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea unor dispozitii legale si/sau statutare.

(6) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(7) Cenzorilor le este interzis să comunice tertilor date referitoare la operatiunile societătii, de care au luat cunostintă în exercitarea mandatului lor.

(8) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor, iar dacă au fost alese, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv

ori sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte functii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale ori se află în concurentă cu aceasta;

c) persoanele cărora le este interzisă functia de administrator, conform prevederilor art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Cenzorii sunt obligati să depună în acelasi termen ca si membrii consiliului de administratie o garantie reprezentând a treia parte din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(11) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a actionarilor.

(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă.

(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(14) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

 

ARTICOLUL 18

Finantarea activitătii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, societatea utilizează sursele de finantare constituite în conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare atrase.

 

ARTICOLUL 19

Exercitiul financiar

 

            Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înregistrării societătii la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 20

Personalul

 

(1) Personalul din cadrul Directiei specializate Romfilatelia a Postei Române - S.A. este preluat de ROMFILATELIA - S.A. si se consideră transferat.

(2) Personalul se încadrează, în conditiile legii, pe bază de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.

(3) Conditiile de angajare, de organizare si de desfăsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

(4) Personalul de conducere si de executie din cadrul societătii este numit, angajat, revocat sau concediat, după caz, de directorul general al societătii, potrivit legii.

(5) Drepturile si obligatiile personalului societătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si regulamentul intern.

(6) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie, pentru personalul de conducere, si prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de executie.

(7) Salariatii societătii sunt obligati să respecte prevederile prezentului statut, ale regulamentului de organizare si functionare a societătii si ale regulamentului de ordine interioară.

 

ARTICOLUL 21

Amortizarea mijloacelor fixe

 

            Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

           

ARTICOLUL 22

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

(1) Societatea va organiza si va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale si va întocmi situatiile financiare anuale, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 23

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul societătii se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generală a actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul societătii rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3) Societatea îsi constituie fondul de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către societate, în conditiile legii, după aprobarea situatiei financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

 

ARTICOLUL 24

Registrele

 

Societatea va tine, prin grija consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, asocierea, fuziunea si divizarea, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 25

Schimbarea formei juridice

 

Adunarea generală extraordinară a actionarilor poate decide schimbarea formei juridice a societătii în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 26

Asocierea

 

Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăti comerciale ori alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 27

Fuziunea si divizarea

 

Fuziunea si divizarea societătii se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 28

Dizolvarea si lichidarea

 

(1) Dizolvarea societătii are loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societătii;

b) declararea nulitătii societătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) reducerea capitalului social sub minimul legal;

e) reducerea activului net la mai putin de jumătate din capitalul social, în conditiile în care consiliul de administratie nu decide reîntregirea capitalului social sau reducerea acestuia la valoarea rămasă;

f) falimentul societătii;

g) hotărârea tribunalului de dizolvare a societătii;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea societătii se înscrie în registrul comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Dizolvarea societătii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(4) Lichidarea societătii si repartizarea patrimoniului social se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 29

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor născute între societate si alte persoane juridice române si străine se poate recurge si la arbitraj, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 30

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.