MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 457 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.622/2003. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, pentru Guvernul României, si de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 si la Bucuresti la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

11. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice

 

14. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei “George C. Marshall - România” ca fiind de utilitate publică

 

15. - Hotărâre pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

393/2003. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

1.225/5.031/2003. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 457

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Uzinele Sodice Govora” - S.A. în Dosarul nr. 1.915/2003 al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă.

La apelul nominal răspund consilier juridic Georgeta Stanciu pentru Societatea Comercială “Uzinele Sodice Govora” - S.A., Viorel Popescu, personal, Crinu Croitoru, personal, Felix Costeanu, reprezentat de Aurica Costeanu, si Nicolae Dinu, personal si împuternicit de Cornel Tufeanu, Ion Cosma, Virgilia Cosma, Cristian Voica, Viorel Vicol, Eugenia Vicol, Maria Nitescu, Ion Cerbu, Constantin Dută, Claudia Fugăroiu, Adrian Ghită, Florin Andreescu, Ioana Mandache, Ion Statie, Emilia Trască, Cecilia Ciorei, Mihai Constantin, Costel Olaru si Nicolae Ciolacu. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită să se constate neconstitutionalitatea dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului 22/2003 în raport de prevederile art. 44 alin. (2), art. 135 alin. (2) lit. a) teza ultimă si art. 136 alin. (1), astfel cum au fost reglementate după revizuirea si republicarea Constitutiei.

Părtile prezente consideră că prevederile criticate sunt constitutionale, solicitându-se respingerea exceptiei. Se mai arată că dispozitiile constitutionale invocate în motivarea exceptiei nu sunt incidente în cauză.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Se arată că este justificată diferenta de tratament determinată de acordarea plătilor compensatorii, introdusă prin textul criticat, între societătile comerciale cu capital majoritar de stat si celelalte societăti comerciale. Totodată, se consideră că dispozitiile constitutionale privind libertatea comertului nu sunt încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 31 iulie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.915/2003, Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Uzinele Sodice Govora” - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului 22/2003 “exceptează de la obligatia acordării plătilor compensatorii potrivit contractelor colective de muncă numai acele societăti comerciale ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în perioada cuprinsă între 5 martie si 11 aprilie 2003”. În opinia autorului exceptiei aceste dispozitii “creează o situatie discriminatorie între societătile comerciale la care se efectuează concedieri colective potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si care au fost aprobate expres printr-o hotărâre a Guvernului, prevăzând o situatie inechitabilă acelora care sunt obligate să acorde si plătile compensatorii prevăzute în contractele colective de muncă, potrivit art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului 22/2003”. Se sustine că astfel sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza ultimă si ale art. 135 alin. (1), întrucât prin aplicarea dispozitiilor criticate “nu se creează un cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie si nu este ocrotită proprietatea”.

Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă consideră că exceptia este “lipsită de interes, întrucât prin actiunea introductivă petentii au solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor bănesti ce li se cuvin conform prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil părtilor”. În acest sens, instanta apreciază că “si în situatia unei eventuale admiteri a exceptiei de neconstitutionalitate si, ulterior, a abrogării dispozitiilor neconstitutionale din actul normativ atacat, situatia juridică a părtilor nu va cunoaste nici o modificare, între acestea rămânând valabile raporturile juridice existente la momentul actual, drepturile si obligatiile acestora fiind în continuare supuse acelorasi acte juridice”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se argumentează în acest sens că “dispozitiile constitutionale invocate nu sunt incidente asupra reglementărilor din art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, potrivit cărora ÇPrevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a actului normativ sus-mentionat si data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentăČ”.

Referitor la art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 (introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003), potrivit căruia, “În situatia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul societătilor care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevăzute plăti compensatorii, acestea se acordă lunar, până la sfârsitul anului 2003, conform contractului colectiv de muncă, dacă concedierea colectivă s-a făcut în perioada de valabilitate a acestuia”, Guvernul consideră că reglementarea respectivă, coroborată cu dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, “reprezintă o optiune a legiuitorului pentru reglementarea modului de aplicare a măsurilor de protectie socială, pentru situatii diferite si în raport cu posibilitătile existente în privinta îndeplinirii acestor măsuri, iar prin aplicarea acestora nu se încalcă în vreun mod principiile constitutionale invocate”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 11 aprilie 2003.

Dispozitiile criticate pentru neconstitutionalitate au următorul cuprins: “Prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a actului normativ susmentionat si data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

Textul din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 a cărui aplicare este exceptată, conform dispozitiilor mentionate, este art. 2 alin. (4), care a fost introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, având următorul cuprins: “În situatia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul societătilor care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevăzute plăti compensatorii, acestea se acordă lunar, până la sfârsitul anului 2003, conform contractului colectiv de muncă, dacă concedierea colectivă s-a făcut în perioada de valabilitate a acestuia.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei în sustinerea acesteia sunt art. 134 alin. (2) lit. a) si art. 135 alin. (1). După revizuirea si republicarea Constitutiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, fostul art. 134 alin. (2) lit. a) a devenit art. 135 alin. (2) lit. a):

- Art. 135 alin. (2) lit. a): “(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Totodată, dispozitiile constitutionale ale fostului art. 135 alin. (1) se regăsesc la art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi din Constitutie, care au un continut mai complex, după cum urmează:

- Art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate.

Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular [...].”

Critica de neconstitutionalitate constă, în esentă, în sustinerea că dispozitiile criticate “creează o situatie discriminatorie între societătile comerciale la care se efectuează concedieri colective potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si care au fost aprobate expres printr-o hotărâre de Guvern, prevăzând o situatie inechitabilă acelora care sunt obligate să acorde si plătile compensatorii prevăzute în contractele colective de muncă, potrivit art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, modificată prin Odonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003”.

Asa cum rezultă din continutul memoriului depus de autorul exceptiei la instanta de judecată, prin care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, pe lângă cele două texte constitutionale explicit invocate în sustinerea exceptiei, acesta invocă, în realitate, si încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, desi nu a indicat si acest text.

Dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie au următorul continut: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Analizând prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, Curtea retine că acestea sunt conforme dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi. Dispozitiile criticate reprezintă un text nou introdus prin aceeasi Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 [alin. (4) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003], cu precizarea că acesta nu se aplică în cazul societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, între data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, care a modificat-o si completat-o pe prima. Astfel, diferenta de tratament juridic în ce priveste acordarea plătilor compensatorii, introdusă prin textul criticat, între categoria exceptată de societăti comerciale cu capital majoritar de stat si celelalte societăti apare ca justificată, fiind aplicată unor situatii diferite.

Exceptarea societătilor pentru care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului semnase deja contractul pentru vânzarea actiunilor statului, în perioada indicată în text, are la bază un criteriu rational si obiectiv. Pe de altă parte, în cauză s-a tinut seama de posibilitatea reală a suportării plătilor compensatorii respective, asa cum, de altfel, precizează Guvernul în punctul de vedere comunicat Curtii.

În jurisprudenta sa Curtea Constitutională a stabilit, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că principiul egalitătii si al nediscriminării nu are semnificatia instituirii unei uniformităti, ci permite ca în situatii diferite să se aplice un tratament juridic diferit când acesta se justifică în mod rational si obiectiv.

Curtea nu poate retine nici încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), deoarece măsura contestată nu contravine în nici un fel obligatiei statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Ratiunea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, o constituie stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a societătilor cu capital majoritar de stat, astfel cum o indică însusi titlul său.

În legătură cu sustinerea potrivit căreia prevederile criticate ar încălca dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) privind garantarea si ocrotirea proprietătii private, Curtea constată că este neîntemeiată. Textul criticat nu contine dispozitii prin care să opereze un transfer de proprietate, după cum, prin reglementările sale, nu aduce nici o atingere dreptului de proprietate al societătilor comerciale vizate.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Uzinele Sodice Govora” - S.A. în Dosarul nr. 1.915/2003 al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, pentru Guvernul României, si de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 si la Bucuresti la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 152/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, pentru Guvernul României, si de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 si la Bucuresti la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 63/2000, aprobată prin Legea nr. 152/2001, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.622.

 

ANEXĂ

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

12 august 2003

 

Excelentei Sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

Stimate Domnule Ministru,

România: Împrumutul 4533 - RO (Proiectul de sprijinire a serviciilor din agricultură)

Realocarea sumelor în cadrul Acordului de împrumut

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 14 iulie 2003, prin care se solicită Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) realocarea fondurilor stabilite în cadrul Acordului de împrumut dintre Bancă si România, datat 27 martie 2000 (Acordul de împrumut), suntem încântati să răspundem favorabil solicitării dumneavoastră.

În acest sens, Banca realocă fondurile împrumutului, stabilite în paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut, după cum urmează: 100.000 dolari S.U.A. de la categoria 1 la categoria 2.

Astfel, sumele alocate în prezent categoriilor sunt următoarele: categoria 1 - 7.900.000 dolari S.U.A., categoria 2 - 200.000 dolari S.U.A., categoria 3 - 1.280.000 dolari S.U.A., categoria 4 - 80.000 dolari S.U.A., categoria 5 - 380.000 dolari S.U.A., categoria 6 - 1.160.000 dolari S.U.A.; tabelul revizuit de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut este anexat la această scrisoare.

 

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink,

director

Unitatea de Tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

CONFIRMAT:

ROMÂNIA

De către: Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice,

reprezentant autorizat

Data: 5 septembrie 2003

 

ANEXĂ

la scrisoare

 

1. Tabelul de mai jos indică categoriile de articole ce urmează a fi finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul din cheltuielile ce urmează a fi finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

Procent (%) din cheltuielile

care urmează a fi finantate

(1) Fonduri nerambursabile în cadrul părtii A a Proiectului

7.900.000

75%

(2) Bunuri în cadrul părtii B a Proiectului

200.000

100% din cheltuielile externe, 100% din

cheltuielile locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si instruire aferente părtii B a Proiectului

1.280.000

100%

(4) Servicii tehnice pentru tipăriri

80.000

100% din cheltuielile externe

(5) Costuri curente de operare

380.000

100% (exceptând bunurile procurate pe

plan local Ń 85%)

(6) Nealocate

1.160.000

 

TOTAL:

11.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1.      Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003 si 2004, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Din bugetele aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anii 2003 si 2004 se acordă producătorilor agricoli un sprijin direct din partea statului în vederea achizitionării unui număr de 20 de capete juninci, construirii unui adăpost corespunzător celor 20 de juninci si tineretului aferent, precum si achizitionării instalatiilor zootehnice necesare dotării adăpostului, conditii care trebuie îndeplinite cumulativ de către fiecare solicitant care formulează cerere scrisă si dovedeste capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere si exploatare a vacilor de lapte.”

3. Alineatul (6) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(6) Termenul maxim de realizare a adăpostului este 1 octombrie 2004.”

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Se aprobă Normele metodologice privind verificarea, acordarea si plata sprijinului direct al statului, acordat producătorilor agricoli în anii 2003 si 2004, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice, prevăzute în anexa nr. 5.”

5. Titlul anexei nr. 5 va avea următorul cuprins:

NORME METODOLOGICE

privind verificarea, acordarea si plata sprijinului direct al statului, acordat producătorilor agricoli în anii 2003 si 2004, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei “George C. Marshall - România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia “George C. Marshall - România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 8, etajul 1, camera 15F, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă inventarul bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-40*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale au obligatia de a reactualiza, în termen de 90 de zile de la depunerea situatiei financiare anuale, inventarul bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Inventarele bunurilor din domeniul public al statului, reactualizate, se depun la Ministerul Finantelor Publice pe suport magnetic.

Art. 3. - (1) În timpul anului ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale au obligatia ca, în termen de 10 zile de la semnarea protocoalelor de predare-preluare a bunurilor din domeniul public al statului, să actualizeze inventarele cu modificările intervenite în structura acestora.

(2) Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit alin. (1), se înregistrează concomitent la Ministerul Finantelor Publice de către institutiile implicate în aplicarea protocoalelor de predare-preluare, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens.

Art. 4. - La întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale implicate vor respecta prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 7 iunie 2002, modificate si completate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 555/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003.

Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 si 4 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Contraventiile se constată si sanctiunile se aplică de către organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 10 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 15.


*) Anexele nr. 1-40 se comunică institutiilor interesate, de către Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea acestora.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C-62 din 15 martie 2002, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se abrogă prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 263/2003 privind aprobarea Listei standardelor române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 6 mai 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 393.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.225 din 24 decembrie 2003

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 5.031 din 26 septembrie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii nr. 4.107 din 8 mai 2003,

în baza dispozitiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 650/2002, si a dispozitiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, institutele de sănătate publică, Directia generală pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Dispozitiile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

ANEXĂ

METODOLOGIE

pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Orice activitate de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publică si colectivă, serviciile si productia de apă potabilă, precum si serviciile de întretinere corporală se exercită numai cu personal calificat, conform prevederilor legale.

(2) Personalul calificat din activitătile mentionate la alin. (1) are obligatia legală a instruirii periodice în vederea însusirii notiunilor fundamentale de igienă, activitate organizată si finalizată cu examinare si certificate, în conformitate cu prezenta metodologie.

(3) În procesul de instruire privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă este cuprins personalul din următoarele categorii de unităti:

a) servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publică si a colectivitătilor;

b) servicii de curătenie în unităti de asistentă medicală, colectivităti de copii si tineri, unităti de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);

c) productia si distributia apei potabile, productia apei îmbuteliate;

d) servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.);

e) servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.

Art. 2. - Programele de instruire în domeniul sănătătii publice privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă se pot realiza de către persoane juridice de drept public sau privat, cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfăsurarea de activităti de învătământ si sunt avizate de către Ministerul Sănătătii si Familiei si de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în conditiile prezentei metodologii.

Art. 3. - În sensul prezentei metodologii, prin următorii termeni se întelege:

a) notiuni fundamentale de igienă – totalitatea cunostintelor si deprinderilor elementare referitoare la păstrarea sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor, pe care lucrătorii din sectoarele de activitate cu risc pentru sănătatea populatiei trebuie să le posede;

b) avizarea functionării - procesul de abilitare a persoanelor juridice de drept public sau privat al cabinetelor medicale pentru realizarea programelor de instruire în domeniul sănătătii publice privind notiunile fundamentale de igienă.

 

CAPITOLUL II

Criteriile si procedura de avizare

 

Art. 4. - În vederea obtinerii avizului necesar organizării cursurilor privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, furnizorii de instruire trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie organizati si să functioneze în conformitate cu prevederile legale;

b) să detină în mod legal spatii adecvate activitătii de învătământ, pentru care s-au obtinut avizele de functionare prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) să detină logistica necesară organizării în bune conditii a cursurilor;

d) să aibă programă de instruire elaborată în conformitate cu orientările cuprinse în Ghidul privind continutul modulelor de pregătire;

e) să asigure materialul didactic prevăzut în programa de pregătire;

f) să asigure programul de instruire cu formatori - medici cu specialitatea igienă, epidemiologie sau medicină de laborator -, cu autorizatie de liberă practică.

Art. 5. - (1) Pentru obtinerea avizului de functionare solicitantul depune la Comisia de avizare din cadrul institutelor de sănătate publică din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca sau Timisoara un dosar de autoevaluare în 3 exemplare, primind număr de înregistrare. Dosarul de evaluare contine următoarele documente:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) documente (în copii legalizate) care dovedesc legalitatea organizării si functionării furnizorului de instruire (act normativ de constituire, lege, hotărâre a Guvernului etc., certificat de înregistrare emis de camera de comert si industrie, actul de înregistrare în Registrul fundatiilor si asociatiilor);

c) copie de pe statut, după caz;

d) dovezi privind detinerea spatiului optim de învătământ si a mijloacelor didactice;

e) avize de functionare conform reglementărilor legale în vigoare;

f) program de instruire cuprinzând planul de învătământ si programele analitice si pentru fiecare modul specific, în concordantă cu indicatiile cuprinse în Ghidul privind continutul modulelor de pregătire;

g) informatii privind formatorii: autorizatie de liberă practică în specialitatea igienă, epidemiologie, medicină de laborator, curriculum vitae, dovada existentei relatiei contractuale cu solicitantul avizului;

h) chitanta de achitare a taxei pentru referatul tehnic de evaluare în contul institutului evaluator;

i) copie de pe certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, în cazul cabinetelor medicale; j) alte documente, după caz.

(2) Comisiile de avizare examinează documentele cuprinse în dosarul depus si întocmesc, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentatiei, referatul tehnic de evaluare care să includă concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului. Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberării avizului, însotit de două exemplare ale dosarului de autoevaluare, se înaintează Ministerului Sănătătii, Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat.

(3) În cazul avizării favorabile a programului de instruire, Ministerul Sănătătii înaintează către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentatiei, un exemplar al dosarului de autoevaluare, o copie a referatului tehnic de evaluare si avizul-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(4) În termen de 10 zile de la data înregistrării documentatiei, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului va transmite răspunsul său Ministerului Sănătătii. În cazul avizării favorabile, se completează formularul-tip, iar pentru neacordarea avizului se întocmeste un referat care să cuprindă motivarea răspunsului.

(5) În cazul neacordării avizului se reia procedura de avizare în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(6) Biroul de avizare din cadrul Ministerului Sănătătii eliberează avizul de functionare si gestionează baza de date privind furnizorii de instruire avizati. Biroul de avizare pune la dispozitie Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, la solicitarea acestuia, informatii cuprinse în baza de date.

(7) Avizul de functionare este valabil 3 ani.

(8) Înnoirea avizului se face prin reluarea procedurii de avizare, luându-se în considerare si criteriul rezultatelor obtinute de absolventii programului de instruire în procesul de evaluare si certificare a cunostintelor. Un procent de promovabilitate de cel putin 60% este obligatoriu.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea si certificarea

 

Art. 6. - (1) Participantii la programele de instruire avizate în conditiile prezentei metodologii sustin la încheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii de sănătate publică teritoriale.

(2) Directiile de sănătate publică teritoriale au obligatia să asigure conditiile bunei desfăsurări a examenului.

Art. 7. - (1) Comisiile de examen sunt propuse de către directiile de sănătate publică teritoriale si sunt aprobate de către Ministerul Sănătătii, Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, anual.

(2) Comisiile de examen au următoarea componentă:

- un reprezentant desemnat de institutul de sănătate publică regional - presedinte;

- un reprezentant desemnat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

- un reprezentant al directiei de sănătate publică teritoriale;

- un secretar din cadrul directiilor de sănătate publică teritoriale.

(3) Comisiile de examen dispun de stampilă proprie având următorul continut: “DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETUL . COMISIA DE EXAMEN”.

Art. 8. - (1) Furnizorii de instruire asigură înscrierea la examen a participantilor la programul de instruire si achită taxa de examinare la directiile de sănătate publică teritoriale care organizează examenul de absolvire.

(2) Înscrierea candidatilor se face pe baza cataloagelor, în dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire. Modelul catalogului este prezentat în anexa nr. 3.

(3) Taxa de examinare, în valoare de 200.000 lei pentru fiecare candidat, se achită în contul directiei de sănătate publică teritoriale care organizează examinarea candidatilor.

Art. 9. - Examenul de absolvire se programează cel putin o dată pe lună, pentru un număr de minimum 30 de cursanti înscrisi.

Art. 10. - Examenul de absolvire se poate organiza la sediul directiei de sănătate publică teritoriale sau, la solicitarea furnizorilor de instruire, la sediul furnizorului ori la o altă locatie, situatie în care solicitantul asigură logistica necesară desfăsurării în bune conditii a examenului si achitarea cheltuielilor legate de deplasarea comisiei de examen.

Art. 11. - (1) Examenul de absolvire constă în rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecărui candidat, din setul de chestionare elaborat de Ministerul Sănătătii.

(2) Timpul acordat rezolvării chestionarelor este de două ore.

(3) La predarea chestionarelor de către candidati se încheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

Art. 12. - (1) Comisia de examen corectează chestionarele pentru testare si le apreciază cu “admis”/.respins”.

(2) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să răspundă corect la cel putin 60% din totalul întrebărilor cuprinse în chestionar.

Art. 13. - (1) Rezultatele sunt consemnate în cataloagele de examen, al căror model este prezentat în anexa nr. 5, si se semnează de către toti membrii comisiei de examen, pe fiecare pagină. O copie a catalogului de examen se înmânează furnizorului de instruire.

(2) Rezultatele se afisează în ziua examenului, sub semnătura presedintelui comisiei de examen.

(3) La sfârsitul examenului, rezultatele se centralizează într-un proces-verbal, întocmit în conformitate cu anexa nr. 6.

Art. 14. - (1) Directiile de sănătate publică teritoriale eliberează candidatilor declarati admisi certificate de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(2) Candidatii declarati respinsi au dreptul la două reexaminări, cu conditia achitării taxei prevăzute la art. 8 alin. (3). În cazul nepromovării acestora, candidatii vor efectua din nou cursul.

(3) Certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la data emiterii.

Art. 15. - (1) Pentru evidenta certificatelor de absolvire, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti si directiile de sănătate publică teritoriale întocmesc registre de evidentă în conformitate cu modelele prezentate în anexele nr. 8, respectiv nr. 9.

(2) Răspunderea privind gestionarea certificatelor de absolvire revine în exclusivitate institutiilor mentionate la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de functionare

 

Art. 16. - (1) Ministerul Sănătătii si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin directiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calitătii pregătirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfăsurate în timpul derulării programelor de instruire si a examenelor de absolvire, precum si a activitătii comisiilor de examen.

(2) Activitatea de control prevăzută la alin. (1) se exercită de către persoane desemnate de cele două ministere, la propunerea directiilor de specialitate.

Art. 17. - (1) În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorul de instruire a conditiilor care au stat la baza avizării, se întocmeste proces-verbal de constatare, acordându-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate.

(2) După expirarea acestui termen, Ministerul Sănătătii si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului decid retragerea avizului de functionare.

Art. 18. - Retragerea avizului de functionare este obligatorie când furnizorul de instruire înregistrează, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 50% din numărul participantilor la examen.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 19. - Prevederile prezentei metodologii nu se aplică, pentru o perioadă de 3 ani de la absolvire, absolventilor unitătilor si institutiilor de învătământ acreditate în conditiile legii, care au avut în programa de studii notiuni de igienă specifice activitătii si care detin certificate de competentă profesională, diplome de absolvire, diplome de licentă.

Art. 20. - Documentele privind examenele de absolvire se păstrează o perioadă de 3 ani în arhivele directiilor de sănătate publică teritoriale. Registrele de evidentă se arhivează o perioadă de 6 ani de către institutiile care au dreptul să le detină si să le gestioneze, conform art. 15 alin. (1).

Art. 21. - Ministerul Sănătătii asigură, prin Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tipărirea si distribuirea, contra cost, a formularelor pentru certificatele de absolvire.

Art. 22. - Avizele eliberate în baza vechilor reglementări îsi încetează valabilitatea la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 23. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei motodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătătii elaborează chestionarele pentru testarea cunostintelor si ghidurile privind continutul modulelor de pregătire.

Art. 24. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

............................................................ (Denumirea furnizorului de instruire)

Nr.................../.......................

 

INSTITUTULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ................................................................

 

......................................................... 1) , cu sediul în localitatea ............................................................................., judetul/sectorul ......................................................, str. .................................................. nr. ......, bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ....., cod postal ...................., telefon 2) .............., fax 2) .................., e-mail ......................., cod unic de înregistrare/cod fiscal .................., reprezentat prin ................................, în calitate de asociat/actionar/împuternicit ............................................., posesor al actului de identitate tip ..............., seria ........ nr. ................., eliberat de .............................................. la data ......................................, prin prezenta solicit avizarea ca furnizor de instruire în domeniul notiunilor fundamentale de igienă, modulul/modulele:

1. servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publică si a colectivitătilor;

2. servicii de curătenie în unităti de asistentă medicală, colectivităti de copii si tineri, unităti de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);

3. productia si distributia apei potabile si productia apei îmbuteliate;

4. servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.);

5. servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.

Precizez că am luat cunostintă de prevederile Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.225/5.031/2003.

Anexez documentatia prevăzută în metodologia de autorizare, conform opisului.

 

Semnătura solicitantului

.......................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. ............./...................... Nr. ............./......................

 

Directia generală sănătate publică Directia generală pentru învătământ

si inspectia sanitară de stat preuniversitar

 

AVIZ

 

Furnizorul de instruire .............................................................................., cu sediul în localitatea ................................,

str. ............................................... nr. ........................, judetul/sectorul ........................., conform certificatului de înregistrare

nr. ......................, eliberat de ..............................................., în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului

educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.225/5.031/2003, este avizat să realizeze programe de instruire privind însusirea

notiunilor fundamentale de igienă pentru următoarele module:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară

Director general,

..................................

Directia generală pentru învătământ de stat preuniversitar

Director general,

.................................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Furnizorul de instruire ..................................................................................................................

Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sănătătii nr. ............................../...........................

Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului nr. ........../.......

Nr. ........................... din ........................

 

CATALOG

de înscriere a candidatilor pentru sustinerea examinării privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

Nr. crt

DATE DESPRE CURSANTI

Numele si prenumele

Actul de identitate seria/numărul

Codul numeric personal

Data si locul nasterii

Modulul absolvit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura furnizorului de instruire

.........................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

............................................

(Comisia de examen)

 

PROCES - VERBAL

de predare/primire a lucrărilor scrise la examenul de absolvire

 

Data .....................................

Ora ......................................

Sala .....................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Semnătura candidatului

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de examen:

........................................................

........................................................

........................................................

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .................................................

(COMISIA DE EXAMEN) ............................ Decizia ......................

 

Furnizorul de instruire ..................................................................

Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sănătătii nr. ............................../.............................

Aviz de functionare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului nr. ........../.......

 

CATALOG DE EXAMEN

Programul de instruire privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

Nr. crt.

DATE REFERITOARE LA CANDIDATI

Rezultatul examinării

admis/respins

Numele si prenumele

Actul de identitate

Modulul

absolvit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele comisiei de examen,

...................................................

L.S.

 

- Membru ................................

- Membru ................................

- Secretar ................................

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

PROCES – VERBAL

 

Încheiat astăzi, ........................................, cu ocazia desfăsurării examenului de absolvire a cursului de instruire privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, organizat de .................................................... la data de .................., la sediul .........................................., pentru care s-a constituit următoarea comisie de examen:

 

Presedinte ...............................................

Membru ...................................................

Membru ...................................................

Secretar ..................................................

 

La examenul de absolvire au fost înregistrati ... participanti, dintre care ...... au fost declarati admisi la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă.

Situatia la examenul de absolvire este reflectată de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate si se prezintă sintetic astfel:

 

FURNIZORUL DE INSTRUIRE

CANDIDATI

Înscrisi

Prezenti

Promovati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Observatii: ..........................................................................................................................................................

 

Presedintele comisiei de examen,

....................................................

Membru .....................................

Membru .....................................

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII MINISTERUL EDUCATIEI,

CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

Directia de sănătate publică ..............................

Seria ............ nr. ...............

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului educatiei,

cercetării si tineretului nr. 1.225/5.031/2003

 

Se adevereste prin prezentul certificat de absolvire că domnul/doamna ..........................................................., cod numeric personal .................., născut/născută în anul ............, luna ............, ziua ........., în localitatea .................., a urmat cursul de instruire privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, modulul ....................., organizat de ..........................................., în baza Avizului Ministerului Sănătătii nr. ....../...... si Ministerului Educatiei, (denumirea furnizorului de instruire) Cercetării si

Tineretului nr. ............../............., si a promovat examenul de absolvire, fiind declarat/declarată admis/admisă.

 

Presedintele comisiei de examen, ..............................................

L.S.

Secretar,

..................................

 

Nr. ................../........................

Data eliberării: anul ............ luna ............ ziua ...............

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCURESTI

 

REGISTRU DE EVIDENTĂ

a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

Nr.

crt.

Data iesirii

Nr. documentului de iesire

Nr./Seria adeverentei

Datele de identificare pentru persoana care a predat certificatele de la Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Datele de identificare pentru persoana care a preluat certificatele de la Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Documentul de plată

De la

Până la

Numele si prenumele

Actul de identitate

Semnătura

Numele si prenumele

Actul de identitate

Semnătura

Nr./Data

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

Directia judeteană de sănătate publică ................................

Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti

 

REGISTRU DE EVIDENTĂ NOMINALĂ

a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă

 

1. Intrări

 

Nr.

crt.

Data intrării

Nr. documentului de intrare

Nr./Seria adeverentei

Datele de identificare pentru persoana care a preluat certificatele de la Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Datele de identificare pentru persoana care gestionează adeverintele

Documentul de plată

De la

Până la

Numele si prenumele

Actul de identitate

Semnătura

Numele si prenumele

Actul de identitate

Semnătura

Nr./Data

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iesiri

 

Nr.

crt.

Data

Nr./Seria adeverentei

Numele si prenumele absolventului

Codul numeric personal

Modulul absolvit

Perioada

 

Organizatorul programului absolvit

Data eliberării

Semnătura de primire

Mentiuni