MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 46         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 446 din 25 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Hotărâre privind protectia juridică a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constând în accesul conditionat

 

19. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40/2003. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si, respectiv, abrogarea unor prevederi din metodologiile aprobate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la stabilirea preturilor si tarifelor reglementate practicate în sectorul energiei electrice si termice

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 446

din 25 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vie Vin Murfatlar” - S.A. din Basarabi în Dosarul nr. 17.282/2002 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 232C/2003, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de acelasi autor în Dosarul nr. 11.762/2002 al aceleiasi instante. La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 233C/2003, al cărui obiect este aceeasi exceptie, ridicată de către acelasi autor în Dosarul nr. 17.922/2002 al aceleiasi instante. La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Autorul exceptiei este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 232C/2003 si a Dosarului nr. 233C/2003 la Dosarul nr. 231C/2003.

Autorul exceptiei informează completul de judecată că ulterior sesizării Curtii Constitutionale de către Judecătoria Constanta prin Încheierea din 4 martie 2003, Societatea Comercială “Vie Vin Murfatlar” - S.A. din Basarabi si-a schimbat denumirea în Societatea Comercială “Vitivinicola Basarabi” - S.A. Totodată, pe fond, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru argumentele înfătisate în notele scrise, pe care le depune la dosar.

Curtea ia act de comunicarea autorului exceptiei, în sensul că, după sesizarea sa prin încheierile din 4 martie 2003, 18 martie 2003 si 15 aprilie 2003, denumirea Societătii Comerciale “Vie Vin Murfatlar” - S.A. din

Basarabi a fost modificată, prin actul aditional la statutul societătii, în Societatea Comercială “Vitivinicola Basarabi” - S.A. În consecintă, în decizia Curtii Constitutionale ce urmează a fi pronuntată, autor al exceptiei va fi Societatea Comercială “Vitivinicola Basarabi” - S.A.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate sunt în conformitate cu prevederile din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 4 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 17.282/2002, din 15 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 11.762/2002, si din 18 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 17.922/2002, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vie Vin Murfatlar” - S.A. din Basarabi, în cauze având ca obiect contestatii la executare.

În motivările exceptiei, având un continut asemănător, se sustine că prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, contravin prevederilor art. 16, art. 51 si art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. În acest sens, autorul exceptiei arată că, prin aceeasi lege, la alineate diferite, legiuitorul instituie un tratament discriminatoriu, sub aspectul facilitătilor acordate, între societătile comerciale cu capital integral sau partial de stat ce urmează să fie supuse privatizării potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 si societătile comerciale privatizate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999. Astfel, se sustine că scutirea de la plata obligatiilor bugetare a societătilor cu capital integral sau partial de stat, care urmează a fi privatizate, este o facilitate discriminatorie fată de scutirea acordată societătilor comerciale deja privatizate prin Ordonanta Guvernului nr. 198/1999, scutire ce priveste numai plata debitelor provenite din majorări de întârziere si a penalitătilor pentru neplata obligatiilor bugetare. Mai mult, se sustine că prin nominalizarea în anexa la Legea nr. 254/2002 a societătilor comerciale care beneficiază efectiv de aceste prevederi, societătile comerciale privatizate anterior intrării în vigoare a legii “sunt exceptate în a beneficia de tratament egal în fata legii”, ceea ce este contrar prevederilor art. 16 din Constitutie, care consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor. În legătură cu încălcarea art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, se arată că, în temeiul acestui text constitutional, facilitătile acordate societătilor comerciale privatizate potrivit Legii nr. 254/2002 si potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 trebuie să ofere acestora sanse egale de integrare într-o economie de piată, astfel, “în cazul în care un investitor a preluat debite la privatizarea societătii, iar un alt investitor din acelasi domeniu este scutit integral de plata debitelor restante se naste fără îndoială concurentă neloială pe segmentul respectiv de piată”.

Judecătoria Constanta apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată: principiul egalitătii în drepturi în fata legii si a autoritătilor publice este aplicabil persoanelor fizice, iar nu subiectelor colective de drept si, pe de altă parte, acest principiu constitutional exprimă cerinta ca tratamentul juridic aplicabil să fie identic în situatii similare, situatie ce nu se regăseste în spetă;

încălcarea art. 51 din Constitutie, care constituie temeiul general al respectării suprematiei Legii fundamentale, nu poate fi retinută, întrucât acest text nu poate fi invocat în sustinerea unei exceptii neînsotit de alte prevederi constitutionale pretins încălcate; îndatorirea statului de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale nu exclude adoptarea unor măsuri de protectie specială a unor societăti în considerarea situatiei deosebite în care acestea se află.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, invocarea încălcării art. 16 alin. (1) din Constitutie nu poate fi retinută, dat fiind că legiuitorul poate institui tratamente juridice diferite, justificate obiectiv si rational, pentru situatii diferite. În spetă tratamentul juridic diferit se justifică prin însusi scopul actului normativ, respectiv cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale ce urmează a fi supuse acestei operatiuni, prin acordarea de scutiri de la plata obligatiilor bugetare. Această ipoteză este distinctă de cea a societătilor anterior privatizate. Nu se poate retine nici încălcarea art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât măsurile stabilite prin textele de lege criticate sunt menite să asigure tocmai îndeplinirea obligatiilor statului consacrate prin textul constitutional invocat. În sfârsit, invocarea încălcării art. 51 din Constitutie este neconcludentă în demonstrarea neconstitutionalitătii dispozitiilor legale criticate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002.

Textele criticate au următorul continut:

- Art. 1 alin. (1) si (4): “(1) Societătile comerciale cu capital integral sau partial de stat ce urmează să fie supuse privatizării, potrivit prevederilor Legii nr. nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligatiilor restante:

a) scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, creante proprii ale institutiei publice implicate în procesul de privatizare, precum si cele datorate fondurilor speciale;

b) scutirea de la plata obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe si alte venituri;

c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, datorate si neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligatiilor bugetare restante prevăzute la lit. a) si b), care se înscriu în certificatele de obligatii bugetare, actualizate si nestinse la data transferului dreptului de proprietate;

d) sumele reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, care fac obiectul înlesnirilor la plată, prevăzute la lit. a) si b), sunt cele restante la data de 31 decembrie 2001 si nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi. [...]

(4) Societătile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă si ale Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de esalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni cuprinsă în perioada de esalonare, a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, cu exceptia sumelor provenite din plata redeventei si de scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente acestor obligatii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 51 si art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, modificate si completate prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003. Potrivit Constitutiei republicate, cu reactualizarea denumirilor si renumerotarea textelor, art. 51 a devenit alin. (5) al art. 1 si art. 134 alin. (2) lit. a) a devenit art. 135 alin. (2) lit. a), dispozitii care prevăd:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 135 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 224C/2003. În acel dosar autor al exceptiei este, ca si în prezenta cauză, Societatea Comercială “Vitivinicola Basarabi” - S.A. (fostă Societatea Comercială “Vie Vin Murfatlar” - S.A. din Basarabi), care invocă aceleasi motive de neconstitutionalitate si aceleasi texte din Constitutie pretins a fi încălcate. Cu privire la acestea, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 400 din 28 octombrie 2003, nepublicată încă, în sensul respingerii exceptiei. De altfel, în jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia nr. 27 din 25 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 15 iulie 1993, Curtea Constitutională a statuat că: “Partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, întrucât, fiind contrară puterii lucrului judecat, ea este inadmisibilă. Dacă exceptia respinsă este din nou invocată, dar de altă parte, nu există putere de lucru judecat. Decizia anterioară de respingere este, însă, obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, astfel că atât timp cât motivele care au justificat-o subzistă în continuare, fiind aceleasi, rezolvarea exceptiilor ulterioare de aceeasi natură nu poate fi alta.”

Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea solutiei pronuntate, cele statuate prin Decizia nr. 400 din 28 octombrie 2003 îsi mentin valabilitatea.

În plus, în acest dosar autorul exceptiei invocă si încălcarea art. 1 alin. (5) din Constitutie, potrivit căruia: “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.” Curtea constată că prevederile acestui text constitutional nu sunt relevante pentru solutionarea prezentei exceptii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vitivinicola Basarabi” - S.A. în dosarele nr. 17.282/2002, nr. 11.762/2002 si nr. 17.922/2002 ale Judecătoriei Constanta.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din 25 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind protectia juridică a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constând în accesul conditionat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea măsurilor împotriva oricăror activităti desfăsurate în legătură cu dispozitivele ilicite care permit accesul neautorizat la serviciile protejate sau la serviciile asociate.

(2) Dispozitiile prezentei hotărâri nu restrictionează furnizarea serviciilor protejate sau a serviciilor asociate care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene si nici libera circulatie a dispozitivelor de acces conditionat.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) serviciu protejat - oricare dintre următoarele servicii care sunt oferite contra cost si bazate pe acces conditionat sau constând în accesul conditionat:

1. difuzarea de programe de televiziune si de programe radiofonice, întelegându-se prin aceasta orice serviciu de difuzare, astfel cum a fost definit în art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare;

2. serviciile societătii informationale, în sensul definit la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană;

b) acces conditionat - orice modalitate tehnică prin intermediul căreia accesul sub o formă inteligibilă la serviciul protejat se poate face în mod restrictionat pe baza unei autorizări individuale prealabile;

c) dispozitiv de acces conditionat - orice echipament sau program informatic destinat sau adaptat pentru a permite accesul într-o formă inteligibilă la un serviciu protejat;

d) serviciu asociat - instalarea, întretinerea sau înlocuirea dispozitivelor de acces conditionat, precum si prestarea de servicii de comunicatii comerciale referitoare la acestea sau la serviciile protejate;

e) comunicatii comerciale - orice formă de publicitate, marketing, sponsorizare, promotie si relatii publice realizate în scopul promovării dispozitivelor de acces conditionat sau a serviciilor protejate;

f) dispozitiv ilicit - orice dispozitiv de acces conditionat care nu a fost autorizat de către furnizorul serviciului protejat.

Art. 3. - Sunt interzise următoarele activităti:

a) producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea sau detinerea în scop comercial a dispozitivelor ilicite;

b) instalarea, întretinerea sau înlocuirea în scop comercial a unui dispozitiv ilicit;

c) utilizarea comunicatiilor comerciale în scopul promovării dispozitivelor ilicite.

Art. 4. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este autoritatea competentă în domeniul protectiei juridice a serviciilor bazate pe accesul conditionat sau constând în accesul conditionat.

(2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este organismul responsabil cu exercitarea activitătilor de supraveghere si ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Personalul de control împuternicit în acest scop al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei are dreptul să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspectii, inclusiv inopinate, la orice instalatii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizorul de servicii protejate în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.

Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 lit. c) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 6. - Contraventiei prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea si, respectiv, abrogarea unor prevederi din metodologiile aprobate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la stabilirea preturilor si tarifelor reglementate practicate în sectorul energiei electrice si termice

 

În temeiul art. 9 alin. (2) si (6), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat,

având în vedere asigurarea stabilitătii tarifului la energia electrică livrată consumatorilor captivi si Referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi, tarife si analiză economică,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 23 decembrie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000, se modifică potrivit anexei nr. 1*) la prezentul ordin.

Art. II. - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru consumatorii finali de energie termică, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000, se modifică potrivit anexei nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. III. - Metodologia pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producători independenti si autoproducători - revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, se modifică potrivit anexei nr. 3*) la prezentul ordin.

Art. IV. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2001 pentru aprobarea Procedurii de ajustare operativă a preturilor pentru energia termică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, se abrogă.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. - Departamentul preturi, tarife si analiză economică din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 40.


*) Anexele nr. 1-3 se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.