MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 21         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

589/2003. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

 

908/2003. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.553/2003. - Hotărâre privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.027/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

 

1/100. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea procedurilor privind restrictionarea sau interzicerea temporară a circulatiei autovehiculelor categoria N3, care se deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 15 octombrie 2003, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european“

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 27 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, partea introductivă a sectiunii a 6-a va avea următorul cuprins:

«Se consideră proiect prioritar orice proiect de infrastructură care constă în:»

2. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

«ANEXA Nr. 3

 

LISTA

proiectelor prioritare, identificate de România împreună cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizate până în anul 2015 Reteaua de căi rutiere - prezentată în anexa nr. 3a)*):

 

1. Nădlac-Arad-Timisoara-Lugoj-Deva-Alba Iulia-Sibiu-Pitesti-Bucuresti-Lehliu-Fetesti-Cernavodă-Constanta

2. Sibiu-Brasov-Ploiesti-Bucuresti

3. Nădlac-Timisoara-Stamora Moravita

4. Halmeu-Satu Mare-Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Alba Iulia

5. Bors-Oradea-Zalău

6. Lugoj-Caransebes-Drobeta-Turnu Severin-Filiasi-Craiova-Calafat

7. Drobeta-Turnu Severin-Calafat

8. Simeria-Hateg-Petrosani-Filiasi

9. Craiova-Alexandria-Bucuresti

10. Siret-Suceava-Bacău-Mărăsesti-Tisita

11. Albita-Husi-Tecuci-Tisita-Buzău-Bucuresti-Giurgiu

12. Buzău-Ploiesti

Reteaua de căi ferate - prezentată în anexa nr. 3b)*):

Reteaua feroviară conventională:

1. Curtici-Arad-Simeria-Vintu de Jos-Alba Iulia-Coslariu-Copsa Mică-Brasov-Ploiesti-Bucuresti-Fetesti-Medgidia-Constanta

2. Vintu de Jos-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Vâlcele-Pitesti-Bucuresti

3. Arad-Timisoara-Caransebes-Drobeta-Turnu Severin-Strehaia-Craiova-Calafat

4. Craiova-Rosiori-Videle-Bucuresti/Giurgiu

5. Ungheni-Cristesti Jijia-Iasi-Pascani-Bacău-Adjud-Mărăsesti-Focsani-Buzău-Ploiesti-Bucuresti-Giurgiu

6. Vicsani-Suceava-Pascani

7. Buzău-Făurei-Brăila-Galati-Reni

8. Oradea-Episcopia Bihor

9. Halmeu-Satu Mare-Oradea-Poieni-Cluj-Napoca-Apahida-Coslariu

Reteaua de căi navigabile interioare si porturi - prezentată în anexa nr. 3c)*):

Reteaua de căi navigabile interioare:

1. Dunărea (Bazias-portul Cernavodă-portul Brăila-portul Sulina)

2. Canalul Dunăre-Marea Neagră

Porturi interioare:

1. Portul Sulina

2. Portul Tulcea

3. Portul Medgidia

4. Portul Galati

5. Portul Brăila

6. Portul Cernavodă

7. Portul Călărasi

8. Portul Oltenita

9. Portul Giurgiu

10. Portul Calafat

11. Portul Drobeta-Turnu Severin

12. Portul Moldova Veche

Porturi maritime:

Portul Constanta

Reteaua de aeroporturi - prezentată în anexa nr. 3d)*):

1. Arad

2. Bucuresti Băneasa

3. Bucuresti Otopeni

4. Bacău

5. Cluj-Napoca

6. Constanta

7. Iasi

8. Oradea

9. Sibiu

10. Suceava

11. Timisoara»“

 

Art. II. - Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 589.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 908.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. 2 lit. a) si al art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Societătile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele de cercetare si celelalte categorii de agenti economici pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul lor la data de 31 decembrie 2003, astfel încât rezultatul reevaluării să fie cuprins în situatiile financiare ale anului 2003.

(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, tinându-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.

(3) Imobilizările corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) se pot reevalua în baza ratei inflatiei comunicate de Institutul National de Statistică pentru luna decembrie 2003.

(4) Valoarea reevaluată a imobilizărilor corporale se corelează cu utilitatea si cu valoarea de piată a bunurilor respective.

(5) Nu sunt supuse reevaluării imobilizările corporale trecute în conservare, precum si cele care au iesit din patrimoniul agentilor economici între data de 1 ianuarie 2004 si data aprobării situatiilor financiare ale anului 2003.

(6) Agentii economici care se află în procedură de dizolvare sau de lichidare administrativă conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în procedură de lichidare judiciară conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, nu vor proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în conformitate cu Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - La terminarea actiunii de reevaluare, rezultatele acesteia se aprobă de adunarea generală a actionarilor sau asociatilor, respectiv de consiliul de administratie în cazul regiilor autonome, si se reflectă în situatiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2003, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 4. - Valorile reevaluate ale imobilizărilor corporale supuse reevaluării devin valori amortizabile în conditiile legislatiei aplicabile la data reevaluării, respectiv la data de 31 decembrie 2003.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se pot aplica si pentru imobilizările corporale detinute de către persoanele fizice autorizate si asociatiile fără personalitate juridică care desfăsoară activităti în scopul realizării de venituri si care, potrivit legii, conduc evidenta în partidă simplă.

Art. 6. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilită în conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este de 15.000.000 lei.

(2) Valoarea neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 8.000.000 lei si 15.000.000 lei, existente în patrimoniul agentilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va recupera conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si institutiilor publice si persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 424/2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 mai 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae TÎnăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.553.

 

ANEXĂ

NORME

privind reevaluarea imobilizărilor corporale

 

Art. 1. - (1) Prin operatiunea de reevaluare se realizează actualizarea valorii imobilizărilor corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre la data de 31 decembrie 2003.

(2) Pentru realizarea reevaluării persoanele juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizărilor respective în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.

(3) Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează, de regulă, de evaluatori autorizati.

(4) În cazul reevaluării efectuate de specialisti din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre, componenta comisiilor de reevaluare va fi astfel stabilită încât să asigure un număr corespunzător de cadre cu pregătire tehnică în domeniu, care să poată aprecia starea acestora, respectiv gradul de uzură fizică si morală a bunurilor inventariate supuse reevaluării, utilitatea sau valoarea de piată, după caz.

Art. 2. - (1) Se supun reevaluării imobilizările corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice si evidentiate în balanta contabilă întocmită la data de 31 decembrie 2003, după cum urmează:

a) imobilizările corporale aflate în patrimoniu, astfel:

terenuri; constructii; echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); aparate si instalatii de măsurare, control si reglare; mijloace de transport; animale si plantatii;

mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;

b) imobilizările corporale date în locatie de gestiune, concesiune sau închiriate, după caz, si cele date în folosintă asocierilor în participatiune, conform contractelor încheiate, se reevaluează de către persoanele juridice care le au evidentiate în patrimoniu;

c) investitiile efectuate la imobilizările corporale luate în concesiune, cu chirie sau în locatie de gestiune se supun reevaluării de către persoanele juridice care le-au efectuat si care le-au înregistrat în contabilitate;

d) capacitătile puse în functiune partial, de natura imobilizărilor corporale pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale;

e) imobilizările corporale la care în perioada 1 aprilie 1994 - 31 decembrie 2003 s-au efectuat lucrări de modernizare care au majorat valoarea de înregistrare a acestor imobilizări corporale. Pentru aceste active

reevaluarea se efectuează separat pentru valorile reprezentând modernizări, prin aplicarea ratei inflatiei corespunzătoare perioadei scurse după efectuarea modernizării;

f) imobilizările corporale predate în sistem de leasing se reevaluează de persoanele juridice care le au evidentiate în patrimoniu, avându-se în vedere valoarea prevăzută în contractul încheiat între părti;

g) imobilizările corporale aflate la sucursale, filiale si la subunitătile din străinătate se reevaluează de către agentii economici din tară, în cazul în care sunt înregistrate în patrimoniul acestora;

h) bunurile amortizabile, respectiv imobilizările corporale, înregistrate în Registrul-inventar, în cazul persoanelor fizice autorizate care desfăsoară activităti independente.

(2) Nu sunt supuse reevaluării:

a) imobilizările corporale a căror valoare de intrare a fost recuperată integral pe calea amortizării la data de 31 decembrie 2003;

b) imobilizările corporale trecute în conservare;

c) imobilizările corporale apartinând patrimoniului public, înscrise în activul bilantului la agentii economici prevăzuti la art. 1 din hotărâre;

d) imobilizările corporale în curs;

e) imobilizările corporale evidentiate în conturi în afara bilantului;

f) imobilizările corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici între data de 1 ianuarie 2004 si data aprobării situatiilor financiare ale anului 2003.

Art. 3. - (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale se va stabili valoarea rămasă, actualizată la data de 31 decembrie 2003, avându-se în vedere:

a) valoarea de intrare a imobilizărilor corporale supuse reevaluării, evidentiată în contabilitate;

b) amortizarea calculată până la data de 31 decembrie 2003, evidentiată în contabilitate în creditul contului 281 “mortizări privind imobilizările corporale“ si în debitul contului 8045 îAmortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe“;

c) amortizarea aferentă imobilizărilor corporale pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioadă limitată la calculul amortizării, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) rata inflatiei comunicată de Institutul National de Statistică pentru intervalul cuprins între:

- data înregistrării în evidenta contabilă a imobilizărilor corporale care nu au fost reevaluate si luna decembrie 2003; sau

- data ultimei reevaluări înregistrate în evidenta contabilă pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate si luna decembrie 2003.

(2) În cazul reevaluării efectuate de specialisti din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre, comisiile de reevaluare constituite vor analiza diferentele rezultate din reevaluare si valorile actualizate ale imobilizărilor corporale reevaluate în corelatie cu utilitatea bunurilor respective si cu valoarea de piată, iar în cazurile în care se vor constata supraevaluări sau subevaluări ale valorii acestora, ele vor fi eliminate. La stabilirea utilitătii bunurilor se va avea în vedere ca în exercitiile financiare viitoare, pentru imobilizările corporale respective, să existe o încărcare corespunzătoare cu comenzi si contracte, astfel încât prin vânzarea productiei realizate să se asigure recuperarea plusului de amortizare generat de reevaluare, sau posibilitatea de a fi închiriate tertilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 312/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ambarcatiunilor de agrement,

în temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române prin care se adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.027.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1 din 5 ianuarie 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 100 din 6 ianuarie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor privind restrictionarea sau interzicerea temporară a circulatiei autovehiculelor categoria N3, care se deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei

 

Pentru evitarea producerii unor evenimente deosebite în transportul rutier, care pot avea consecinte grave asupra sigurantei circulatiei si securitătii călătorilor sau mărfurilor transportate pe timp de iarnă, în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului poate dispune restrictionarea sau interzicerea temporară a circulatiei autovehiculelor categoria N3 astfel cum au fost definite prin anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 si nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, care se deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, în urma comunicatelor Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor“- S.A., precum si a sesizărilor administratorului drumului, privind aparitia unor cauze climaterice ce pot afecta siguranta circulatiei si securitătii călătorilor si mărfurilor transportate pe timp de iarnă.

(2) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, prin comunicat, va stabili orele, zilele si drumurile publice pe care se vor aplica restrictiile sau interdictiile de circulatie prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Directia de relatii cu mass-media din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va aduce, imediat, la cunostinta opiniei publice situatia drumurilor publice pe care se aplică restrictionarea sau interdictia temporară a circulatiei autovehiculelor categoria N3.

Art. 3. - Nerespectarea restrictionării sau interdictiei dispuse de către ministrul transporturilor, constructiilor si turismului constituie contraventie, se constată si se sanctionează conform prevederilor art. 60 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii  Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna ianuarie 2004, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 21,25% pe an.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2004.

Nr. 1.