MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 13         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95/2003. – Ordonantă privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

438/2003. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct în banda de frecvente 24,5–26,5 GHz

 

1.828/2003. – Ordin al ministrului finantelor publice privind documentele necesare achizitionării unor produse accizabile în regim de scutire

 

1.847/2003. – Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea Nomenclatorului activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care îsi desfăsoară activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

64/2003. – Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit „Cerna” Baia de Aramă OC3

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

 

Art. I. – Legeanr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 367 din 29 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Prevenirea si combaterea violentei in familie fac parte din politica integrata de ocrotire si sprijinire a familiei si reprezinta o importanta problema de sanatate publica."

2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul declansarii unor violente in familie, comunitatile locale, prin reprezentantii legali, precum si autoritatile administratiei publice vor acorda sprijinul logistic, informational si material Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, respectiv compartimentelor aflate in coordonarea sa."

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Se infiinteaza si se organizeaza Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, denumita in continuare agentie, institutie publica cu personalitate juridica care functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."

4. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

"(4) In coordonarea metodologica a agentiei, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie un compartiment cu atributii in combaterea violentei in familie."

5. Dupa alineatul (4) al articolului 8 se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:

"(5) In subordinea agentiei functioneaza Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei si Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie.

(6) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agentiei este de 40 si se asigura prin transfer de la Inspectia Muncii.

(7) Posturile necesare functionarii compartimentului prevazut la alin. (4) vor fi asigurate prin redistribuire cu incadrarea in numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si institutiilor publice subordonate finantate de la bugetul de stat.

(8) Personalul agentiei este format din functionari publici si personal contractual, incadrati in conditiile legii."

6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, agentia are urmatoarele atributii principale:

a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul fenomenului violentei in familie;

b) controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si indrumarea metodologica a activitatilor unitatilor destinate prevenirii si combaterii violentei in familie;

c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei, precum si al ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;

d) avizarea infiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor;

e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenta in familie in cadrul serviciului telefonic de urgenta cu numar unic de apel care functioneaza potrivit legii;

f) instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali;

g) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;

h) efectuarea de studii si cercetari, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;

i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;

j) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali in rezolvarea problemei violentei in familie.

(2) Agentia deconteaza cheltuielile legate de consilierea juridica si psihosociala si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei in familie, in cadrul programelor specifice prevazute la alin. (1) lit. c)."

7. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Agentia elaboreaza standarde de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei in termen de 3 luni de la infiintarea acesteia."

8. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei prezinta anual Guvernului un raport privind aplicarea strategiei si programelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie."

9. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Agentia este condusa de un presedinte, asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu functia de director general din minister, numit de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii.

(2) Pe langa presedinte functioneaza un consiliu consultativ format din 7 membri, care are in componenta sa cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Presedintele agentiei este ordonator secundar de credite si in exercitarea atributiilor sale emite decizii."

10. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:

"Art. 111. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.

(3) Cheltuielile curente si de capital pe anul 2004 pentru functionarea aparatului central al agentiei se asigura prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspectiei Muncii, cu incadrarea in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2004.

(4) Cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru functionarea institutiilor publice prevazute la art. 8 alin. (5), precum si cele aferente compartimentului constituit in cadrul directiei teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala se finanteaza din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(5) Pentru finantarea serviciilor sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie pot fi utilizate si fonduri externe rambursabile si nerambursabile."

11. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Agentia stabileste criterii de pregatire si etica profesionala, precum si de moralitate pentru ocuparea functiei de asistent familial."

12. Dupa alineatul (3) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Asistentii familiali isi desfasoara activitatea in urmatoarele institutii:

a) agentie;

b) compartimente specializate din cadrul directiilor teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala;

c) servicii publice de asistenta sociala;

d) adaposturi;

e) alte unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie."

13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Agentia va stabili procedura de conlucrare a persoanelor desemnate si a asistentilor familiali in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie.

(2) Procedura de conlucrare se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrului administratiei si internelor, precum si al ministrului sanatatii."

14. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul comiterii actelor de violenta in familie, organele de politie intervin la sesizarea victimei, a altui membru de familie, a unei autoritati sau din oficiu."

15. Capitolul VI "Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie" va avea urmatorul cuprins:

 

"CAPITOLUL VI

Unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

SECTIUNEA 1

Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie"

 

"Art. 23. - (1) Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi, sunt unitati de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica, care asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie, nevoite sa recurga la acest serviciu de asistenta sociala.

(2) Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta sau cu aprobarea scrisa a asistentului familial, atunci cand izolarea victimei de agresor se impune ca masura de protectie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul in incinta adapostului unde se gasesc victimele.

(3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimtamantul acestora sau, dupa caz, al reprezentantului legal.

(4) Adaposturile pot fi publice, private sau in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei.

(5) Infiintarea, organizarea si functionarea adaposturilor publice se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene sau, dupa caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(6) Finantarea adaposturilor publice se asigura din bugetele locale.

(7) Adaposturile publice trebuie sa asigure gratuit, pe o perioada determinata, asistenta familiala atat victimei, cat si minorilor aflati in ingrijirea acesteia, protectie impotriva agresorului, ingrijire medicala, hrana, cazare, asistenta psihologica si consiliere juridica, potrivit instructiunilor de organizare si functionare.

(8) Adaposturile private si cele in parteneriat public-privat pot fi infiintate numai de catre furnizorii de servicii sociale, acreditati in conditiile legii.

(9) In cazul adaposturilor prevazute la alin. (8), utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege.

(10) In cazul acordarii de subventii adaposturilor private sau in parteneriat public-privat, institutia care a acordat subventia poate participa la administrarea unitatii in cauza sau monitorizeaza oportunitatea folosirii fondurilor alocate. "

"Art. 24. - (1) Corpurile gardienilor publici infiintate pe langa consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura paza adaposturilor publice din zona de competenta.

(2) La primirea in adapost se aduc la cunostinta victimei mijloacele juridice prin care sa isi protejeze bunurile ramase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecatoresc a incetarii acordului tacit pentru instrainarea si grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovada, prin expertiza judiciara. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, in cazurile sociale grave, aproba suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu intocmirea actelor juridice.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si pentru obtinerea certificatelor medico-legale.

(4) Toate adaposturile trebuie sa incheie o conventie de colaborare cu un spital sau alta unitate sanitara, care sa asigure ingrijirea medicala si psihiatrica. Conventia se incheie de catre consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de catre consiliile judetene, cu acordul Ministerului Sanatatii si al proprietarului adapostului. Conventia este o conditie fara de care nu se poate acorda avizul de functionare a adapostului, prevazut la art. 23 alin. (4).

(5) Ministerul Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie, va sprijini corpurile gardienilor publici pentru exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile prevazute de lege. "

 

SECTIUNEA a 2-a

Alte unitati de asistenta sociala specializate pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

 

"Art. 25. - (1) Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura gazduirea, ingrijirea, precum si reabilitarea si reinsertia sociala a acestora.

(2) Centrele de asistenta destinate agresorilor sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura in regim rezidential sau semirezidential reabilitarea si reinsertia sociala a acestora, masuri educative, precum si consiliere si mediere familiala.

(3) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare si dezintoxicare acordate prin centrele de asistenta destinate agresorilor se asigura in spitalele sau unitatile sanitare cu care s-au incheiat conventii in conditiile art. 24 alin. (4)."

"Art. 251. - Asistarea sau, dupa caz, internarea victimelor ori a agresorilor in centrele prevazute la art. 25 se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de parintele neagresor sau, dupa caz, de reprezentantul legal. "

"Art. 252. - Unitatile prevazute la art. 25 pot fi publice, private, in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei. "

"Art. 253. - Prevederile art. 23 alin. (5), (6), (8), (9) si (10) se aplica in mod corespunzator si unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 25."

"Art. 254. - Agentia va elabora instructiuni de organizare si functionare a unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 23 si 25, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor."

16. Alineatul (1) al articolului 31 se abroga.

Art. II. - In termen de 2 ani de la aprobarea prezentei ordonante prin lege de catre Parlament, autoritatile cu responsabilitati in aplicarea acesteia vor asigura personalul specializat necesar.

Art. III. - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministrul sanatatii,
Ovidiu Brînzan
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

 

Bucuresti, 24 decembrie 2003.
Nr. 95.   

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct în banda de frecvente 24,5–26,5 GHz

 

In temeiul dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 591/2002,

avand in vedere prevederile Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct in banda de frecvente 24,5-26,5 GHz, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
Dan  Nica

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.
Nr. 438.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct in banda de frecvente 24,5-26,5 GHz

 

Art. 1. - (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct in banda de 26 GHz, denumite in continuare licente punct-multipunct, se acorda prin licitatie organizata de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in continuare MCTI.

(2) Etapele licitatiei sunt urmatoarele:

1. publicarea anuntului de participare la licitatie;

2. elaborarea caietului de sarcini;

3. obtinerea caietului de sarcini de catre persoanele interesate;

4. depunerea ofertelor si a garantiei de participare de catre persoanele care au obtinut caietul de sarcini;

5. evaluarea ofertelor;

6. transmiterea comunicarilor privind rezultatul evaluarii tuturor ofertelor depuse.

Art. 2. - (1) Pentru organizarea si conducerea procedurii de licitatie, MCTI va desemna o comisie de licitatie formata din 5 membri care nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori ai vreuneia dintre persoanele juridice care participa la licitatie ori ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, in acest sens membrii comisiei depunand o declaratie pe propria raspundere. In cadrul comisiei de licitatie se va desemna un presedinte care va conduce procedura de licitatie si un secretar care va intocmi procesele-verbale de sedinta.

(2) O persoana juridica are control asupra ofertantului daca exercita, direct sau indirect, cel putin o treime din drepturile de vot in adunarea generala a acestuia.

Art. 3. - Comisia de licitatie va avea urmatoarele atributii:

a) publicarea anuntului de participare la licitatie;

b) elaborarea caietului de sarcini;

c) evaluarea ofertelor;

d) prezentarea rezultatului evaluarii ofertelor ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 4. - (1) MCTI va publica cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si pe pagina de Internet www.mcti.ro un anunt de participare la licitatie prin care va anunta intentia de a acorda licente punct-multipunct.

(2) Anuntul de participare va contine obligatoriu perioada in care se poate obtine un exemplar al caietului de sarcini.

Art. 5. - (1) Caietul de sarcini va contine in mod obligatoriu cerintele tehnico-economice minimale pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca, grila de punctaj, obligatiile minime pe care ofertantul va trebui sa si le asume in cazul in care va fi declarat castigator al licitatiei, precum si data limita pana la care se pot depune ofertele.

(2) MCTI va asigura obtinerea unui exemplar al caietului de sarcini de catre orice persoana care isi manifesta intentia in acest sens.

Art. 6. - (1) MCTI va accepta orice solicitare de clarificari asupra prezentei proceduri, efectuata pana la data limita prevazuta in caietul de sarcini, si va publica intrebarile si raspunsurile pe pagina de Internet mentionata la art. 4 alin. (1).

(2) Solicitarile de clarificari trebuie facute in scris si adresate MCTI prin posta la adresa Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti, sau prin e-mail la adresa pmp@mcti.ro. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt facute in alt mod, nu exista obligatia MCTI de a raspunde la acestea.

Art. 7. - (1) Comisia de licitatie va evalua exclusiv ofertele depuse in termenul prevazut in caietul de sarcini.

(2) Licitatia se desfasoara pe baza de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate depuse in conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(3) O data cu oferta, ofertantii vor depune o garantie de participare in cuantum de 30.000 euro. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent, din care sa rezulte fara echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plati imediat, fara a invoca vreo exceptie legata de procedura de licitatie, o suma in cuantum egal cu garantia de participare in cazul in care castigatorul licitatiei renunta la dreptul de a i se acorda licenta punct-multipunct.

(4) Scrisoarea de garantie bancara trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 120 de zile de la data limita pana la care se pot depune ofertele.

(5) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia castigatorilor licentelor punct-multipunct, carora aceasta garantie le va fi restituita la momentul eliberarii licentelor.

(6) Comisia de licitatie va evalua doar acele oferte care au fost depuse in termenul mentionat in caietul de sarcini si care sunt insotite de garantia de participare in cuantumul si in forma prevazute in prezentul ordin.

(7) In procesul de evaluare a ofertelor se tine cont de obligatiile pe care ofertantul se angajeaza sa si le asume in cazul in care va fi declarat castigator al licitatiei, conform grilei de punctaj.

Art. 8. - (1) Comisia de licitatie va comunica persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluarii acestora, prin afisarea pe pagina de Internet mentionata la art. 4 alin. (1).

(2) Persoanele ale caror oferte au fost declarate castigatoare vor fi invitate de catre MCTI pentru eliberarea licentelor punct-multipunct, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului licitatiei.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind documentele necesare achizitionării unor produse accizabile în regim de scutire

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (4), art. 199 alin. (2), art. 200 alin. (2) si a art. 201 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru produsele accizabile, cu exceptia uleiurilor minerale folosite drept combustibili si carburanti, scutirea de la plata accizelor se acordă direct, atunci când sunt livrate de către antrepozitul fiscal:

a) în cadrul relatiilor consulare sau diplomatice;

b) organizatiilor internationale recunoscute ca atare de către autoritătile publice ale României, în limitele si în conditiile stabilite prin conventiile internationale care pun bazele acestor organizatii sau prin acorduri încheiate la nivel statal ori guvernamental;

c) fortelor armate apartinând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia Fortelor Armate ale României;

d) la rezerva de stat si de mobilizare.

(2) Pentru uleiurile minerale folosite drept combustibili si carburanti, cu destinatiile prevăzute la alin. (1), cu exceptia celei prevăzute la lit. d), scutirea se acordă prin restituirea accizelor plătite la momentul achizitionării produselor accizabile, conform prevederilor legale în materie.

(3) Atât în situatia prevăzută la alin. (1), cât si în cea de la alin. (2), scutirea se acordă pe baza certificatului de scutire de plata accizelor, emis beneficiarului de autoritatea fiscală teritorială în a cărei rază acesta îsi desfăsoară activitatea. Acest certificat se eliberează la cererea scrisă a beneficiarului, în care se vor mentiona statutul acestuia si justificarea cantitătii ce urmează a fi achizitionată în regim de scutire de plata accizelor.

(4) Modelul certificatului de scutire de plata accizelor este prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Certificatul de scutire de plata accizelor se emite beneficiarului în 3 exemplare cu următoarele destinatii:

a) primul exemplar se păstrează de către beneficiar;

b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de însotire;

c) al treilea exemplar se transmite si se păstrează de către antrepozitul fiscal expeditor.

(6) În cazul în care beneficiarul se aprovizionează de la mai multe antrepozite fiscale, certificatul de scutire de plata accizelor se emite pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor.

Art. 2. - (1) În toate situatiile prevăzute la art. 200 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acordă numai beneficiarului, cu conditia ca aprovizionarea să se fi efectuat direct de la un antrepozit fiscal si numai în baza autorizatiei de utilizator final.

(2) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat în anexa nr. 2.

(3) Autorizatia de utilizator final se emite de către autoritatea fiscală teritorială în a cărei rază acesta îsi desfăsoară activitatea la cererea beneficiarului. Această autorizatie se eliberează la cererea scrisă a beneficiarului, în care se vor mentiona statutul acestuia si justificarea cantitătii ce urmează a fi achizitionată în regim de scutire de plata accizelor.

(4) Autorizatia se emite în 3 exemplare cu următoarele destinatii:

a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final;

b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de însotire;

c) al treilea exemplar se transmite si se păstrează de către antrepozitul fiscal expeditor.

(5) În cazul în care beneficiarul se aprovizionează de la mai multe antrepozite fiscale, autorizatia de utilizator final se emite pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor.

(6) Pentru produsele prevăzute la art. 200 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă direct.

(7) Pentru celelalte situatii prevăzute la art. 200 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă:

a) prin compensare cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat;

b) prin restituirea accizelor plătite la momentul achizitionării produselor accizabile.

Art. 3. - (1) În toate situatiile prevăzute la art. 201 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă numai beneficiarului si cu conditia ca aprovizionarea să se efectueze direct de la un antrepozit fiscal sau de la un distribuitor agreat si numai în baza autorizatiei de utilizator final.

(2) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat în anexa nr. 2.

(3) Autorizatia de utilizator final se emite de către autoritatea fiscală teritorială în a cărei rază acesta îsi desfăsoară activitatea. Această autorizatie se eliberează la cererea scrisă a beneficiarului, în care se vor mentiona statutul acestuia si justificarea cantitătii ce urmează a fi achizitionată în regim de scutire de plata accizelor. Autorizatia se emite în 3 exemplare cu următoarele destinatii:

a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final;

b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de însotire;

c) exemplarul al treilea se transmite antrepozitului fiscal expeditor sau distribuitorului agreat. În acest caz distribuitorul agreat transmite o copie a exemplarului al treilea al autorizatiei către antrepozitarul fiscal de la care acesta se aprovizionează.

(4) Pentru produsele prevăzute la lit. b)-j) si m) de la alin. (1) al art. 201 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă direct.

(5) Pentru celelalte situatii prevăzute la art. 201 din Legea nr. 571/2003, scutirea se acordă:

a) prin compensare cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat;

b) prin restituirea accizelor plătite la momentul achizitionării produselor accizabile.

(6) Distribuitorii agreati sunt:

a) pentru uleiuri minerale utilizate drept carburant pentru aeronave - detinătorii de certificate de autorizare ca distribuitor de uleiuri minerale pentru aeronave;

b) pentru gaz petrolier lichefiat - persoanele autorizate în calitate de unităti de deservire - conform prescriptiilor tehnice în vigoare, aprobate de ministerul de resort - si care detin în proprietate mijloace tehnice autorizate pentru distribuirea de gaz petrolier lichefiat.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu Bucuresti, 22 decembrie 2003.

 Nr. 1.828.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Autoritatea fiscală teritorială
...............................


CERTIFICAT DE SCUTIRE
DE PLATA ACCIZELOR

 

Se certifică prin prezenta că .................., cu sediul în ............., str. ..................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,
tel./fax ..........., înregistrată la registrul comertului cu nr. ............., având codul unic de înregistrare ........................., poate achizitiona de la ........................*) în regim de scutire de plata accizelor următoarele produse:

- .......................................

- .......................................

-         .......................................  

la nivelul unei cantităti medii de ........... determinate pe baza consumului înregistrat în evidentele contabile aferente anului  anterior.

 

Certificatul este valabil începând cu data de ...............................

 

Director general,


*) Se vor înscrie numele si adresa antrepozitului fiscal expeditor.

 

Utilizat ca document administrativ de însotire

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Autoritatea fiscală teritorială
...............................

 

CERTIFICAT DE SCUTIRE
DE PLATA ACCIZELOR

 

Se certifică prin prezenta că .................., cu sediul în ............., str. ..................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., tel./fax ..........., înregistrată la registrul comertului cu nr. ............, având codul unic de înregistrare ........................., poate achizitiona de la ........................*) în regim de scutire de plata accizelor următoarele produse:

- .......................................

- .......................................

- .......................................

la nivelul unei cantităti medii anuale de ............... determinate pe baza consumului înregistrat în evidentele contabile aferente anului anterior.

 

Certificatul este valabil începând cu data de ...............................

 

Director general,


*) Se vor înscrie numele si adresa antrepozitului fiscal expeditor.

 

Data

Cantitatea expediata

Semnatura conducerii antrepozitului fiscal Expeditor si stampila

Cantitatea receptionata

Semnatura reprezentantului fiscal, pentru certificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizat ca document administrativ de însotire

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Autoritatea fiscală teritorială
...............................

 

CERTIFICAT DE SCUTIRE
DE PLATA ACCIZELOR

 

Se certifică prin prezenta că .................., cu sediul în ............., str. ..................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,
tel./fax ..........., înregistrată la registrul comertului cu nr. ............., având codul unic de înregistrare ........................., poate achizitiona de la ........................*) în regim de scutire de plata accizelor următoarele produse:

- .......................................

- .......................................

- .......................................

la nivelul unei cantităti medii de ........... determinate pe baza consumului înregistrat în evidentele contabile aferente anului anterior.

 

Certificatul este valabil începând cu data de ...............................

 

Director general,


*) Se vor înscrie numele si adresa antrepozitului fiscal expeditor.


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Autoritatea fiscală teritorială
...............................

 

AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL
NR. ......../(ZZ)/(LL)/(AA) ................

 

................................... cu sediul înstr. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., tel./fax .............., înregistrată la
registrul comertului cu nr. ............................. si având codul unic de înregistrare ..................... se autorizează ca utilizator final de produse accizabile, conform prevederilorart. .... din normele metodologice de aplicare a Titlului VII - Accize din Codului Fiscal.

Această AUTORIZATIE permite achizitionarea în regim de scutire de la plata accizelor a următoarelor produse:

- .......................................*)

- .......................................*)

- .......................................*)

Autorizatia este valabilă începând cu data de ...............................

 

Director general,


*) Se vor mentiona denumirea si cantitatea maximă de produs accizabil ce urmează a fi achizitionat la nivelul unui an.

 

Utilizat ca document administrativ de însotire


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Autoritatea fiscală teritorială
...............................

 

AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL
NR. ......../(ZZ)/(LL)/(AA) ................

 

.................................... cu sediul înstr. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., tel./fax .............., înregistrată la
registrul comertului cu nr. ............................. si având codul unic de înregistrare ..................... se autorizează ca utilizator final de produse accizabile, conform prevederilorart. .... din normele metodologice de aplicare a Titlului VII - Accize din Codului Fiscal.

Această AUTORIZATIE permite achizitionarea în regim de scutire de la plata accizelor a următoarelor produse:

- .......................................*)

- .......................................*)

- .......................................*)


Autorizatia este valabilă începând cu data de ...............................

 

Director general,

 


*) Se vor mentiona denumirea si cantitatea maximă de produs accizabil ce urmează a fi achizitionat la nivelul unui an.

 

Data

Cantitatea expediata

Semnatura conducerii antrepozitului fiscal Expeditor si stampila

Cantitatea receptionata

Semnatura reprezentantului fiscal, pentru certificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizat ca document administrativ de însotire

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Autoritatea fiscală teritorială
...............................

 

AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL
NR. ......../(ZZ)/(LL)/(AA) ................

 

.................................... cu sediul înstr. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., tel./fax .............., înregistrată la
registrul comertului cu nr. ............................. si având codul unic de înregistrare ..................... se autorizează ca utilizator final de produse accizabile, conform prevederilorart. .... din normele metodologice de aplicare a Titlului VII - Accize din Codului Fiscal.

Această AUTORIZATIE permite achizitionarea în regim de scutire de la plata accizelor a următoarelor produse:

-  .......................................*)

- .......................................*)

-         .......................................*)

 

Autorizatia este valabilă începând cu data de ...............................

 

Director general,


*) Se vor mentiona denumirea si cantitatea maximă de produs accizabil ce urmează a fi achizitionat la nivelul unui an.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti,  22 decembrie 2003.
Nr. 1.828.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind stabilirea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual potrivit prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal

 

            In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor stabili normele anuale de venit si vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

(2) In situatia in care la o pozitie din nomenclatorul prevazut la art. 1 se regasesc mai multe tipuri de activitati, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti,  22 decembrie 2003.
Nr. 1.847.

 

ANEXA

 

NOMENCLATORUL

activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual

 

B

1. Broderie

2. Boiangerie

 

C

3. Carausie cu mijloace de transport cu tractiune animala

4. Ceaprazarie si/sau sepcarie

5. Comert cu plante medicinale, seminte de legume, fructe si flori

6. Comert cu produse agricole si alimentare

7. Comert cu obiecte de uz casnic si unelte gospodaresti

8. Comert cu imbracaminte si incaltaminte noua si uzata

9. Comert cu ambalaje din sticla

10. Comert cu casete audio-video, CD, DVD

11. Comert cu animale si pasari vii

12. Comert cu lana, piei crude

13. Comert cu pesti exotici si accesorii de acvaristica, inclusiv hrana specifica

14. Confectionare si comercializare de incaltaminte

15. Confectionare, comercializare si/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, material textil, deseuri textile, piele, plastic, ceramica, aluminiu, cupru, sarma, cauciuc, sticla, fibra de sticla

16. Confectionare de flori artificiale si aranjamente florale din flori artificiale

17. Confectionare si/sau reparatii de obiecte de uz casnic si gospodaresc

18. Confectionare si/sau comercializare de obiecte din hartie, papura, nuiele, trestie, paie, iasca, foi de porumb, ceara, os, sfoara, pluta, stuf

19. Confectionare si/sau comercializare de garnituri pentru etansare

20. Confectionare si/sau comercializare de obiecte metalice si de mecanica fina

21. Confectionare si/sau comercializare de obiecte din beton, marmura, piatra, ipsos, argila si din alte materiale de constructii

22. Confectionare si/sau comercializare de hamuri si harnasamente

23. Confectionare si/sau reparare de obiecte din blana si cojocarie

24. Confectionare si/sau reparare de bijuterii din metale si pietre pretioase

25. Confectionare si/sau comercializare de gablonturi, martisoare si felicitari

26. Confectionare si/sau comercializare de palarii

27. Confectionare si/sau comercializare de rame, incadrari tablouri si oglinzi

28. Confectionare si/sau reparatii de articole de marochinarie si de voiaj de orice fel

29. Confectionare, acordari si/sau reparatii de instrumente muzicale

30. Confectionare si/sau comercializare de maturi si perii

31. Confectionare si/sau comercializare de unelte de pescuit

32. Confectionare, comercializare si/sau reparatii ambarcatiuni

33. Copiere de acte

34. Corsetarie

35. Comercializarea cainilor si pisicilor de rasa, pasarilor ornamentale, broastelor testoase, a animalelor pentru blana si a altor animale de companie, inclusiv hrana specifica acestora

36. Comercializare de flori naturale si aranjamente florale din flori naturale

37. Croitorie

38. Cositorie

 

D

39. Dactilografiere si stenografiere

40. Daracit

41. Decoratorie in piele

42. Dezmembrari de autovehicule si comercializare de piese auto uzate

43. Dogarie

44. Dresura de animale

45. Dulgherie

 

E

46. Extractia si comercializarea pietrei, pietrisului, nisipului, argilei

 

F

47. Fantanarie

48. Fierarie-potcovarie

49. Fotografiere, fotocopiere si fotoceramica

 

G

50. Geamgiu

 

I

51. Instalare, montare, reparare, inchiriere de aparate de masura si control

52. Inchiriere de cort si/sau vesela

53. Inchiriere de rochii de gala, de mireasa si pentru diferite ocazii

54. Inchiriere de material sportiv

55. Inchirieri casete audio-video, CD, DVD

56. Inchirieri de camere in scop turistic

57. Inchirieri de terenuri pentru amplasare de corturi, rulote si altele

58. Inchirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto si pe apa, parapante, ski-jet-uri

59. Intretinere si reparare autovehicule si utilaje agricole

60. Intermedieri in tursim

 

L

61. Lacatusarie

62. Legare de carti

63. Lucrari de excavare

 

O

64. Organizare de cursuri sportive, de activitati de intretinere si infrumusetare fizica

65. Organizare de activitati distractive in discoteci, distractii populare si zodiac cu papagal

 

P

66. Panificatie, patiserie, gogoserie, covrigarie, cofetarie

67. Pictare de tablouri, firme si alte materiale in scop de reclama

68. Pirogravare

69. Plapumarie

70. Prelucrare de piei

71. Prepararea carbunelui din lemn

72. Producere si/sau comercializare de var

73. Producere si/sau comercializare de barne, grinzi, suporti pentru constructii

74. Producere si/sau comercializare de caramizi din argila arsa, caramida nearsa, valatuci

75. Producere si/sau reparare de cazane si caldari

76. Producere si/sau comercializare de articole de feronerie

77. Producere si/sau comercializare de floricele de porumb, castane prajite, porumb fiert, seminte prajite de floarea-soarelui si dovleac, dovleac copt, vata de zahar, bors

78. Producere si/sau comercializare de inghetata, gemuri, marmelade, jeleuri si conservare a fructelor prin uscare

79. Producere si/sau comercializare de paste fainoase: macaroane, spaghete, taitei

80. Producere si/sau comercializare de obiecte de artizanat

81. Producere si/sau comercializare de franghii, sfori si snururi, din fibre sau fasii textile

82. Producere si/sau comercializare de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese, dulapuri

83. Productie, comercializare si reparare jocuri si jucarii

84. Producere si/sau comercializare de coloranti, esente alimentare, condimente, mirodenii si boia de ardei

85. Paza si ingrijirea animalelor, inclusiv in stani sau cirezi

86. Pescuit si comercializare de peste

 

R

87. Reconditionare piese auto

88. Reconditionare mobila

89. Remaiere ciorapi

90. Reparare brichete, montat supapa si umplere cu gaz

91. Reparare ceasuri, stilouri, umbrele, ochelari

92. Reparare aparate foto, radio, TV, calculatoare, telefoane, obiecte de uz casnic

93. Reparare masini de scris, cantare

94. Reparare si intretinere moto, velo

95. Reparare si reconditionare incaltaminte

96. Reparare si/sau intretinere ascensoare de persoane si de marfuri

97. Rotarie si/sau executare de caroserii din lemn

98. Recoltare si comercializare de stuf

99. Restaurare de manuscrisuri si tablouri

 

S

100. Servicii de batut porumb cu masina

101. Servicii de afumare carne si slanina

102. Servicii de cantarire

103. Servicii de sonorizare muzicala

104. Servicii de informatica

105. Servicii de formatare si incarcare baterii auto, acumulatori si pile electrice

106. Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

107. Servicii frigotehnice si de electricitate

108. Servicii de strungarie, frezare, alezare

109. Servicii de incarcat stingatoare

110. Servicii executate pentru instalatii de apa, gaz, incalzire termica, canal, electricitate, izolatii la constructii

111. Servicii de inregistrare audio sau video

112. Servicii de incarcat sifoane

113. Servicii de incubare oua

114. Servicii de reproductie si selectie in cresterea animalelor

115. Servicii de menaj casnic

116. Servicii executate de ipsosari

117. Servicii executate pentru decorari interioare sau vitrine

118. Servicii executate de lustragii

119. Servicii executate de maseuri, terapeuti

120. Servicii executate de tehnicieni veterinari

121. Servicii executate de lustruitori de mobila

122. Servicii de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj

123. Servicii executate de macelari

124. Servicii de morarit si urluit

125. Servicii executate de mozaicari, faiantari, parchetari, zidari, zugravi

126. Servicii de pardosire si placare a peretilor

127. Servicii de intretinere si curatare a cladirilor

128. Servicii executate pentru invelirea constructiilor cu tabla, tigla, sita etc.

129. Servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare

130. Servicii executate de muzicanti

131. Servicii executate de meditatori

132. Servicii executate de organizatori de expozitii si spectacole

133. Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopari

134. Servicii executate cu pive

135. Servicii de presare metale la rece, bobinare

136. Servicii executate de uleinite

137. Servicii executate de bucatari

138. Servicii de pompe funebre

139. Servicii executate de instructorii auto

140. Servicii executate in agricultura, manual sau cu mijloace mecanice

141. Servicii executate de rectificatori, sculeri-matriteri, sudori, machetisti, fierari-betonisti, tinichigii

142. Servicii executate de sobari, cosari

143. Servicii executate de teracotari

144. Servicii executate de topografi

145. Servicii executate de vornici

146. Servicii de spalatorie si curatatorie chimica

147. Servicii de spalatorie auto

148. Servicii de tinichigerie, vopsitorie, electricitate auto

149. Servicii de vanzare de ziare, reviste si carti

150. Servicii de supraveghere si ingrijire pentru copii sau alte persoane aflate la nevoie

 

T

151. Taiat lemne cu ferastrau portabil sau circular

152. Taiere si slefuire piatra

153. Tapitare

154. Tesut covoare, presuri

155. Tescuire

156. Tamplarie

157. Tinichigerie

158. Tocilarie

159. Toarcere

160. Taximetrie auto pentru marfuri si persoane, mai putin cea efectuata in regim de maxi-taxi

161. Transport cu barca

 

V

162. Vulcanizare

163. Vopsire si emailare.

 

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit "Cerna" Baia de Arama OC3

 

Avand in vedere constatarile inscrise in Raportul nr. 215 din 14 noiembrie 2003 privind administrarea speciala la Cooperativa de credit "Cerna" Baia de Arama si posibilitatea redresarii situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, intocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrala in urma activitatii de administrare speciala desfasurate la Cooperativa de credit "Cerna" Baia de Arama OC3 in perioada 6 octombrie - 14 noiembrie 2003, din care a rezultat ca nu exista o perspectiva de redresare a situatiei economico-financiare a cooperativei de credit,

in temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea 200/2002, cu modificarile ulterioare,

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0353 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit "Cerna" Baia de Arama OC3, cu sediul in Baia de Arama, Str. Republicii nr. 21, bl. 21, sc. 2, ap. 3, judetul Mehedinti, cod unic de inregistrare 1601181, numar de ordine in registrul comertului J 25/1060/1992.

Art. 2. - Prezenta hotarare va fi transmisa Cooperativei de credit "Cerna" Baia de Arama OC3 si CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotarare poate fi contestata la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 15 zile de la data comunicarii, in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare.

Motive care au stat la baza retragerii AUTORIZATIEi de functionare a Cooperativei de credit "Cerna" Baia de Arama OC3, judetul Mehedinti:

- nivelul fondurilor proprii se situeaza sub limita de 100.000 mii lei instituita de art. 8 alin. (1) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, acesta inregistrand la data de 14 noiembrie 2003 un nivel negativ de - 26.496 mii lei;

- nivelul indicatorului de solvabilitate se situeaza sub limitele instituite de art. 4 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta inregistrand la data de 14 noiembrie 2003 un nivel negativ de - 13,23%;

- pierderea inregistrata de cooperativa de credit se mentine la un nivel ridicat (- 51.018 mii lei la 30 septembrie 2003; - 60.378 mii lei la 30 octombrie 2003;

- 61.436 mii lei la 14 noiembrie 2003);

- din analiza Raportului nr. 215 din 14 noiembrie 2003 privind administrarea speciala la Cooperativa de credit "Cerna" Baia de Arama si posibilitatea redresarii situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare nu reies elemente care sa ateste redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de credit si incadrarea acesteia in parametrii de supraveghere prudentiala stabiliti prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare, si prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.

Din datele prezentate in Raportul nr. 215 din 14 noiembrie 2003, intocmit de administratorul special Stroe Marin, nu reies elemente care sa conduca la prelungirea perioadei de administrare speciala sau la incetarea masurii de administrare speciala la Cooperativa de credit "Cerna" Baia de Arama OC3, judetul Mehedinti.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 64.