MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 01         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

577/2003. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

894/2003. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

595/2003. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

914/2003. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

606/2003. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

 

925/2003. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.572/2003. – Hotărâre privind finantarea cheltuielilor necesare organizării si desfăsurării la Sinaia, în perioada 9-11 ianuarie 2004, a Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie si dezvoltare economică din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2004

 

1.580/2003. – Hotărâre privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” – S.A. – Sucursala „Electrocentrale Galati” si înfiintarea Societătii Comerciale „Electrocentrale Galati” – S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” – S.A.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

"Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă".

2. La articolul I punctul 5, alineatul (7) al articolului 21 se abrogă.

3. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

"121. Alineatul (3) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

(3) La solutionarea contestatiei casa teritorială de pensii consultă Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă. Avizul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă este obligatoriu si rămâne definitiv."

4. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

"19.1 Articolul 89 va avea următorul cuprins:

Art. 89. - (1) În situatia în care se constată erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor vinovati.

(2) La sfârsitul fiecărui an calendaristic drepturile de pensie se revizuiesc din oficiu, dacă elementele avute în vedere la calculul initial al pensiei, pentru perioadele de stagiu ulterioare datei de 1 aprilie 2001, au suferit modificări înscrise si confirmate în Declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depusă de angajator până la data de 31 decembrie a fiecărui an la casa teritorială de pensii.

(3) Drepturile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (2) se cuvin si se acordă cu data de 1 ianuarie a anului următor."

5. La articolul I punctul 21, articolul 98 va avea următorul cuprins:

"Art. 98. - (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la:

a) concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de muncă;

b) prestatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă;

c) concediu si indemnizatie pentru maternitate;

d) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului;

e) concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav;

f) ajutor de deces.

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si e) asiguratii care, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 38.

(3) Persoanele care au dobândit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiază de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asiguratii sistemului public care au realizat, în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.

(5) În situatia în care nasterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă între data nasterii copilului si data prezumată a nasterii, certificată de medicul de specialitate.

(6) Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare."

6. La articolul I punctul 22, după alineatul (2) al articolului 99 se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Dacă nasterea s-a produs înainte de termen, baza de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determină, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (5), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului."

7. La articolul I, după punctul 27 se introduce un punct nou, punctul 271, cu următorul cuprins:

"271. La articolul 121 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, oricând până la împlinirea de către copil a acestor vârste, numai după efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lăuzie."

8. La articolul I punctul 29, articolul 125 va avea următorul cuprins:

"Art. 125. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) si b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

(2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

9. La articolul I, după punctul 29 se introduce un punct nou, punctul 291, cu următorul cuprins:

"291. După articolul 125 se introduce un nou articol, articolul 1251, cu următorul cuprins:

Art. 1251. - În vederea acordării concediului si indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a), în cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredintat copii sau i-au fost dati în plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare si bazei de calcul prevăzute de lege se stabileste de la data la care, după caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii."

10. La articolul I punctul 31, articolul 133 va avea următorul cuprins:

"Art. 133. - (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) si e) se fac pe baza certificatului medical eliberat în conditiile legii, care constituie ordin de plată, sau, după caz, pe baza cererii, însotită de documente doveditoare, în cazul indemnizatiei prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d).

(2) Calculul si plata indemnizatiei de asigurări sociale se fac lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;

b) institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, în cazul somerilor;

c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2).

(3) Cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."

11. La articolul I, după punctul 31 se introduce un punct nou, punctul 311, cu următorul cuprins:

"311. Articolul 134 va avea următorul cuprins:

Art. 134. - (1) CNPAS, prin intermediul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, organizează, îndrumă si controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă.

(2) Pe baza normelor metodologice emise, CNPAS efectuează, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordării concediilor medicale, respectării programelor recuperatorii si oportunitătii stabilirii acestora."

12. La articolul l, după punctul 33 se introduce un punct nou, punctul 331, cu următorul cuprins:

"331. Litera l) a articolului 144 va avea următorul cuprins:

l) controlează activitatea de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;"

13. La articolul I, după punctul 34 se introduc 4 puncte noi, punctele 341-344, cu următorul cuprins:

"341. După alineatul (1) al articolului 174 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

(11) CNPAS are în subordine Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, care este institutie publică cu personalitate juridică si autonomie stiintifică. Rolul si atributiile Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

342. După alineatul (3) al articolului 180 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

(31) Se exceptează de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurări sociale de stat ale căror drepturi de pensie s-au stabilit pe baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor de până la data de 1 aprilie 1992. Acestor categorii de persoane li se aplică prevederile alin. (2).

343. După alineatul (5) al articolului 180 se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

(51) După definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevăzute la alin. (31) nu poate fi mai mic decât cel calculat la data de 1 aprilie 2001.

344. Alineatul (6) al articolului 180 va avea următorul cuprins:

(6) Cuantumul pensiilor se stabileste pe baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) si (51)."

14. La articolul II, litera b) se abrogă.

15. Articolul III va avea următorul cuprins:

"Art. III. - (1) Perioadele în care persoanele ale căror declaratii de asigurare socială încetează de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declaratiei de asigurare în baza legislatiei în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, constituie stagiu de cotizare, în conditiile legii, dacă se face dovada achitării contributiei de asigurări sociale, iar perioadele în care s-a beneficiat de indemnizatii de asigurări sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare.

(2) Veniturile asigurate pe baza cărora s-a plătit contributia de asigurări sociale si cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de care au beneficiat persoanele prevăzute la alin. (1) se iau în calcul la stabilirea drepturilor de asigurări sociale, în conditiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Prevederile prezentei ordonante de urgentă referitoare la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, se aplică persoanelor care devin asigurate ale sistemului public de pensii începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Pentru persoanele care, anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului se face avându-se în vedere stagiul de cotizare realizat până la data nasterii copilului, astfel cum a fost reglementat până la data prezentei ordonante de urgentă.

(6) Pentru situatiile prevăzute la alin. (5) cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 85% din baza de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare corespunzătoare perioadei ce a constituit stagiu de cotizare conform alin. (5), cu respectarea celorlalte prevederi ale art. 99 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă de urgentă."

16. După articolul III se introduc două articole noi, articolele III1 si III2, cu următorul cuprins:

"Art. III1. - La stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c), d) si e) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, plătitorii de drepturi prevăzuti la art. 133 alin. (2) lit. a) si b) din acelasi act normativ vor avea în vedere, după caz, si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat, conform legislatiei existente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru completarea venitului asigurat.

Art. III2. - (1) Contractele de asigurare socială încheiate pentru completarea venitului asigurat, în derulare la data de 16 martie 2003 si care, potrivit prezentei ordonante de urgentă, au încetat de drept, îsi continuă aplicarea.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) perioada cuprinsă între data de 17 martie 2003 si 14 aprilie 2003 constituie, în conditiile legii, stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Pentru această perioadă nu se datorează dobânzi si penalităti de întârziere."

17. După articolul IV se introduce un articol nou, articolul IV1, cu următorul cuprins:

"Art. IV1. - Art. 1-7, art. 15, art. 16 lit. b), art. 18 si 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 577.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 894.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

Încărcare text...

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Constituie, de asemenea, în sensul prezentei ordonante de urgentă, vechime în diplomatie sau, după caz, în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională următoarele perioade:

a) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic si consular, precum si de persoanele mentionate la art. 4 alin. (1) la Administratia Prezidentială, Parlamentul si Guvernul României, ca angajati de specialitate cu studii superioare pe probleme de politică externă, relatii internationale si protocol;

b) durata mandatelor membrilor personalului diplomatic si consular alesi sau numiti în functii de demnitate publică;

c) perioadele lucrate de membri ai personalului diplomatic si consular ca functionari internationali trimisi de statul român si salarizati de organizatii internationale, dacă dovedesc cu documente bancare că au retras sumele ce le-au fost retinute din salarii pentru pensii si le-au transferat în contul statului român;

d) perioadele lucrate după pensionare de membrii personalului diplomatic si consular, precum si de alte persoane, în institutiile mentionate în prezentul articol si la art. 4, în diplomatie sau în comert exterior, în baza aceluiasi contract de muncă sau a unui nou contract de muncă, prin cumul sau fără cumul cu pensia din sistemul public sau pensia de serviciu;

e) perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiilor de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea de comert exterior si relatii economice internationale, precum si cele lucrate în unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională;

f) perioadele lucrate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă de juristii angajati în Ministerul Afacerilor Externe, de la data încadrării lor în directii si compartimente cu specific juridic si atributii în desfăsurarea activitătii diplomatice si consulare până la data dobândirii calitătii de membri ai personalului diplomatic si consular;

g) perioadele lucrate de juristii angajati în Ministerul Economiei si Comertului, în fostele ministere si departamente de comert exterior, încadrati în compartimente sau servicii cu specific juridic si atributii în desfăsurarea activitătii de comert exterior si cooperare economică internatională;

h) perioadele lucrate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă de angajatii cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe, de la data încadrării lor ca referenti ajutori, referenti, interpreti relatii, referenti ajutori relatii si referenti relatii, până la data dobândirii calitătii de membri ai personalului diplomatic si consular."

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pensiile aflate în plată ale membrilor personalului diplomatic si consular care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic si consular cu aceleasi grade sau functii, aflati în activitate în administratia centrală a MinisteruluI Afacerilor Externe, si avute de acestia la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Membrii personalului diplomatic si consular si celelalte persoane care au desfăsurat activitate de comert exterior si cooperare economică internatională, încadrati în administratiile centrale din Departamentul de Comert Exterior, Ministerul Comertului Exterior, Ministerul Comertului Exterior si Cooperării Economice Internationale, Ministerul Comertului, Ministerul Comertului si Turismului, Ministerul Industriei si Comertului, Departamentul de Comert Exterior si Promovare Economică din Ministerul Afacerilor Externe si din unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si ca trimisi în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României din străinătate, beneficiază de pensie de serviciu dacă îndeplinesc următoarele conditii cumulative de pensionare:

…………………………………………………………………………………

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pensiile persoanelor care au desfăsurat activitate în administratia centrală a Departamentului de Comert Exterior si a celorlalte ministere si departamente de comert exterior mentionate la alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleasi grade sau functii, aflate în activitate în administratia centrală a Departamentului de Comert Exterior, si avute de acestea la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Pentru membrii personalului diplomatic si consular, precum si pentru alte persoane care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, în institutiile si organizatiile internationale mentionate la art. 1, cât si în directiile si compartimentele de comert exterior si cooperare economică internatională din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, din fostele ministere si departamente de comert exterior, vechimea în diplomatie si vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională se cumulează."

5. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 41, cu următorul cuprins:

"Art. 41. - În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezultă fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se întregesc la un an, iar cele mai mici se neglijează."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Pentru fiecare an lucrat în diplomatie, respectiv în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, peste vechimea minimă de 20 de ani bărbatii si 15 ani femeile, la cuantumul pensiei de serviciu se adaugă câte 1% din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) si (4), fără a putea depăsi 100% din acest venit."

7. La articolul 8 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Sotia sau sotul si copiii persoanelor îndreptătite la pensie de serviciu, decedate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, beneficiază de pensie de urmas din pensia de serviciu a acestora, în conditiile prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale."

8. După articolul 10 se introduc două articole noi, articolele 101 si 102, cu următorul cuprins:

"Art. 101. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică atât membrilor personalului diplomatic si consular, cât si persoanelor care au îndeplinit timp de minimum 10 ani functii de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea directiilor generale de comert exterior din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, în fostele ministere si departamente de comert exterior.

(2) De prevederile prezentei ordonante de urgentă beneficiază si persoanele care au exercitat cel putin două mandate de ambasador al României în străinătate, pe o perioadă de minimum 8 ani.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică, de asemenea, membrilor personalului diplomatic si consular si persoanelor care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în functii de demnitate publică, îndeplinite în institutiile mentionate la alin. (1), cu mandatul sau mandatele de ambasador în străinătate.

(4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic si consular si pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) si (3) este de 80% din venitul salarial lunar net al ambasadorului aflat în activitate în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, salariu stabilit conform art. 2 alin. (3) si (4).

Art. 102. - Vechimea în magistratură, stabilită conform prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si vechimea în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, stabilită conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se cumulează."

9. După articolul 11 se introduce un articol nou, articolul 111, cu următorul cuprins:

"Art. 111. - (1) Pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută, potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977, de personalul Ministerului Afacerilor Externe si al fostelor ministere si departamente de comert exterior, pe perioada desfăsurării misiunilor în străinătate, pensia de serviciu se majorează în raport cu sumele datorate corespunzător drepturilor salariale avute în tară pe aceeasi perioadă.

(2) Criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă."

Art. II. - Pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 si art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 si cele actualizate conform art. 3 si art. 4 alin. (3) se recalculează în functie de modificările si completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 41, 5 si 102 din aceeasi ordonantă, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 595.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 914.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47 din 11 aprilie 2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 22 aprilie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

"ORDONANTĂ DE URGENTĂ

de modificare si completare a Legii petrolului nr. 134/1995"

2. Articolul I se abrogă.

3. La articolul II punctul 1, literele f) si m) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"f) operatiuni petroliere semnifică ansamblul de activităti privind explorarea, dezvoltarea si exploatarea unui zăcământ petrolier, înmagazinarea, transportul, tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum si operarea terminalelor petroliere;

............................................................................................

m) redeventa petrolieră reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în conditiile legii, pentru efectuarea activitătii de exploatare a unui zăcământ petrolier si pentru utilizarea bunurilor necesare transportului si tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum si operării terminalelor petroliere aflate în domeniul public al statului."

4. La articolului II punctul 3, articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Titularii acordurilor petroliere sunt obligati la plata către bugetul de stat a unei redevente petroliere.

Redeventa petrolieră se stabileste după cum urmează:

a) o cotă procentuală din valoarea productiei brute extrase, rezultată din activitatea de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

 

Redeventa

%

Productia brută

Gaze naturale 106  m3/trimestru

3,5 % pentru zăcăminte care produc

sub 10

7,5 % pentru zăcăminte care produc

între 10 si 50

9 % pentru zăcăminte care produc

între 50 si 200

13 % pentru zăcăminte care produc

peste 200

%

Titei/condensat  103 tone/trimestru

3,5 % pentru zăcăminte care produc

sub 10

5 % pentru zăcăminte care produc

între 10 si 20

7 % pentru zăcăminte care produc

între 20 si 100

13,5 % pentru zăcăminte care produc

peste 100

 

b) o cotă de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din activitatea de transport si de tranzit al petrolului prin conductele magistrale apartinând sistemului national de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în domeniul public al statului.

Redeventa petrolieră este datorată din ziua începerii operatiunilor petroliere si este plătibilă trimestrial, cu scadentă la data de 25 a primei luni a trimestrului următor."

5. Punctul 5 al articolului II se abrogă.

6. După articolul II se introduce articolul III cu următorul cuprins:

"Art. III. - Activitătile de operare a conductelor magistrale apartinând sistemului national de transport al petrolului, precum si a terminalelor petroliere se atribuie direct, printr-un acord petrolier, persoanelor juridice care desfăsoară aceste activităti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 606.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 925.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor necesare organizării si desfăsurării la Sinaia, în perioada 9-11 ianuarie 2004, a Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie si dezvoltare economică din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2004 a cheltuielilor necesare organizării si desfăsurării la Sinaia, în perioada 9-11 ianuarie 2004, a Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie si dezvoltare economică.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 42 din 18 decembrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 998.200 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 de la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul pe anul 2004 al Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul pe anul 2004 al Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare si prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", până la data de 30 iunie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
 Ministrul afacerilor externe,
 Mircea Geoană
  Ministrul pentru coordonarea
 Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
 Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.572.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galati" si înfiintarea Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., prin reorganizarea Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galati" care se desfiintează.

Art. 2. - Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A., persoană juridică română, se organizează ca societate comercială pe actiuni si functionează potrivit legii si statutului propriu prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică si termică.

Art. 4. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. se constituie prin preluarea părtii din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. aferent Sucursalei "Electrocentrale Galati" pe baza situatiilor financiare întocmite la data de 30 noiembrie 2003. Transmiterea activului si pasivului se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Capitalul social initial al Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este de 1.226.326.900.000 lei, integral vărsat la data înfiintării, si este împărtit în 12.263.269 actiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare actiune având valoarea de 100.000 lei, constituindu-se prin preluarea unei părti din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

(3) Capitalul social al Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este detinut în întregime de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. în calitate de actionar unic, iar actiunile detinute la filiala înfiintată potrivit art. 1 constituie proprietatea acesteia.

Art. 5. - (1) Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A. va prelua toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. aferente Sucursalei "Electrocentrale Galati".

(2) Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A. se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. aferente Sucursalei "Electrocentrale Galati" cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele judecătoresti.

(3) Conventiile încheiate de Sucursala "Electrocentrale Galati" rămân valabile si vor fi derulate de către societatea înfiintată potrivit prezentei hotărâri, preluarea acestora urmând să se facă pe baza protocolului de predare-preluare.

(4) Serviciul datoriei rezultat din împrumuturi pentru care Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. este beneficiar, pentru finantarea achizitionării de combustibil tehnologic, precum si pentru investitii, se preia de către filiala prevăzută la art. 1 proportional cu valoarea utilizată de către acesta, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Personalul aferent Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galati" se preia de Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. rămâne în vigoare până la încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 7. - (1) Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii actionarului unic, si este administrată de consiliul de administratie.

(2) Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este formată din 3 membri care sunt numiti si revocati de Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

(3) Consiliul de administratie al Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Consiliul de administratie este numit si revocat de Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A., în baza mandatului acordat de către Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. în temeiul ordinului de mandatare emis de ministrul economiei si comertului.

(4) Presedintele Consiliului de administratie al Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. poate fi si directorul general al acesteia.

Art. 8. - (1) Terenurile aferente Sucursalei "Electrocentrale Galati" pentru care la data adoptării prezentei hotărâri nu au fost eliberate certificatele de atestare a dreptului de proprietate, după înfiintarea Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. si ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., vor constitui aport în natură al statului la capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si, în mod corespunzător, vor constitui aport în natură al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. la capitalul social al Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A.

(2) Documentatia necesară obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate va fi întocmită de Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A.

Art. 9. - Filiala înfiintată potrivit prezentei hotărâri va obtine în termen de 90 de zile de la înfiintare licente proprii de producere si furnizare. Până la obtinerea acestor licente, în conditiile legii, va opera în baza licentelor detinute de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

Art. 10. - (1) Aprovizionarea cu combustibil a Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. se asigură până la data de 30 martie 2004 de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. pe bază de contracte comerciale încheiate între părti.

(2) Plata furnizorilor de combustibil se va face de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A. are obligatia să asigure sursele financiare pentru plata combustibilului la pretul de achizitie din contractele încheiate cu furnizorii.

(3) Plata furnizorilor de combustibil se va putea face de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si din creditul contractat conform Hotărârii Guvernului nr. 877/2003, urmând ca după încheierea tragerilor din acest credit să se încheie un act aditional la protocolul de predare-primire pentru preluarea serviciului datoriei rezultat din acest împrumut proportional cu valoarea utilizată pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A.

Art. 11. - În situatia în care Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A. se privatizează, institutia publică implicată în procesul de privatizare va solicita creditorilor bugetari acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.580.

 

STATUTUL

Societătii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea societătii comerciale

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A, filială a Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., denumită în continuare "Electrocentrale Galati" - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societate denumirea societătii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comertului si codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societătii comerciale

 

Societatea Comercială "Electrocentrale Galati" - S.A., denumită în continuare "Electrocentrale Galati" - S.A., este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni. Aceasta îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul societătii comerciale

 

(1) Sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. este în România, municipiul Galati, sos. Smârdan nr. 3, judetul Galati.

(2) Sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(3) "Electrocentrale Galati" - S.A. poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si în alte localităti din tară si din străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata societătii comerciale

 

Durata "Electrocentrale Galati" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale la registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate ale "Electrocentrale Galati" - S.A.

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

"Electrocentrale Galati" - S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termic, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei în vigoare, de acte de comert corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin statutul societătii.

 

ARTICOLUL 6

Domeniul si obiectul de activitate ale "Electrocentrale Galati" - S.A.

 

Domeniu de activitate este "Productia si furnizarea de energie electrică si termica, gaze si apă - cod 40"

Obiectul principal de activitate al societătii comerciale este productia energiei electrice - cod 4011.

Obiecte secundare de activitate:

1. Distributia si comercializarea energiei electrice; operatiuni de import-export de energie electrică (cod 4013);

2. Operatiuni de mecanică generală; microproductie de echipamente, dotări si piese de schimb, revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice, retehnologizări, modernizări, în vederea îmbunătătirii activitătii (cod 2852)

3. Productia si distributia energiei termice si a apei calde (cod 4030);

4. Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; operatiuni de import de combustibil tehnologic (cod 5151); comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comert si transporturi; import-export de echipamente, piese de schimb si materiale de exploatare si întretinere (cod 5187);

5. Colectarea si tratarea apelor uzate; realizarea de programe pentru reducerea impactului instalatiilor energetice asupra mediului înconjurător (cod 9001); colectarea si tratarea altor reziduuri (cod 9002); salubritate, depoluare si activităti similare (cod 9003);

6. Activităti de testări si analize tehnice (cod 7430); lucrări de instalatii electrice (cod 4531); lucrări de izolatii si protectie anticorozivă (cod 4532); lucrări de instalatii tehnico-sanitare (cod 4533);

7. Alte activităti de servicii prestate în principal întreprinderilor; audit, inspectii, expertize, receptii în domeniul calitătii produselor si serviciilor, al exploatării instalatiilor, cercetării, proiectării (cod 7487)

8. Extractia si prepararea cărbunelui inferior; procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, păcură, cărbune etc.) (cod 1020); manipulări (cod 6311); depozitări (cod 6312);

9. Elaborarea de reglementări cu caracter tehnic pentru îndeplinirea obiectului de activitate;

10. Alte tipuri de intermedieri financiare; implementarea proiectelor de investitii cu credite externe (cod 6523);

13. Activităti de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor (cod 7460); activităti de protectie civilă (cod 7525)

14. Transporturi terestre de călători, ocazionale; transportul personalului propriu la si de la locul de muncă (cod 6023); transporturi rutiere de mărfuri; efectuarea si prestarea serviciilor de transport de mărfuri si de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii si service auto (cod 6024);

15. Transporturi pe calea ferată; prestarea de servicii de transport pe căi ferate, prin racord propriu, pentru agentii economici amplasati pe aceeasi platformă (cod 6010); transporturi prin conducte (cod 6030);

16. Telecomunicatii (cod 6420); prelucrarea informatică a datelor (cod 7230); activităti legate de bazele de date (cod 7240); întretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor (cod 7250); alte activităti legate de informatică (cod 7260);

17. Editare de programe (cod 7221);

18. Activităti de creditare pe bază de contract (Leasing financiar); cooperare economică internatională (cod 6521); alte activităti de creditare (cod 6522); alte tipuri de intermedieri financiare (cod 6523);

19. Operatiuni de comision si intermedieri în domeniul său specific de activitate;

20. Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor; valorificarea la intern si extern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază (apă tratată, cenusă, zgură, etc); (cod 5157)

21. Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere (cod 4511);

22. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile (cod 3710); recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile (cod 3720);

23. Constructii de clădiri si lucrări de geniu (cod 4521); constructii hidrotehnice (cod 4524); alte lucrări speciale de constructii (cod 4525);

24. Alte lucrări de instalatii; lucrări de executie, întretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile si industriale (cod 4534);

25. Productia de echipamente de măsură, reglare si control pentru procese industriale; lucrări de reparatii si verificări metrologice la aparate de măsură si control (cod 3330);

26. Activităti de testări si analize tehnice; teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, agregatelor energetice, aparatajelor, echipamentelor mecanice si electrice (cod 7430);

27. Activităti ale centrelor de intermediere telefonică; aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăsurării activitătilor proprii (cod 7486); alte activităti de servicii prestate în principal întreprinderilor (cod 7487);

28. Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod 7012);

29. Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; constructia, administrarea si vânzarea de locuinte de serviciu, constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu si pentru personalul altor agenti economici în cămine de nefamilisti si locuinte de interventii (cod 7020); închirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mică (cod 7110); închirierea altor mijloace de transport terestru (cod 7121); administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract (cod 7032);

30. Închirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor (cod 7133); închirierea altor masini si echipamente n.c.a. (cod 7134);

31. Alte activităti de tipărire n.c.a. (cod 2222); legătorie (cod 2223); alte lucrări de tipografie (cod 2225);

32. Activităti ale organizatiilor economice si patronale (cod 9111); activităti ale organizatiilor profesionale (cod 9112);

33. Captarea, tratarea si distributia apei; realizarea pentru personalul propriu cât si pentru personalul altor agenti economici de pe aceeasi platformă industrială care deservesc termocentrala, de activităti sociale; (cod 4100); activităti sportive (cod 9262); activităti de asistentă medicală ambulatorie; realizarea pentru personalul propriu cât si pentru personalul altor agenti economici de pe aceeasi platformă industrială care deservesc termocentrala, de activităti sanitare (cod 8512); activităti ale bibliotecilor si arhivelor (cod 9251);

34. Activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea; cercetare aplicativă-proiectare în domeniul de activitate privind exploatarea, întretinerea si investitiile (cod 7420);

35. Alte forme de învătământ; pregătirea si perfectionarea prin reteaua proprie de învătământ si în sistemul de învătământ public si privat (cod 8042);

36. Orice alte activităti pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) "Electrocentrale Galati" - S.A. este filială a Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.

(2) Capitalul social initial este de 1.226.326.900.000 lei, vărsat integral la data înfiintării, împărtit în 12.263.269 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei părti a activului si pasivului Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. pe baza balantei de verificare contabilă la data de 30 noiembrie 2003, aferentă Sucursalei Electrocentrale Galati.

(3) Capitalul social este în întregime detinut de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., până la transmiterea actiunilor din proprietatea sa către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în conditiile legii, si este vărsat integral la data constituirii "Electrocentrale Galati" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutie.

(4) Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic la "Electrocentrale Galati" - S.A. si exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

 

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra "Electrocentrale Galati" - S.A. în actiuni la aceasta;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) Dacă administratorii constată că în urma unor pierderi activul net determinat ca diferenta dintre totalul activelor si datoriilor societătii reprezintă mai putin de jumătate din capitalul social, vor convoca adunarea generală a actionarilor, care va decide fie întregirea capitalului social, fie reducerea la valoarea rămasă, fie dizolvarea "Electrocentrale Galati" - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. sunt exercitate de către aceasta.

(2) Actiunile "Electrocentrale Galati" - S.A. sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Actiunile nominative emise de "Electrocentrale Galati" - S.A. vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în registrul actionarilor societătii.

(4) Conversia si înstrăinarea actiunilor se vor putea realiza în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În conditiile legii, prin hotărâre a adunării generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(7) Actiunile emise de "Electrocentrale Galati" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în conditiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române si străine, vor putea detine actiuni ale "Electrocentrale Galati" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

“Electrocentrale Galati" - S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari, potrivit legii, le conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în prezentul statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile "Electrocentrale Galati" - S.A. sunt garantate cu patrimoniul acestuia, iar actionarii răspund în limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul "Electrocentrale Galati" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Galati" - S.A., care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de "Electrocentrale Galati" - S.A. se realizează prin declaratie făcută în registrul actionarilor, semnată de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul actionarilor.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă public faptul prin presă, în cel putin două ziare de largă circulatie din localitatea în care se află sediul principal al "Electrocentrale Galati" - S.A. Actiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

 

(1) În perioada în care Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic la "Electrocentrale Galati" - S.A. interesele acesteia în adunarea generală a actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

(2) Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în număr de 3, sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., în baza mandatului emis prin ordin al ministrului economiei si comertului.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor a "Electrocentrale Galati" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitătii si asupra politicii ei economice si de afaceri.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă propunerile privind strategia de dezvoltare si restructurare economico-financiară a "Electrocentrale Galati" - S.A.

b) alege si revocă administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;

c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

d) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

e) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrocentrale Galati" - S.A. precum si premierea acestuia;

f) discută, aprobă sau modifică situatiile financiare după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

i) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

j) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

k) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrocentrale Galati" - S.A. de către acestia;

l) hotărăste cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităti sau sedii proprii;

m) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

n) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

o) aprobă delegările de competentă pentru consiliul de administratie;

p) reglementează dreptul de preemtiune al actionarilor "Electrocentrale Galati" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aprobă limitele si conditiile pentru cesionarea si către salariatii săi a unui număr de actiuni proprii;

q) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atributiile mentionate la lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), si o) adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, în conditiile legii;

e) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;

i) aprobă conversia actiunilor nominative emise în forma dematerializată, în actiuni nominative, emise în forma materializată si invers;

j) hotărăste cu privire la înfiintarea sau la desfiintarea unitătilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tară sau din străinătate;

k) aprobă conversia actiunilor preferentiale si ordinare dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

l) orice alte activităti pentru realizarea obiectului de activitate;

m) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără

 

ersonalitate juridică.

(6) Pentru atributiile adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte;

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentat în adunare.

La a doua convocare adunarea generală poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti cu majoritate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(3) În ziua si la ora indicate în convocare sedinta adunării generale a actionarilor va fi deschisă de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.

(4) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor în adunarea generală si de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor va fi scris într-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzută de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitătilor mentionate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă si s-a consemnat acest fapt în procesul verbal.

(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Galati" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 19

Organizarea

 

(1) "Electrocentrale Galati" - S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri, din care face parte directorul general al acesteia. Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. are 2 reprezentanti în consiliul de administratie dintre care unul este presedintele acestuia. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, în baza mandatului emis prin Ordin al ministrului economiei si comertului. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru această calitate cu indemnizatie lunară.

(2) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.

(3) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(4) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(5) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului scris al presedintelui.

(6) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(7) Conducerea "Electrocentrale Galati" - S.A. se asigură de către un director general, membru al consiliului de administratie, numit prin Ordin al ministrului economiei si comertului.

(8) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(9) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(10) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(11) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte.

(12) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al "Electrocentrale Galati" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.

(13) În relatiile cu tertii "Electrocentrale Galati" - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(14) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor/auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele "Electrocentrale Galati" - S.A.

(15) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(16) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de "Electrocentrale Galati" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(17) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie sau de director general al societătii, persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(18) La sedintele consiliului de administratie în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul "Electrocentrale Galati" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Galati" - S.A., pe care le supune aprobării adunării generale a actionarilor;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Electrocentrale Galati" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul "Electrocentrale Galati" - S.A., cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

d) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării operatiunilor acesteia;

e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competentă directorului general al "Electrocentrale Galati" - S.A.;

f) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrocentrale Galati" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale "Electrocentrale Galati" - S.A. pe anul în curs;

g) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisă actionarului unic;

h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

i) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea garantiilor;

j) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

k) aprobă programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;

l) stabileste si aprobă politici pentru protectia mediului înconjurător si securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

m) stabileste tactica si strategia de marketing;

n) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

o) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general si aprobă statutul personalului;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă "Electrocentrale Galati" - S.A. în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrocentrale Galati" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană să exercite orice atributie din sfera sa de competentă;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere si încheiere se desfăsoară în conditiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

f) negociază în conditiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice în numele si pe seama "Electrocentrale Galati" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

h) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului "Electrocentrale Galati" - S.A.;

i) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se află în subordinea acestuia, sunt functionari ai "Electrocentrale Galati" - S.A., execută operatiunile acesteia si sunt răspunzători fată de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor, în aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al "Electrocentrale Galati" - S.A.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 21

Cenzorii/auditorii financiari/auditorii interni

 

(1) Gestiunea "Electrocentrale Galati" - S.A. este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil, respectiv cel cu care conducerea administrativă a încheiat contract de servicii.

(2) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor/auditorului financiar li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrocentrale Galati" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(4) Cenzorii/auditorul financiar au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor "Electrocentrale Galati" - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea "Electrocentrale Galati" - S.A. controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale "Electrocentrale Galati" - S.A.

(5) Cenzorii/auditorii financiari sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrocentrale Galati" - S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(6) Cenzorii/auditorii financiari se întrunesc la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor/auditorilor financiari se completează cu dispozitiile legale în materie.

(9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si în reglementările legale în vigoare.

(11) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieste.

(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(14) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor consiliul de administratie va convoca adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea societătii comerciale

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite "Electrocentrale Galati" - S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării "Electrocentrale Galati" - S.A., în registrul comertului.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrocentrale Galati" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului "Electrocentrale Galati" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Electrocentrale Galati" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) "Electrocentrale Galati" - S.A. va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual situatii financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul "Electrocentrale Galati" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul "Electrocentrale Galati" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) "Electrocentrale Galati" - S.A. îsi constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către "Electrocentrale Galati" - S.A., în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

"Electrocentrale Galati" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

(1) "Electrocentrale Galati" - S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăti comerciale sau alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(2) "Electrocentrale Galati" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului sau de activitate, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(3) Conditiile de participare a "Electrocentrale Galati" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 30

Schimbarea formei juridice

 

(1) Schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Galati" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) În perioada în care Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. este unic actionar schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Galati" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., prin reprezentantii săi mandatati să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea "Electrocentrale Galati" - S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii societătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a "Electrocentrale Galati" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea "Electrocentrale Galati" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale.

(2) Lichidarea "Electrocentrale Galati" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între "Electrocentrale Galati" - S.A., si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre "Electrocentrale Galati" - S.A. si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 34

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare.