MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Hotărâre privind aprobarea contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti Metrorex” - S.A. si Societatea Comercială “ALSTOM Transport” - S.A.

 

58. - Hotărâre privind aprobarea Programului national de eliminare treptată a substantelor care epuizează stratul de ozon, actualizat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “REMAT” - S.A.  Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava

 

8. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SOMVETRA” -  S.A. Gherla, judetul Cluj

 

198. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2004

 

199. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 1.824/2003 si nr. 1.825/2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Hotărâre privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Societatea Comercială “ALSTOM Transport” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă si finalizare a încheierii contractului de mentenantă de material rulant feroviar pentru circulatia metroului, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A si Societatea Comercială “ALSTOM Transport” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 602/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractul de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Societatea Comercială “ALSTOM Transport” - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului să semneze scrisori de confort către finantatorii Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., în care să se precizeze sprijinul Guvernului României în alocarea de la bugetul de stat a sumelor anuale reprezentând pretul contractului.

Art. 3. - Rambursarea împrumuturilor, dobânzilor, comisioanelor, precum si a altor cheltuieli aferente contractului de finantare se va asigura din sursele proprii ale Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetele anuale ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

Art. 4. - Din comisia care va negocia acordul de împrumut cu privire la contractul de finantare vor face parte în mod obligatoriu reprezentanti ai Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice si ai Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

Art. 5. - Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. răspunde de executarea obligatiilor care îi revin din contractul de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel, în functie de modul de îndeplinire a obligatiilor asumate de Societatea Comercială “ALSTOM Transport” - S.A. prin contract, în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 47.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului national de eliminare treptată a substantelor care epuizează stratul de ozon, actualizat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul national de eliminare treptată a substantelor care epuizează stratul de ozon, actualizat, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Autoritătile publice centrale stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, care au preluat responsabilitătile ministerelor nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 243/1995 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului National pentru Protectia Stratului de Ozon, referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Conventiei de la Viena

pentru protectia stratului de ozon si a Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, au obligatia să ducă la îndeplinire Programul national de eliminare treptată a substantelor care epuizează stratul de ozon, actualizat.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului va monitoriza în permanentă modul de îndeplinire a Programului national de eliminare treptată a substantelor care epuizează stratul de ozon, actualizat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 58.


*) Anexa se pune la dispozitia celor interesati de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “REMAT” - S.A.

Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “REMAT” - S.A. Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “REMAT” - S.A. Câmpulung Moldovenesc, denumită în ontinuare societate comercială, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Petre Liciu nr. 12, judetul Suceava, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J33/545/1997, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 6.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SOMVETRA” - S.A. Gherla, judetul

Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “SOMVETRA” - S.A. Gherla, judetul Cluj,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “SOMVETRA” - S.A. Gherla, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Gherla, Str. Clujului nr. 18A, judetul Cluj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J12/48/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2004.

Nr. 8.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării si a finantării datoriei publice pe luna februarie 2004, se aprobă prospectele de emisiune anexate ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 6.700 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2004.

Nr. 198.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna februarie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0405CTN083

3 februarie 2004

5 februarie 2004

3 februarie 2005

364

1.500.000.000.000

RO0404CTN094

10 februarie 2004

12 februarie 2004

13 mai 2004

91

300.000.000.000

RO0405CTN0A7

10 februarie 2004

12 februarie 2004

10 februarie 2005

364

1.000.000.000.000

RO0404CTN0B6

17 februarie 2004

19 februarie 2004

19 august 2004

182

1.000.000.000.000

RO0405CTN0C3

17 februarie 2004

19 februarie 2004

17 februarie 2005

364

1.000.000.000.000

RO0405CTN0D1

24 februarie 2004

26 februarie 2004

24 februarie 2005

364

800.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice, la rate diferite ale randamentului.

- în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive, participantul indică valoarea pe care doreste să o adjudece fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1 - (d x r)/360

 

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r - rata discontului (exprimată cu două zecimale);

Y - randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale.

Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si se va da publicitătii.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna februarie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna februarie 2004, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0406DBN046

5 februarie 2004

9 februarie 2004

6 februarie 2006

728

400.000.000.000

RO0407DBN051

12 februarie 2004

16 februarie 2004

12 februarie 2007

1.092

400.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si plăti anual, la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN046

7 februarie

6 februarie

 

RO0407DBN051

14 februarie

13 februarie

12 februarie

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366

 

unde:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = număr de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mentionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna februarie 2004, lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0409DBN065

19 februarie 2004

23 februarie 2004

 23 februarie 2009

1.827

 300.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si plăti semianual, la datele de 23 august si 23 februarie 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008, 2009, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365,

 

unde:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = număr de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual, pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile decembrie-mai (pentru cuponul din luna august) si iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie), plus o marjă M, si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [Π (IPCi/100) - 1] x 100 + M,

 

unde:

i = decembrie, mai (pentru cuponul din luna august);

respectiv

i = iunie, noiembrie (pentru cuponul din luna februarie);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile decembrie-mai (pentru cuponul din luna august) si iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie), publicat si transmis lunar Ministerului Finantelor Publice de către Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/ comr.htm;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 1.824/2003 si nr. 1.825/2003

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.824/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1078, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 29 decembrie 2003, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 februarie 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 mai 2004.

Art. 2. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.825/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1079, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 29 decembrie 2003, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 si 27 februarie 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 si 25 august 2004.

Art. 3. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1078 si cod 1079 se închide în ziua de 27 februarie 2004, la ora 14,00.

Art. 4. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 5. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 15% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si la 15,5% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si se calculează după formula:

- pentru certificatele de trezorerie cu scadenta la 90 de zile:

 

D = VN x 15 x 90/360 x 100;

 

- pentru certificatele de trezorerie cu scadenta la 180 de zile:

 

D = VN x 15,5 x 180/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2004.

Nr. 199.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul de administrare specială nr. 237 din 4 decembrie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita si la posibilitatea de redresare a situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurate la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita în perioada 22 octombrie-4 decembrie 2003, din care a rezultat mentinerea situatiei economico-financiare nefavorabile a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se prelungeste activitatea de administrare specială, pe o perioadă limitată de 45 de zile, la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita, cu sediul în satul Luncavita, comuna Luncavita, judetul Tulcea, cod unic de înregistrare 3431113, număr de ordine în registrul comertului J36/105/1993.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Cetătuia” Luncavita si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2004.

Nr. 2.