MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 95         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 9 din 20 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

335/2003. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”

 

33. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al produselor petroliere din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti

 

89. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule”, indicativ NP 004-03

 

160. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 9

din 20 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Filora Teodorescu si Laurentiu Teodorescu în Dosarul nr. 5.770/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii prin care s-a constatat constitutionalitatea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.770/2003, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Filora Teodorescu si Laurentiu Teodorescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în principal, încălcarea dreptului de proprietate, prin aplicarea dispozitiilor Legii nr. 10/2001, lege specială, persoanele îndreptătite fiind în imposibilitatea de a urma calea dreptului comun, considerată a fi mai favorabilă. Se arată că, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, persoanele ale căror imobile au fost preluate fără titlu valabil îsi păstrează calitatea de proprietar avută la data preluării, astfel încât imobilele în cauză nu au intrat nici un moment în proprietatea statului. Se apreciază că dispozitiile legale criticate limitează dreptul proprietarilor de a cere nulitatea contractelor prin care statul a înstrăinat imobilele preluate fără titlu valabil, ceea ce este de natură a contraveni prevederilor art. 2 din Decretul nr. 167/1958, conform cărora “nulitatea unui act juridic poate fi invocată oricând, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie”, ale art. 21 din Constitutie, referitoare la liberul acces la justitie, precum si dispozitiilor internationale privitoare la dreptul la un proces echitabil si la respectarea dreptului de proprietate.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că textul de lege invocat nu afectează art. 21 din Constitutie, întrucât notiunea accesului liber la justitie nu are semnificatia unei posibilităti de exercitare a drepturilor în conditiile lipsei oricăror reguli de procedură.

În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, instanta retine că un conflict între două legi interne nu poate fi solutionat pe calea controlului de constitutionalitate, ci prin aplicarea principiului potrivit căruia legea specială prevalează în fata legii generale.

Se mai arată că art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 nu încalcă dreptul părtilor la un proces echitabil atâta timp cât textul de lege oferă posibilitatea promovării cererii într-un termen de prescriptie care are în vedere asigurarea solutionării cauzelor într-un termen rezonabil.

În concluzie, instanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că dispozitiile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 sunt menite să consolideze în termen cât mai scurt titlul tertului dobânditor si să curme pentru viitor orice contestatii sau procese privind titlul juridic în temeiul căruia sunt stăpânite si folosite asemenea imobile.

Derogarea de la dreptul comun în materia prescriptiei extinctive, prin instituirea unui termen special în care persoanele interesate se pot adresa autoritătilor publice, nu reprezintă o încălcare a art. 21 din Constitutie, ci o normă juridică specială fată de reglementarea generală, impusă de necesitatea clarificării situatiei juridice a unor imobile care intră sub incidenta Legii nr. 10/2001.

Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că instituirea unui termen derogator de la dreptul comun, înăuntrul căruia o persoană are posibilitatea de a se adresa instantei de judecată, nu încalcă art. 21 din Constitutie. Instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate stabili reguli deosebite în considerarea unor situatii speciale, cum sunt cele legate de asigurarea celeritătii solutionării cererilor privind anularea unor acte încheiate sub imperiul altor legi speciale.

Se consideră astfel că prevederile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 46 alin. (5): “Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Termenul de un an prevăzut de textul de lege criticat a fost prelungit succesiv, cu câte trei luni, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 21 din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Textul constitutional invocat are următorul continut:

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

De asemenea, sunt invocate dispozitiile internationale cuprinse în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul persoanei la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, precum si dispozitiile art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la conventie, care prevăd că orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii textului de lege criticat instanta constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 296/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003. Cu acel prilej Curtea a constatat că sinstitutia prescriptiei, în general, si termenele în raport cu care îsi produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natură să îngrădească accesul liber la justitie, finalitatea lor fiind, dimpotrivă, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a acestui drept constitutional, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile.

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Departe de a constitui o negare a dreptului în sine, asemenea exigente dau expresie ordinii de drept, absolutizarea exercitiului unui anume drept având consecintă fie negarea, fie amputarea drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, cărora statul este tinut să le acorde ocrotire, în egală măsură.

În conditiile în care, potrivit principiului că nimeni nu se poate apăra invocând necunoasterea legii («nemo ignorare legem censetur»), titularul unui drept este prezumat că a avut cunostintă de reglementarea care prevedea că valorificarea dreptului său se circumscrie unui anumit termen - pe care, de altfel, în această materie, legiuitorul l-a prelungit în două rânduri -, fără a întelege să îl respecte, acesta nu are decât a-si imputa propriei lipse de diligentă consecintele negative pe care este tinut să le suporte si câtusi de putin textului de lege criticat. Art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 recunoaste dreptul titularului la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv si asigură posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen, impus de ratiuni sociale majore, respectiv de evitarea unor stări de incertitudine prelungite în ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si de asigurarea stabilitătii si securitătii acestora, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate.

Prin urmare, Curtea constată că textul dedus controlului de constitutionalitate nu relevă nici o contradictie cu prevederile art. 21 din Constitutie.”

Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei în această materie, solutia adoptată în precedent, ca si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Filora Teodorescu si Laurentiu Teodorescu în Dosarul nr. 5.770/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 10/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea sirepararea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 335.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al produselor petroliere din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti

 

În scopul reglementării coeficientilor maximi de consumuri tehnologice specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al produselor petroliere din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă coeficientii maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al produselor petroliere din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, prevăzuti în anexele 1-16*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 321/2000 privind aprobarea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport si distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 7 decembrie 2000.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2004.

Nr. 33.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule”, indicativ NP 004-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 11 nr. 26 din 22 mai 2003 si Avizul nr. 8 din 7 noiembrie 2003, emis de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule”, indicativ NP 004-03, elaborată de IPCT - S.A. Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 166/N din 28 iulie 2000 privind aprobarea “Normativului pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule”, indicativ NP 004-2000, si Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 17/N din 7 aprilie 2000 privind aprobarea “Normativului de proiectare, executie si exploatare a statiilor transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule”, indicativ NP 004/1-2000.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2004.

Nr. 89.


*) Anexa se publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia

Constructiilor - INCERC Bucuresti si în brosură editată de IPCT - S.A. Bucuresti.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, al art. 64 alin. (2) si (4), art. 87 si al art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularelor prevăzute în anexa nr. 1:

1. 220 “Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3p;

2. 221 “Declaratie privind veniturile estimate din activităti independente”, cod 14.13.01.13/4p;

3. 222 “Declaratie privind veniturile estimate din activităti agricole”, cod 14.13.01.13/9p;

4. 223 “Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/1i;

5. 224 “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5;

6. 225 “Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;

7. “Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.02.13/3a;

8. “Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti independente”, cod 14.13.02.13/4a;

9. “Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti agricole”, cod 14.13.02.13/9a.

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1, cu exceptia celor prevăzute la pct. 7, 8 si 9, se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.

Art. 6. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2004.

Nr. 160.


*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a