MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 163             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 25 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 26 din 27 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 401/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

263/2. - Ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea si completarea unor reglementări contabile aplicabile institutiilor de credit

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 26

din 27 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 401/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 401/2003, exceptie ridicată de Federalcoop Constanta în Dosarul nr. 458/RCA/2003 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin consilier juridic, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei, sustinând că textul criticat, datorită redactării insuficiente, prevede posibilitatea interpretării în sensul aplicării sale retroactive.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

Se arată că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se pronuntă asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei. Referitor la sustinerea privind încălcarea de către dispozitiile criticate a prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), se apreciază că este neîntemeiată, deoarece art. 32 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu contine dispozitii retroactive.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 iulie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 458/RCA/2003, Tribunalul Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (4) din Legea nr. 453 din 18 iulie 2001, prin care a fost modificată Legea nr. 50/1991, exceptie ridicată de Federalcoop Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, “desi a prezentat dovada că firma luminoasă a fost instalată acum zece ani, odată cu construirea minihotelului, instanta a aplicat în litera si spiritul textului criticat, respectiv art. 32 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată, si consideră că fapta a fost săvârsită la data de 24 luna iulie”. Conform opiniei autorului exceptiei, textul respectiv încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât nu are importantă data când, în trecut, “a avut loc executarea constructiilor”.

Tribunalul Constanta - Sectia civilă consideră că “nu se poate retine că art. 32 alin. (4) din Legea nr. 453/2001 de modificare a Legii nr. 50/1991 încalcă principiul neretroactivitătii legii, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie”, având în vedere “regimul legal al constructiilor”, precum si faptul că, “chiar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001, Legea nr. 50/1991 prevedea obligatia de a construi numai în baza unei autorizatii de constructie prealabilă (autorizatie prevăzută si în legislatia anterioară)”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că “dispozitiile art. 32 alin. (4) criticate de autoarea exceptiei nu încalcă principiul neretroactivitătii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât sanctiunile «se aplică în continuare» persoanelor vinovate de mentinerea în stare de nelegalitate a constructiilor realizate cu încălcarea reglementărilor aplicabile, fără a lua măsurile necesare pentru încadrarea acestora în regimul legal al constructiilor”. Totodată, Guvernul, referindu-se la regimul juridic al contraventiilor, stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, arată că “contraventia este continuă în situatia în care încălcarea obligatiei legale durează în timp”.

De asemenea, se arată că “obligatia de a realiza lucrări de constructii cu respectarea autorizatiei de construire a fost prevăzută la art. 1 din Legea nr. 50/1991 încă de la adoptarea acesteia, reglementări similare existând si anterior adoptării acestui act normativ”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 453 din 18 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001. Această ultimă lege are 4 articole numerotate cu cifre romane, de la I la IV, astfel că este evidentă greseala autorului exceptiei, care a indicat art. 32 alin. (4) din Legea nr. 453/2001, când, în realitate, ar fi trebuit să indice art. 32 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată, astfel cum a fost modificat si completat prin art. I pct. 33 din Legea nr. 453/2001.

Textul criticat prin exceptia formulată avea următorul cuprins: “(4) Constructiile executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuată receptia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate si nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situatie se aplică în continuare sanctiunile prevăzute prin prezenta lege.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, a fost adoptată Legea nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. Prin art. I pct. 25 din această lege au fost aduse modificări si completări art. 32 din Legea nr. 50/1991, păstrându-se, în principiu, reglementarea anterioară cu unele mici modificări, între care si aceea că alin. (4) al art. 32 a devenit alin. (5) al aceluiasi articol, cu următorul cuprins: “(5) Constructiile executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuată receptia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate si nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situatie se aplică în continuare sanctiunile prevăzute de lege.”

Conform art. II din Legea nr. 401/2003, această lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere că reglementarea de principiu a rămas aceeasi, Curtea urmează, conform jurisprudentei sale, să se pronunte asupra constitutionalitătii reglementării în vigoare.

Critica de neconstitutionalitate formulată prin exceptia ridicată constă în sustinerea că textul respectiv ar încălca dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată, care are următorul cuprins: “(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate în raport cu dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2), Curtea constată că art. 32 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 401/2003, nu contine în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv si nu face precizări în legătură cu aplicarea în timp a reglementărilor pe care le cuprinde. În consecintă, nu se poate retine că textul de lege criticat ar încălca dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutia republicată.

De altfel, conform prevederilor art. 13 alin. (2) teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, “Contraventia este continuă în situatia în care încălcarea obligatiei legale durează în timp”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 401/2003, exceptie ridicată de Federalcoop Constanta în Dosarul nr. 458/RCA/2003 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 263 din 5 februarie 2004

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 2 din 5 februarie 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea unor reglementări contabile aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2003, ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificările ulterioare, ale art. 8 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si guvernatorul Băncii Nationale a României emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modificarea si completarea prevederilor Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Planul de conturi pentru institutiile de credit, cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, si cele ale Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Reglementările contabile armonizate, potrivit prevederilor cuprinse în anexele nr. 1-11 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La întocmirea situatiilor financiare anuale, institutiile de credit vor avea în vedere reglementările contabile aplicabile, prevederile cuprinse în anexa nr. 12 care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si cele ale lit. C a anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003 privind modificarea si completarea unor reglementări în domeniul contabilitătii.

Art. 3. - (1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003, începând cu situatiile financiare ale anului 2005, institutiile de credit aplică Standardele Internationale

de Raportare Financiară1) (IFRS2)), asa cum sunt prezentate si publicate de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

(2) Până în anul 2005, acestea vor aplica prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În vederea asigurării comparabilitătii cu situatiile financiare ale anului 2005, situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2004, întocmite potrivit Reglementărilor contabile armonizate si depuse la organele în drept în conformitate cu prevederile legale, vor fi retratate conform Standardelor Internationale de Raportare Financiară, fără a fi depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si la Banca Natională a României.

(4) Institutiile de credit vor avea obligatia să auditeze, potrivit legii, situatiile financiare ale anului 2004 retratate în conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiară, precum si pe cele ale anului 2005.

Art. 4. - (1) Începând cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2005, întocmirea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit se va face în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară.

(2) Situatiile financiare consolidate ale anului 2005 vor cuprinde si informatii comparative pentru anul 2004.

(3) În vederea asigurării comparabilitătii cu situatiile financiare consolidate ale anului 2005, situatiile financiare consolidate ale anului 2004 vor fi retratate conform Standardelor Internationale de Raportare Financiară.

(4) Începând cu exercitiul financiar al anului 2005, o copie a raportului anual consolidat va fi depusă la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde este înregistrată societatea-mamă si la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, în termen de 180 de zile de la încheierea exercitiului financiar. Nedepunerea acestuia la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se sanctionează potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 5. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către institutiile de credit a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 69 alin. 2 si, respectiv, art. 70 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, de art. 189 si, respectiv, art. 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, precum si a celor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2003.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

 

p. Ministrul finantelor secretar de stat publice,

Gheorghe Gherghina,

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu


1) Standardele Internationale de Raportare Financiară includ:

a) Standardele Internationale de Raportare Financiară;

b) Standardele Internationale de Contabilitate; si

c) Interpretările emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) si adoptate de IASB.

2) IFRS, conform abrevierii din limba engleză pentru “International Financial Reporting Standards”.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale unor reglementări contabile aplicabile institutiilor de credit

 

1. Înregistrarea în contabilitate a creditelor de trezorerie

Continutul contului 2021 “Credite si trezorerie”, prevăzut la cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se modifică astfel:

“2021 - credite, în general pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie ale agentilor economici si persoanelor fizice, care completează sau înlocuiesc alte tipuri de finantare mai speciale;”

2. Înregistrarea în contabilitate a creantelor rezultate în urma executării angajamentelor de garantie asumate de institutiile de credit

Continutul conturilor 1611 “Valori de recuperat” si 2611 “Valori de recuperat”, prevăzut la cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se completează astfel:

- continutul contului 1611 “Valori de recuperat” se completează cu următoarea liniută:

“- creantele fată de ordonator (institutie de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garantie asumate de institutia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui tert (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în conditiile în care aceste creante nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);”;

- continutul contului 2611 “Valori de recuperat” se completează cu următoarea liniută:

“- creantele fată de ordonator (client care nu este o institutie de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garantie asumate de institutia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui tert (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în conditiile în care aceste creante nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);”.

3. Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de acordare a unor credite de trezorerie

Sumele utilizate, provenite din credite acordate în baza unui contract prin care institutia de credit se angajează ca pe o anumită durată de timp să împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fractionat, în functie de nevoile acesteia, precum si din credite acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si care este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie, pot fi evidentiate în contabilitatea institutiilor de credit care aplică Reglementările contabile armonizate în debitul contului 2511 “Conturi curente” sau cu ajutorul conturilor 20214 “Utilizări din deschideri de credite permanente” si, respectiv, 20215 “Credit global de exploatare”.

Astfel, instrumentarea contului 2511 “Conturi curente”, prevăzută la cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se modifică si se completează astfel:

- continutul contului 2511 “Conturi curente” va avea următorul cuprins: “2511 - conturi deschise clientilor, destinate operatiunilor curente de încasări si plăti.

Aceste conturi au de regulă solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz. Conturile curente pot avea si solduri debitoare în conditii accidentale, neautorizate (overdraft) sau în situatia evidentierii în acest cont a sumelor utilizate, provenite din credite acordate în baza unui contract prin care institutia de credit se angajează ca pe o anumită durată de timp să împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fractionat, în functie de nevoile acesteia si a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si care este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;”;

- prevederile referitoare la soldul contului 2511 “Conturi curente” vor avea următorul cuprins: “Soldul creditor al contului reprezintă disponibilitătile bănesti ale clientelei în contul curent.

Soldul debitor al contului reprezintă descoperiri de cont neautorizate, precum si sumele utilizate, provenite din credite acordate în baza unui contract prin care institutia de credit se angajează ca pe o anumită durată de timp să împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fractionat, în functie de nevoile acesteia si creditele acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si care este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie (în situatia în care se optează pentru evidentierea acestora în debitul contului 2511 «Conturi curente»).”

4. Înregistrarea în contabilitate a subventiilor pentru investitii

Având în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi pentru institutiile de credit, subventiile pentru investitii se înregistrează de către institutiile de credit cu ajutorul contului 541 “Subventii pentru investitii”.

Astfel, continutul contului 541 “Subventii pentru investitii” din cap. VII din Planul de conturi pentru institutiile de credit va avea următorul cuprins: “541 - sumele alocate reprezentând subventii guvernamentale si alte resurse de aceeasi natură pentru finantarea investitiilor, precum si valoarea imobilizărilor primite cu titlu gratuit, nevirate la rezultatul exercitiului financiar;”

Totodată, conturile 5411 “Subventii pentru investitii” si 5412 “Subventii pentru investitii înregistrate la venituri”, prevăzute la cap. VI din Planul de conturi pentru institutiile de credit si la cap. 2 din Reglementările contabile armonizate, se anuleză.

5. Prevederi referitoare la reglementările contabile aplicabile institutiilor de credit

Punctul 2 din partea “Dispozitii generale” din Reglementările contabile armonizate se completează cu lit. E si F cu următorul cuprins:

“E. Începând cu anul 2004, prezentele reglementări contabile se aplică institutiilor de credit din momentul în care sunt autorizate să functioneze de către Banca Natională a României, potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, precum si altor prevederi legale.

Prezentele reglementări contabile se aplică, de asemenea, si caselor centrale ale cooperativelor de credit, precum si cooperativelor de credit afiliate acestora, componente ale retelelor cooperatiste de credit care vor fi autorizate de către Banca Natională a României, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002 (altele decât retelele cooperatiste de credit care vor fi autorizate ca urmare a unor dispozitii exprese prevăzute în acte normative de modificare si completare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000).

F. Institutiilor de credit mentionate la lit. E nu le sunt aplicabile prevederile lit. D din prezentele reglementări contabile.”

6. Prevederi referitoare la înregistrarea în contabilitate a fondului pentru riscuri bancare generale constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare

6.1. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, “Băncile repartizează din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net”.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 621 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, “În cazurile în care institutiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor lor din România a fondului prevăzut la art. 43, dispozitiile acestui articol se aplică în mod corespunzător si acestor sucursale”.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 836 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, “Dispozitiile cuprinse la art. [...] 43 [...] sunt aplicabile în mod corespunzător si institutiilor emitente de monedă electronică [...] “.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2003, “Caselor de economii pentru domeniul locativ le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei bancare în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi”.

În vederea evidentierii în contabilitatea institutiilor de credit cărora le sunt aplicabile dispozitiile art. 43 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, a fondului pentru riscuri bancare generale constituit potrivit prevederilor de mai sus, în Planul de conturi pentru institutiile de credit, la cap. VI se introduce contul sintetic de gradul II 5143 “Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale”.

Astfel, denumirea contului sintetic de gradul I

514 “Rezerva generală pentru riscul de credit”, prevăzută la cap. VI din Planul de conturi pentru institutiile de credit, se modifică si devine “Rezerve pentru riscuri bancare”, iar continutul si instrumentarea acestuia prevăzute la cap. VII din acelasi plan de conturi se modifică si se completează astfel:

- continutul contului va avea următorul cuprins:

“514 - rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul brut în cotele si limitele prevăzute de lege;

- rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul net, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor;

- rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale, constituită din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (în măsura în care sumele repartizate se regăsesc în profitul net), în cotele si limitele prevăzute de lege.”;

- functiunea contului va avea următorul cuprins: “Contul 514 «Rezerve pentru riscuri bancare»

Contul 514 «Rezerve pentru riscuri bancare» este un cont de pasiv.

Se creditează prin debitul următoarelor conturi:

592 - sumele repartizate din profitul exercitiului pentru constituirea sau majorarea rezervelor pentru riscuri bancare;

581 - rezultatul exercitiilor financiare (profit) trecut la rezerve pentru riscuri bancare.

Se debitează prin creditul următoarelor conturi:

581 - sumele reprezentând utilizarea rezervelor pentru riscuri bancare.

Soldul contului reprezintă rezervele existente, constituite pentru riscuri bancare.”

Totodată, în cap. 2 din Reglementările contabile armonizate se introduce contul sintetic de gradul II 5143 “Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale”, iar denumirea contului sintetic de gradul I 514 “Rezerva generală pentru riscul de credit” se modifică si devine “Rezerve pentru riscuri bancare”.

6.2. La constituirea fondului pentru riscuri bancare generale, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste activele purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, se vor avea în vedere valorile nete contabile ale activelor rezultate din operatiuni de trezorerie si interbancare (clasa 1), operatiuni cu clientela (clasa 2) si din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse (clasa 3 - numai operatiunile cu titluri, iar din cadrul operatiunilor diverse doar activele purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, rezultate în urma desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare), precum si cele ale valorilor imobilizate (clasa 4 - numai creditele subordonate si imobilizările financiare).

7. Reglementări privind întocmirea, formatul si continutul situatiilor financiare anuale ale institutiilor de credit

7.1. Potrivit cap. 1, sectiunea a 5-a pct. 5.49 din Reglementările contabile armonizate, fiecare element semnificativ al bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie si al situatiei modificărilor capitalurilor proprii trebuie să fie însotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element semnificativ.

În formatul bilantului, contului de profit si pierdere, precum si în exemplele de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie si a situatiei modificărilor capitalurilor proprii, prevăzute în cap. 3 din Reglementările contabile armonizate, se introduce coloana “Notă”, care se va completa cu numărul notei care detaliază elementele semnificative din bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie si situatia modificărilor capitalurilor proprii. Astfel, formatul bilantului, contului de profit si pierdere, precum si exemplele de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie si a situatiei modificărilor capitalurilor proprii se modifică si se completează conform anexelor nr. 2-6.

7.2. Potrivit cap. 1 sectiunea a 5-a pct. 5.45 din Reglementările contabile armonizate, modificările capitalului propriu se vor prezenta ca o componentă distinctă a situatiilor financiare anuale si trebuie să cuprindă o prezentare a soldurilor de deschidere si de închidere pentru capitalul social, primele de capital, fiecare rezervă, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului, precum si modificările acestora, indicându-se:

- suma la începutul exercitiului financiar;

- sumele transferate în sau din cont în timpul exercitiului financiar;

- natura, sursa sau destinatia oricăror asemenea transferuri;

- suma rămasă la sfârsitul exercitiului financiar.

Cap. 3 din Reglementările contabile armonizate se completează cu un alt model privind situatia modificărilor capitalurilor proprii, prezentat în anexa nr. 7.

7.3. În vederea prezentării în bilant, potrivit prevederilor Reglementărilor contabile armonizate, a titlurilor cu venit fix clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (titluri de plasament) la valoarea de achizitie sau la valoarea cea mai mică dintre valoarea de piată si cea de achizitie si a titlurilor cu venit fix clasificate în categoria plasamentelor detinute până la scadentă (titluri de investitii) la costul de achizitie, exemplele de corespondentă, prevăzute la cap. 4 din Reglementările contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevăzut la cap. 2 din Reglementările contabile armonizate) si pozitiile 023 “Efecte publice si valori asimilate”, 050 “Obligatiuni si alte titluri cu venit fix” si 140 “Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate” din formatul de bilant se modifică si se completează astfel:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

“023 - Efecte publice si valori asimilate

30211 + 30251 + 30261 + 30311 + 30351 + ex. 30371 - 39111 + 30411 + 30451 + ex. 30471 - 39121 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399

.050 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

30212 + 30252 + 30262 + 30312 + 30352 + ex. 30372 - 39112 + 30412 + 30452 + ex. 30472 + 3799 -  - 39122 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399

140 - Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate

1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 1617 + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 - 1912 + 2017 + 2027 +  2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30373 + 30374 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3371 + 3557 + 374 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 + 407 + 417 + 4812 +  4817 + 4822 + 4827 - 499”

 

Exemplele de corespondentă, prevăzute la cap. 4 din Reglementările contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevăzut la cap. 2 din Reglementările contabile armonizate) si pozitia 330 “Alte pasive” din formatul de bilant se modifică si se completează astfel:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

“330 - Alte pasive

 

30271 + 30272 + 3036 + 331 + 332 + ex. 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35327 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + 3716 + ex. 372 (solduri creditoare) + ex. 373 (solduri creditoare) + ex. 379 (solduri creditoare) + 418 + 541 + 542”

 

7.4. Litera a) a punctului 5.39 din sectiunea a 5-a a capitolului 1 din Reglementările contabile armonizate va avea următorul cuprins:

“a) reevaluarea imobilizărilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, pentru prezentarea unei imagini fidele a pozitiei financiare si a performantelor în situatiile financiare anuale.

Valoarea reevaluată reprezintă valoarea justă sau costul curent al imobilizărilor corporale la data situatiilor financiare.

Aceste valori se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati.”

7.5. Punctul 9.2 din sectiunea a 9-a a capitolului 1 din Reglementările contabile armonizate va avea următorul cuprins:

“9.2. Situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit se supun aprobării adunării generale a actionarilor sau asociatilor, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.”

7.6. În vederea prezentării distincte în cadrul situatiilor financiare anuale a profitului sau a pierderii reprezentând rezultatul exercitiului sau rezultatul reportat, modelul bilantului prevăzut de Reglementările contabile armonizate si modelul pentru “Bilant publicabil” - mod. 4200 fila 02, prevăzut de cap. V al Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifică si sunt prevăzute în anexele nr. 2 si, respectiv, 11.

Concordantele, prevăzute la cap. VI pct. 3 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, între Planul de conturi pentru institutiile de credit si pozitiile 500 “Rezultatul reportat” si 510 “Profit sau pierdere” din documentul “Bilant publicabil” - mod. 4200 se elimină si se înlocuiesc cu următoarele:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

“503 - Profit

581 (sold creditor)

506 - Pierdere

581 (sold debitor)

513 - Profit

591 (sold creditor)

516 - Pierdere

591 (sold debitor)”

 

Corelatiile dintre documentul - mod. 4290 si documentul - mod. 4200, prevăzute la cap. VII pct. 28.3 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se înlocuiesc cu următoarele:

“28.3. Corelatii între documentul - mod. 4290, documentul - mod. 4200 si documentul - mod. 4090

 

- mod. 4290 -

relatia

- mod. 4200 -

Fila 01

 

Fila 02

 

 

 

490

=

513 + 516

- mod. 4200 -

relatia

- mod. 4090 -

Fila 02

 

Fila 01

513

=

701

516

=

702”

 

Exemplele de corespondentă, prevăzute la cap. 4 din Reglementările contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevăzut la cap. 2 din Reglementările contabile armonizate) si pozitiile 410 “Rezultatul reportat” si 420 “Rezultatul exercitiului financiar” din formatul de bilant se elimină si se înlocuiesc cu următoarele:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

“413 - Profit

581 (sold creditor)

416 - Pierdere

581 (sold debitor)

423 - Profit

591 (sold creditor)

426 - Pierdere

591 (sold debitor)”

 

Capitolul 4 din Reglementările contabile armonizate se completează cu următorul text:

CORELATII ÎNTRE MODELUL DE BILANT SI CEL DE CONT DE PROFIT SI PIERDERE

 

BILANT

relatia

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

423

=

283

426

=

286”

 

Corelatiile dintre formatul bilantului prevăzut de Reglementările contabile armonizate si situatia financiară periodică - mod. 4090 “Indicatori de activitate”, anexată la situatiile financiare anuale depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit pct. 5.10 din anexa nr. 12 la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 263/2/2004, sunt următoarele:

 

BILANT

relatia

- mod. 4090 -

 

 

Fila 01

423

=

701

426

=

702

 

7.7. În vederea prezentării distincte în cadrul situatiilor financiare anuale a cheltuielilor cu impozitul pe profit curent, a cheltuielilor cu impozitul pe profit amânat si a veniturilor din impozitul pe profit amânat, formatul contului de profit si pierdere prevăzut la cap. 3 din Reglementările contabile armonizate se modifică si este prevăzut în anexa nr. 3.

Exemplele de corespondentă, prevăzute la cap. 4 din Reglementările contabile armonizate, dintre Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit (prevăzut la cap. 2 din Reglementările contabile armonizate) si pozitiile din formatul contului de profit si pierdere se completează cu următoarele:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

“263 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

6911

265 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat

6912

267 - Venituri din impozitul pe profit amânat

791”

 

Corelatiile în cadrul modelului de cont de profit si pierdere, prevăzute la cap. 4 din Reglementările contabile armonizate, se completează cu următoarea corelatie:

“260 = 263 + 265 - 267”

8. Reglementări privind întocmirea raportărilor periodice prevăzute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit

8.1. Concordantele dintre Planul de conturi pentru institutiile de credit si pozitiile L01 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, L05 “Subventii si fonduri publice alocate” si L06 “Subventii pentru investitii”, prevăzute la cap. VI pct. 2 clasa 5 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifică astfel:

 

COD POZITIE

CORELATIA CU PLANUL DE CONTURI

DOCUMENTELE LA CARE SE REFERĂ

“L01

CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE

4000

4100

 

501 + 502 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 518 + 519 + 531 + 532 + 537 + 541 + 542 + 55 ± 581 ± 591 – 592 ...

 

 

L05 SUBVENTII SI FONDURI PUBLICE

ALOCATE

4000

 

541 + 542

4100

 

L06 SUBVENTII PENTRU INVESTITII

541

4021”

 

8.2. Denumirea pozitiei L60 din cadrul documentului “Situatia patrimoniului” - mod. 4000, prevăzut la pct. 1 al cap. IV din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifică si devine “Rezerve pentru riscuri bancare”.

În cadrul documentului “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane” - mod. 4021, la cap. VI pct. 2 clasa 5 se introduce următoarea pozitie:

 

COD POZITIE

CORELATIA CU PLANUL DE CONTURI

DOCUMENTELE LA CARE SE REFERĂ

 

“L133 REZERVA REPREZENTÂND FONDUL PENTRU RISCURI BANCARE GENERALE

5143

4021”

 

8.3. Ca urmare a acestor modificări, la cap. IV pct. 1 si 12 din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, modelele documentelor “Situatia patrimoniului” - mod. 4000 - fila 02 si “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane” - mod. 4021 sunt prezentate în anexele nr. 8 si, respectiv, 9.

Controlul documentului - mod. 4021, prevăzut la pct. 12 al cap. VII din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifică astfel:

- la pct. 12.1, corelatia dintre pozitia L60 din cadrul documentului - mod. 4000 si pozitiile corespunzătoare din documentul - mod. 4021 se modifică astfel:

 

- mod. 4021 -

relatia

- mod. 4000 -

“Fila 01 - coloana 1

 

Fila 02 - coloana 5

L112 + L113 + L133

=

L60”

- la pct. 12.2, corelatia dintre pozitia L104 din cadrul documentului - mod. 4100 si pozitiile corespunzătoare din

documentul - mod. 4021 se modifică astfel:

 

- mod. 4021 -

relatia

- mod. 4100 -

“Fila 01 - coloana 1

+ L7C + L109 + L7D + L110 + L111 + L7L + L112 + L113 + L133 + L120 + L7V + L131 + L132 + L7Z = L104”

 

Fila 02 - coloana 1

 

8.4. Controlul documentelor - mod. 4080 si mod. 4180, prevăzute la pct. 20 si, respectiv, pct. 27 ale cap. VII din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, se modifică astfel:

- corelatia în cadrul respectivelor documente aferentă pozitiei X7A se modifică astfel:

“X7A = X7B + X8A + Z0A + Z0P”;

- corelatiile în cadrul respectivelor documente aferente pozitiilor Z95 si V95 se modifică astfel:

“Z95 = Z133 - V166 - V92, dacă Z133 - V166 - V92 ≥ 0

V95 = V166 + V92 - Z133, dacă Z133 - V166 - V92 < 0”

8.5. Modelul documentului “Situatia activelor imobilizate” - mod. 4032, prevăzut la pct. 20 al cap. IV din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, este prevăzut în anexa nr. 10.

Continutul filei 1 din documentul “Situatia activelor imobilizate” - mod. 4032 se modifică astfel: “Fila 1

Prezintă situatia activelor imobilizate la valoarea brută (costul istoric sau valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz).

Linii

Liniile reprezintă valoarea brută a elementelor de imobilizări necorporale, corporale, imobilizări în curs si imobilizări financiare (costul istoric sau valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz).

Coloane

Coloanele reprezintă:

- valoarea imobilizărilor existente la începutul anului, reflectată de soldurile debitoare la începutul anului ale conturilor de imobilizări;

- valoarea totală a cresterilor de imobilizări în cursul anului, reflectată de rulajele debitoare ale conturilor de imobilizări;

- valoarea totală a descresterilor de imobilizări în cursul anului, reflectată de rulajele creditoare ale conturilor de imobilizări;

- existentul imobilizărilor la sfârsitul anului.”

8.6. În cadrul Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, referirile la Directia generală autorizare, reglementare si supraveghere prudentială a societătilor bancare din cadrul Băncii Nationale a României se înlocuiesc cu referiri la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

 

SOLUTII SI PREVEDERI

referitoare la încheierea exercitiilor financiare si întocmirea situatiilor financiare anuale de către institutiile de credit

 

1. Înregistrarea în contabilitate a unor operatiuni privind achizitionarea titlurilor clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (titluri de plasament) sau a plasamentelor detinute până la scadentă (titluri de investitii)

Potrivit prevederilor pct. 5.13 din sectiunea a 5-a a cap. 1 din Reglementările contabile armonizate, bunurile procurate cu titlu oneros se evaluează si se înregistrează în contabilitate, la data intrării, la valoarea de achizitie denumită “cost de achizitie”, care este egal cu pretul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport - aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Având în vedere conturile prevăzute în cadrul cap. 2 “Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” din Reglementările contabile armonizate, în momentul achizitionării titlurilor clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (titluri de plasament) sau a plasamentelor detinute până la scadentă (titluri de investitii), institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate vor avea în vedere următoarele:

- titlurile cu venit variabil clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (titlurile de plasament) sunt evaluate la valoarea de achizitie (formată din pretul de cumpărare, inclusiv cheltuielile de achizitie), care se înregistrează în contul 3031 “Titluri de plasament”;

- titlurile cu venit fix clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (titlurile de plasament) sau a plasamentelor detinute până la scadentă (titlurile de investitii) sunt evaluate la valoarea de achizitie, formată din pretul de cumpărare, inclusiv cheltuielile de achizitie si dobânzile calculate pentru perioada scursă (cuponul scurs). Creantele din dobânzile calculate pentru perioada scursă de la emisiunea acestor titluri (cuponul scurs) pot fi înregistrate în conturile de creante atasate corespunzătoare (3037 “Creante atasate” si, respectiv, 3047 “Creante atasate”), caz în care diferenta dintre valoarea de achizitie si dobânzile calculate pentru perioada scursă de la emisiunea titlurilor respective va fi înregistrată în conturile de titluri corespunzătoare (3031 “Titluri de plasament” si, respectiv, 3041 “Titluri de investitii”).

2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor reprezentând participarea personalului la profit si alte sume similare

Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate vor evidentia în cursul exercitiului financiar sumele previzionate reprezentând participarea personalului la profit si alte sume similare, potrivit prevederilor IAS 19 “Beneficiile angajatilor”.

3. Înregistrarea în contabilitate a diferentelor de curs valutar aferente titlurilor în devize, care au caracter de imobilizări financiare

Potrivit prevederilor pct. 5.46 din sectiunea a 5-a a cap. 1 din Reglementările contabile armonizate: “Elementele de activ si de pasiv exprimate în devize trebuie să fie convertite în lei la cursul de schimb la vedere în vigoare la data întocmirii bilantului, cu exceptia activelor în devize înregistrate ca imobilizări financiare, care sunt convertite în lei la cursul de schimb în vigoare la data achizitionării acestora.”

În scopul aplicării unui tratament contabil unitar pe perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate pentru institutiile de credit, pentru toate activele în devize recunoscute ca imobilizări financiare, atât în cazul titlurilor cu venit fix (titluri de investitii), cât si în cazul titlurilor cu venit variabil evidentiate în clasa 4 “Valori imobilizate”, respectiv în scopul prezentării acestora la costul istoric convertit în lei la cursul de schimb în vigoare la data achizitionării, diferentele de curs de schimb valutar ce apar între data achizitiei/tranzactiei si data întocmirii situatiilor financiare vor fi înregistrate de către institutiile de credit conform următoarei metodologii contabile:

- diferente favorabile de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

 

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

= %

304 “Titluri de investitii”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

411 “Părti în societătile comerciale legate”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

412 “Titluri de participare”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

413 “Titluri ale activitătii de portofoliu”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

 

- diferente nefavorabile de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

 

%

= 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

304 “Titluri de investitii”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

411 “Părti în societătile comerciale legate”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

412 “Titluri de participare”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

413 “Titluri ale activitătii de portofoliu”, analitic distinct, diferente de curs valutar între data achizitiei si data întocmirii situatiilor financiare

 

 

4. Prevederi referitoare la modul de înregistrare a fondului special constituit de casele/băncile pentru economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Casele/băncile pentru economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ vor înregistra fondul special constituit în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2003, în contul 519 “Alte rezerve”, analitic distinct.

5. Depunerea situatiilor financiare anuale

5.1. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale pct. 9.3 din sectiunea a 9-a a cap. 9 din Reglementările contabile armonizate, câte un exemplar al raportului anual se depune de către bănci, persoane juridice române, de către sucursalele din România ale băncilor străine, de către casele/băncile pentru economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum si de către institutiile emitente de monedă electronică la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

5.2. Raportul anual care se depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice va fi însotit de balanta de verificare la 31 decembrie 200N.

În aceleasi conditii, inclusiv cele prevăzute la pct. 5.1, vor fi depuse si rapoartele anuale, întocmite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile armonizate, ale institutiilor de credit prevăzute în dispozitiile generale la pct. 2 lit. E din respectivele reglementări.

5.3. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, si ale art. 4 si 5 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.282/4/2002 privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, în vederea aplicării acestora si de către organizatiile cooperatiste de credit, câte un exemplar al situatiilor financiare anuale, prevăzute la cap. II din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, însotit de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor, precum si de raportul administratorilor, se depune de către organizatiile cooperatiste de credit la casa centrală a cooperativelor de credit, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar 2003, după cum urmează:

- la casa centrală a cooperativelor de credit se depun situatiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit afiliate, însotite de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor, precum si de raportul administratorilor;

- la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se depun situatiile financiare anuale, însotite de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor, de raportul administratorilor, precum si de balanta de verificare la 31 decembrie 2003, întocmite de toate organizatiile cooperatiste de credit. Situatiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit la care sunt afiliate;

- la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României se depun situatiile financiare anuale, însotite de raportul auditorului financiar, raportul administratorilor, precum si de balanta de verificare la 31 decembrie 2003, întocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care să reflecte operatiunile proprii, precum si situatiile financiare anuale care să reflecte operatiunile retelei cooperatiste de credit.

5.4. Raportul anual continând situatiile financiare retratate aferente primului an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate va fi depus de către organizatiile cooperatiste de credit până la data de 30 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor pct. 5.3.

5.5. Începând cu anul 2004 organizatiile cooperatiste de credit depun rapoartele anuale ale acestora în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar, cu respectarea prevederilor pct. 5.3.

5.6. Având în vedere prevederile art. 10 lit. m) din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8222 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 236 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2003, în cazul băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, organizatiilor cooperatiste de credit si caselor/băncilor pentru economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ aflate în curs de lichidare, dacă lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat să întocmească situatiile financiare anuale si să le depună la organele si la termenele prevăzute pentru institutiile de credit. Aceste situatii financiare anuale pot fi auditate/certificate potrivit prevederilor legale aplicabile institutiilor de credit si vor fi depuse însotite, dacă este cazul, de raportul auditorului financiar sau al cenzorilor. Respectivele institutii de credit nu vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României situatiile financiare retratate aferente primului an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate.

5.7. Institutiile de credit pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili.

5.8. Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate pot întocmi situatii financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2003. O copie de pe situatiile financiare consolidate împreună cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat si o copie de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare consolidate vor fi depuse la Banca Natională a României în termen de 10 zile de la data publicării lor, potrivit prevederilor art. 66 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit.

5.9. Institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României, care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la sfârsitul exercitiului financiar, nu întocmesc situatii financiare anuale, urmând să depună o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte acest lucru, la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a institutiei de credit:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul fiscal/codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

5.10. Institutiile de credit vor anexa la situatiile financiare anuale depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice formularele - mod. 4090 “Indicatori de activitate” si mod. 4032 “Situatia activelor imobilizate”, prevăzute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit (în cazul organizatiilor cooperatiste de credit autorizate în baza dispozitiilor tranzitorii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002) sau de Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 (în cazul celorlalte institutii de credit), care vor fi întocmite în baza datelor cuprinse în situatiile financiare anuale.