MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 162             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 25 februarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

1. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

 

48. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

 

2. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

49. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Hotărâre privind trecerea Statiei electrice de 220kV Paroseni din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

118. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

120. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

128. - Hotărâre pentru aprobarea Programului national “Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH”

 

129. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

 

130. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, denumită în continuare Agentie, institutie publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat.

(2) Agentia are sediul în municipiul Bucuresti.

(3) Structura organizatorică, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 2. - (1) În termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului de organizare si functionare prevăzut la art. 1 alin. (3), Agentia va gestiona fondurile alocate de la bugetul de stat reprezentând sprijin financiar destinat sustinerii agriculturii si va pregăti structura institutională pentru implementarea plătilor directe si a sistemelor de interventie.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, Agentia va răspunde de derularea si gestionarea fondurilor europene pentru agricultură - Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii (FEOGA) si va asigura managementul financiar al FEOGA - Sectiunea garantare, precum si implementarea măsurilor pentru FEOGA - Sectiunea orientare si pentru Instrumentul Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP).

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2), Agentia va demara activitătile necesare începând cu anul 2004 si va fi în totalitate operatională în anul 2007.

Art. 3. - Agentia are următoarele atributii principale:

a) asigură derularea operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor provenite de la bugetul de stat;

b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;

c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înstiintează pe acestia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea solutionării acestora;

d) execută plătile autorizate către beneficiari;

e) tine contabilitatea plătilor efectuate;

f) urmăreste încadrarea în fondurile alocate pentru activitătile prevăzute la art. 2;

g) asigură îndeplinirea cerintelor cu privire la informarea publică privind activitătile desfăsurate;

h) asigură desfăsurarea în bune conditii a activitătilor economice, administrative, contabile, de personal si audit ale Agentiei;

i) colaborează pentru îndeplinirea atributiilor specifice cu organele administratiei publice centrale si locale;

j) pregăteste si implementează prevederile privind mecanismele comerciale;

k) eliberează licentele de export si import pentru produse agricole, începând cu anul 2007;

l) elaborează si implementează procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele agricole.

Art. 4. - (1) Agentia este condusă de un director general numit, în conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(2) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Directorul general conduce activitatea Agentiei si o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

(4) În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Agentiei.

Art. 5. - (1) Personalul Agentiei se asigură prin preluarea personalului cu responsabilităti în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Numărul de posturi al Agentiei, inclusiv din serviciile judetene ale acesteia, va fi de 260 în anul 2004, iar începând cu anul 2005 numărul de posturi va fi suplimentat, avându-se în vedere necesarul de activităti, până la un număr maxim de 1.079 de posturi în anul 2007, când institutia devine operatională în totalitate. Numărul maxim de posturi pentru anii 2005 si 2006 va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(3) Posturile necesare Agentiei se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în conditiile legii.

Art. 6. - Agentia va avea în structură 42 de servicii judetene pentru executarea functiilor tehnice.

Art. 7. - Salarizarea functionarilor publici si a personalului angajat pe bază de contract din cadrul Agentiei si serviciilor judetene ale acesteia se face potrivit legii.

Art. 8. - Fondurile necesare în vederea desfăsurării activitătii Agentiei se stabilesc anual prin legea bugetului de stat si se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 9. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor specifice, Agentia utilizează două autoturisme în parc comun.

(2) Acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuire în cadrul numărului maxim de autoturisme aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în conditiile legii.

Art. 10. - Capitolul I “Institutii publice finantate integral din bugetul de stat” din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu un nou punct, punctul 10, “Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.”

Art. 11. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 48.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 2.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 49.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Statiei electrice de 220 kV Paroseni din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 32 si art. 34 alin. (4) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a Statiei electrice de 220 kV Paroseni, proprietate publică a statului, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Terenul aferent obiectivului prevăzut la art. 1 trece din domeniul privat în domeniul public al statului.

Art. 3. - Predarea-preluarea obiectivului transmis potrivit art. 1 si a terenului aferent acestuia se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între cele două părti, la valoarea înregistrării în contabilitate la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a Statiei electrice de 220 kV Paroseni care se transmite fără plată din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

Nr.

crt.

 

Denumirea mijlocului fix

Nr. de

inventar

 

Codul de  clasificare

Anul

PIF

 

Valoarea de

inventar (reevaluată

conform Hotărârii

Guvernului

nr. 403/2000)

- lei -

Valoarea

rămasă de

amortizat la

31 octombrie 2003

- lei -

Amortizarea

lunară

- lei -

 

Adresa

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Statia electrică de 220/110 kV Paroseni cu componentele:

1.

Clădire compresoare Statia electrică de 220 kV Paroseni

130.049

1.1.1

1966

150.237.282

117.223.022

323.821

Paroseni,

str. Paroseni

nr. 20,

judetul

Hunedoara

 

2.

Constructia Statiei electrice de 220 kV Paroseni (cuprinde: drumuri, căi ferate, gospodărie, cabluri, stâlpi de beton etc.)

130.107

1.7.1.2

1966

2.511.725.510

1.872.183.826

5.962.369

3.

Constructia pentru Trafo

(cuprinde: cuvă retinere ulei, postament cu c.f., zid despărtitor etc.)

Statia electrică de 220 kV

130.108

1.7.1.2

1968

403.440.774

300.751.411

957.808

4.

Paroseni (cuprinde: 6 celule cu un sistem de bară si bară transfer linii, Autotrafo 125 MVA etc.)

230.453

2.16.3.1

1966

9.142.492.907

234.250.582

117.125.291

 

 

 

 

 

12.207.896.473

2.524.408.841

124.369.289

Terenul aferent Statiei electrice de 220 kV Paroseni

1.

Suprafata aferentă Statiei

electrice de 220 kV Paroseni cuprinde si calea de rulare de la autotransformator până la

linia C.F.R. si acces auto la DN

14.400 m2

 

 

 

 

 

Paroseni,

str. Parosen

nr. 20,

judetul

Hunedoara

 

2.

Terenul aferent stâlpilor racordului autotransformatorului la reteaua de 110 kV 

60 m2

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

14.460 m2

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor bunuri imobile împreună cu dotările specifice, trecute în proprietatea publică a statului si în administrarea unor institutii publice prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2002 privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile si dotări specifice activitătii din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., supuse executării silite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 19 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, si aflate în custodia Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A.

Art. 2. - Datele de identificare a imobilelor care fac obiectul art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea prevăzută în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 118.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile si a dotărilor specifice activitătii care se transmit în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Nr.

crt.

 

Denumirea imobilului

care se transmite

Adresa

imobilului

care se

transmite

 

Persoana

juridică de

la care se

transmite

imobilul

Institutia

publică

beneficiară

 

 

Valoarea

declarată de

Societatea

Natională “Tutunul

Românesc” - S.A.

a bunurilor imobile

si a dotărilor

specifice

- lei -

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Numărul din

inventarul bunurilor

care fac parte din

domeniul public al

statului

1.

 

Corp administrativ

Municipiul

Sfântu

Gheorghe,

str. Koss

Karoly

nr. 21-23,

judetul

Covasna

 

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

Ministerul

Administratie

si Internelor

 

6.113.663.556

 

Demisol-bucătărie compus din:

- 4 depozite, vestiar, sală de pompe, holuri.

Parter compus din:

- 6 camere;

- 3 grupuri sanitare;

- 2 vestiare;

- holuri de acces.

Etajul 1 compus din:

- 5 camere;

- 1 depozit;

- 1 vestiar;

- 3 grupuri sanitare;

- hol de acces.

Etajul 2 compus din:

- 3 camere;

- hol de acces.

Suprafata construită = 324,01 m2

Suprafata desfăsurată = 972,04 m2

Suprafata terenului = 1.803,45 m2

Ministerul Finantelor

Publice urmează să

atribuie număr de inventar

pentru acest imobil, potrivit

Hotărârii Guvernului

nr. 45/2003

 

2.

 

Cabana Sugas-Băi

Orasul

Sugas-Băi,

judetul

Covasna

 

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

Ministerul

Administratiei

si Internelor

 

9.313.653.762

 

Cabană turistică

Parter compus din:

- sală de mese;

- bucătărie;

- 7 dormitoare;

- 3 grupuri sanitare.

Etaj compus din:

- 4 dormitoare;

- 1 grup sanitar.

Suprafata construită = 362,56 m2

Ministerul Finantelor

Publice urmează să

atribuie număr de inventar

pentru acest imobil, potrivit

Hotărârii Guvernului nr. 45/2003

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, punctul I.1 “Chestori de politie - Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare”, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR sau CHESTOR SEF si pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau la mijloc sunt brodate 1-4 stele mari, cu linie de contur de culoare rosie si cu diametrul de 2,5 cm, astfel:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef de politie - trei stele;

d) pentru chestor general de politie - patru stele.”

2. În anexa nr. 1, punctul II.1 “Chestori de politie - Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie” va avea următorul cuprins:

“1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5,0 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române si ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele: CHESTOR, CHESTOR SEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar la mijloc sau pe ultimul rând sunt brodate stelele aferente gradului profesional.”

3. În anexa nr. 1A, punctul I.1 “Chestori de politie - Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare”, alineatul 2 va avea următorul cuprins: “În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare galben-închis cuvintele: CHESTOR sau CHESTOR SEF si pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau pe rândul din mijloc sunt brodate 1-4 stele mari de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare rosie si diametrul de 2,5 cm, astfel:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef de politie - trei stele;

d) pentru chestor general de politie - patru stele.”

4. În anexa nr. 1A, punctul II.1 “Chestori de politie - Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie” va avea următorul cuprins:

“1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5,0 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben închis CHESTOR, CHESTOR SEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL si pe rândul din mijloc sau mai jos sunt brodate stelele aferente gradului profesional de culoare galben-închis.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 120.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului national “Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (3), art. 41 lit. c), art. 85 si al art. 86 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul national “Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL NATIONAL

“Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Statul stimulează si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovării în economie si societate, la nivelul agentilor economici, prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.

(2) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic reprezintă ansamblul entitătilor constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, în scopul valorificării rezultatelor cercetării si dezvoltării tehnologice.

Art. 2. - Instrumentul prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic este Programul national “Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH”.

Art. 3. - (1) Prin Programul national “Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH”, denumit în continuare Program, statul acordă sprijin financiar si logistic pentru crearea si dezvoltarea entitătilor de inovare si transfer tehnologic.

(2) Programul este structurat pe două subprograme:

a) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria si altele asemenea;

b) subprogram pentru crearea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice si de incubatoare tehnologice si de afaceri.

(3) În cadrul Programului, alocarea fondurilor pentru sustinerea entitătilor de inovare si transfer tehnologic se realizează pe bază de proiect, în sistem competitional.

(4) În cadrul Programului sunt sustinute financiar, în sistem de cofinantare, două tipuri de proiecte:

a) proiecte de constructie institutională, prin care sunt sustinute achizitiile de bunuri, servicii si dotări independente de către entitatea de transfer tehnologic, în vederea cresterii capacitătii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice;

b) proiecte de servicii tehnologice, prin care sunt sustinute activitătile specifice entitătii de transfer tehnologic, cu exceptia parcurilor stiintifice si tehnologice, în vederea realizării de servicii specializate.

Art. 4. - Obiectivele generale ale Programului sunt:

a) crearea si dezvoltarea de entităti de inovare si transfer tehnologic orientate tehnologic în scopul stimulării initiativelor inovative, sustinerii si dezvoltării de întreprinderi inovative;

b) crearea si dezvoltarea unei retele nationale de entităti ale infrastructurii de inovare si transfer tehnologic;

c) modernizarea, extensia tehnologică si încadrarea activitătii de cercetare si dezvoltare tehnologică în procesul de reformă si restructurare economică;

d) eficienta utilizării resurselor umane si materiale din sistemul de cercetare-dezvoltare.

Art. 5. - Obiectivele specifice ale Programului sunt:

a) aplicarea si comercializarea rezultatelor obtinute în urma activitătilor de cercetare si dezvoltare tehnologică;

b) cresterea gradului de utilizare a resurselor umane si materiale din cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare si asigurarea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la serviciile tehnologice si infrastructura de cercetare-dezvoltare;

c) sustinerea creării si dezvoltării de întreprinderi mici si mijlocii inovative;

d) crearea si dezvoltarea de parteneriate între potentialul tehnologic si cel antreprenorial.

Art. 6. - (1) Programul este implementat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu atributii si responsabilităti în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, astfel încât să se urmărească prioritătile de dezvoltare regională si/sau pe sectoare ale economiei nationale.

(2) Stabilirea “zonelor tintă” la nivel regional se realizează în baza evaluării necesitătilor de dezvoltare socioeconomică a zonei, a potentialului de dezvoltare economică si de utilizare eficientă a resurselor din sistemul de stiintă si tehnologie.

(3) Stabilirea sectoarelor prioritare ale economiei nationale se realizează în baza evaluării atât a prioritătilor de dezvoltare economică si socială, cât si a competentelor stiintifice pentru acel domeniu.

(4) Pe perioada derulării Programului, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va colabora cu autorităti ale administratiei publice centrale si locale, organizatii patronale si asociatii profesionale.

Art. 7. - Programul se adresează în special structurilor din unitătile de cercetare-dezvoltare care au capacitatea de a sprijini întreprinderile mici si mijlocii inovative din zonele/sectoarele cu potential de crestere economică.

 

CAPITOLUL II

Bugetul Programului

 

Art. 8. - (1) Programul are caracter multianual si se derulează pe perioada 2004-2007.

(2) Programul este finantat de la bugetul de stat prin alocatii prevăzute cu această destinatie si în limita fondurilor aprobate anual prin bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Bugetul Programului este de 1.000 miliarde lei.

Art. 9. - (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare fundamentează, pe baza evaluării rezultatelor obtinute în derularea Programului, valoarea alocatiei bugetare anuale la nivel de program si pentru fiecare subprogram.

(2) Bugetul Programului se repartizează astfel:

a) 5% din bugetul Programului se alocă pentru administrarea acestuia;

b) 95% din bugetul Programului se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru crearea si sustinerea entitătilor de inovare si transfer tehnologic.

(3) Repartizarea bugetului Programului pe subprograme se face prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Bugetul unui proiect finantat în cadrul Programului este:

a) minimum 5.000 euro, echivalent în lei la data contractării;

b) maximum 500.000 euro, echivalent în lei la data contractării.

 

CAPITOLUL III

Implementarea Programului

 

Art. 10. - (1) Conducerea Programului se realizează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) În vederea asigurării conducerii Programului de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cadrul acesteia se constituie o unitate de management a programului - UMP în structura directiei cu atributii în domeniul inovării si transferului tehnologic, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

(3) Activitatea UMP, pe întreaga perioadă de implementare a Programului, se realizează în baza unui regulament propriu, aprobat de conducătorul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de persoana desemnată de acesta.

Art. 11. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin UMP, asigură elaborarea documentatiei si realizarea activitătilor specifice implementării Programului, dintre care:

a) stabilirea procedurilor de evaluare, selectare, contractare si monitorizare;

b) stabilirea modului de raportare tehnico-financiară, monitorizare si evaluare a Programului;

c) stabilirea procedurilor pentru acordarea asistentei financiare prevăzute în Program;

d) stabilirea contractelor-cadru dintre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si entitătile de inovare si transfer tehnologic.

 

CAPITOLUL IV

Conditii de eligibilitate în vederea participării la competitie

 

Art. 12. - (1) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibilă pentru sustinerea financiară în baza unui proiect de constructie institutională numai dacă are autorizatie de functionare provizorie sau dacă este acreditată în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003.

(2) Entitatea de inovare si transfer tehnologic este eligibilă pentru sustinerea financiară în baza unui proiect de servicii tehnologice numai dacă este acreditată, în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003.

Art. 13. - (1) Cheltuieli eligibile ce pot fi angajate din bugetul Programului pentru administrarea acestuia sunt:

a) promovarea Programului la nivel national si regional prin editarea de materiale promotionale, publicitate, organizarea si/sau participarea la seminarii dedicate si altele asemenea;

b) achizitionarea de servicii strict necesare implementării, evaluării Programului si proiectelor;

c) participarea si/sau realizarea de programe de instruire, specifice Programului;

d) dotări independente.

(2) Cheltuieli elibigile ce pot fi angajate din bugetul Programului:

a) pentru realizarea proiectelor de constructie institutională:

- amenajarea spatiilor în care entitatea de inovare si transfer tehnologic desfăsoară activităti specifice;

- achizitia de echipamente, utilaje, materiale si servicii;

- alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovării;

b) pentru realizarea proiectelor de servicii tehnologice:

- realizarea serviciilor tehnologice specializate pe domeniile pentru care entitatea de inovare si transfer tehnologic este acreditată;

- asigurarea serviciilor si facilitătilor acordate la crearea si incubarea de întreprinderi mici si mijlocii inovative;

- alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare si stimularea inovării.

Art. 14. - Nu sunt cheltuieli eligibile:

a) costurile salariale ale personalului angajat al entitătii de inovare si transfer tehnologic, pentru proiectele de constructie institutională;

b) achizitia sau concesionarea de terenuri si/sau clădiri;

c) costurile directe cu activitătile de cercetare-dezvoltare, dacă acestea sunt realizate de către entitatea de inovare si transfer tehnologic.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea, raportarea si evaluarea Programului

 

Art. 15. - (1) UMP elaborează anual rapoarte tehnice, financiare si de evaluare privind stadiul de implementare a Programului.

(2) UMP poate solicita servicii independente de audit, de evaluare a Programului si altele asemenea.

Art. 16. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare avizează rapoartele privind implementarea Programului si informează asupra rezultatelor obtinute prin implementarea Programului.

 

CAPITOLUL VI

Derularea finantării

 

Art. 17. - (1) În contractele de finantare a proiectelor de constructie institutională si de servicii tehnologice se prevăd conditiile de efectuare a plătilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Alocarea nerambursabilă a fondurilor contractate se realizează în mai multe transe.

(3) Prima transă de finantare se acordă sub formă de avans, de până la 30% din valoarea primei etape din planul de realizare a proiectului, după încheierea contractului de finantare, în maximum 30 de zile de la data

semnării acestuia, în conditiile legii.

(4) Eliberarea transelor intermediare de finantare se realizează în baza informatiilor tehnice si financiare si a documentelor justificative.

(5) Transa finală, reprezentând minimum 10% din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului, se acordă în maximum 45 de zile după finalizarea proiectului.

(6) Eliberarea transelor de finantare, cu exceptia transei acordate sub formă de avans, se realizează numai după ce solicitantul face dovada cheltuirii sumelor alocate în regim de cofinantare.

Art. 18. - (1) Eliberarea primei transe din fondurile alocate proiectului din bugetul Programului se realizează în baza unei garantii constituite de către solicitant în favoarea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) institutele nationale de cercetare-dezvoltare si institutiile de învătământ superior de stat.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 19. - (1) Solicitantul are întreaga responsabilitate asupra modului de utilizare a fondurilor alocate în cadrul proiectului conform legislatiei în vigoare.

(2) În cazul neîndeplinirii obligatiilor de către solicitant, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate percepe penalităti, specificate prin contractul de finantare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. - Modul de organizare a competitiei, de evaluare, selectare, contractare, finantare si monitorizare a proiectelor se face în baza procedurilor specifice aprobate prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetaredezvoltare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor este autorizată să ducă la îndeplinire prevederile acordului prevăzut la art. 1.

(2) Cheltuielile necesare punerii în aplicare a prevederilor acordului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul aprobat anual pentru Autoritatea Natională a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 129.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

 

Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse, denumite în cele ce urmează părti contractante,

luând în considerare că infractiunile vamale prejudiciază interesele lor economice, fiscale, sociale si culturale, precum si interesele comerciale legitime ale statelor lor,

luând în considerare importanta asigurării stabilirii si perceperii exacte a drepturilor vamale, impozitelor si a altor taxe la importul sau exportul mărfurilor, precum si aplicarea corectă a dispozitiilor referitoare la prohibitie, restrictionare si control,

având convingerea că actiunile împotriva infractiunilor vamale pot deveni mai eficiente printr-o strânsă colaborare între administratiile vamale ale statelor lor,

luând notă cu îngrijorare de proportiile si tendintele de crestere a traficului ilicit de droguri si substante psihotrope si considerând că acestea constituie un pericol la adresa sănătătii publice si a societătii,

tinând seama, de asemenea, de prevederile Conventiei unice asupra stupefiantelor, adoptată la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante), ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, elaborată sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, la Viena la 21 februarie 1971, ale Conventiei Natiunilor Unite privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri si substante psihotrope,

adoptată la Viena la 20 decembrie 1988, precum si de Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală privind asistenta administrativă reciprocă din 5 decembrie 1953,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului acord, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) legislatie vamală - prevederile actelor normative în vigoare în statele părtilor contractante privind importul, exportul, tranzitul mărfurilor sau alte proceduri vamale referitoare la drepturile vamale, taxe si alte impozite aplicate si încasate de administratiile vamale sau la măsurile de prohibitie, restrictie ori control aplicate de administratiile vamale;

b) administratie vamală:

- în România - Autoritatea Natională a Vămilor din subordinea Autoritătii Nationale de Control;

- în Federatia Rusă - Comitetul de Stat al Vămilor al Federatiei Ruse;

c) infractiune vamală - orice încălcare a legilor vamale, precum si orice tentativă de încălcare a acestora, prevăzute de legislatia internă a statului fiecărei părti contractante;

d) parte contractantă solicitantă - administratia vamală care formulează o cerere de asistentă;

e) parte contractantă solicitată - administratia vamală căreia i se solicită asistentă;

f) drog - orice substantă de origine naturală sau sintetică, enumerată în Lista I sau Lista II a Conventiei unice asupra stupefiantelor, adoptată la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante);

g) substantă psihotropă - orice substantă de origine naturală sau sintetică, enumerată în listele I, II, III sau IV ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, elaborată sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, la Viena la 21 februarie 1971;

h) precursori - substante chimice controlate, utilizate în producerea drogurilor si a substantelor psihotrope, enumerate în listele I si II ale Conventiei Natiunilor Unite privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri si substante psihotrope, adoptată la Viena la 20 decembrie 1988.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare a acordului

 

1. Părtile contractante îsi acordă reciproc asistentă, prin intermediul administratiilor lor vamale, în conformitate cu prevederile prezentului acord, pentru asigurarea respectării dispozitiilor prevăzute de legislatia vamală, după cum urmează:

a) vor întreprinde măsurile necesare pentru a facilita si accelera fluxul de mărfuri;

b) vor coopera si se vor sprijini reciproc în prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor la legislatia vamală;

c) vor face schimb de informatii care intră sub incidenta prezentului acord, în modalitătile si conditiile stabilite de acesta;

d) vor coopera în cercetarea, dezvoltarea si aplicarea noilor proceduri vamale, în pregătirea si schimbul de personal, precum si în alte domenii de interes reciproc.

2. Asistenta reciprocă prevăzută prin prezentul acord va fi furnizată în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si în cadrul competentei si resurselor sale disponibile.

3. Nici o prevedere din prezentul acord nu va fi interpretată în asa fel încât să restrictioneze practicile de asistentă reciprocă în vigoare în prezent între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 3

Supravegherea persoanelor, mărfurilor si mijloacelor de transport

 

Din proprie initiativă sau la cerere, administratiile vamale vor organiza controale si îsi vor furniza informatii în legătură cu:

a) persoanele identificate sau suspectate de a fi comis infractiuni vamale ori care sunt implicate în traficul ilicit de mărfuri, inclusiv droguri, substante psihotrope si precursori;

b) mărfurile cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infractiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

c) orice mijloc de transport cunoscut sau suspectat de a fi folosit în comiterea unor infractiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

d) coletele postale suspectate de a fi folosite în traficul ilicit;

e) locurile folosite pentru depozitarea mărfurilor care pot genera un trafic ilicit amplu pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 4

Actiuni împotriva traficului ilicit de mărfuri specifice

 

Din proprie initiativă sau la cerere si fără întârziere, administratiile vamale îsi vor furniza reciproc toate informatiile relevante despre activitătile, descoperite sau planificate, care constituie sau ar putea constitui o infractiune la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante privind:

a) traficul de droguri, substante psihotrope si precursori;

b) traficul de arme, munitii, materiale explozive si nucleare, precum si alte substante periculoase pentru mediu si sănătatea publică;

c) traficul de lucrări de artă cu valoare semnificativă istorică, culturală sau arheologică;

d) traficul de mărfuri supuse unor drepturi vamale sau taxe mari, precum si restrictionărilor de natură netarifară.

 

ARTICOLUL 5

Livrări controlate

 

1. Administratiile vamale pot aplica, în limitele competentelor lor, de comun acord si prin aranjamente comune, în conformitate cu legislatiile statelor lor, metoda livrărilor controlate pentru mărfuri ilicite, cu scopul de a identifica persoanele implicate în traficul ilicit al mărfurilor respective.

2. Transporturile ilegale care fac obiectul livrărilor controlate, în conformitate cu aranjamentele convenite, pot, cu acordul ambelor administratii vamale, să fie interceptate si lăsate să continue cu mărfurile ilicite intacte, îndepărtate, înlocuite în întregime sau partial.

3. Deciziile de a aplica procedura livrărilor controlate vor fi luate după caz, si pot, dacă este necesar, să tină cont de aranjamentele si întelegerile de natură financiară la care au ajuns ambele administratii vamale în legătură cu implementarea lor.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de informatii

 

1. Administratiile vamale îsi vor furniza, din proprie initiativă sau la cerere, orice informatie care ar putea sprijini aplicarea unor proceduri mai eficace privind:

a) stabilirea valorii în vamă si certificarea documentatiei prezentate la importul si exportul mărfurilor, precum si autenticitatea datelor continute în aceasta;

b) încadrarea tarifară a mărfurilor care fac obiectul activitătii de comert exterior conform Tarifului vamal;

c) stabilirea originii mărfurilor si verificarea certificatului de origine prezentat la export si controlul procedurii vamale aplicate mărfurilor în tara exportatoare, precum si scutirile de drepturi vamale, impozite si alte taxe.

2. Administratiile vamale îsi vor furniza, la cerere, următoarele informatii:

a) dacă mărfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante au fost legal exportate de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

b) dacă mărfurile exportate pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante au fost legal importate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

3. În cazul în care administratia vamală solicitată nu detine informatiile solicitate, ea va întreprinde măsurile necesare pentru a obtine informatiile respective, în limitele competentei si ale resurselor sale disponibile, ca si când ar actiona pe cont propriu, si în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului său.

4. La cerere sau din proprie initiativă, în limitele competentei sale si în conformitate cu legislatia sa natională, administratia vamală a uneia dintre părtile contractante va furniza administratiei vamale a celeilalte părti contractante documentele vamale, de transport, procese-verbale si copii certificate ale acestora, precum si informatii despre actiunile efectuate sau planificate care constituie sau ar putea constitui infractiuni la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul celuilalt stat.

5. Informatiile furnizate administratiei vamale a statului celeilalte părti contractante pot fi transmise prin orice mijloc electronic în locul documentelor specificate în prezentul acord. Acestea vor contine explicatiile necesare pentru interpretarea si folosirea respectivelor informatii.

 

ARTICOLUL 7

Forma si continutul cererilor de asistentă

 

1. Cererile formulate în conformitate cu prezentul acord vor fi redactate în scris. Cererile vor contine anexele necesare pentru solutionarea lor. În cazuri exceptionale, cererile pot fi făcute si verbal, dar vor fi confirmate în scris.

2. Cererile formulate în conformitate cu alin. 1 vor contine următoarele informatii:

a) numele administratiei vamale care formulează cererea;

b) măsurile solicitate;

c) obiectul si motivele cererii;

d) legile si alte reglementări juridice referitoare la obiectul cererii;

e) indicatii cât mai exacte si cuprinzătoare despre persoanele fizice sau juridice implicate în investigatie;

f) un rezumat al faptelor relevante privind obiectul cererii.

3. Cererile vor fi înaintate în limba oficială a statului părtii contractante solicitate sau în limba engleză.

4. Dacă o cerere nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin. 2 si 3, va fi cerută completarea ei.

 

ARTICOLUL 8

Investigatii vamale

 

1. La solicitarea administratiei vamale a uneia dintre părtile contractante, administratia vamală a celeilalte părti contractante va initia investigatii în legătură cu activitătile care încalcă sau ar putea încălca legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitante. Rezultatele acestor investigatii vor fi aduse la cunostintă administratiei vamale solicitante.

2. Aceste investigatii vor fi efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate.

Administratia vamală solicitată va proceda ca si când ar actiona în propriul interes.

3. Functionarii administratiei vamale a unei părti contractante pot, în anumite cazuri, cu acordul administratiei vamale a celeilalte părti contractante, să fie prezenti pe teritoriul statului acesteia din urmă la investigatiile legate de infractiunile la legislatia vamală a statului în cauză. Aceste persoane trebuie să facă dovada calitătii lor oficiale.

4. Un functionar al administratiei vamale solicitante, prezent pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, conform alin. 3, va actiona numai în calitate de consultant si sub nici o formă nu va participa activ la investigatie, nu se va întâlni cu persoane interogate si nu va lua parte la nici o activitate investigativă.

 

ARTICOLUL 9

Folosirea informatiilor si a documentatiei

 

1. Informatiile, documentele si datele obtinute în conformitate cu prezentul acord nu vor fi folosite decât în sensul acestuia. Ele pot fi folosite în alte scopuri numai cu acordul scris al administratiei vamale care le-a furnizat.

2. Informatiile si documentele referitoare la traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori pot fi transmise si celorlalte autorităti guvernamentale ale statelor părtilor contractante cu atributiuni în controlul abuzului de droguri si al traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori.

3. Orice cerere făcută si informatii comunicate sub orice formă, în conformitate cu prezentul acord, au caracter confidential.

Ele vor fi păstrate în confidentialitate si vor beneficia de protectia acordată de către administratia vamală care le primeste aceluiasi tip de informatii si documente prin legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii sale contractante.

4. Administratia vamală care primeste informatii si documente în conformitate cu prezentul acord poate, în functie de scopurile si obiectivele sale, să le folosească drept probe, inclusiv în cursul procedurilor administrative si judiciare.

5. Aceste documente si informatii pot fi folosite ca probe în instantă, iar statutul lor legal va fi stabilit în conformitate cu legislatia natională în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante primitoare.

 

ARTICOLUL 10

Experti si martori

 

1. La cerere, administratia vamală solicitată poate autoriza persoane oficiale, cu consimtământul acestora, să aibă calitatea de expert si martor în fata autoritătilor judiciare sau administrative ale celeilalte părti contractante. Persoanele oficiale respective vor depune mărturii în legătură cu constatările făcute de ele în exercitiul functiunii.

2. Administratia vamală solicitantă este obligată în mod oficial să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securitătii acestor persoane pe parcursul sederii lor pe teritoriul statului acesteia, conform alin. 1. Transportul si cheltuielile zilnice pentru aceste persoane oficiale vor fi suportate de administratia vamală solicitantă.

3. Cererea prin care se solicită prezenta acestor persoane trebuie să indice precis cauza si calitatea în care urmează să compară persoanele respective.

4. Cererea prin care se solicită prezenta functionarilor vamali în calitate de expert si martor va fi întocmită în conformitate cu legislatia statului părtii contractante respective.

 

ARTICOLUL 11

Exceptii de la obligatia de a acorda asistentă

 

1. În cazul în care administratia vamală solicitată consideră că îndeplinirea unei cereri este susceptibilă de a prejudicia suveranitatea, securitatea sau alte interese esentiale ale statului său, aceasta poate refuza să acorde asistenta solicitată conform prezentului acord, în totalitate sau partial, ori poate conditiona acordarea asistentei solicitate în functie de anumite circumstante.

2. În cazul în care administratia vamală solicitantă cere o asistentă pe care ea însăsi nu ar putea să o acorde administratiei vamale a celeilalte părti contractante, ea va mentiona aceasta în cerere. Administratia vamală solicitată va decide în legătură cu modul de solutionare a cererii.

3. Dacă asistenta este refuzată, motivele refuzului trebuie notificate în scris imediat părtii contractante solicitante.

 

ARTICOLUL 12

Asistenta tehnică

 

Administratiile vamale îsi pot acorda asistentă tehnică în domeniul vamal, după cum urmează:

a) schimb de functionari vamali pentru a le fi prezentate mijloacele avansate folosite la controlul vamal;

b) schimb de informatii si experientă în folosirea echipamentului tehnic de control;

c) pregătirea si perfectionarea functionarilor vamali;

d) schimb de experti în domeniul vamal;

e) schimb de informatii specifice si tehnice, referitoare la aplicarea prevederilor vamale.

 

ARTICOLUL 13

Cheltuieli

 

1. Părtile contractante renuntă reciproc la orice pretentii de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu exceptia cheltuielilor pentru experti si martori, precum si pentru interpreti si traducători, care nu apartin serviciilor publice.

2. În cazul în care solutionarea cererii implică cheltuieli de natură substantială si extraordinară, administratiile vamale se vor consulta în vederea stabilirii termenilor si conditiilor pentru solutionarea cererii, precum si a modalitătii de suportare a cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 14

Aplicarea acordului

 

1. Administratiile vamale ale părtilor contractante sunt însărcinate cu îndeplinirea cooperării si acordarea asistentei reciproce prevăzute în prezentul acord. Aceste administratii vor stabili de comun acord actiunile necesare în acest scop.

2. Administratiile vamale ale părtilor contractante vor stabili în comun modalitătile practice de aplicare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 15

Solutionarea diferendelor

 

1. Orice diferend apărut în cursul aplicării si interpretării prezentului acord va fi solutionat prin consultări între administratiile vamale ale părtilor contractante.

2. Diferendele care nu pot fi solutionate prin consultări între administratiile vamale vor fi rezolvate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 16

Aplicabilitatea teritorială

 

Prezentul acord se va aplica pe teritoriul vamal al României si pe teritoriul vamal al Federatiei Ruse, asa cum sunt definite de legislatiile lor nationale relevante.

 

ARTICOLUL 17

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează, pe cale diplomatică, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nelimitată.

3. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante, pe căi diplomatice. Acordul îsi încetează valabilitatea după 3 luni de la data primirii respectivei notificări.

4. La data intrării în vigoare a prezentului acord în relatiile dintre România si Federatia Rusă, îsi încetează valabilitatea Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în problemele vamale, semnat la 22 decembrie 1960.

Semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003, în două exemplare originale, în limbile română, rusă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare a prezentului acord, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Tudor Tănăsescu, director general al Autoritătii Nationale a Vămilor

Pentru Guvernul Federatiei Ruse,

Mihail Valentinovici Vanin,

presedintele Comitetului de Stat al Vămilor al Federatiei Ruse

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor este autorizată să ducă la îndeplinire prevederile acordului prevăzut la art. 1.

(2) Cheltuielile necesare punerii în aplicare a prevederilor acordului mentionat la art. 1 se asigură din bugetul aprobat anual pentru Autoritatea Natională a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 130.

 

ACORD

între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal

 

Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania, denumite în cele ce urmează părti contractante,

luând în considerare că infractiunile vamale prejudiciază interesele lor economice, comerciale, financiare, sociale si culturale,

luând în considerare importanta asigurării stabilirii si perceperii exacte a drepturilor vamale, impozitelor si a altor taxe la importul sau exportul mărfurilor, precum si aplicarea corectă a dispozitiilor referitoare la prohibitie, restrictionare si control,

având convingerea că actiunile împotriva infractiunilor vamale pot deveni mai eficiente printr-o strânsă colaborare între administratiile lor vamale,

luând notă cu îngrijorare de proportiile si tendintele de crestere a traficului ilicit de droguri si substante psihotrope si considerând că acestea constituie un pericol la adresa sănătătii publice si a societătii,

având în vedere, de asemenea, conventiile internationale în vigoare relevante pentru părtile contractante, care încurajează asistenta bilaterală reciprocă, precum si Recomandările Organizatiei Mondiale a Vămilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului acord, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) administratie vamală:

- în România - Autoritatea Natională a Vămilor din subordinea Autoritătii Nationale de Control;

- în Republica Albania - Directia Generală a Vămilor din cadrul Ministerului Finantelor;

b) legislatie vamală - prevederile actelor normative în vigoare privind importul, exportul, tranzitul mărfurilor sau alte proceduri vamale referitoare la drepturile vamale, taxe si alte impozite încasate de administratiile vamale sau la măsurile de prohibitie, restrictie ori control, aplicate de administratiile vamale;

c) infractiune vamală - orice încălcare a legilor vamale, precum si orice tentativă de încălcare a acestora, prevăzute de legislatia internă a statului fiecărei părti contractante;

d) parte contractantă solicitantă - administratia vamală care formulează o cerere de asistentă;

e) parte contractantă solicitată - administratia vamală căreia i se solicită asistentă;

f) drog - orice substantă de origine naturală sau sintetică, enumerată în Lista I sau Lista II a Conventiei unice asupra stupefiantelor, adoptată la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante);

g) substantă psihotropă - orice substantă de origine naturală sau sintetică, enumerată în listele I, II, III sau IV ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, adoptată sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, la Viena la 21 februarie 1971;

h) precursori - substante chimice controlate, utilizate în producerea drogurilor si a substantelor psihotrope, enumerate în listele I si II ale Conventiei Natiunilor Unite privind lupta împotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, adoptată la Viena la 20 decembrie 1988;

i) livrare controlată - tehnica de a permite transporturilor ilicite sau suspecte de droguri, substante psihotrope si precursori sau substante înlocuitoare ale acestora să iasă, să tranziteze sau să intre pe teritoriul uneia sau mai multor tări, cu stiinta si sub supravegherea autoritătilor lor competente, cu scopul de a identifica persoanele implicate în comiterea infractiunilor.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare a acordului

 

1. Părtile contractante îsi acordă reciproc asistentă, în conformitate cu prevederile prezentului acord, pentru asigurarea respectării dispozitiilor prevăzute de legislatia vamală, după cum urmează:

a) vor întreprinde măsurile necesare pentru a facilita si a accelera fluxul de mărfuri si călători;

b) vor coopera si se vor sprijini reciproc în prevenirea si investigarea infractiunilor la legislatia vamală;

c) la cerere, îsi vor furniza si alte informatii spre a fi folosite la aplicarea legislatiei vamale;

d) se vor strădui să coopereze în cercetarea, dezvoltarea si aplicarea noilor proceduri vamale, în pregătirea si schimbul de personal, precum si în alte domenii de interes reciproc.

2. Asistenta reciprocă prevăzută prin prezentul acord va fi furnizată în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si în cadrul competentelor si resurselor sale disponibile.

 

ARTICOLUL 3

Supravegherea persoanelor, bunurilor si mijloacelor de transport

 

Din proprie initiativă sau la cerere, administratiile vamale vor organiza controale asupra:

a) persoanelor identificate sau suspectate de a fi comis infractiuni vamale sau care sunt implicate în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

b) mărfurilor cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infractiuni vamale sau în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

c) oricărui mijloc de transport cunoscut sau suspectat de a fi folosit în comiterea unor infractiuni vamale sau în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

d) coletelor postale suspecte de a fi folosite în traficul ilicit.

 

ARTICOLUL 4

Actiuni împotriva traficului ilicit de mărfuri sensibile

 

Din proprie initiativă sau la cerere, administratiile vamale îsi vor furniza reciproc toate informatiile relevante despre intentia sau fapta unei persoane de a comite o infractiune la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante privind:

a) traficul de droguri, substante psihotrope si precursori;

b) traficul de arme, munitii, materiale explozive si nucleare, precum si alte substante periculoase pentru mediu si sănătatea publică;

c) traficul de lucrări de artă cu valoare semnificativă istorică, culturală sau arheologică;

d) traficul de mărfuri supuse unor taxe sau drepturi vamale mari.

 

ARTICOLUL 5

Livrări controlate

 

1. Administratiile vamale vor coopera, în limitele competentei lor, pentru aplicarea metodelor de livrări controlate.

2. Decizia de a aplica procedura livrărilor controlate va fi luată, după caz, în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de informatii

 

1. Administratiile vamale îsi vor furniza, din proprie initiativă sau la cerere, orice informatie care ar putea sprijini aplicarea unor proceduri mai eficace privind:

a) stabilirea valorii în vamă si certificarea documentatiei la importul si exportul mărfurilor, precum si autenticitatea datelor continute în aceasta;

b) încadrarea tarifară a mărfurilor care fac obiectul activitătii de comert exterior si efectuarea analizelor de laborator în scopul încadrării tarifare corespunzătoare a mărfurilor;

c) stabilirea originii mărfurilor si verificarea certificatului de origine prezentat la export si controlul procedurii vamale aplicate mărfurilor în tara exportatoare (tranzit sub supraveghere vamală, antrepozitare vamală, admitere temporară, zone libere, export după perfectionare activă etc.).

2. Administratiile vamale îsi vor furniza, la cerere, următoarele informatii privind:

a) mărfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, care au fost legal exportate de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

b) mărfurile exportate de pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, care au fost legal importate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

3. La cerere sau din proprie initiativă, administratiile vamale îsi vor furniza orice informatie referitoare la infractiunile prevăzute de legislatia vamală în vigoare pe teritoriile celor două state, si în special informatii privind:

a) persoanele fizice sau juridice cunoscute sau suspectate de a fi comis infractiuni vamale ori care sunt implicate în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori sau al unor mărfuri prohibite ori restrictionate;

b) mărfurile cunoscute sau suspectate de a fi obiectul unor infractiuni vamale sau al traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

c) mijloacele de transport cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infractiuni vamale sau în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori.

4. În cazul în care administratia vamală solicitată nu detine informatiile solicitate, aceasta va întreprinde măsurile necesare pentru a obtine informatiile respective, în limitele competentei si ale resurselor sale disponibile, ca si când ar actiona pe cont propriu, si în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului său.

5. La cerere sau din proprie initiativă, administratia vamală a uneia dintre părtile contractante va furniza administratiei vamale a celeilalte părti contractante documentele vamale, de transport, evidente si copii certificate ale acestora, precum si informatii despre actiunile efectuate sau planificate care constituie sau ar putea constitui infractiuni la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul celuilalt stat.

6. Informatiile furnizate administratiei vamale a celeilalte părti contractante pot fi transmise prin orice mijloc electronic în locul documentelor specificate în prezentul acord. Acestea vor contine explicatiile necesare pentru interpretarea si folosirea respectivelor informatii.

 

ARTICOLUL 7

Forma si continutul cererilor de asistentă

 

1. Cererile formulate în conformitate cu prezentul acord vor fi redactate în scris. Cererile vor contine anexele necesare pentru solutionarea lor. În cazuri exceptionale, cererile pot fi făcute si verbal, dar vor fi confirmate imediat în scris în cel mult 3 zile.

2. Cererile formulate în conformitate cu alin. 1 vor contine următoarele informatii:

a) numele administratiei vamale care formulează cererea;

b) măsurile solicitate;

c) obiectul si motivul cererii;

d) legile si alte reglementări juridice referitoare la obiectul cererii;

e) indicatii cât mai exacte si cuprinzătoare despre persoanele fizice sau juridice implicate în investigatie;

f) un rezumat al faptelor relevante privind obiectul cererii;

g) un set de copii certificate ale documentelor vamale, comerciale si de transport.

3. Cererile vor fi înaintate în limba oficială a statului părtii contractante solicitate sau în limba engleză.

4. Dacă o cerere nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin. 2 si 3, va fi cerută completarea ei.

 

ARTICOLUL 8

Investigatii vamale

 

1. La solicitarea administratiei vamale a uneia dintre părtile contractante, administratia vamală a celeilalte părti contractante va initia investigatii în legătură cu operatiunile care încalcă sau ar putea încălca legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitante. Rezultatele acestor investigatii vor fi aduse la cunostintă părtii contractante solicitante.

2. Aceste investigatii vor fi efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate. Partea contractantă solicitată va proceda ca si când ar actiona în propriul interes.

3. Functionarii administratiei vamale a unei părti contractante pot, în anumite cazuri, cu acordul administratiei vamale a celeilalte părti contractante, să fie prezenti pe teritoriul statului acesteia din urmă la investigatiile legate de infractiunile la legislatia vamală a statului în cauză. Aceste persoane trebuie să facă dovada calitătii lor oficiale.

4. Un functionar al părtii contractante solicitante, prezent pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, conform alin. 3, va actiona numai în calitate de consultant si sub nici o formă nu va participa activ la investigatie, nu se va întâlni cu persoane interogate si nu va lua parte la nici o activitate investigativă.

 

ARTICOLUL 9

Folosirea informatiilor si a documentatiei

 

1. Informatiile, documentele si datele obtinute în conformitate cu prezentul acord nu vor fi folosite decât în sensul acestuia. Ele pot fi folosite în alte scopuri numai cu acordul scris al administratiei vamale care le-a furnizat.

2. Informatiile si documentele referitoare la traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori pot fi transmise si celorlalte autorităti guvernamentale ale statelor părtilor contractante implicate în activităti de control al abuzului de droguri si al traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori.

3. Orice cerere făcută si informatie comunicată sub orice formă, în conformitate cu prezentul acord, are caracter confidential. Ea va fi păstrată în confidentialitate si va beneficia de acelasi nivel de protectie care este acordată aceluiasi tip de informatii si documente prin legile în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate.

4. Administratia vamală care primeste informatii si documente în conformitate cu prezentul acord poate, în functie de scopurile si obiectivele sale, să le folosească drept probe, inclusiv în cursul procedurilor administrative si judiciare.

5. Aceste documentatii si informatii pot fi folosite ca probe în instantă, iar valoarea lor probantă va fi stabilită în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante primitoare.

 

ARTICOLUL 10

Experti si martori

 

1. La cerere, partea contractantă solicitată poate autoriza persoane oficiale, cu consimtământul acestora, să aibă calitatea de expert sau martor în fata autoritătilor judiciare ori administrative ale părtii contractante solicitante. Persoanele oficiale respective vor depune mărturii în legătură cu constatările făcute de ele în exercitiul functiunii.

2. Administratia vamală solicitantă este obligată în mod oficial să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securitătii acestor persoane pe parcursul sederii lor pe teritoriul statului acesteia, conform alin. 1. Transportul si cheltuielile zilnice pentru aceste persoane oficiale vor fi suportate de administratia vamală solicitantă.

3. Cererea prin care se solicită prezenta acestor persoane trebuie să indice precis cauza si calitatea pe care urmează să le aibă persoanele respective.

4. Cererea prin care se solicită prezenta functionarilor vamali în calitate de expert si martor va fi întocmită în conformitate cu legislatia statului părtii contractante solicitate.

 

ARTICOLUL 11

Exceptii de la obligatia de a acorda asistentă

 

1. În cazul în care partea contractantă solicitată consideră că îndeplinirea unei cereri este susceptibilă de a prejudicia suveranitatea, securitatea sau alte interese esentiale ale statului său, aceasta poate refuza să acorde asistenta solicitată conform prezentului acord, în totalitate sau partial, sau poate conditiona acordarea asistentei solicitate în functie de anumite circumstante.

2. În cazul în care partea contractantă solicitantă cere o asistentă pe care ea însăsi nu ar putea să o acorde administratiei vamale a celeilalte părti contractante, ea va mentiona aceasta în cerere. Partea contractantă solicitată va decide în legătură cu modul de solutionare a cererii.

3. Dacă asistenta este refuzată, motivele refuzului trebuie notificate în scris imediat părtii contractante solicitante.

 

ARTICOLUL 12

Simplificarea formalitătilor vamale

 

Administratiile vamale vor întreprinde de comun acord măsurile necesare pentru simplificarea formalitătilor vamale, în scopul facilitării si accelerării circulatiei mărfurilor între teritoriile statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 13

Asistenta tehnică

 

Administratiile vamale îsi pot acorda asistentă tehnică în domeniul vamal, după cum urmează:

a) schimb de functionari vamali pentru a le fi prezentate mijloacele avansate folosite la controlul vamal;

b) schimb de informatii si experientă în folosirea echipamentului tehnic de control;

c) pregătirea si perfectionarea functionarilor vamali;

d) schimb de experti în domeniul vamal;

e) schimb de informatii specifice, stiintifice si tehnice, referitoare la aplicarea prevederilor vamale.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli

 

Părtile contractante renuntă reciproc la toate pretentiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu exceptia cheltuielilor pentru experti si martori, precum si pentru interpreti si traducători, care nu apartin serviciilor publice.

 

ARTICOLUL 15

Aplicarea acordului

 

1. Administratiile vamale ale părtilor contractante sunt însărcinate cu îndeplinirea cooperării si acordarea asistentei reciproce prevăzute în prezentul acord. Aceste autorităti vor stabili de comun acord documentatia necesară în acest scop.

2. Reprezentantii administratiilor vamale ale părtilor contractante se vor întâlni, dacă va fi necesar, alternativ în cele două state, pentru a analiza aplicarea prevederilor acordului si a solutiona alte probleme de ordin practic privind cooperarea si asistenta reciprocă dintre administratiile vamale ale părtilor contractante.

3. Administratiile vamale ale părtilor contractante vor stabili în comun modalitătile practice de aplicare a prezentului acord.

4. Pentru îndeplinirea scopurilor prezentului acord, administratiile vamale ale părtilor contractante vor desemna persoanele de contact si vor face schimb de liste, indicând numele, functiile, numerele de telefon si de fax ale acestor persoane, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Ele pot, de asemenea, să convină ca serviciile lor de investigatii să aibă între ele contacte directe.

 

ARTICOLUL 16

Solutionarea diferendelor

 

1. Orice diferend apărut în cursul aplicării si interpretării prezentului acord va fi solutionat prin consultări între administratiile vamale ale părtilor contractante.

2. Diferendele care nu pot fi solutionate prin consultări între administratiile vamale vor fi rezolvate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 17

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează, pe cale diplomatică, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nelimitată de timp.

3. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante, pe căi diplomatice. Prezentul acord îsi încetează valabilitatea după 3 luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003, în două exemplare originale, în limbile română, albaneză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare între textele în limbile română si albaneză, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Tudor Tănăsescu,

director general al Autoritătii Nationale a Vămilor

Pentru Consiliul de Ministri al Republicii Albania,

Dritan Shano,

adjunct al ministrului finantelor