MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 141             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 17 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 47 din 3 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 246 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

146. - Hotărâre privind finantarea Proiectului “Asamblarea de monumente si plăci funerare pentru cinstirea memoriei soldatilor si prizonierilor români din timpul celui de-al doilea război mondial înhumati la Zvolen - Republica Slovacă” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a  României

 

147. - Hotărâre privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, pentru unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

154. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea retehnologizării statiei electrice 400/220 kV Brazi-Vest, judetul Prahova

 

157. - Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2004, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

 

158. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 225/2001 privind instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Siderca” - S.A. Călărasi, societate comercială cu  capital majoritar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

107. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier national în anul 2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

1/3. - Norme pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 47

din 3 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 246 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. p) si alin. (2) liniuta 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Dinamic Oil” - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 8.194/2002 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 a fost abrogată prin Codul fiscal care a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2004, iar solutia legislativă anterioară, criticată de autorul exceptiei, a fost preluată în noul act normativ de art. 246 alin. (1) lit. i) si alin. (2). Aceste prevederi nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale invocate si nici celor din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu creează nici un fel de discriminări, părtile situându-se pe pozitii de identitate juridică.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 8.194/2002, Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. p) si alin. (2) liniuta 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002.

Exceptia a fost ridicată de recurenta Societatea Comercială “Dinamic Oil” - S.R.L. din Arad în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unui recurs formulat împotriva unei sentinte civile pronuntate de Judecătoria Arad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât scopul normei mentionate este acela de a facilita supravegherea operatiunilor efectuate de plătitorii de accize. De aceea, în opinia autorului, se impune o distinctie clară între subiectii calificati, cei cărora li se adresează în mod nemijlocit actul normativ, plătitorii de accize, si comerciantii care intră în raporturi contractuale cu primii si nu sunt plătitori de accize. Prin urmare, în cazul de fată se aduce atingere principiului nediscriminării consacrat de art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece legea instituie acelasi tratament juridic pentru ambele categorii de subiecti, fără a face diferente în functie de calitatea lor de plătitori sau de neplătitori de accize.

Prin uniformizarea tratamentului sanctionator aplicabil în situatii distincte se creează o discriminare care nu are la bază un criteriu obiectiv si rezonabil, conditie în care această discriminare ar fi justificată.

De asemenea, textul criticat reglementează o contraventie care prin natura ei este incompatibilă cu producerea unei pagube, iar cuantumul amenzii este vădit disproportionat fată de interesul social ocrotit, si anume, crearea unei posibilităti permanente si efective de verificare a desfăsurării tranzactiilor comerciale având ca obiect produse supuse regimului accizelor.

În sustinerea încălcării art. 53 alin. (2) din Constitutie, republicată, autorul exceptiei a făcut trimitere la limitele generale ale amenzii ca pedeapsă penală [art. 53 alin. 1 lit. c) – între 1.000.000 lei si 500.000.000 lei], care sunt mult mai mici fată de limitele amenzii contraventionale prevăzute de normele contestate.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece nu este vorba de o încălcare a principiului egalitătii de tratament între agentii plătitori sau neplătitori de accize, întrucât legiuitorul a dorit să asigure un grad mai mare de sigurantă a plătilor pentru operatiunile cu aceste produse, care de regulă implică valori foarte mari.

Faptul că amenda pentru contraventii depăseste limitele generale ale amenzii penale nu are nici o relevantă, deoarece astfel de fapte sunt săvârsite cu privire la categorii de produse care sunt tratate diferit de către legiuitor, tocmai pentru că beneficiile rezultate din derularea activitătilor comerciale specifice sunt foarte ridicate.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece atât agentii economici care produc sau importă produse supuse accizelor, cât si cei care cumpără astfel de produse încalcă o normă legală care reglementează regimul juridic special al acestor produse, săvârsind o contraventie. Astfel, sanctionarea ambelor categorii de agenti economici nu aduce atingere principiului nediscriminării, deoarece ambele categorii se află, prin săvârsirea aceleiasi contraventii - neefectuarea decontărilor prin unităti bancare -, în situatii identice.

Dispozitiile art. 53 din Constitutie, republicată, nu au relevantă în cauză, întrucât sanctionarea cu amendă contraventională a agentilor economici care produc sau importă produse supuse accizelor si a celor care cumpără astfel de produse, în cazul în care aceste categorii de agenti economici nu efectuează decontările prin unităti bancare, nu constituie o restrângere a exercitiului dreptului de proprietate, în sensul articolului constitutional invocat, ci o limită a exercitării dreptului de proprietate, care este conformă cu art. 44 alin. (1) teza a doua din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

La data sesizării instantei de contencios constitutional, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituiau dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. p) si alin. (2) liniuta 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, si care aveau următorul continut:

- Art. 56 alin. (1) lit. p) si alin. (2) liniuta 12:

“(1) Constituie contraventii următoarele fapte: [...]

p) neefectuarea prin unităti bancare a decontărilor între agentii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor si agentii economici cumpărători de astfel de produse; [...]

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează: [...]

- cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, confiscarea cantitătilor de produse astfel cumpărate si confiscarea veniturilor obtinute din vânzarea produselor pentru care decontarea s-a făcut contrar prevederilor legale, cea de la lit. p).”

Curtea constată că în prezent dispozitiile legale criticate pe calea exceptiei de neconstitutionalitate nu mai sunt în vigoare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, fiind în întregime abrogată prin titlul X art. 298 alin. (1) punctul 39 din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, si care, potrivit art. 297, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2004.

Acest nou act normativ a conservat solutia legislativă anterioară a incriminării contraventionale pentru neefectuarea prin unităti bancare a decontărilor si a stabilit cuantumul amenzii contraventionale, al cărui minim a fost coborât de la suma de 500.000.000 lei la suma de 200.000.000 lei. Prevederile legale criticate, astfel identificate, sunt cuprinse în titlul VIII – Măsuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile, capitolul VIII - Sanctiuni, art. 246 alin. (1) lit. i) si alin. (2), cu următorul continut:

“(1) Constituie contraventii următoarele fapte: [...]

i) neefectuarea, prin unităti bancare, a decontărilor între furnizori si cumpărători, ca persoane juridice, de produse accizabile; [...]

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, precum si cu:

- confiscarea produselor, iar în situatia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la lit. a), b), d), e), l), m), n) si o);

- confiscarea cisternelor si recipientelor, precum si a mijloacelor de transport utilizate în transportul alcoolului etilic si al distilatelor, în cazul prevăzut la lit. l);

- retragerea autorizatiei sau oprirea activitătii pentru o perioadă de 1-3 luni, după caz, pentru situatiile prevăzute la lit. d), e), j), l), m), n), o) si x).”

Luând în considerare situatia creată în procesul legislativ mentionat, Curtea urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii art. 246 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003 (Codul fiscal).

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 20 si art. 49 alin. (2) din Constitutia României, precum si ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. După aprobarea Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, Constitutia a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile invocate sunt cuprinse în art. 20 si art. 53 alin. (2), cu următorul continut:

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 53 alin. (2): “Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate fi primită sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea prevederilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si deci nici sustinerea privind încălcarea art. 53 alin. (2) din Constitutia României, republicată, deoarece textul de lege criticat nu stabileste discriminări întemeiate pe criteriile prevăzute de art. 4 alin. (2) din Constitutie, republicată, (sex, culoare, rasă etc.) ori alte discriminări, si nici nu se restrânge dreptul de proprietate al persoanelor juridice, asa cum fără temei sustine autorul exceptiei.

Potrivit dispozitiilor legale care formează obiectul exceptiei, sunt subiecte ale contraventiei prevăzute de aceste dispozitii, furnizorii si cumpărătorii de produse accizabile, persoane juridice, care nu efectuează decontările între ei prin unităti bancare, fără vreo discriminare între cele două categorii de persoane juridice.

De altfel, autorul exceptiei nici nu reclamă existenta unei discriminări ci, dimpotrivă, reclamă lipsa discriminării, sustinând că textul de lege atacat ar trebui să se aplice numai furnizorilor de produse accizabile, iar cumpărătorilor de astfel de produse să li se lase libertatea de a face plata pretului si în altă modalitate decât decontarea bancară.

În ceea ce priveste sustinerea că sanctiunea contraventională prevăzută de textul de lege atacat este de natură să restrângă în mod disproportionat dreptul de proprietate al persoanelor juridice, Curtea constată că această sustinere nu este fondată, dat fiind că diminuarea patrimonială reclamată de autorul exceptiei nu se produce ca un efect al legii - care nu-si propune să reglementeze în materia dreptului de proprietate - ci este o consecintă a tragerii la răspundere contraventională pentru încălcarea obligatiei prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constitutia României, republicată, de respectare a normelor legale.

Curtea retine, asadar, că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, fiind de deplin conforme cu acestea, precum si cu prevederile art. 135 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală, potrivit cărora statul are obligatia de a asigura protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, legiuitorul având deplina libertate de a reglementa, în îndeplinirea acestei obligatii, măsurile necesare pentru eliminarea conditiilor propice contrabandei si evaziunii fiscale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4), al art. 20 si al art. 53 alin. (2) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 246 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Dinamic Oil” - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 8.194/2002 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea Proiectului “Asamblarea de monumente si plăci funerare pentru cinstirea memoriei soldatilor si prizonierilor români din timpul celui de-al doilea război mondial înhumati la Zvolen - Republica Slovacă” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea Proiectului “Asamblarea de monumente si plăci funerare pentru cinstirea memoriei soldatilor si prizonierilor români din timpul celui de-al doilea război mondial înhumati la Zvolen - Republica Slovacă”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 2 din 29 ianuarie 2004, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 3.216.400 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Asamblarea de monumente si plăci funerare pentru cinstirea memoriei soldatilor si prizonierilor români din timpul celui de-al doilea război mondial înhumati la Zvolen - Republica Slovacă se realizează de Ministerul Afacerilor Externe cu avizul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 146.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, pentru unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă extinderea înlesnirilor la plată pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2002, prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru societătile comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si privatizate după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute de art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Avicola” - S.A. Cluj-Napoca

2.

Societatea Comercială “Comefin” - S.A. Costesti

3.

Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Reghin

4.

Societatea Comercială “Moldosin” - S.A. Vaslui

5.

Societatea Comercială “Hiperion” - S.A. Stei

6.

Societatea Comercială “Bicapa” - S.A. Târnăveni

7.

Societatea Comercială “Helitube” - S.A. Bucuresti

8.

Societatea Comercială “Vinalcool” - S.A. Oradea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea retehnologizării statiei electrice 400/220 kV Brazi-Vest, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 35 si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. a unui împrumut extern de până la 3.000 milioane yeni, reprezentând 75% din valoarea contractului comercial, de la Japan Bank for International Cooperation, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea statiei electrice 400/220/110 kV Brazi-Vest”, judetul Prahova, aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 289/2003.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice garantează, în numele statului, pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., împrumutul extern prevăzut la art. 1, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente acestuia.

Art. 3. - Rambursarea împrumutului extern prevăzut la art. 1, precum si plata dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si a altor costuri aferente se efectuează din resursele financiare proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si, în completare, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2004, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobată prin Legea nr. 362/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe specii, rase si linii a sumei de 50 miliarde lei, alocată de la bugetul de stat pe anul 2004 în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, destinată cheltuielilor pentru întretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si numărul de animale pentru care se acordă această sumă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele alocate în conditiile prezentei hotărâri vor fi utilizate cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobată prin Legea nr. 362/2001, precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 157.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA SUMELOR PE SPECII, RASE SI LINII

 

Specii, rase si linii

Lei/cap (familie) (lei)

Număr de animale

Suma alocată

(milioane lei)

Ovine - Rasa

 

15.259

8.391

Karakul

800.000

2.847

2.277

Merinos de Palas

500.000

1.785

892

Merinos transilvănean

500.000

261

130

Merinos de Cluj

500.000

357

178

Merinos de Suseni

500.000

356

178

Merinos de Stavropol

500.000

2.080

1.040

Merinos australian

500.000

96

48

Tigaie

500.000

2.586

1.293

Turcană

500.000

4.586

2.293

Merinofleich

500.000

121

60

Păsări

 

 

35.440

Rase de găini grele - linii pure - adulte

400.000

9.170

3.668,0

Rase de găini grele - linii pure - tineret

100.000

80.800

8.080,0

Rase de găini usoare - linii pure - adulte

500.000

11.070

5.535,0

Rase de găini usoare - linii pure - tineret

170.000

85.900

14.603,0

Curci - adulte

600.000

2.320

1.392,0

Curci - tineret

230.000

9.400

2.162,0

Animale de blană - Specia

 

 

531,1

Nurcă - tineret

250.000

107

26,8

- adulte

500.000

171

85,5

Vulpe argintie - tineret

250.000

63

15,8

- adulte

500.000

50

25,0

Vulpe polară - tineret

250.000

186

46,5

- adulte

500.000

80

40,0

Dihor - tineret

200.000

958

191,6

- adulte

500.000

161

80,5

Nutrie - tineret

240.000

39

9,4

- adulte

500.000

10

5,0

Lup - tineret

210.000

10

2,1

- adulte

500.000

6

3,0

Viermi de mătase - Specia

 

3.250

1.287,5

Bombyx Mori

400.000

3.000

1.200,0

Phylosamia ricini

350.000

250

87,5

Albine

 

1.200

420,0

Rasa Apis mellifica carpatica

350.000

1.200

420,0

Pesti

 

42.530

2.000,0

Rase de crap (Cyprinus carpio)

 

27.100

1.262,4

Crap Frăsinet

45.000

10.000

450,0

Crap Podu Iloaiei

50.000

5.000

250,0

Crap Ropsa

50.000

5.000

250,0

Crap Ineu

44.000

5.000

220,0

Crap Dunăre

44.000

2.100

92,4

Specii

 

15.430

737,6

Carassius auratus auratus (caras ornamental)

33.000

1.000

33,0

Ctenopharyngodon idella (cosas)

33.000

10.000

330,0

Mylopharyngodon piceus (scoicar)

40.000

300

12,0

Tinca tinca (lin)

46.000

100

4,6

Silurus glanis (somn)

58.000

700

40,6

Esox lucius (stiucă)

58.000

500

29,0

Stizostedion lucioperca (salău)

50.000

250

12,5

Polyodon spathula

105.000

2.080

218,4

Acipenser stellatus (păstrugă)

115.000

500

57,5

Specii si rase în conservare

 

 

 

Bovine

 

 

1.190

Rasa Sura de Stepă

10.000.000

20

200

Bubaline

10.000.000

99

990

Porcine

 

 

63

Rasa Mangalita

700.000

44

30

Rasa Bazna

700.000

47

32

Ovine

 

 

459

Rasa Ratca

600.000

766

459

Palmipede

 

 

216

Rată

385.000

430

165

Gâscă

500.000

102

51

 

 

TOTAL:

50.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 225/2001 privind instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Siderca” - S.A. Călărasi, societate comercială cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 225/2001 privind instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Siderca” - S.A. Călărasi, societate comercială cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 13 februarie 2001, se prelungeste cu un an.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 158.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier national în anul 2004

 

În temeiul art. 2 alin. (3) din Metodologia de achizitionare prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002,

în baza art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere fundamentarea întocmită de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, comunicată cu scrisoarea nr. 145/ID din 20 ianuarie 2004,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Regia Natională a Pădurilor – Romsilva va asigura pentru anul 2004 majorarea fondului forestier proprietate publică a statului, în cadrul Programului de extindere a fondului forestier national în anul 2004, prin cumpărarea de suprafete de pădure a căror valoare de cumpărare cumulată să fie de circa 300 miliarde lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva în conformitate cu art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare. 

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 februarie 2004.

Nr. 107.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 1 din 12 ianuarie 2004

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 3 din 11 februarie 2004

 

NORME

pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit prezentele norme.

Articol unic. - Normele metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 24 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul garantiilor constituite pentru creditul ipotecar sunt acceptate numai ipoteci de rang I si privilegii, în afara cazului în care prin legile speciale care reglementează constituirea si functionarea împrumutătorilor se prevede altfel.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

guvernator

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache