MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 127             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 12 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 378 din 14 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

23. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV Port IV” Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

24. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20/10 kV Eforie Nord” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A.

 

62. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Normă privind raportarea statistică la Banca  Natională a României a unor operatiuni valutare termen mediu si lung

 

 

3. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 378

din 14 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Ion Serban în Dosarul nr. 1.152/2002 al Judecătoriei Mangalia.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.152/2002, Judecătoria Mangalia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Ion Serban.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că dispozitiile art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, contravin art. 25 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “Fiecărui cetătean îi este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta în orice localitate din tară, de a emigra, precum si de a reveni în tară”.

Autorul exceptiei consideră, de asemenea, că prevederile criticate încalcă si dispozitiile art. 12 si art. 13 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si prevederile art. 2 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Fată de prevederile de drept international invocate, autorul exceptiei consideră că sunt încălcate si art. 10 si 20 din Constitutie.

Instanta de judecată apreciază că dispozitiile legale criticate nu vin în contradictie cu textele constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În opinia Guvernului, este vorba de stabilirea, prin lege, a

continutului si a unor limite ale dreptului de proprietate, ceea ce corespunde art. 41 alin. (1) din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că textele criticate nu încalcă nici o dispozitie constitutională. Reglementarea prevăzută în Legea fondului funciar prin instituirea conditiei de stabilire a domiciliului în anumite localităti este dată exclusiv în considerarea atribuirii, la cerere, a unor terenuri în proprietate si nu stabileste domiciliul fortat pentru beneficiarii atribuirii. Asumarea unei asemenea obligatii depinde exclusiv de vointa si interesul celui în cauză, arată Avocatul Poporului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 21 alin. (2): “Familiile fără pământ sau cu pământ putin din alte localităti, care solicită în scris, pot primi în proprietate până la 10 ha teren în echivalent arabil, cu obligatia de a-si stabili domiciliul în comună, oras sau municipiu, după caz, si de a cultiva pământul primit, renuntând la proprietatea avută în localitatea lor, din extravilan.”;

- Art. 49 alin. (1) si (2): “(1) Persoanele cărora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate să respecte întocmai conditiile prevăzute la art. 19, 21 si 43, în legătură cu stabilirea domiciliului si întemeierea de noi gospodării.

(2) Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru constructii, proprietarul va primi o despăgubire egală cu valoarea reală a acestora.”

Prevederile art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, sub aspectul referitor la stabilirea domiciliului în localitătile în care titularii au primit teren, sunt apreciate prin exceptia invocată ca fiind în contradictie cu art. 25 din Constitutie, cu art. 13 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si cu art. 2 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând aceste critici de neconstitutionalitate, Curtea constată că sunt neîntemeiate, urmând a fi respinse. Art. 25 din Constitutie garantează dreptul la liberă circulatie în tară si în străinătate. Prevederile atacate ca neconstitutionale, adoptate înaintea intrării în vigoare a Constitutiei, nu sunt contrare art. 25 sus-mentionat, cât timp se referă la o conditie necesară obtinerii terenului si nu constituie o obligatie legală de a nu mai putea părăsi localitatea, ceea ce ar fi contrar dreptului la liberă circulatie. Aceasta, deoarece reglementarea dată prin Legea fondului funciar instituie conditia stabilirii domiciliului în anumite localităti exclusiv în considerarea atribuirii, la cerere, a unor terenuri în proprietate; ca atare, asumarea unei asemenea obligatii depinde exclusiv de vointa si de interesul persoanei în cauză.

Astfel fiind, referirea autorului exceptiei la prevederile art. 12 si art. 13 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit cărora “Nimeni nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare în viata sa personală, în familia sa, în domiciliul lui...” si “Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber si de a-si alege resedinta în interiorul granitelor unui stat”, precum si la dispozitiile corespunzătoare din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevăd că “Oricine se găseste în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul să circule în mod liber si să-si aleagă în mod liber resedinta sa”, este irelevantă.

 

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Ion Serban în Dosarul nr. 1.152/2002 al Judecătoriei Mangalia.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV

Port IV” Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a solicitării Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, înregistrată sub numărul 3.759 din 30 octombrie 2003,

având în vedere raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al ANRE din ziua de 2 februarie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, Autorizatia nr. 225 din 2 februarie 2004, pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV Port IV”.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 23.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20/10 kV Eforie Nord” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A.

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a solicitării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., cu sediul în municipiul Constanta, înregistrată sub numărul 2.775 din 13 august 2003,

având în vedere raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al ANRE din ziua de 2 februarie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., cu sediul în municipiul Constanta,

Autorizatia de înfiintare nr. 226 din 2 februarie 2004, pentru retehnologizarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20/10 kV Eforie Nord”.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 24.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte

 

În temeiul art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă,

văzând Referatul de aprobare nr. 221.575 din 7 ianuarie 2004, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul nr. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prevederile cap. IV lit. A pct. 1 si 2, lit. B pct. 1 si lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară mentionată se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.”

Art. II. - Institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2004.

Nr. 62.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind raportarea statistică la Banca Natională a României a unor operatiuni valutare

 

Având în vedere prevederile art. 12 si 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 38 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - Persoanele juridice rezidente si sucursalele din România ale institutiilor de credit persoane juridice străine, care efectuează schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoanele fizice în conformitate cu Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, au obligatia raportării atât letric, cât si în format electronic a acestor tranzactii la Banca Natională a României - Directia statistică, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Persoanele juridice rezidente, care au conturi deschise în străinătate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, au obligatia să raporteze letric la Banca Natională a României – Directia statistică tranzactiile efectuate prin aceste conturi, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 2.

(2) Obligatia raportării tranzactiilor efectuate prin conturile deschise în străinătate revine si persoanelor juridice rezidente exceptate de la autorizare conform Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare. Pentru ambasade, consulate sau alte reprezentante ale României în străinătate, agentii, birouri ale persoanelor juridice române, care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în străinătate si alte asemenea entităti, obligatia de raportare revine persoanei juridice rezidente de care acestea apartin.

(3) Institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele din România ale institutiilor de credit persoane juridice străine, denumite în continuare institutii de credit, nu raportează în baza prezentului articol.

Art. 3. - Institutiile de credit vor raporta lunar la Banca Natională a României - Directia statistică soldurile din ultima zi bancară a fiecărei luni pentru conturile curente si de depozit în monedă natională (leu) detinute de nerezidenti. Datele se raportează agregat pe fiecare tip de cont si se transmit prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), până cel târziu în data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Persoanele juridice si fizice rezidente care detin cel putin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sunt considerate investitori directi în străinătate si au obligatia notificării acestei investitii la Banca Natională a României - Directia statistică.

(2) Notificarea investitiei se va efectua prin completarea si transmiterea letrică a formularului prezentat în anexa nr. 4, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel putin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective.

(3) Rezidentii care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, au deja calitatea de investitori directi în străinătate au de asemenea obligatia notificării investitiei respective, în cel mult 30 de zile calendaristice.

Art. 5. - (1) La efectuarea plătilor în valută către nerezidenti, clientii institutiilor de credit, rezidenti, au obligatia de a completa formularul “Dispozitie/declaratie de plată externă (DPE)”, pus la dispozitie de institutia de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plătii. Formularul DPE, prezentat în anexa nr. 5, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celălalt pentru ordonatorul plătii.

(2) În cazul plătilor ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalităti de teletransmi- sie, clientii ordonatori au obligatia punerii la dispozitia institutiilor de credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plătii.

(3) În cazul ridicărilor de valută în numerar din conturi deschise la institutii de credit, pentru plăti către nerezidenti, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice. 

(4) Pentru plătile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul se utilizează în calitate de declaratie de plată externă. Formularul se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plătii, de către client sau institutia de credit, în functie de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instructiunilor de completare.

Art. 6. - (1) Clientii institutiilor de credit, rezidenti, au obligatia să completeze formularul “Declaratie de încasare externă (DIE)”, prezentat în anexa nr. 6, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor cu sumele în valută încasate de la nerezidenti.

(2) Formularul DIE se completează pentru toate tipurile de tranzactii, în două exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celălalt pentru client.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6*) constituie parte integrantă a prezentei norme.

Art. 8. - (1) Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigură confidentialitatea datelor individuale raportate.

(2) Răspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor raportate în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3 si 4 revine persoanei rezidente raportoare.

(3) Răspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor completate în formularele DPE si DIE revine clientilor institutiilor de credit, titulari ai operatiunilor respective. Institutiile de credit au obligatia să urmărească completarea formularelor DPE si DIE de către clientii acestora. 

(4) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenta art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si a art. 69 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Prezenta normă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2004.

Nr. 2.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

 

Având în vedere prevederile art. 12 si 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,

cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 38 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 25 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În sensul prezentei norme, constituie operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, dacă nu sunt operatiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operatiuni:

- credite si împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenti de la nerezidenti, constând din finantări rambursabile pe bază contractuală cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finantare, operatiunile de leasing financiar, creditul ipotecar si de consum si altele asimilate acestora;

- credite legate de comertul international, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenti de la nerezidenti, respectiv credite contractate în cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, inclusiv efectuarea plătilor în rate pe faze de executie, la solicitarea furnizorilor de bunuri si servicii, sau efectuarea plătilor la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plăti, precum si finantarea unor astfel de credite de către un tert;

- tranzactionarea primară a titlurilor de credit cu scadentă initială mai mare de un an (obligatiuni si alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenti pe o piată de capital străină.”

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2004.

Nr. 3.