MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 120         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de carne de porc originară din Republica Polonă

 

87. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

89. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

90. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

91. - Hotărâre privind darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de administrare a marilor contribuabili a unui bun imobil din domeniul public al statului

 

92. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 9 octombrie 2003 si la Bucuresti la 20 noiembrie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

 

95. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

52. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2004

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

24. - Decizie privind operatiunea realizată de către Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului legal, unic si direct la Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de carne de porc originară din Republica Polonă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere Acordul privind aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, ratificat prin Legea nr. 90/1997,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie o taxă vamală de import, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca o măsură de salvgardare la importul de carne carcasă sau semicarcasă proaspătă ori refrigerată din specia porcine domestice, originară din Republica Polonă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică până la disparitia conditiilor care au impus adoptarea ei, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie 2004 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru comert,

Adrian Mitu,

subsecretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 80.

 

ANEXĂ

 

TAXA VAMALĂ

aplicată la importul în România al unor sortimente de carne de porc originare din Republica Polonă

 

Pozitia tarifară

Denumirea produselor

Taxa vamală

(%)

 

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

 

- Proaspătă sau refrigerată:

 

 

-- În carcase sau semicarcase:

 

0203.11.10

--- De animale din specia porcine domestice

45

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Ordonantă de urgentă:

1. Art. 4 lit. b)

b) operatiuni compensatorii directe – participarea agentilor economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achizitie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea si exploatarea în bune conditii a echipamentelor si produselor achizitionate. Operatiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:

- productia sub licentă - productia de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informatie tehnică de la contractant către agenti economici români;

- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părti sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achizitie, cu sau fără licentă de productie acordată de către contractant;

- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligatiei compensatorii să cumpere de la agenti economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele si materialele livrate;

- transferul de tehnologie - transferarea de cunostinte, asistentă tehnică sau alte activităti de transfer tehnologic, care să permită obtinerea de noi capacităti sau cresterea competitivitătii pieselor de schimb si a componentelor;

Norme metodologice:

Autoritatea contractantă include în caietul de sarcini specificatii cu privire la clauza de compensare, respectiv valoarea obligatiei de compensare si perioada de îndeplinire a acesteia.

Clauzele privind operatiunile compensatorii referitoare la productia sub licentă, subcontractarea, cumpărarea de produse rezultate, transferul de tehnologie vor fi stabilite de Agentie si vor fi negociate cu contractantul de către Agentie si agentul economic român, tinându-se cont cu prioritate de solicitările autoritătii contractante, dacă aceasta le formulează si le transmite Agentiei. Pentru sustinerea acestor solicitări, autoritatea contractantă are dreptul de a desemna reprezentanti în cadrul comisiei de negociere a acordului-cadru de compensare.

Ordonantă de urgentă:

2. Art. 4 lit. c), prima liniută:

- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achizitie;

Norme metodologice:

Prin contractul de achizitie contractantul se va obliga să cumpere direct sau printr-o entitate eligibilă produse, servicii ori lucrări din industria de apărare si aerospatială, cu prioritate, precum si din alte domenii de înaltă tehnologie, a căror valoare de compensare, cumulată cu valoarea de compensare aferentă operatiunilor compensatorii directe, reprezintă cel putin 80% din valoarea contractului de achizitie, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002.

Ordonantă de urgentă:

3. Art. 4 lit. c), a 2-a liniută:

- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant si un agent economic român la o valoare echivalentă;

Norme metodologice:

Constituie schimb la valoare echivalentă produsele si serviciile importate în România ca obiect al contractului de achizitie si produsele si serviciile exportate din România, luate în calcul ca valoare adăugată local, pentru îndeplinirea obligatiilor de compensare.

Ordonantă de urgentă:

4. Art. 4 lit. c), a 3-a liniută:

- cumpărările în avans - forma operatiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achizitie, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autoritătii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achizitie;

Norme metodologice:

Agentia va deduce din valoarea acordului-cadru de compensare, pe baza comunicărilor primite, valoarea cumpărărilor în avans - ca valoare adăugată local.

Ordonantă de urgentă:

5. Art. 4 lit. c), a 4-a liniută:

- asistentă în marketing - activităti de sprijinire a agentilor economici români în pătrunderea pe pietele externe;

Norme metodologice:

Asistenta în marketing se ia în considerare ca operatiune compensatorie la valoarea adăugată local aferentă exportului realizat, generat de această asistentă.

Ordonantă de urgentă:

6. Art. 4 lit. c), a 5-a liniută:

- asistentă financiară - activităti legate de furnizarea sau sprijinirea obtinerii de fonduri pentru un agent economic român, în vederea realizării de exporturi;

Norme metodologice:

Asistenta financiară se ia în considerare ca operatiune compensatorie la valoarea adăugată local aferentă exportului realizat, generat de această asistentă.

Ordonantă de urgentă:

7. Art. 4 lit. c), a 6-a liniută:

- alte activităti în domeniil care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionată, precum: transferul de tehnologie si know-how, cooperarea în cercetare si dezvoltare, noi investitii, înfiintarea de companii mixte, asistentă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistentă pentru întreprinderi mici si mijlocii;

Norme metodologice:

Se iau în considerare, ca operatiuni compensatorii, alte activităti în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionată, precum:

- transferul de tehnologie si know-how;

- cooperare în cercetare si dezvoltare;

- noi investitii;

- înfiintarea de companii mixte;

- asistentă pentru crearea de noi locuri de muncă;

- asistentă pentru întreprinderi mici si mijlocii.

Aceste activităti se iau în considerare, ca operatiuni compensatorii, la valoarea adăugată local aferentă exportului realizat de ele.

Ordonantă de urgentă:

8. Art. 4 lit. l):

1. valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulării operatiunilor compensatorii, mai putin costul tuturor materiilor prime, materialelor si serviciilor importate de contractant si, dacă este cazul, de o parte eligibilă, si profiturile si beneficiile distribuite contractantului si transferate în afara tării;

Norme metodologice:

8.1. Prin costul tuturor materiilor prime, materialelor si serviciilor importate se întelege valoarea importurilor realizate de agenti economici români, necesare pentru realizarea productiei de export.

8.2. Se consideră profituri distribuite contractantului si transferate în afara tării cele rezultate din activitatea de export, ca operatiune compensatorie a unei persoane juridice române în care contractantul si/sau o entitate eligibilă au calitatea de asociat sau actionar, potrivit legislatiei române privind societătile comerciale. Ca bază de calcul se ia valoarea netă transferată în afara tării, după plata impozitelor si taxelor legale.

8.3. În cazul realizării operatiunilor compensatorii directe prevăzute la art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, sub forma productiei sub licentă, subcontractării sau transferului de tehnologie, ca valoare adăugată local se consideră valoarea totală, încasată în urma derulării acestor operatiuni, a participării agentilor economici români la realizarea de echipamente, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achizitie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea si exploatarea în bune conditii a echipamentelor si produselor achizitionate, mai putin valoarea importurilor necesare pentru realizarea productiei si prestarea serviciilor, precum si profiturile distribuite contractantului si transferate în afara tării.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 60 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“60. Irak USD 900”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 76 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Tara de diurnă

Valuta de cazare

Categoriile

Plafoanele

I

II

A

B

 “76.

Irak

USD

60

96

80

160”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 90.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de administrare a marilor contribuabili a unui bun imobil din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 157 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de administrare a marilor contribuabili a unui bun imobil din domeniul public al statului, situat în municipiul Bucuresti, bd. Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson 1+2, S+P+M, sectorul 3, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil care se dă în administrare Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de administrare a marilor contribuabili

 

Adresa bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil*)

Municipiul Bucuresti, bd. Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson 1+2, S+P+M, sectorul 3

- Spatiu comercial (regim de înăltime S+P+8E) în suprafată utilă de 1.293,43 m2


*) Suprafata de teren aferentă este în folosintă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 9 octombrie 2003 si la Bucuresti la 20 noiembrie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 63/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 9 octombrie 2003 si la Bucuresti la 20 noiembrie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 63/1998, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- Paragraful 1 al anexei nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut” la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la acordul de împrumut)

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru pozitiile care vor fi astfel finantate pe fiecare categorie:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată (exprimată în dolari S.U.A.)

%

de cheltuieli pentru a fi finantat

(1) Lucrări pentru partea A a Proiectului

59.150.000

 

53% din cheltuieli efectuate anterior datei de

1 iunie 2003 si 46% din cheltuieli efectuate după

această dată

(2) Bunuri:

 

 

(a) Mobilier scolar pentru partea A a Proiectului

3.950.000

74%

 

 

(b) Echipamente si vehicule pentru partea B a Proiectului

410.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli

locale (franco-uzină) si 82% din cheltuieli locale

pentru articole procurate local

(3) Servicii de consultantă si pregătire:

 

 

(a) Servicii pentru planificarea si proiectarea documentatiilor tehnice pentru partea A a Proiectului

5.250.000

 

100% din cheltuieli externe si

 

(b) Pregătire

215.000

95% din cheltuieli

locale

(c) Alte servicii de consultantă

1.025.000

100%

(4) Nealocate

0

100% din cheltuieli externe si 82% din cheltuieli

locale

TOTAL:

70.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2004, prevăzut în anexa nr. 1, si bugetul de venituri si cheltuieli conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie va efectua cheltuieli totale,

proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie retine permanent la dispozitia sa, conform Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în scopul desfăsurării corespunzătoare a activitătii sale, din veniturile încasate în cursul anului 2004, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare, precum si diferenta dintre veniturile constituite si cheltuielile efectuate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.169/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, în vederea utilizării exclusive pentru restructurarea si reorganizarea agentilor economici din sectorul productiei de apărare.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 95.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2004

 

În temeiul art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, si al art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I 2004, începând cu luna martie valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 61.000 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 52.

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind operatiunea realizată de către Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului legal, unic si direct  la Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Notificării operatiunii, înregistrată cu nr. RS-368 din 23 octombrie 2003 la Consiliul Concurentei;

7. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-368 din 23 octombrie 2003;

8. Notei Departamentului bunuri industriale nr. V3-45 din 13 ianuarie 2004 cu privire la operatiunea notificată, având în vedere următoarele:

1. La data de 24 septembrie 2003, prin încheierea unui contract de transfer de părti sociale, Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti a achizitionat de la SOTEM INTERNATIONAL BV din Olanda întregul pachet de părti sociale (100%) detinute de această societate la Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti.

2. Societatea achizitoare, Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti (societate ce apartine Grupului HOLCIM), are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea materialelor de constructii, în mod deosebit ciment, var si ipsos, iar ca activităti secundare, o serie de activităti legate de realizarea obiectului principal de activitate, cum ar fi: producerea si comercializarea betoanelor, mortarelor, extractia agregatelor de carieră si de balastieră etc.

Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti este controlată unic direct de Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (societate ce apartine Grupului HOLCIM).

3. Societatea achizitionată, Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti, a fost înfiintată la data de 26 ianuarie 2001 de către SOTEM INTERNATIONAL BV (asociat unic). Activitatea principală a Societătii Comerciale SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti constă în recuperarea si prelucrarea deseurilor si reziduurilor reciclabile nemetalice (cod CAEN 3720). Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti colectează, depozitează temporar si pretratează deseuri petroliere; deseurile pretratate sunt eliminate prin coincinerare de către Fabrica de ciment Câmpulung [punct de lucru al Societătii Comerciale HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti].

4. Încă de la înfiintare (30 noiembrie 2000), societatea SOTEM INTERNATIONAL BV a fost controlată de societatea Holcim Auslandbeteiligungs, initial cu 51% control direct, iar ulterior cu 51% control direct si 49% control indirect prin Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti.

5. Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti, anterior realizării operatiunii analizate, era controlată direct de SOTEM INTERNATIONAL BV (societate controlată de Holcim Auslandbeteiligungs GmbH); prin realizarea operatiunii analizate, controlul asupra Societătii Comerciale SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti se exercită de către Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti (societate controlată, de asemenea, de Holcim Auslandbeteiligungs GmbH).

6. Structura detinerii proprietătii în cadrul societătilor SOTEM INTERNATIONAL BV, HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti si SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti evidentiază că, desi aceste societăti au personalitate juridică proprie, functionează ca o singură entitate economică (atât înainte, cât si după realizarea operatiunii analizate), fiind controlate de către Holcim Auslandbeteiligungs GmbH.

7. Schimbarea structurii proprietătii în cadrul Societătii Comerciale SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti, prin trecerea de la control unic exercitat de SOTEM INTERNATIONAL BV la control unic exercitat de Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti, reprezintă o operatiune în cadrul grupului.

8. În conformitate cu prevederile art. 12 lit. d) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, si ale pct. 83 din cap. III al părtii I din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, operatiunea realizată de Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului legal, unic si direct la Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti, nu constituie o operatiune de concentrare economică, ia următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, se emite prezenta decizie de neinterventie privind operatiunea realizată de Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti prin achizitionarea întregului pachet de părti sociale ale Societătii Comerciale SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti, constatându-se că operatiunea notificată nu cade sub incidenta legii.

Art. 2. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 3. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (4) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 4. - Prezenta decizie se comunică părtilor, conform art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti.

Art. 6. - Prezenta decizie se comunică la:

Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A.

Prin împuternicit Gabriela Zăpadă

Bucuresti, Bd. Primăverii nr. 57, sectorul 1

J 40/399/2002

Telefon: 231 77 08; 231 77 09

Fax: 231 77 14; 231 77 15

Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L.

Bucuresti, Bd. Primăverii nr. 57, sectorul 1

J 40/2071/27.02.2001

Telefon: 203 91 11

Fax: 203 91 08

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2004.

Nr. 24.