MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 114         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 30 din 29 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilorart. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

73. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiată între

Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Minexfor” - S.A.

 

74. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse

Minerale si Societatea Comercială “Cariera Urvis Comprod” - S.R.L.

 

75. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare a căldurii din sistemul geotermal Beius, încheiată între

Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Transgex” - S.A.

 

76. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse

Minerale si Societatea Comercială “Hercules” - S.A.

 

77. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse

Minerale si Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

78. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

447/2003. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2003 ale

unor institute nationale aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 30

din 29 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de K.ntes Gheorghe Coloman si altii în Dosarul nr. 3.170/2002 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

La apelul nominal lipsesc autorii exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.170/2002, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de K.ntes Gheorghe Coloman si altii într-o cauză civilă ce are ca obiect revendicare mobiliară - restituire de bunuri din metale pretioase.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), întrucât creează o situatie inechitabilă si discriminatorie între persoanele care introduc cereri la instantele judecătoresti pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pe de o parte, pentru care instituie scutirea de plata taxei judiciare de timbru, si persoanele care se adresează justitiei pentru restituirea bunurilor mobile, preluate abuziv în aceeasi perioadă, în privinta cărora nu se instituie acelasi regim, al scutirii de plata taxei judiciare de timbru.

Judecătoria Sfântu Gheorghe apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece instituirea de către legiuitor a unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru nu constituie o discriminare sau o încălcare adusă principiului egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, ci o prerogativă constitutională a legiuitorului.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, arată că exceptia de neconstitutionalitate a art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 este neîntemeiată. În acest sens, apreciază că .functionarea justitiei ca serviciu public presupune angajarea unor cheltuieli suportate de la bugetul de stat, si nu gratuitatea accesului la justitie, legiuitorul fiind suveran în a acorda scutiri de la plata taxelor judiciare de timbru în considerarea anumitor situatii determinate.” Totodată precizează că, la data invocării exceptiei de neconstitutionalitate, în legislatia în vigoare nu existau reglementări care să stipuleze scutiri de la plata taxelor judiciare de timbru pentru actiunile si cererile în justitie referitoare la restituirea obiectelor din metale pretioase preluate abuziv. Ulterior însă, prin Legea nr. 362/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România, a fost reglementată această omisiune a legiuitorului, motiv pentru care critica de neconstitutionalitate a rămas fără obiect.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât, prin instituirea unei exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru, fără a face nici o diferentiere între contribuabili, nu se realizează o discriminare sau o atingere adusă principiului constitutional al egalitătii în drepturi. De asemenea, arată că este justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Prin urmare, regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei deneconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997. Aceste dispozitii au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998. Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

Art. 15 lit. r): “Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: [...]

r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”, considerând că discriminarea este creată de omisiunea legiuitorului de a reglementa expres scutirea de plata taxei de timbru a cererilor de revendicare a bunurilor mobile preluate abuziv de către stat în perioada comunistă.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 22 din 8 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 13 septembrie 2000, si Decizia nr. 203 din 26 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 octombrie 2001.

Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că instituirea de către legiuitor a unor scutiri de taxe de timbru pentru anumite categorii de cereri nu face nici o diferentiere între contribuabili si nu constituie o discriminare sau o atingere adusă principiului constitutional al egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată. Sub acest aspect, Curtea Constitutională a stabilit, în mod constant, în jurisprudenta sa, că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât, în cazul unor situatii diferite, un tratament diferit este posibil când acesta se justifică în mod obiectiv si rational, asa cum este si în cazul dispozitiilor legale criticate. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Rezultă că prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală se corelează si se interpretează în raport cu prevederile cuprinse în instrumentele juridice în domeniul drepturilor omului.  Curtea Constitutională constată însă că prin Legea nr. 362/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, a fost introdus art. 341 care prevede în mod expres că cererile si actiunile în justitie care au ca obiect restituirea bunurilor din metale si pietre pretioase sunt scutite de taxa de timbru. În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de K.ntes Gheorghe Coloman si altii, în Dosarul nr. 3.170/2002 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

rivind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Minexfor” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială .Minexfor” - S.A., cu sediul în municipiul Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de apă minerală naturală carbogazoasă în perimetrul Chimindia-Deva, localitatea Chimindia, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.4 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 73.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Societatea Comercială “Cariera Urvis Comprod” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială .Cariera Urvis Comprod” - S.R.L., din localitatea Urvis, judetul Bihor, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de gresie din perimetrul Urvis, localitatea Urvis, judetul Bihor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 74.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare a căldurii din sistemul geotermal Beius, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Transgex” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a căldurii din sistemul geotermal Beius, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Transgex” - S.A., cu sediul în municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 2, judetul Bihor, în calitate de concesionar, în perimetrul Beius, localitatea Beius, judetul Bihor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 75.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Societatea Comercială “Hercules” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială .Hercules” - S.A., cu sediul în localitatea Băile Herculane, Str. Izvorului nr. 7, judetul Caras-Severin, în calitate de concesionar, pentru zăcămintele de ape termominerale, în perimetrele Băile Herculane I si Băile Herculane - Crucea Ghizelei din localitatea Băile Herculane, judetul Caras-Severin, prevăzute în anexele*) nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 76.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1, în calitate de administrator, pentru zăcământul de apă termominerală pentru scop terapeutic si nămol terapeutic, în perimetrul Bala, din localitatea Bala, judetul Mehedinti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licenta de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 77.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 78.

 

LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Bejenaru Constantin, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe, născut la 1917 în Cetîreni, si Maria) si Lidia, născut la data de 7 iunie 1984 în localitatea Manoilesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, Str. Livezilor nr. 40.

2. Bola Joita, fiica lui Bica Nicolae si Sultana, născută la data de 26 februarie 1936 în localitatea Asfachior, Bulgaria, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 35 Indian Rock Road, Nashua, NH 03063.

3. Nagy Francisc, fiul lui Nagy Francisc si Eva, născut la data de 22 decembrie 1952 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 96193 Wachenroth, Reumannswinderstr. 4.

4. Stoian Laurentiu-Titu-Liviu-Marius-Pomulet, fiul lui Stoian Ion si Elena, născut la data de 15 octombrie 1936 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 53125 Bonn, Weimarerstr. 28.

5. Siegmann Aurica, fiica lui Iugan Gavril si Natalia, născută la data de 10 aprilie 1956 în localitatea Poiana Stampei, judetul Suceava, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 65795 Hattersheim am Main, Neue Heimat 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2003 ale unor institute nationale aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor de cercetare-dezvoltare,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2003 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordona- rea directă a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, potrivit anexelor*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale mentionate la art. 1 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.  Art. 4. - Directia generală economică si organizare legislativă, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 447.


*) Anexele se comunică unitătilor interesate.