MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 111         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

71. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

72. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind componenta nominală a Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare în sectorul de agricultură ecologică pentru activitatea de inspectie si control al operatorilor pe teritoriul României

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 543/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Tinerii, în sensul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, sunt persoane majore, în vârstă de până la 35 de ani, titulari ai cererilor de creditare, titulari ai contractelor de credit ipotecar pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor si/sau titulari ai contractelor de construire a locuintelor prin Agentia Natională pentru Locuinte sau, după caz, titulari ai cererilor si repartitiilor pentru locuintele realizate în cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulate prin Agentia Natională pentru Locuinte.”

2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) În fundamentarea prevăzută la alin. (1) se cuprind cu prioritate sumele necesare acoperirii cererilor de creditare efectuate de tineri în vederea construirii sau cumpărării de locuinte.”

3. La alineatul (1) teza a II-a a articolului 10, sintagma “acordate de Agentia Natională pentru Locuinte” se înlocuieste cu termenul sipotecare”.

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Cererile de creditare pentru locuinte, formulate de tineri, vor fi rezolvate cu prioritate.”

5. La alineatul (2) al articolului 12, sintagma “Institutul National pentru Statistică” se înlocuieste cu sintagma “Institutul National de Statistică”.

6. După alineatul (4) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

“(41) Pentru constructiile de locuinte realizate în cadrul programelor derulate de Agentia Natională pentru Locuinte si a căror finantare se asigură din credite ipotecare acordate de bănci sau de alte institutii financiare autorizate, reactualizarea valorii contractelor de antrepriză generală se suportă din resurse ce se stabilesc prin conventii încheiate de agentie cu creditorii respectivi.

(42) În structura pretului locuintelor realizate în conditiile prevăzute la alin. (41) va fi cuprinsă o cotă de 3% care se constituie venituri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea si urmărirea lucrărilor de executie, conform prevederilor contractelor de mandat încheiate cu beneficiarii de credite, cu respectarea legislatiei în vigoare.”

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Consiliile locale sau, după caz, consiliile judetene vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidentă si analiza solicitărilor de locuinte pentru tineri, destinate închirierii. În acest scop vor stabili si vor da publicitătii locul de primire a solicitărilor si actele justificative necesare.

(2) Pentru locuintele destinate închirierii unor tineri specialisti din învătământ si sănătate, evidenta si analiza solicitărilor se realizează prin grija consiliilor locale sau, după caz, a consiliilor judetene, în colaborare cu autoritătile publice centrale interesate si cu serviciile descentralizate în teritoriu ale acestora, cu respectarea prezentelor norme metodologice.

(3) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora si vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui în acest scop prin dispozitie a primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, după caz, prin dispozitie a presedintilor consiliilor judetene.

(4) Stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor înregistrate în conditiile alin. (1) si (3), precum si repartizarea locuintelor se realizează după criterii în care sunt incluse în mod obligatoriu criteriile-cadru din anexa nr. 11.

Adoptarea acestor criterii, inclusiv a celor care suplimentează si/sau nuantează criteriile-cadru, precum si stabilirea sistemului de punctare a tuturor criteriilor se fac numai cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(5) Componenta comisiilor sociale si criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, după caz, de consiliile judetene, la propunerea presedintelui consiliului judetean, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. Pentru analizarea cererilor de locuinte destinate închirierii, efectuate de tineri specialisti din învătământ si sănătate, componenta comisiilor sociale va fi asigurată majoritar din membri cu atributii în domeniu, la propunerea autoritătilor publice centrale interesate si/sau a serviciilor descentralizate ale acestora din teritoriu.

(6) Solicitarea avizului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzut la alin. (4), se efectuează de autoritătile prevăzute la alin. (1) si (3), o dată cu transmiterea inventarului locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finantate în cadrul programului aprobat, conform art. 18, sau ori de câte ori se consideră necesară modificarea criteriilor si/sau a punctajelor aferente, în vederea adaptării acestora la situatii care diferă de cele stabilite initial. Solicitarea va fi însotită de o notă de fundamentare a criteriilor si/sau a punctajelor propuse.

(7) Locuintele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate si aprobate în conditiile prevederilor alin. (5) si (6), intră sub incidenta prevederilor art. 62 alin. (4) din Legea nr. 152/1998.

(8) În analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, localitatea de domiciliu, respectiv zona de rezidentă, nu poate face obiectul stabilirii unor criterii de prioritate.”

8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În urma analizării cererilor de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale sau, după caz, consiliilor judetene propuneri privind modul de solutionare a acestora, luând în considerare folosirea spatiului locativ existent, precum si construirea de locuinte noi în conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) Listele privind solicitările de locuinte, hotărârile consiliilor locale sau, după caz, hotărârile consiliilor judetene în legătură cu acordarea prioritătilor, precum si criteriile care au stat la baza stabilirii acestora vor fi date publicitătii prin afisare într-un loc accesibil publicului.

(3) Contestatiile cu privire la acordarea prioritătilor se vor adresa primarului sau, după caz, presedintelui consiliului judetean, în termen de 7 zile de la afisarea listelor prevăzute la alin. (2). Primarul sau, după caz, presedintele consiliului judetean va asigura solutionarea contestatiilor în termen de 15 zile de la primire, în conditiile legii.”

9. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Pentru realizarea de constructii noi de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale sau, după caz, consiliile judetene răspund de punerea la dispozitie a terenurilor si de asigurarea acestora cu utilităti si dotări edilitare necesare, conform documentatiei urbanistice.”

10. După alineatul (11) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

“(12) Pentru realizarea de constructii noi de locuinte destinate închirierii unor tineri specialisti din învătământ si sănătate, autoritătile publice centrale interesate răspund de punerea la dispozitie a terenurilor. Terenurile care nu apartin domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale se pun la dispozitie în conditiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietătii asupra acestora si prin trecerea lor în administrarea consiliilor locale sau, după caz, a consiliilor judetene, potrivit legii.”

11. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Necesitatea si oportunitatea realizării unor constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de consiliile locale sau, după caz, de consiliile judetene. Studiile de prefezabilitate se finantează din surse prevăzute în bugetele proprii ale consiliilor locale sau, după caz, ale consiliilor judetene.”

12. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Pentru obiectivele noi de investitii aprobate în conditiile prevăzute de art. 16 alin. (2), consiliile locale sau, după caz, consiliile judetene vor finanta din surse proprii si vor realiza studii de fezabilitate pe care le vor transmite Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru a fi supuse aprobării potrivit legii.”

13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - În vederea cuprinderii obiectivelor de investitii prevăzute de art. 17 în programul de realizare a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale sau, după caz, consiliile judetene vor întocmi, vor actualiza si vor transmite anual inventarul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a), cel mai târziu până în data de 15 mai a fiecărui an.”

14. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art. 191. - (1) În aplicarea prevederilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, după finalizarea lucrărilor de constructie a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietătii publice a unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate si se administrează de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, după caz, se administrează de consiliile judetene, în conditiile legii.

(2) În cazul în care terenurile aferente locuintelor prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit, fără plată, în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate si în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, după caz, în administrarea consiliilor judetene, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Predarea-preluarea locuintelor prevăzute la alin. (1) si, după caz, a terenurilor aferente prevăzute la alin. (2) se face o dată cu receptia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agentia Natională pentru Locuinte si cei interesati, în conditiile stabilite conform prevederilor art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv art. 19 alin. (31).”

15. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(3) În promovarea obiectivelor de investitii se poate avea în vedere transformarea, modernizarea si/sau reabilitarea unor constructii existente sau aflate în diferite stadii de executie, în conditiile legii.”

16. Alineatul (5) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(5) Constructiile prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, pot fi incluse în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, numai în conditiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietătii asupra respectivelor constructii si, după caz, a regimului juridic al proprietătii asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii.”

17. Alineatul (1) al articolului 211 va avea următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) În aplicarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 152/1998, constructia de locuinte din lemn va fi promovată prin obiective de investitii distincte si/sau prin obiecte distincte în cadrul unor obiective de investitii din programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.”

18. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) După aprobarea studiilor de fezabilitate si după aprobarea finantării programului de investitii prin legea bugetului de stat anual, Agentia Natională pentru Locuinte organizează si desfăsoară, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia proiectării si executiei lucrărilor sau, după caz, procedurile pentru achizitia executiei lucrărilor, pe baza documentatiei tehnice elaborate.”

19. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(2) În devizul general al investitiei se vor evidentia si cheltuielile din capitolul A al listei din anexa nr. 2a), decontate si/sau prevăzute a se finanta si deconta pentru finalizarea si punerea în functiune a obiectivului de investitii.”

20. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de constructii-montaj se realizează de Agentia Natională pentru Locuinte prin personal propriu atestat, angajati cu contract sau prin unităti de consultantă, în conformitate cu reglementările în vigoare.”

21. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Finantarea constructiei de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, se efectuează conform prezentelor norme metodologice si prevederilor legale în vigoare privind investitiile publice, din sursele prevăzute la art. 2 alin. (11) din Legea nr. 152/1998.

(2) În situatia în care în derularea finantării programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, resursele prevăzute anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt insuficiente si/sau nu sunt alocate în concordantă cu programul de finantare aprobat, Agentia Natională pentru Locuinte poate avansa sumele necesare, din resursele proprii, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care îndeplineste atributiile ordonatorului principal de credite.

(3) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, Agentia Natională pentru Locuinte va solicita lunar Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, în baza unei situatii întocmite conform modelului din anexa nr. 12.

(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte sumele cuvenite conform alin. (3), din creditele bugetare deschise pentru finantarea obiectivelor de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, în limita alocatiilor stabilite pe capitole de cheltuieli prin legea bugetului de stat anual. Sumele nealocate pe anul financiar în curs se fundamentează si se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din anul următor.”

22. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) si 3-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

23. Titlul de la litera A din Lista cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivelor de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, defalcate pe surse de finantare, cuprinsă în anexa-model nr. 2a) la normele metodologice, va avea următorul cuprins:

“A. Consiliile locale sau, după caz, consiliile judetene, precum si agentii economici pot finanta următoarele cheltuieli:”

24. După anexa nr. 10 se introduc două anexe noi, anexele nr. 11 si 12, cu următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

CRITERII - CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii

 

A. Criterii restrictive:

1. Titularul cererii de locuintă, care poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuintă pentru tineri, destinată închirierii, si titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuintei. Cererea de locuintă se efectuează numai individual si în nume propriu.

Acte doveditoare: copie autentificată de pe actul de nastere si/sau de pe actul de identitate.

2. Titularul cererii de locuintă si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate în întretinerea acestuia - trebuie să nu detină si să nu fi detinut o altă locuintă în proprietate si/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinată închirierii, în localitatea în care a solicitat locuintă (pentru sectoarele municipiului Bucuresti această restrictie se referă la nedetinerea în proprietate a unei locuinte în municipiul Bucuresti, indiferent în care sector al acestuia).

Acte doveditoare: declaratii autentificate ale titularului cererii si, după caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia.

 

NOTĂ:

Restrictia nu are în vedere locuinte înstrăinate în urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute în proprietatea statului în mod abuziv si care nu au fost retrocedate în natură.

 

3. Repartizarea locuintelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

 

NOTĂ:

Lista de priorităti se stabileste anual.

Solicitantii înscrisi în lista de priorităti, cu respectarea  criteriilor prevăzute la pct. 1 si 2, si care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartitii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an si în noua ordine de prioritate stabilită.

 

4. Titularul cererii de locuintă trebuie să îsi desfăsoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuintele. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti si comunele din judetul Ilfov limitrofe acestora, cuprinderea teritorială la care se referă această cerintă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru fiecare amplasament al locuintelor, si se va da publicitătii conform prevederilor art. 14 alin. (1) din normele metodologice.

Acte doveditoare: adeverintă de la locul de muncă însotită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

1. Situatia locativă actuală:

1.1. chirias:

a) în aceeasi localitate în care se află locul de muncă:

a1) spatiu din fond locativ de stat;

a2) spatiu din fond locativ privat;

b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă;

1.2. tolerat în spatiu:

a) în aceeasi localitate în care se află locul de muncă;

b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă;

1.3. suprafata locuibilă detinută (cu chirie, tolerat în spatiu) - m2/locatar sau membru al familiei solicitantului:

a) mai mare de 18 m2;

b) mai mare de 15 m2 si până la 18 m2 inclusiv;

c) mai mare de 12 m2 si până la 15 m2 inclusiv;

d) 8 m2 si până la 12 m2 inclusiv;

e) mai mică de 8 m2.

2. Stare civilă actuală:

2.1. stare civilă:

a) căsătorit;

b) necăsătorit.

2.2. Număr de persoane în întretinere:

a) copii;

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora.

3. Starea de sănătate actuală:

3.1. sănătos;

3.2. boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întretinere, care necesită însotitor sau o cameră în plus.

4. Vechimea cererii solicitantului:

4.1. până la 1 an;

4.2. între 1 an si 2 ani;

4.3. între 2 si 3 ani;

4.4. între 3 si 4 ani;

4.5. peste 4 ani.

5. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

5.1. mai mic decât salariul minim pe economie;

5.2. între salariul minim pe economie si venitul mediu pe economie;

5.3. peste venitul mediu pe economie.

6. Nivelul de studii si/sau pregătire profesională:

6.1. fără studii si fără pregătire profesională;

6.2. cu scoală generală, fără pregătire profesională;

6.3. cu studii medii, fără pregătire profesională;

6.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate si/sau cu studii superioare de scurtă durată;

6.5. cu studii superioare.

7. Locul de muncă:

7.1. institutii publice de interes national si comunitar;

7.2. companii si regii autonome de interes national sau local;

7.3. agenti economici;

7.4. alte locuri de muncă.

 

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitantilor de locuintă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

Au prioritate în repartizarea unei locuinte tinerii proveniti din casele de ocrotire socială, care au împlinit vârsta de 18 ani, si solicitantii care au adoptat si/sau adoptă copii din casele de ocrotire socială.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati în functie de situatia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuintelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitantii a căror situatie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în functie de vechimea cererii solicitantului, luând în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală + venitul mediu net lunar pe membru de familie).

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

SITUATIA

privind sumele avansate din resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte si/sau sumele scadente pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, pe perioada ......

 

- mii lei -

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Sume necesare de încasat

Sume recuperate de încasat

Rest

sau încasate

0

1

2

3

4

I. Sume avansate din resurse proprii,

pe capitole din devizul general

al investitorilor:

......

......

......

......

 

 

 

 

II. Sume estimate aferente împrumuturilor:

- rate scadente

- dobânzi, comisioane, speze

- alte costuri

 

 

 

 

 

Agentia Natională pentru Locuinte poartă întreaga răspundere asupra actelor înscrise în formular.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU LOCUINTE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, ONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

Director general........

Director general

adjunct economic,

.......”

 

25. În cuprinsul normelor metodologice, denumirea “Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, precum si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creantelor statului si diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu defalcarea pe trimestre, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Bancare,

Mircea Ursache

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 71.


*) Anexa se comunică Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în tară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Iulia Tarcea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care doresc redobândirea cetăteniei române cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Bereczki György-Istvan, fiul lui Bereczki Arpad si Paraschiva, născut la 6 ianuarie 1959 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, aleea Covasna nr. 2, ap. 11, judetul Mures.

2. Cârpaci Niculae, fiul lui Cârpaci Salvina, născut la 15 august 1936 în localitatea Mirosi, judetul Arges, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Iosif Vulcan nr. 22, ap. 1, judetul Timis.

3. Cosma Vasile, fiul lui Cosma Pavel si Virginia, născut la 3 aprilie 1973 în localitatea Tritenii de Jos, judetul Cluj, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Câmpia Turzii, Str. Băii nr. 6, bl. L2, sc. A, et. 2, ap. 6, judetul Cluj.

4. Ecovescu-Zimmermann Tereza, fiica lui Ecovescu Aurel si Florica, născută la 20 martie 1949 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Dumitrescu Tănase nr. 11, sectorul 2.

5. Galicza Matyas, fiul lui Galicza Andras si Tanko Ecaterina, născut la 12 februarie 1960 în localitatea Telciu, judetul Bistrita-Năsăud, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ghencea nr. 24, bl. C88B, et. 2, ap. 6, sectorul 6.

6. Negrilă Ramona, fiica lui Masica Ion si Negrilă Rita, născută la 9 mai 1973 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Obedeanu nr. 94, judetul Dolj.

7. Stoica Costel, fiul lui Stoica Niculae si Zamfira, născut la 20 septembrie 1969 în localitatea Mânăstirea, judetul Călărasi, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Constitutiei nr. 9, sectorul 5.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind componenta nominală a Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare în sectorul de agricultură ecologică pentru activitatea de inspectie si control al operatorilor pe teritoriul României

 

Având în vedere prevederile alin. (1) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 91.307 din 28 ianuarie 2004,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Comisia pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare în sectorul de agricultură ecologică, denumită în continuare Comisie, are următoarea componentă:

1. domnul Vasile Băcilă, director general al Directiei generale de implementare si reglementare - presedinte;

2. doamna Teodora Aldescu, Biroul de produse ecologice - membru;

3. domnul Titus Anghelescu, director al Asociatiei de acreditare din România “Renar” - membru;

4. domnul Mihai Berca, profesor la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Bucuresti - membru;

5. doamna Ana Popescu, secretar stiintific la Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - membru.

Secretariatul tehnic:

1. domnisoara Roxana Grădinariu, consilier de integrare europeană;

2. domnisoara Gabriela Nedita, Institutul de Bioresurse Alimentare Bucuresti.

(2) În exercitarea atributiilor sale, hotărârile Comisiei se iau cu votul majoritătii absolute a membrilor săi sau a cel putin 3 membri.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 88.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna februarie 2004, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 21,25% pe an.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 2 februarie 2004.

Nr. 2.