MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 102      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

31. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în nume propriu si ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (“Umbrella Agreement”), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 12 mai 2003 si la Washington la 11 iunie 2003

 

32. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Comunitătii Europene la Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei europene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, astfel cum a fost modificată de mai multe ori, iar apoi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al ministrului integrării europene pentru aprobarea modificărilor la Procedurile de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 101/2003

 

30. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

31. - Ordin al ministrului integrării europene pentru aprobarea modificărilor la Procedurile privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în nume propriu si ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (.Umbrella Agreement”), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 12 mai 2003 si la Washington la 11 iunie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 397 din 24 decembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în nume propriu si ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (“Umbrella Agreement”), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 12 mai 2003 si la Washington la 11 iunie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2004.

Nr. 31.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Comunitătii Europene la Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei europene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, astfel cum a fost modificată de mai multe ori, iar apoi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul de aderare a Comunitătii Europene la Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei europene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, astfel cum a fost modificată de mai multe ori, iar apoi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2004.

Nr. 32.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea modificărilor la Procedurile de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 101/2003

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 322/2003 pentru aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în cadrul programelor regionale specifice;

- Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei nr. 101/2003 privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”,

ministrul integrării europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modificările la Procedurile de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”, licitatia a II-a, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 101/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la Procedurile de implementare si monitorizare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”

 

1. Ministerul Dezvoltării si Prognozei (MDP) se înlocuieste cu Ministerul Integrării Europene (MIE).

2. Pe tot parcursul procedurilor, adresa web: www.mdp.ro se înlocuieste cu www.mie.ro.

3. Bumbul al doilea din capitolul 3 “Cadrul institutional al Subprogramului” va avea următorul cuprins:

“- În cadrul Directiei generale politici si programe de dezvoltare regională din cadrul Ministerului Integrării Europene functionează Unitatea de management a Subprogramului (UMS). Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile sunt stabilite prin ordin al ministrului.”

4. Alineatul 1 din capitolul 4 “Bugetul Subprogramului” va avea următorul cuprins:

“Bugetul total estimat al Subprogramului aferent celei de-a II-a licitatii este de 286.724.395.663 lei, din care:

- suma de 142.165.130.079 lei este alocată de la bugetul de stat sprijinului financiar nerambursabil;

- suma de 2.394.135.505 lei reprezintă asistentă tehnică în cadrul Subprogramului.”

5. Primul paragraf al alineatului 5 din capitolul 4 “Bugetul Subprogramului” va avea următorul cuprins:

“Finantarea nerambursabilă nu poate depăsi 50% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenta trebuie să fie finantată din resursele proprii ale solicitantului sau din alte surse decât cele provenind de la prezentul Subprogram. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel putin 50% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar, corespunzător fiecărei linii bugetare.”

6. Alineatul 9 din capitolul 4 “Bugetul Subprogramului” va avea următorul cuprins:

“Ajutorul financiar nerambursabil se limitează exclusiv la achizitionarea de utilaje, instalatii sau echipamente (cu exceptia mijloacelor de transport: autovehicule, ambarcatiuni, precum si a hotelurilor plutitoare, pontoanelor sau altor active similare) si la cheltuielile aferente reabilitării clădirilor.”

7. Alineatul 2 din capitolul 5 “Promovarea Subprogramului” va avea următorul cuprins:

“Pentru sustinerea campaniei de promovare a Subprogramului, Ministerul Integrării Europene încheie cu Agentiile pentru Dezvoltare Regională acte aditionale la contractele de prestări de servicii. Suma acordată pentru activitatea de promovare realizată de o agentie este în valoare de 75 milioane lei. Suma alocată Ministerului Integrării Europene din bugetul Subprogramului, pentru promovarea subprogramului în mass-media, este de 120 milioane lei.”

8. Litera c) a alineatului 1 din subcapitolul 7.1.1 “Eligibilitatea solicitantului - cine poate participa la licitatie” va avea următorul cuprins:

“c) Pot participa la această licitatie societătile comerciale cu sediul principal în afara oraselor tintă, care au fost constituite înainte de 3.04.2003, data publicării în Monitorul Oficial a H.G. nr. 322/2003. În cazul selectiei proiectelor în vederea finantării, societătile comerciale trebuie să facă dovada deschiderii filialelor în orasele pentru care au depus Cereri de finantare, până la data încheierii Contractelor de finantare. Filialele trebuie să aibă 100% asociat societatea care a fost declarată câstigătoare în cadrul licitatiei.”

9. Litera d) a alineatului 1 din subcapitolul 7.1.1 “Eligibilitatea solicitantului - cine poate participa la licitatie” va avea următorul cuprins:

“d) Să demonstreze că nu a înregistrat pierderi operationale conform raportării contabile de la 30 iunie 2003, înregistrată la Administratia financiară.”

10. La subcapitolul 7.1.1 “Eligibilitatea solicitantului - cine poate participa la licitatie”, la paragraful “Potentialii solicitanti nu sunt în drept să participe la licitatia deschisă sau să primească finantare nerambursabilă dacă”, se adaugă litera j) cu următorul cuprins:

“j) Au printre actionari/asociati cetăteni străini sau persoane juridice străine care detin mai mult de 25% din capitalul social.”

11. Ultimele două alineate ale paragrafului “Mărimea proiectelor” de la subcapitolul 7.1.2 “Eligibilitatea proiectelor” au următorul cuprins:

“Durata: durata de executie a unui proiect nu poate să depăsească 7 luni.

- Termene limită:

- semnarea contractelor de finantare se face în maximum două luni de la notificarea beneficiarului de către ADR;

- data limită pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile, în cadrul Subprogramului, este 10 decembrie 2004, atât pentru prima, cât si pentru a doua licitatie.”

12. Paragraful “Notă” de la subcapitolul 7.1.3 “Eligibilitatea costurilor” va avea următorul cuprins: “Valoarea de achizitie (din facturi) a bunurilor pentru care se solicită ajutor financiar nerambursabil poate fi mai mare fată de cea care s-a mentionat în proiect, situatie în care diferenta va fi suportată de beneficiar.

Dacă procentul minim (50%) din total costuri eligibile, privind contributia solicitantului, nu este respectat, proiectul va fi respins ca neeligibil.”

13. La paragraful “Costuri neeligibile” de la subcapitolul 7.1.3 “Eligibilitatea costurilor” se introduce următoarea pozitie:

“- costuri legate de achizitionarea mijloacelor de transport de orice fel, incluzând autovehicule, ambarcatiuni, pontoane, hoteluri plutitoare sau alte active similare.”

14. La subcapitolul 8.1 “Cererea de finantare si documentele justificative”, la titlul “Cererea de finantare” se introduce alineatul 3, după cum urmează:

“- Bugetul trebuie să fie clar si detaliat pe linii bugetare (componentele esentiale). În buget trebuie trecută o sumă asiguratorie, pentru că suma o dată aprobată nu mai poate fi suplimentată. Pentru fiecare linie bugetară valorile vor fi exprimate în mii lei, iar procentele corespunzătoare vor fi cifre întregi. Fiecare linie bugetară trebuie să cuprindă sume aferente valorii totale a bunului ce urmează a fi achizitionat, respectiv a sumei care trebuie transferată din Subprogram, precum si a sumei care reprezintă contributia privată, în limita de maximum 50%, respectiv minimum 50% din valoarea totală a bunului.”

15. Punctul 5 de la titlul “Documente justificative” din subcapitolul 8.1 “Cererea de finantare si documentele justificative” va avea următorul cuprins:

“5. Raportarea contabilă la 30 iunie 2003, avizată de Administratia financiară;

sau document justificativ în sensul că solicitantul nu a întreprins nici o activitate anterioară depunerii proiectului, avizat cu cel mult o lună înainte de data depunerii proiectului, de către Administratia financiară.”

16. La finalul subcapitolului 8.1 “Cererea de finantare si documentele justificative” se introduc următoarele paragrafe:

“Dacă solicitantul nu a întreprins nici o activitate anterioară depunerii proiectului, nu este obligat să depună documentele solicitate la pct. 3, 4, 6 si 7.

Atentie!

Documentul solicitat la pct. 16, Confirmarea solicitantului si Declaratia solicitantului prevăzută la lit. F a Cererii de finantare sunt documente distincte.”

17. Alineatul 1 al subcapitolului 8.2 “Unde si cum se depun Cererile de finantare” va avea următorul cuprins:

“Cererile de finantare nerambursabilă si anexele se transmit prin postă cu confirmare de primire sau se depun la Ministerul Integrării Europene, Str. Libertătii nr. 12, et. 4, camera 409, sectorul 5, Bucuresti (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată si semnătură).”

18. Subcapitolul 8.3 “Termenul limită pentru depunerea Cererii de finantare” va avea următorul cuprins:

“- termenul limită de depunere este 20 martie 2004, ora 16,00. Orice cerere primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat si nu va fi deschisă chiar dacă stampila postei indică o dată anterioară datei limită.”

19. Alineatul 4 al subcapitolului 10.2 “Evaluarea calitătii proiectelor” va avea următorul cuprins: “Punctajul maxim care poate fi acordat unui proiect este de 95 de puncte.

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie aprobat este de 60 de puncte.”

20. Capitolul 11 “Evaluare ex-ante” si capitolul 12 “Aprobarea proiectelor” se înlocuiesc cu capitolul 11, denumit “Raportul de evaluare”, cu următorul cuprins: “Raportul de evaluare se întocmeste de către secretarul comisiei de evaluare, se semnează de toti membrii comisiei si se aprobă de ministrul integrării europene. Raportul de evaluare trebuie să contină descrierea clară si argumentată a motivatiei acordării sprijinului financiar, a legăturilor între proiecte si impactul asteptat în termenii obiectivelor Subprogramului.

Principalele obiective ale raportului sunt:

- identificarea relevantei si eficientei acordării sprijinului financiar;

- identificarea grupului tintă si a numărului de beneficiari potentiali;

- evaluarea nivelului maxim al realizării obiectivelor Subprogramului;

- definirea indicatorilor care se folosesc pentru monitorizarea implementării si evaluarea rezultatelor

Subprogramului si schitarea sistemului de colectare a datelor monitorizate.

Raportul va cuprinde următorii indicatori:

- numărul total al proiectelor si lista lungă a acestora, din care:

- eligibile - număr si procentaj;

- propuse pentru finantare - număr si procentaj;

- bugetul total al Subprogramului, din care:

- suma solicitată prin proiecte - din bugetul Subprogramului;

- suma alocată din surse proprii ale beneficiarilor;

- media suportului financiar solicitat - sumă si procentaj;

- media contributiei beneficiarilor - sumă si procentaj;

- volumul de investitii private directe în societătile comerciale sprijinite financiar (total si media/proiect);

- numărul total de locuri de muncă nou-create conform proiectelor (număr total si media/proiect).

Aprobarea proiectelor va fi dată în limita fondului alocat din bugetul Subprogramului pentru cofinantarea proiectelor, începând de la scorul maxim acordat fiecărui proiect.

Raportul de evaluare va fi însotit de:

- Lista lungă a proiectelor;

- Lista finală a proiectelor propuse spre finantare;

- Lista de rezervă.

Decizia de a respinge o cerere sau de a nu acorda o finantare nerambursabilă este finală.

Solicitantii ale căror proiecte se află pe Lista finală a proiectelor propuse spre finantare vor fi înstiintati de către Agentiile pentru dezvoltare regională în vederea încheierii Contractelor de finantare.”

21. Alineatul 1 al subcapitolului 13.1 “Contractul de finantare a proiectului” va avea următorul cuprins:

“După aprobarea raportului de evaluare de către ministrul integrării europene, între Agentia pentru Dezvoltare Regională si solicitantii ale căror proiecte au fost selectate spre a fi finantate prin Subprogram se încheie câte un Contract de finantare a proiectului, care va fi avizat de către Ministerul Integrării Europene, iar proiectul beneficiarului va fi anexă a contractului.”

22. Alineatul 2 al titlului “Termene limită” de la subcapitolul 13.1 “Contractul de finantare a proiectului” va avea următorul cuprins:

“- 10 decembrie 2004 este termenul maxim de finalizare a executiei investitiei (plăti, achizitii);”

23. Alineatul 3 al capitolului 14 “Achizitii” va avea următorul cuprins:

“Notă: Prin notiunea de echipamente se întelege: aparate, dispozitive, unelte sau orice alte mijloace necesare în procesul muncii, care nu sunt încorporate în constructia clădirilor. În cazul proiectelor din cadrul turismului, prin expresia Çalte mijloace necesareČ se întelege: mobilier, aparate de iluminat, obiecte ale grupului sanitar, aparate pentru pregătirea si păstrarea hranei, instalatii termice, precum si alte bunuri necesare functionării activitătilor propuse prin proiect. Geamurile termopan sunt incluse în reabilitarea clădirilor.”

24. Punctul 4 din anexa nr. 1 “Bugetul Subprogramului” va avea următorul cuprins:

“4. În vederea acordării de ajutoare financiare nerambursabile beneficiarilor Subprogramului, MIE si ADR efectuează plăti din fondurile alocate la capitolul 1 al bugetului Subprogramului până la 10 decembrie 2004.”

25. Titlul “Depunerea Cererii de finantare” din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“- Termenul limită de depunere este 20 martie 2004”

26. Anexa nr. 3 “Ghidul solicitantului” derivă din Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea Subprogramului, cu modificările aferente celei de-a II-a licitatii de proiecte.

27. Punctul 5 din anexa nr. 4 “Cererea de finantare” va avea următorul cuprins:

“5. Date financiare despre organizatie (30 iunie 2003):

Cifra de afaceri: (mii lei)

Profit net (mii lei)

Pierderi (separat notă explicativă însotită de o declaratie financiară referitoare la raportarea contabilă de la 30 iunie 2003, care demonstrează că situatia pierderilor a fost depăsită) (mii lei)

Total active (ultimul bilant): (mii lei)”

28. Punctul 5 de la litera E “Documente de anexat la cerere” din anexa nr. 4 “Cererea de finantare” va avea următorul cuprins:

“5. Raportarea contabilă la 30 iunie 2003, avizată de Administratia financiară;

sau document justificativ în sensul că solicitantul nu a întreprins nici o activitate anterioară depunerii proiectului, avizat cu cel mult o lună înainte de data depunerii proiectului, de către Administratia financiară.”

29. Capitolul “Avizat MDP” din anexele nr. 8 si 19, “Contract de finantare”, respectiv “Contract de prestări servicii”, va cuprinde următoarele semnături:

“AVIZAT

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Gheorghe Plesa,

secretar general

Iulian Dobroteanu,

secretar general adjunct

Doina Surcel,

director Directia plăti programe

Mihai Bălănescu,

consilier juridic”

30. Anexa nr. 14 “Criterii de eligibilitate si de selectie” va cuprinde aceleasi modificări ca la punctele 9, 10, 11, 12, 13 si 14.”

31. Se introduce anexa nr. 21 “Confirmarea solicitantului cu privire la cofinantare” cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 21

 

CONFIRMAREA SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA COFINANTARE

 

Subsemnatul .................................., în calitate de ...................... al societătii, declar pe propria răspundere că în cazul în care proiectul ….... (denumire) depus în cadrul Subprogramului «Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii» va fi propus spre finantare voi asigura cofinantarea activitătilor prevăzute în cererea de finantare, în valoare de ............... (suma).

Semnătura

Data .........................”

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 110/2002 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

I. Organizarea depunerii/transmiterii de către angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

Art. 1. - Obligatia depunerii/transmiterii de către angajatori a declaratiei lunare prevăzute la art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, se realizează prin completarea documentelor prezentate în anexele nr. 1 si 2, care cuprind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, denumită în continuare declaratie lunară.

Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, declaratia lunară se depune/transmite, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială se află sediul angajatorului persoană juridică sau domiciliul angajatorului persoană fizică.

(2) În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun/transmit declaratia lunară, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât si pentru activitatea sucursalelor si/sau punctelor de lucru, după caz, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială îsi are sediul angajatorul persoană juridică.

(3) Angajatorii depun/transmit declaratia, în mod obligatoriu, în format electronic (suport magnetic/e-mail).

(4) În cazuri temeinic justificate directorul executiv al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, poate aproba pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati depunerea declaratiei lunare pe suport hârtie.

(5) În termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, vor publica pe site-ul propriu procedura electronică prin care angajatorii au acces la formularul declaratiei. Acest formular va putea fi vizualizat, completat si transmis prin mijloace electronice.

Art. 3. - Directorul executiv al fiecărei agentii judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bucuresti, va stabili, prin decizie, arondarea angajatorilor pe agentii locale în functie de sediul sau domiciliul acestora, pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, precum si competentele de prelucrare a datelor înscrise în aceasta. Centralizarea bazei de date se asigură la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti.

II. Modul de completare a declaratiei

Art. 4. - Capitolul 1 “Evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj” prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură se completează după cum urmează:

1. La rubrica “CUI (Cod fiscal)” se înscrie numai partea numerică a acestuia.

2. Rubrica “Cod numeric personal” reprezintă codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este înregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu, persoane fizice care angajează personal casnic conform legii).

3. La rubrica “Denumire angajator” se înscrie denumirea completă a angajatorului, asa cum este înregistrat la oficiul registrului comertului.

4. Evidenta nominală a asiguratilor are în vedere persoanele care se află în următoarele situatii prevăzute de lege:

a) persoanele care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă;

b) functionarii publici si alte persoane care desfăsoară activităti pe baza actului de numire;

c) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului;

d) militarii angajati pe bază de contract;

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizează venituri din activităti desfăsurate potrivit legii si care nu se regăsesc în una dintre situatiile de mai sus.

5. Rubrica “Tip contract” se completează cu “Tn” pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru de 8 ore/zi si cu “Tp” pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru.

6. Rubrica “Număr ore normă în zi” se completează cu numărul de ore de lucru normate în zi conform tipului de contract.

7. Rubrica “Număr zile contributive în lună” se completează cu numărul de zile lucrătoare normate în lună, conform tipului de contract.

8. Rubrica “Bază de calcul” se completează cu drepturile bănesti determinate în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. a)-d) sau, după caz, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. e) si f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările ulterioare asupra veniturilor brute lunare realizate. Pentru persoanele care au stagiu de cotizare partial, ca urmare a începerii/încetării raporturilor de muncă/serviciu în cadrul lunii de raportare, baza de calcul se consideră în functie de numărul de ore efectiv lucrate în lună. În cazul concediilor de sarcină si lăuzie, precum si al concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă această rubrică se va completa ca pentru program normal de lucru.

9. Rubrica “Contributie individuală datorată” se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 8.

10. Rubrica “Contributie individuală virată” se completează cu suma înscrisă pe ordinul de plată cu care s-a efectuat viramentul.

Art. 5. - Capitolul 2 “Date despre angajator; deduceri si reduceri” prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură se completează după cum urmează:

1. Rubrica “Total fond salarii brute realizate” se completează cu fondul de salarii determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

2. Deducerile si reducerile se completează doar de către angajatorii care beneficiază de ele.

3. Rubrica “Rectificativă” se completează cu litera “X” numai dacă este cazul.

Art. 6. - Nedepunerea declaratiei lunare până la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decât conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctionează potrivit legii.

III. Modalitatea de transmitere în format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

Art. 7. - Declaratiile lunare în format electronic se vor transmite prin e-mail ca fisiere atasate la un mesaj semnat de persoana autorizată să facă depunerea declaratiei lunare, iar cele pe suport magnetic se depun pe discheta FD 3,5” sau CD în dublu exemplar. Dischetele/CD-urile vor fi etichetate cu informatiile următoare:

1. denumirea fisierului;

2. denumirea angajatorului;

3. codul fiscal al angajatorului;

4. anul si luna pentru care se depune declaratia (aaaa.II);

5. numărul dischetei/CD-ului, dacă sunt mai multe (de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3 pentru 3 dischete/CD-uri).

Art. 8. - Declaratia electronică va contine două fisiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare capitol, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continut:

1. Cap1. DBF sau Cap1. TXT - anexa nr. 1

2. Cap2. DBF sau Cap2. TXT - anexa nr. 2

3. Câmpurile din structura fisierelor sunt de lungime fixă, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent dacă se completează sau nu.

4. În descrierea de mai jos, rubrica “Tip câmp” are următoarea semnificatie

N - numeric, aliniat la dreapta;

C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără diacritice.

5. În situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta în mod obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fisier.

6. Descrierea fisierelor aferente anexelor nr. 1 si 2 este următoarea:

Fisierul Cap1. DBF sau Cap1. TXT (anexa nr. 1) contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat si are     următoarea structură*).

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

IV. Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

Art. 9. - (1) Pentru stabilirea stagiului de cotizare se va utiliza o tabelă care va contine numărul de zile lucrătoare corespunzător fiecărei luni din an.

(2) Din calculul: NON x NZN/8 rezultă echivalentul în număr de zile normale (8 ore) lucrate în luna respectivă.

Calculul stagiului de cotizare pentru asiguratii cu contract de muncă cu timp partial de lucru se face adunând echivalentul în număr de zile normale (8 ore) lucrate, corelând rezultatul obtinut cu tabela care contine numărul de zile lucrătoare corespunzător fiecărei luni.

(3) Se va calcula suma contributiilor individuale datorate, grupată după CF/CNPA, LD si AD. Această sumă se va corela cu tabela primită de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele plătite de angajator reprezentând contributia individuală de asigurări pentru somaj retinută de la asigurati, determinându-se astfel dacă angajatorul a achitat integral această obligatie bugetară; în caz contrar se va proceda conform legii.

(4) Se va calcula procentul de 3% din total fond salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Această sumă se va corela cu tabela primită de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele plătite de angajator reprezentând contributia pentru somaj datorată de angajator, determinându-se astfel dacă angajatorul a achitat integral această obligatie bugetară; în caz contrar se va proceda conform legii.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea modificărilor la Procedurile privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, având în vedere prevederile:

- Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România;

- Hotărârii Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor subprogramului “Investitii în servicii sociale”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice;

- Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”,

ministrul integrării europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modificările la Procedurile privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, licitatia a II-a, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia implementare duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la Procedurile de implementare a subprogramului “Investitii în servicii sociale”

 

1. Ministerul Dezvoltării si Prognozei (MDP) se înlocuieste cu Ministerul Integrării Europene (MIE).

2. Pe tot parcursul procedurilor, adresa web: www.mdp.ro se înlocuieste cu www.mie.ro.

3. Alineatul 1 din capitolul 3 “Bugetul programului” va avea următorul cuprins:

“Bugetul total estimat al programului aferent celei de-a II-a licitatii este de 56.513.155.034 lei, din care:

- suma de 49.862.839.531 lei este alocată de la bugetul de stat sprijinului financiar nerambursabil;

- suma de 1.110.000.000 lei reprezintă asistentă tehnică în cadrul subprogramului.”

4. Bumbii 1 si 2 ai alineatului 2 al punctului 5.1 “Solicitantii” vor avea următorul cuprins:

“- înregistrează obligatii restante de plată a contributiilor la asigurările sociale si de sănătate, la 31 decembrie 2003;

- înregistrează obligatii restante de plată a taxelor si impozitelor, conform prevederilor legale în vigoare, la 31 decembrie 2003.”

5. Alineatul 3 al punctului 5.2 “Parteneriate si eligibilitatea partenerilor” va avea următorul cuprins: “Pentru implementarea proiectului solicitantii, începând cu data depunerii cererii de finantare si până la îndeplinirea obiectivelor propuse, pot actiona individual sau în asociere. Prin subprogram se urmăreste crearea de parteneriate, în vederea stimulării implicării comunitătilor locale în problemele cu care se confruntă acestea, atribuindu-se astfel un punctaj mai mare proiectelor care prevăd implementarea în parteneriat.”

6. Alineatul 2 al punctului 5.3 “Eligibilitatea proiectelor” va avea următorul cuprins:

.- Durata proiectului: să nu depăsească 8 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabilă. În cazul proiectelor care prevăd activităti de constructii-montaj nu se vor depăsi 8 luni de la finalizarea proiectului tehnic.”

7. Alineatul 6 al punctului 5.4 “Costuri” va avea următorul cuprins:

“Sunt neeligibile următoarele costuri:

- cheltuieli de personal;

- taxe si impozite;

- amenzi;

- asigurare, instruire, audit, garantii financiare;

- provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;

- comisioane;

- cumpărări de terenuri;

- cumpărări de autovehicule;

- pierderi de schimb valutar;

- taxa pe valoarea adăugată;

- costuri ale unor studii pregătitoare (proiect tehnic) sau ale altor activităti pregătitoare;

- avize, autorizatii, taxe pentru constructii;

- alimente si medicamente.”

8. La capitolul 8 “Completarea formularului ÇCerere de finantare nerambursabilăČ”, după alineatul 3 se adaugă următoarele alineate: “Obiectivele proiectului trebuie să fie specifice si nu generale, măsurabile, realizabile, realiste si trebuie să poată fi îndeplinite pe durata de derulare a proiectului.

Justificarea trebuie să arate o cunoastere foarte bună a situatiei locale din sectorul respectiv, argumentată prin cifre, date si opinii din diferite surse.

Activitătile trebuie descrise în detaliu. Orice detaliu este important pentru aprecierea importantei proiectului pentru respectiva comunitate locală.

Rezultatele trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectivele si activitătile. De modul în care este gândit proiectul în primul rând de beneficiar, de cel care îl implementează contează si implementarea lui după aprobare. De aceea se recomandă gândirea proiectului în toate detaliile lui tehnice, economice si sociale pentru implementarea cât mai rapidă a acestuia.

Bugetul trebuie să fie clar si detaliat pe linii bugetare (componentele esentiale). În buget trebuie trecută o sumă asiguratorie, pentru că suma o dată aprobată nu mai poate fi suplimentată. Pentru fiecare linie bugetară, valorile vor fi exprimate în mii lei, iar procentele corespunzătoare vor fi cifre întregi. Fiecare linie bugetară trebuie să cuprindă sume aferente valorii totale a bunului ce urmează a fi achizitionat, respectiv a sumei care trebuie transferată din subprogram, precum si a sumei care reprezintă contributia privată, în limita de maximum 90%, respectiv de minimum 10% din valoarea totală a bunului.”

9. Alineatul 6 din capitolul 8 “Completarea formularului «Cerere de finantare nerambursabilă»” va avea următorul cuprins: “Documentele care însotesc cererea de finantare nerambursabilă:

Pentru solicitanti si parteneri:

1. copie de pe bilantul contabil la data de 30 iunie 2003;

2. copie de pe hotărârea consiliului local/judetean privind aprobarea cofinantării proiectului;

3. CV-ul managerului de proiect si al persoanelor responsabile cu realizarea activitătilor-cheie din proiect;

4. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;

5. declaratie de atestare fiscală, în original, eliberată de administratia financiară, care să stipuleze că solicitantul nu are datorii fiscale, eliberată între data lansării licitatiei si data termenului limită de depunere;

6. certificat emis de casa judeteană de pensii, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, eliberat între data lansării licitatiei si data termenului limită

de depunere;

7. certificat emis de casa de asigurări de sănătate judeteană, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către fondul asigurărilor de sănătate, eliberat între data lansării licitatiei si data termenului limită de depunere;

8. schema de organizare a solicitantului;

9. actul de proprietate asupra terenului sau clădirii, în caz de modernizare sau constructie. Pentru proprietatea privată a beneficiarului se va prezenta extrasul de carte funciară înainte de semnarea contractului de finantare.

Pentru parteneri:

- copie de pe contractul de parteneriat.

Toate documentele vor fi anexate la cererea de finantare, în ordinea enumerată mai sus. Cererea de finantare si documentele anexate trebuie să fie în mod obligatoriu îndosariate si să aibă paginile numerotate.”

10. Alineatul 1 din capitolul 9 “Depunerea formularului «Cerere de finantare nerambursabilă»” va avea următorul cuprins: “Cererile de finantare nerambursabilă trebuie trimise prin postă cu confirmare de primire sau depuse la Ministerul Integrării Europene, Str. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, camera 409 (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată si semnătură).”

11. La liniuta a 4-a a alineatului 3 din capitolul 9 “Depunerea formularului «Cerere de finantare nerambursabilă»”, după bumbul al doilea se adaugă următorul bumb:

“- denumirea proiectului;”

12. Bumbul 5 de la liniuta a 4-a a alineatului 3 din capitolul 9 “Depunerea formularului «Cerere de finantare nerambursabilă»” va avea următorul cuprins:

“- termenul limită de depunere este 10 martie 2004, ora 16,00. Orice cerere primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat si nu va fi deschisă chiar dacă stampila postei indică o dată anterioară datei limită.”

13. Alineatul 4 al punctului 10.3 “Evaluarea calitătii proiectelor” va avea următorul cuprins:

“Punctajul maxim care poate fi acordat unui proiect este de 100 de puncte, iar cel minim este de 65 de puncte.”

14. Ultimul paragraf al anexei la proceduri “Documente care se anexează la cerere” va avea următorul cuprins:

Pentru solicitant:

1. copie de pe raportarea contabilă la data de 30 iunie 2003;

2. copie de pe hotărârea consiliului local/judetean privind aprobarea cofinantării proiectului;

3. CV-ul managerului de proiect si al persoanelor responsabile cu realizarea activitătilor-cheie din proiect;

4. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;

5. declaratie de atestare fiscală, în original, eliberată de administratia financiară, care să stipuleze că solicitantul nu are datorii fiscale, eliberată între data lansării licitatiei si data termenului limită de depunere;

6. certificat emis de casa judeteană de pensii, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, eliberat între data lansării licitatiei si data termenului limită

de depunere;

7. certificat emis de casa de asigurări de sănătate judeteană, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către fondul asigurărilor de sănătate, eliberat între data lansării licitatiei si data termenului limită de depunere;

8. schema de organizare a solicitantului.

Pentru parteneri:

a) copie de pe contractul de parteneriat;

b) copie de pe raportul de activitate pe anul 2003, care să cuprindă elemente economice si financiare;

c) CV-ul persoanelor responsabile cu realizarea activitătilor-cheie din proiect;

d) declaratie pe propria răspundere că îndeplinesc conditiile de eligibilitate prevăzute la pct. 5.2 din proceduri.”