MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 100         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 februarie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

403/2003. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

În temeiul art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin are ca obiect reglementarea, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) si ale art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, a procedurii de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(2) Prezentul ordin se aplică pentru:

a) frecventele radioelectrice din benzile cu statut neguvernamental, conform Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF), utilizate pentru furnizarea de retele si/sau servicii de comunicatii electronice;

b) frecventele radioelectrice din benzile cu statut partajat guvernamental/neguvernamental, conform TNABF, utilizate pentru furnizarea de retele de comunicatii electronice civile si/sau pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice.

(3) Prevederile prezentului ordin nu se aplică pentru:

a) categoriile de frecvente a căror utilizare este liberă pentru anumite tipuri de aplicatii, desemnate prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

b) benzile de frecvente radioelectrice atribuite exclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator;

c) benzile de frecvente radioelectrice atribuite neexclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicatii în serviciul de amator.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) licentă de utilizare a frecventelor radioelectrice - actul administrativ prin care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei acordă unei persoane, autorizată de către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radioelectrice (benzi de frecvente radioelectrice, în cazul unor servicii de radiocomunicatii), în conformitate cu TNABF, cu respectarea anumitor parametri tehnici si pentru o perioadă limitată;

b) autorizatie de asignare a frecventelor radioelectrice – actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conditiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si  completări prin Legea nr. 591/2002, atribuie spre utilizare, în mod individual, frecvente radioelectrice (benzi de frecvente radioelectrice, în cazul unor servicii de radiocomunicatii) în conformitate cu TNABF si cu licenta de utilizare a frecventelor.

(2) Abrevierile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificatii:

a) O.U.G. nr. 79/2002 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002;

b) MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

c) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

d) ANRC - Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii;

e) TNABF - Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente.

Art. 3. - (1) MCTI acordă licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice prin procedură de încredintare directă ori prin procedură de selectie, competitivă sau comparativă, cu respectarea principiilor obiectivitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii.

(2) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în cadrul procedurii de încredintare directă se face în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu exceptia licentelor care se acordă printr-o procedură de selectie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.

(3) Termenele prevăzute la alin. (2) pot fi modificate de MCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord international referitor la utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice sau a pozitiilor orbitale la care România este parte.

Art. 4. - (1) Nu este necesară licentă de utilizare a frecventelor în cazul în care spectrul radioelectric este utilizat prin intermediul unor:

a) echipamente radio destinate numai receptiei în cadrul serviciului de radiodifuziune sau serviciului de radiodifuziune prin satelit;

b) echipamente radio care functionează numai în regim de receptie în cadrul unor retele care includ statii de emisie, dar nu fac parte integrantă din aceste retele (în sensul că prin retelele respective se furnizează servicii de comunicatii electronice si în absenta acestor echipamente);

c) terminale de telecomunicatii care functionează în regim de emisie sub controlul unei retele de comunicatii electronice care utilizează spectrul radioelectric pentru care există licentă de utilizare a frecventelor.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) echipamentele care operează în cadrul unor retele în serviciile: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile stiintifice prin satelit în regim activ (explorarea Pământului, cercetare spatială, exploatare spatială). Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) si echipamentele din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), atunci când acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la tărm/la sol în asociere cu acestea.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) terminalele care operează sub controlul unor retele în cadrul serviciilor: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit. Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) si echipamentele din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), atunci când acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la tărm/la sol în asociere cu acestea.

Art. 5. - (1) Procedura de selectie competitivă sau comparativă este aplicată în următoarele situatii:

a) când spectrul de frecvente radioelectrice disponibil pentru o anumită aplicatie, destinată publicului, sau piata de comunicatii electronice limitează competitia;

b) când nu există posibilitatea de a satisface toate cererile existente la un moment dat pentru acelasi tip de aplicatie ce utilizează spectrul de frecvente radioelectrice;

c) ori de câte ori strategia de dezvoltare a comunicatiilor electronice si politica de gestionare a spectrului de frecvente radioelectrice impun această măsură.

(2) Benzile de frecvente pentru care se organizează selectii competitive sau comparative sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Stabilirea etapelor, a termenelor si a conditiilor de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice în cadrul unei proceduri de selectie competitivă sau comparativă se face individual pentru fiecare bandă de frecvente supusă procedurii de selectie, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(4) Se exceptează de la prevederile alineatului anterior benzile de frecvente din cadrul serviciului de radiodifuziune, prevăzute la punctul C din anexa nr. 1, pentru care atât procedura de selectie competitivă sau comparativă, cât si procedura de emitere a licentei sunt reglementate prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, si prin legislatia asociată.

(5) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) MCTI acordă licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice prin procedura de încredintare directă.

Art. 6. - În functie de tipul retelelor sau al serviciilor de comunicatii electronice solicitate si de serviciul de radiocomunicatii în care acestea se încadrează, având în vedere strategia de dezvoltare a comunicatiilor electronice si politica de gestionare a spectrului de frecvente radioelectrice, dreptul de utilizare a spectrului conferit prin licentă se poate concretiza în:

- alocări de canale radioelectrice/benzi de frecvente pe o anumită arie geografică;

- asignări de frecvente/benzi de frecvente.

Art. 7. - (1) În cazul licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice care contin alocări de canale/benzi de frecventă pe o anumită arie geografică, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, după obtinerea acestora în conformitate cu art. 5 se aplică procedura detaliată în continuare pentru obtinerea autorizatiilor de asignare a frecventelor:

a) titularul acesteia va propune asignările efective pentru fiecare statie de radiocomunicatii din componenta retelei proprii de comunicatii electronice, în limitele alocărilor si în conditiile prevăzute în licentă, prin procedură directă de notificare către IGCTI, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în functiune a statiilor de radiocomunicatii; notificările mentionate anterior vor avea la bază studiul tehnic de compatibilitate electromagnetică dintre statiile componente ale retelei, realizat de proiectanti autorizati conform reglementărilor în vigoare;

b) IGCTI analizează notificările prevăzute la lit. a) si, în cazul în care este asigurată compatibilitatea electromagnetică cu asignările existente, emite autorizatiile de asignare a frecventelor radioelectrice, care se vor constitui ca anexe la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice;

c) în cazul în care parametrii propusi afectează functionarea altor retele de comunicatii electronice, IGCTI solicită titularului să efectueze modificările care se impun, în scopul asigurării compatibilitătii electromagnetice cu asignările existente;

d) în situatiile precizate la lit. c) emiterea autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificati, în concordantă cu cerintele exprimate de către IGCTI.

(2) Pentru modificarea, cedarea, retragerea, suspendarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice prevăzute la alin. (1) se procedează astfel:

a) modificarea conditiilor tehnice si operatioanale cuprinse în licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, din initiativa titularului, se realizează:

- conform reglementării prevăzute la art. 5 alin. (3), dacă licenta a fost acordată prin procedură de selectie competitivă sau comparativă;

- conform cap. II, dacă licenta a fost acordată prin încredintare directă;

b) modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse în autorizatiile de asignare a frecventelor radioelectrice, din initiativa titularului, se realizează conform procedurii descrise la alin. (1);

c) prelungirea valabilitătii licentei si modificarea acesteia ca urmare a modificării/schimbării datelor de identificare a titularului se realizează în conformitate cu articolele relevante ale cap. II;

d) modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, respectiv a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, la initiativa MCTI, respectiv a IGCTI, se realizează în conformitate cu articolele relevante ale cap. II;

e) cedarea, retragerea sau suspendarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se realizează în conformitate cu articolele relevante ale cap. III.

Art. 8. - Procedura descrisă la cap. II se aplică pentru:

a) emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice care contin asignări de frecvente/benzi de frecvente;

b) emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice care contin alocări de canale/benzi de frecvente pe o anumită arie geografică, în cazul serviciilor: mobil maritim, mobil aeronautic, radiodeterminare, fix prin satelit, mobil prin satelit, alte servicii de radiocomunicatii.

Art. 9. - (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice stabileste conditiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul de utilizare a spectrului radioelectric; aceste conditii vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de retea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proportionale si transparente.

(2) Autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice constituie anexă la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice si face parte integrantă din aceasta.

(3) Termenul de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice este de 5 ani de la emiterea acesteia, cu exceptia acelor licente pentru retelele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate cumulat este de cel mult 6 luni de la emitere, si a acelor licente care se acordă prin proceduri de selectie competitivă sau comparativă, pentru care termenele de valabilitate vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

 

CAPITOLUL II

Emiterea si modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

SECTIUNEA 1

Emiterea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

Art. 10. - (1) Stabilirea posibilitătilor legale si tehnice de eliberare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retele de comunicatii electronice care utilizează spectrul radioelectric se face în comun de MCTI si IGCTI.

(2) În vederea determinării acestor posibilităti, solicitantul se poate adresa către IGCTI înainte de depunerea cererii si documentatiei prevăzute la art. 11.

(3) IGCTI comunică solicitantului rezultatul analizei privind posibilitatea emiterii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii de către acesta a tuturor documentelor precizate de IGCTI, necesare realizării respectivei analize.

Art. 11. - (1) În vederea emiterii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, solicitantul va depune la IGCTI o cerere având continutul-cadru prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, în mod obligatoriu, de următoarele:

a) certificatul-tip prin care ANRC, în conditiile art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (în copie);

b) certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscală/certificatul continând codul unic de înregistrare (în copie);

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care să contină cel putin mentiuni referitoare la sediul, obiectul de activitate, durata de functionare si starea de faliment, emis cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data depunerii (în original si copie);

d) documentatia tehnică care sustine solutia propusă de realizare a retelei de comunicatii electronice în baza conditiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile.

(3) Cererea si documentele prevăzute la alin. (2) vor fi depuse în dublu exemplar, copiile fiind legalizate sau însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) si (2), IGCTI va analiza documentatia tehnică si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si legale, va elabora, în 3 exemplare, autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice cuprinde datele de identificare a titularului, frecventa sau frecventele/benzile de frecvente asignate, datele tehnice asociate acestora, cerinte tehnice si operationale care definesc zona de serviciu si zona de protectie radioelectrică, pentru statiile de radio-comunicatii din componenta retelei, precum si alte date relevante.

(6) Autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice, însotită de un exemplar al cererii prevăzute la alin. (1) si de un exemplar al documentelor prevăzute la alin. (2), va fi transmisă, în dublu exemplar, la MCTI, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.

Art. 12. - Dacă, în urma analizei cererii si documentatiei tehnice, se constată că solutia propusă nu corespunde conditiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (4), IGCTI va comunica solicitantului observatiile în acest sens.

Art. 13. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la art. 11 alin. (6), în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, MCTI va emite, în 3 exemplare, licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, con- form modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice cuprinde datele de identificare a titularului, desemnarea tipului de retea sau de serviciu de comunicatii electronice, termenul de valabilitate, fecventa sau frecventele/benzile de frecvente asignate sau locate, aria furnizării retelei sau serviciului de comunicatii electronice, conditii tehnice si operationale asociate, oricare dintre conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 79/2002, obligatii privind plata tarifelor în vigoare, precum si, după caz, alte obligatii ce decurg din legislatia în vigoare în domeniul comunicatiilor electronice.

(3) MCTI va comunica un exemplar al licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice către solicitant si un exemplar către IGCTI, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.

Art. 14. - Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice nu va fi acordată în situatia în care nu există frecvente radioelectrice disponibile, nu sunt îndeplinite conditiile tehnice sau nu sunt îndeplinite conditiile legale din domeniul comunicatiilor electronice.

Art. 15. - (1) Utilizarea efectivă a frecventelor radioelectrice este permisă numai după obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(2) Înainte de utilizarea frecventelor radioelectrice cu cel putin 7 zile calendaristice, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice va depune la IGCTI o notificare privind punerea în functiune a retelei de comunicatii electronice, întocmită conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi redus pentru statiile si retelele de comunicatii electronice din serviciul fix si mobil prin satelit, pentru statiile de navă din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit) si pentru statiile de aeronavă din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit).

(4) În situatia în care datele cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (2) si (3) se modifică, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice are obligatia de a comunica către IGCTI o nouă notificare care să contină datele modificate.

Art. 16. - (1) Ulterior acordării licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se pot emite autorizatii suplimentare de asignare a frecventelor radioelectrice în cazul în care titularul licentei îsi extinde reteaua de comunicatii electronice, în sensul includerii de noi statii de radiocomunicatii, cu respectarea conditiilor tehnice si operationale din licentă.

(2) În acest caz solicitarea titularului de extindere a retelei va fi elaborată tinându-se cont în mod corespunzător de prevederile art. 19. Pentru emiterea autorizatiilor suplimentare de asignare a frecventelor radioelectrice se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19, coroborate cu prevederile art. 12.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

Art. 17. - (1) În situatia modificării/schimbării datelor de identificare a titularului licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, modificarea licentei se va face în baza unei cereri scrise depuse la MCTI în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării/schimbării respectivelor date.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, în mod obligatoriu, de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) În termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1), MCTI va modifica licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(5) Prevederile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - (1) Modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse în licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice se realizează în baza unei cereri din partea titularului de modificare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi depusă la IGCTI si va fi însotită, în mod obligatoriu, de copiile de pe toate documentele care justifică modificarea datelor tehnice cuprinse în licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, precum si, după caz, de certificatul-tip emis de ANRC ca urmare a modificării datelor cuprinse în prima notificare, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 79/2002.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se realizează cu respectarea prevederilor art. 10-14, care se aplică în mod corespunzător.

(5) Utilizarea frecventelor sau a retelelor de comunicatii electronice în conditiile tehnice si operationale modificate este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(6) Prevederile art. 15 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. - (1) Modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse în autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice se realizează în baza unei cereri de modificare din partea titularului, care va fi depusă la IGCTI.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, în mod obligatoriu, de documentatia tehnică care justifică modificarea datelor tehnice cuprinse în autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice, precum si, după caz, de copia certificatului-tip emis de ANRC ca urmare a modificării datelor cuprinse în prima notificare, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 79/2002.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) si (2), IGCTI va analiza documentatia tehnică si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si legale, va modifica autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice.

(4) În termen de 3 zile calendaristice de la modificare, IGCTI va comunica un exemplar al autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice modificat către titular si un exemplar către MCTI.

(5) Utilizarea frecventelor sau retelelor de comunicatii electronice în conditiile tehnice si operationale modificate este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice.

(6) Prevederile art. 15 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. - (1) Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, respectiv a autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, se poate realiza, la initiativa MCTI, respectiv a IGCTI, potrivit competentelor ce îi revin în conformitate cu legislatia în vigoare, în cazurile care impun respectarea conditiilor privind utilizarea efectivă, ratională si eficientă a frecventelor radioelectrice, evitarea interferentelor prejudiciabile, realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internatională privind utilizarea frecventelor radioelectrice.

(2) MCTI, respectiv IGCTI, va informa titularul licentei cu privire la modificările ce trebuie operate în cadrul retelei/statiei de radiocomunicatii, într-un termen rezonabil si proportional cu natura calitativă si cantitativă a acestora.

Art. 21. - (1) Valabilitatea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice poate fi prelungită pentru o perioadă cel mult egală cu perioada pentru care a fost acordată initial.

(2) Prelungirea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se face în baza unei cereri scrise a titularului acesteia, care va fi depusă la MCTI cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a licentei.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, MCTI va prelungi termenul de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(4) Prevederile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Cesionarea, suspendarea si retragerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

SECTIUNEA 1

Cesionarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

Art. 22. - (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice poate fi cedată unui tert, cu respectarea, în mod obligatoriu, a următoarelor conditii cumulative:

a) respectarea conditiilor prevăzute în licente, cu privire la cedarea acestora;

b) tertul cesionar să fie autorizat în conditiile art. 4 din O.U.G. nr. 79/2002;

c) tertul să îsi asume toate obligatiile care decurg din licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice;

d) acordul prealabil al MCTI.

(2) Emiterea acordului prealabil se face în baza unei cereri scrise care va fi depusă la MCTI de către titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:

a) toate documentele care certifică datele de identificare a tertului cesionar (în copie);

b) angajamentul tertului cesionar cu privire la asumarea tuturor obligatiilor cuprinse în licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice (în copie);

c) certificatul-tip prin care ANRC, în conditiile art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, atestă că tertul cesionar a trimis o notifi- care cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (în copie).

(4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(5) MCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2) si (3) si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2).

(6) În termen de 3 zile calendaristice de la emitere, MCTI va comunica un exemplar al acordului prealabil titularului licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, precum si o copie către IGCTI.

Art. 23. - (1) După încheierea contractului de cesiune, în termen de 5 zile calendaristice, tertul cesionar va depune la MCTI o cerere de modificare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, care va fi însotită, în mod obligatoriu, de o copie a contractului de cesiune, care va fi legalizată sau va fi însotită de original pentru conformitate.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), MCTI va analiza documentele depuse si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va modifica licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(3) MCTI va comunica un exemplar al licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice către cesionar si un exemplar către IGCTI, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.

(4) Utilizarea frecventelor de către tertul cesionar se va putea face numai după modificarea de către MCTI, în mod corespunzător, a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

Art. 24. - În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, MCTI va refuza emiterea acordului cu privire la cedarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, în situatia în care această operatiune juridică ar avea ca efect restrângerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei, precum si schimbarea destinatiei de folosintă a frecventelor care fac obiectul licentei într-un mod care să contravină prevederilor TNABF.

 

SECTIUNEA a 2-a

Suspendarea si retragerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

Art. 25. - Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice poate fi retrasă de către MCTI în următoarele situatii:

a) ANRC a revocat titularului licentei autorizatia generală;

b) în cazul nerespectării repetate de către titular a conditiilor prevăzute în licentă sau a obligatiilor asumate în cuprinsul licentei;

c) ca urmare a neplătii de către titular, în termen de 90 de zile de la scadentă, a tarifului de utilizare a spectrului, a dobânzilor si a penalitătilor de întârziere;

d) în cazul în care titularul modifică destinatia de folosintă a frecventelor care fac obiectul licentei;

e) pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul comunicatiilor electronice, în conditiile în care o asemenea încălcare a avut ca efect prejudicierea gravă a interesului public;

f) la cererea titularului.

Art. 26. - În cazurile prevăzute la art. 25 lit. b)-e) MCTI poate dispune fie retragerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, fie suspendarea acesteia până în momentul în care titularul licentei se va conforma măsurilor dispuse de legislatia în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice.

 

CAPITOLUL IV

Emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii eletronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale

 

Art. 27. - (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile frecventelor/benzilor de frecvente utilizate pentru furnizarea retelelor de comunicatii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale.

(2) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice prevăzute la alin. (1) se acordă printr-o procedură simplificată, reglementată de prevederile art. 28 si 29.

Art. 28. - (1) În vederea obtinerii licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentărilor, solicitantii vor depune simultan la MCTI si IGCTI cererea prevăzută la art. 11 alin. (1), însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) si b).

(2) Documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) nu sunt necesare dacă solicitantul este o persoană juridică străină.

(3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), MCTI va transmite către IGCTI avizul său, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege.

În caz contrar, MCTI va transmite atât către IGCTI, cât si către solicitant refuzul însotit de motivarea pentru care licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice nu poate fi acordată.

(4) În termen de 7 zile calendaristice de la primirea avizului MCTI, IGCTI va analiza din punct de vedere tehnic cererea prevăzută la alin. (1) si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice, va emite autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice.

IGCTI va transmite la MCTI autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice în dublu exemplar, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.

(5) În cazul în care se constată că nu există frecvente radioelectrice disponibile în conditiile tehnice solicitate, IGCTI va refuza emiterea autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice si, în termenul prevăzut la alin. (4), va informa în acest sens atât solicitantul, cât si MCTI.

(6) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, MCTI va emite licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(7) Termenul de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentărilor este prevăzut la art. 9 alin. (3).

Art. 29. - (1) În vederea obtinerii licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice destinate transmisiilor ocazionale, solicitantii vor depune la IGCTI cererea prevăzută la art. 11 alin. (1), însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) si b).

(2) Documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) nu sunt necesare dacă solicitantul este o persoană juridică străină.

(3) În regim de urgentă IGCTI analizează documentele depuse în conformitate cu alin. (1) si, dacă există frecvente radioelectrice disponibile în conditiile tehnice solicitate, va transmite către MCTI un exemplar al cererii si al documentelor prevăzute la alin. (1), în vede- rea solicitării avizului MCTI pentru efectuarea transmisiei ocazionale.

(4) În regim de urgentă MCTI va transmite către IGCTI avizul său, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege.

În caz contrar, MCTI va transmite atât către IGCTI, cât si către solicitant refuzul însotit de motivarea pentru care licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice nu poate fi acordată.

(5) În cazul în care se constată că nu există frecvente radioelectrice disponibile în conditiile tehnice solicitate de realizare a transmisiei ocazionale, IGCTI informează în acest sens atât solicitantul, cât si MCTI.

(6) După obtinerea avizului prevăzut la alin. (3), IGCTI va emite autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice si o va transmite, în dublu exemplar, către MCTI.

(7) După primirea autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, MCTI va emite licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege.

(8) Prevederile art. 28 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea si controlul respectării obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice

 

Art. 30. - Controlul îndeplinirii obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice revine IGCTI, care actionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop si potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementează activitatea acestei institutii publice.

Art. 31. - (1) IGCTI are dreptul să solicite, motivat, oricărui furnizor de servicii sau de retele de comunicatii electronice, toate informatiile necesare pentru verificarea respectării conditiilor tehnice si operationale cuprinse în autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice si a obligatiilor prevăzute în licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice sau în legislatia specială în domeniul comunicatiilor electronice.

(2) Personalul de control al IGCTI, împuternicit în acest scop, are dreptul să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspectii, inclusiv inopinate, la orice instalatii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.

(3) Cantitatea si natura informatiilor trebuie să fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(4) Furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie toate informatiile solicitate de IGCTI.

(5) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (4) sau a termenelor stabilite de IGCTI pentru punerea la dispozitie a informatiilor solicitate atrage sanctionarea furnizorului de servicii sau retele de comunicatii electronice conform dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 79/2002.

Art. 32. - În conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 79/2002, nerespectarea de către furnizorul de servicii sau de retele de comunicatii electronice a obligatiei de a se supune controlului efectuat de personalul autorizat al IGCTI se sanctionează cu amendă administrativă în cuantum de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 33. - (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice fără obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice în conditiile prezentului ordin constituie contraventie si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 55 din O.U.G. nr. 79/2002.

(2) Nerespectarea conditiilor prevăzute în licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice sau în autorizatiile de asignare a frecventelor radioelectrice, anexate la licentă, constituie contraventie si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 55 din O.U.G. nr. 79/2002.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 34. - (1) Prezentul articol se aplică solicitărilor care, la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 79/2002, nu au parcurs integral procedura de obtinere a licentei, autorizatiei de operare sau autorizatiei tehnice de functionare, potrivit prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, solicitantii aflati în situatia prevăzută la alin. (1) vor depune la IGCTI, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) certificatul-tip prin care ANRC, în conditiile art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (în copie);

b) certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscală/certificatul continând codul unic de înregistrare (în copie);

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care să contină cel putin mentiuni referitoare la sediul, obiectul de activitate, durata de functionare si starea de faliment, emis cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data depunerii (în original si copie);

d) actul administrativ emis de IGCTI sau de MCTI si obtinut conform Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare, după caz (în original).

(3) Nerespectarea termenului si nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (2) atrag decăderea din dreptul de a continuaprocedura de emitere a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, potrivit prevederilor prezentului articol, iar actele administrative obtinute conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare, îsi pierd valabilitatea.

(4) Prevederile art. 10 alin. (3) si ale art. 11-16 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privinta termenelor stipulate.

Art. 35. - (1) Prevederile prezentului articol se aplică titularilor licentelor, autorizatiilor de operare sau autorizatiilor tehnice de functionare, emise conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare, si valabile potrivit termenului înscris în respectivul act administrativ.

(2) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, titularii actelor administrative prevăzute la alin. (1) vor depune la IGCTI, în mod obligatoriu, o cerere de emitere a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2, însotită de documentele cuprinse la art. 34 alin. (2) lit. a)-c) si de originalele licentelor, autorizatiilor de operare sau autorizatiilor tehnice de functionare, după caz, emise conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul în care titularii actelor administrative prevăzute la alin. (1) au depus, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, cereri de modificare a datelor de identificare si/sau conditiilor tehnice si operationale, cererea prevăzută la alin. (2) va contine si modificările solicitate si va fi însotită de documentele care justifică aceste modificări, iar la emiterea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se vor avea în vedere si solicitările titularului.

(4) Nerespectarea termenului si nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (2) atrag decăderea din dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice, obtinut în temeiul licentelor, autorizatiilor de operare sau autorizatiilor tehnice de functionare emise conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Prevederile art. 11 alin. (4), (5), (6) si ale art. 13-16 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privinta termenelor stipulate.

Art. 36. - MCTI va refuza emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în cazul în care solicitantii acestora nu au achitat în totalitate tarifele, dobânzile si/sau penalitătile datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice, drept dobândit anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în temeiul legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - (1) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile si retelelor de comunicatii electronice utilizate pentru retransmisia sau difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 402/2003, si care au în componenta lor sisteme ce utilizează benzi de frecvente neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF.

(2) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radioelectric, prevăzute la alin. (1), destinate pentru realizarea legăturilor la utilizatorii finali sau la alti utilizatori, astfel cum acestia sunt definiti de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, cu modificările si completările ulterioare (sisteme MMDS, sisteme LMDS, alte sisteme de distributie tip punct-multipunct, sateliti de comunicatii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentului ordin, coroborate, după caz, cu prevederile altor ordine relevante ale ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(3) Autorizarea sistemelor ce utilizează spectrul radioelectric, prevăzute la alin. (1), care realizează legătura dintre studioul unde se elaborează programul audiovizual final ce urmează a fi difuzat si emitătorul care difuzează efectiv serviciul de programe audiovizuale respectiv, se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului ordin. În acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existentei licentei audiovizuale pentru serviciul de programe ce urmează a fi difuzat.

(4) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radioelectric, prevăzute la alin. (1), destinate exclusiv pentru transportul programelor audiovizuale între diverse puncte ale propriilor retele de comunicatii electronice (sisteme MMDS, sateliti de comunicatii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentului ordin. În acest caz solicitantul trebuie să detină documentele precizate de Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 402/2003, - licentă audiovizuală, autorizatie de retransmisie, aviz de retransmisie, după caz -, corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi difuzate/retransmise.

(5) După obtinerea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) si (3), titularii acestora vor initia procedura de obtinere a autorizatiei tehnice de functionare pentru componentele retelei care difuzează sau retransmit servicii de programe audiovizuale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, cu modificările ulterioare.

Art. 38. - În termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, MCTI si IGCTI vor pune la dispozitie publicului, prin intermediul paginilor proprii de Internet, informatiile necesare obtinerii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

Art. 39. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 40. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

- Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 269/1992 privind autorizarea receptiei cu instalatii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 4 decembrie 1992;

- Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 177/1996 privind autorizarea retelelor VSAT pentru comunicatii în serviciu fix prin satelit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 28 mai 1996;

- Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 366/1997 privind autorizarea operatorilor publici si a operatorilor independenti de retele de radiopaging, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 5 februarie 1998;

- Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 23 februarie 1998;

- Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 227/1998 pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 26 noiembrie 1998;

- Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998 privind autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publică, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 26 noiembrie 1998;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică nr. 341/1999 privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publică, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu tip “trunked”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999;

- Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 263/2001 privind realizarea de sisteme de distributie, precum si de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecventă 2.290-2.335 MHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2003.

Nr. 403.

 

ANEXE

 

BENZI DE FRECVENTE

în care se acordă licente de utilizare a frecventelor radioelectrice prin procedură de selectie competitivă sau comparativă pentru diverse categorii de retele

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

Partea A

 

CONTINUTUL-CADRU

al cererii de eliberare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice*) (inclusiv a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, care se constituie ca anexă la licentă)

 

1. Date referitoare la solicitant:

1.1. denumirea/numele;

1.2. statutul: persoană fizică/juridică română/reprezentantă a persoanelor juridice străine înregistrate legal în România etc.;

1.3. adresa completă de domiciliu/sediu, telefon, fax (cea oficială, cea de corespondentă si de facturare, dacă sunt diferite);

1.4. codul fiscal/numărul de înmatriculare la registrul comertului/seria si numărul actului de identitate, codul numeric personal;

1.5. contul/banca;

1.6. reprezentantul legal al societătii comerciale/institutiei;

1.7. persoana de contact (responsabil cu radiocomunicatiile), telefon, fax solicită prin prezenta eliberarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexe la licentă, pentru reteaua de comunicatii electronice ale cărei caracteristici sunt descrise în continuare.

2. Date generale referitoare la retea:

2.1. tipul retelei (conform notificării adresate ANRC);

2.2. tipul serviciilor de comunicatii electronice furnizate pe această retea (conform notificării adresate ANRC);

2.3. natura retelei: radio/mixtă;

2.4. natura informatiilor transmise: voce, date, programe audiovizuale;

2.5. aria furnizării: locală, zonală, natională;

2.6. zona de acoperire (de deservire): de incintă/internă (proprietăti)/localităti si/sau căi de comunicatie acoperite, judete acoperite;

2.7. destinatia retelei de uz privat: uz propriu/grup închis de utilizatori (parteneriat, asociatii).

În cazul grupului închis de utilizatori se vor furniza date despre componentă, obiect de activitate, activităti de interes comun;

2.8. justificarea privind necesitatea utilizării spectrului radioelectric:

- documente din care să rezulte obiectul de activitate care să justifice necesitatea retelei proprii de comunicatii electronice [legi, hotărâri ale Guvernului etc. (acolo unde este cazul) sau actul constitutiv al societătii comerciale];

- documente din care să rezulte necesitatea utilizării frecventelor pentru reteaua respectivă;

- memoriul justificativ privind scopul si durata utilizării retelelor.

3. Date tehnice ale retelei:

3.1. Arhitectura retelei va cuprinde:

- descrierea retelei (tipul statiilor de radiocomunicatii din cuprinsul retelei si rolul acestora în cadrul retelei, numărul estimat de echipamente mobile si portabile, în cazul retelelor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru etc.);

- schema legăturilor retelei (reprezentare grafică pe hartă a amplasamentelor statiilor de radiocomunicatii din cadrul retelei si a legăturilor radio dintre acestea);

- punctele de interconectare cu alte retele de comunicatii electronice;

- punctele de conexiune cu portiunile filare ale retelei (acolo unde este cazul).

3.2. Caracteristici ale semnalelor care se vehiculează în cadrul retelei (analogice, digitale, lărgimea de bandă ocupată/necesară, tip de modulatie, mod de acces/operare, tip de multiplexare, ecart între canale, ecart duplex)

3.3. Date specifice necesare identificării frecventelor pentru statiile de radiocomunicatii din serviciul în care urmează a functiona reteaua respectivă: benzi de frecvente solicitate, număr de canale, capacitate de transmisie, distante între amplasamente. Se vor avea în vedere recomandările UIT, CEPT si reglementările MCTI în vigoare.

Se vor anexa fisa/fisele sintetică/sintetice continând datele tehnice ale retelei, corespunzător pentru serviciul mobil terestru/fix terestru, precum si documentatia tehnică detaliată a retelei.

Documentatia tehnică detaliată a retelei va fi întocmită în conformitate cu recomandările UIT, CEPT, reglementările MCTI, precum si cu standardele relevante în vigoare si va cuprinde calculul legăturilor radio, al zonei de serviciu si de protectie radioelectrică a retelei. Vor fi, de asemenea, anexate prospecte tehnice ale echipamentelor si antenelor ce se intentionează a fi folosite.

Documentatia tehnică va fi întocmită de către un proiectant autorizat conform reglementărilor în vigoare.

4. Declaratia pe propria răspundere a solicitantului privind luarea la cunostintă a reglementărilor în vigoare aplicabile din domeniul comunicatiilor electronice si angajamentul de plată a taxelor si tarifelor legale în vigoare.

NOTĂ:

1. Solicitantul poate adăuga orice alte informatii pe care le consideră utile în evaluarea cererii.

2. IGCTI poate solicita si alte informatii pe care le consideră utile în vederea evaluării cererii.

 

………………...............

(numele în clar, pozitia, semnătura si stampila persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul)

 


*) Pentru statiile de navă în serviciul mobil maritim, statiile de aeronavă în serviciul mobil aeronautic, statiile si retelele de comunicatii electronice în serviciile fix si mobil prin satelit se vor prezenta date tehnice specifice serviciilor de radiocomunicatii respective, conform părtii B a anexei nr. 2, precum si alte date relevante pentru aceste servicii, utile în evaluarea si analizarea cererii.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

Partea B

 

CONTINUTUL

cererii de eliberare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

(inclusiv a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, care se constituie ca anexă la licentă)

 

Date referitoare la solicitant:

1.1. denumirea/numele;

1.2. statutul: persoană fizică/juridică română/reprezentantă a persoanelor juridice străine înregistrate legal în România etc.;

1.3. adresa completă de domiciliu/sediu, telefon, fax (cea oficială, cea de corespondentă si de facturare, dacă sunt diferite);

1.4. codul fiscal/numărul de înmatriculare la registrul comertului/seria si numărul actului de identitate, codul numeric personal;

1.5. contul/banca;

1.6. reprezentantul legal al societătii comerciale/institutiei;

1.7. persoana de contact (responsabil cu radiocomunicatiile), telefon, fax solicită prin prezenta eliberarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexe la licentă.

În acest sens anexăm fisa/fisele sintetică/sintetice continând datele tehnice ale statiei/retelei, corespunzător pentru serviciul fix prin satelit/mobil prin satelit/mobil maritim/mobil aeronautic (continutul-cadru al acestor fise este prezentat în paginile următoare).

Declaratia pe propria răspundere a solicitantului privind luarea la cunostintă despre reglementările în vigoare aplicabile din domeniul telecomunicatiilor si angajamentul de plată a taxelor si tarifelor legale în vigoare.

 

..............

(numele în clar, pozitia, semnătura si stampila persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul)

 

ANEXĂ

la cererea de eliberare a licentei de utilizare a

frecventelor radioelectrice nr.*)…….. din data ………

pentru serviciul fix si mobil prin satelit

__________________

*) Se vor trece numărul de iesire din registrul de intrări/iesiri al solicitantului si data de înregistrare.

 

1. Informatii privind serviciul:

1.1. tipul serviciului (pentru uz propriu/pentru grup închis de utilizatori/pentru uz public);

În cazul grupului închis de utilizatori se vor furniza date despre componentă, obiect de activitate, activităti de interes comun;

1.2. natura informatiilor transmise;

1.3. perioada de utilizare solicitată;

1.4. statia coordonatoare (hub) cu care lucrează sau statia corespondentă (detalii despre amplasarea acestora).

2. Date tehnice referitoare la terminal:

2.1. adresa amplasamentului;

2.2. coordonatele geografice (longitudine/latitudine);

2.3. cota terenului;

2.4. tipul echipamentului/producătorul;

2.5. tipul antenei/producătorul, diametrul antenei;

2.6. câstigul maxim al antenei (la emisie, la receptie);

2.7. polarizarea si directivitatea antenei, caracteristica de radiatie a antenei si temperatura de zgomot la receptie;

2.8. diagramă azimut/elevatie (se completează cu elevatia orizontului în jurul statiei pe fiecare azimut din 10 în 10 grade);

2.9. înăltimea antenei deasupra solului;

2.10. frecvente (emisie/receptie);

2.11. lărgimea de bandă ocupată/asignată, tip de modulatie, tip de multiplexare, mod de acces;

2.12. puterea efectiv izotrop radiată (EIRP);

2.13. densitatea maximă de putere (la receptie).

3. Date referitoare la satelit:

3.1. denumirea si tipul sistemului de sateliti;

3.2. denumirea satelitului (standard de sistem în cazul serviciului mobil prin satelit);

3.3. amplasamentul pe orbită (longitudine/grade est) (pentru serviciul fix prin satelit);

3.4. spotul de emisie/de receptie (pentru serviciul fix prin satelit).

Se vor avea în vedere recomandările UIT, CEPT si MCTI, precum si standardele relevante în vigoare.

Documentele ce se vor anexa:

1. copie de pe documentul prin care se acordă accesul la segmentul spatial al sistemului de sateliti respectiv, din partea unei firme autorizate în acest sens;

2. copie de pe documentul privind datele tehnice de functionare pentru terminalul/statia de comunicatii prin satelit, din partea operatorului segmentului spatial al sistemului de sateliti respectiv;

3. documentatie cuprinzând datele tehnice relevante ale antenei si echipamentului (pentru serviciul fix prin satelit);

4. copie de pe certificatul de aprobare de tip, cu anexele sale, pentru permiterea accesului terminalului respectiv la sistem, în cazul serviciului mobil prin satelit.

NOTĂ:

1. Solicitantul poate adăuga orice alte informatii pe care le consideră utile în evaluarea cererii.

2. IGCTI poate solicita si alte informatii pe care le consideră utile în vederea evaluării cererii.

 

ANEXĂ

la cererea de eliberare a licentei de utilizare a

frecventelor radioelectrice nr.*) …. din data ...

pentru serviciul mobil maritim si mobil aeronautic

 

1. Informatii privind serviciul efectuat si zona de serviciu:

1.1. serviciul de radiocomunicatii în cadrul căruia se va opera: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigatie interioară;

1.2. zona de serviciu:

- maritim (A1, A2, A3, A4);

- ape interioare;

- aeronautic (route, off-route).

2. Date de identificare a navei/aeronavei:

2.1. numele si tipul navei/numele si tipul aeronavei;

2.2. indicativul de apel al navei/aeronavei;

2.3. numărul MMSI pentru nave maritime, codul ATIS pentru navele din serviciul radiotelefonic pe căile de navigatie interioară;

2.4. numărul IMO pentru nave maritime;

2.5. numărul IMN pentru statia Inmarsat de la bordul navei;

2.6. autoritatea de decontare (pentru nave maritime).

3. Date tehnice ale echipamentelor:

3.1. tipul echipamentului/producătorul;

3.2. frecventa/banda de frecventă (după caz) si utilizarea acesteia (emisie/receptie);

3.3. puterea aparent radială.

Se vor avea în vedere recomandările UIT, CEPT si MCTI si standardele relevante în vigoare.

Documente ce se vor anexa:

1. copie legalizată sau copie si original, pentru autentificare, de pe certificatul de nationalitate, atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune, emis de Autoritatea Navală Română (pentru nave);

2. copie legalizată sau copie si original, pentru autentificare, de pe autorizatia de transport marfă si/sau persoane sau autorizatia de prestări de servicii, emisă de Autoritatea Navală Română (pentru operatori nave);

3. copie legalizată sau copie si original, pentru autentificare, de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de navigabilitate, emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (pentru aeronave);

4. copie legalizată sau copie si original, pentru autentificare, de pe autorizatia sau certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (pentru operatori aerieni);

5. copie legalizată sau copie si original, pentru autentificare, de pe autorizatia de functionare radioaeronautică emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (pentru statiile aeronautice de la sol).

NOTĂ:

1. Solicitantul poate adăuga orice alte informatii pe care le consideră utile în evaluarea cererii.

2. IGCTI poate solicita si alte informatii pe care le consideră utile în vederea evaluării cererii.

 

ANEXA Nr. 3

Partea A

 

CONTINUTUL - CADRU

al autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, emisă de IGCTI (anexă la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, emisă de MCTI)

 

A. Date generale de identificare:

1. numărul de identificare unic din registrul de numere de autorizatii;

2. perioada de valabilitate;

3. data emiterii/modificării si emitentul;

4. licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice la care se constituie ca anexă;

5. caracteristicile de identificare ale statiei de radiocomunicatii (numele si codul statiei, categoria statiei si natura serviciului);

6. datele despre titularul autorizatiei (denumirea oficială si adresa completă).

B. Cerinte tehnice si operationale:

7. date despre amplasament (sau zona de deplasare):

- judet;

- localitate (municipiu, oras, comună);

- localizarea amplasamentului statiei de radiocomunicatii (adresa postală - în localităti sau identificarea geografică – în afara localitătilor) sau descrierea zonei de deplasare;

- coordonate geografice (nu este cazul la zonă de deplasare);

- cotă teren (nu este cazul la zonă de deplasare);

8. date tehnice despre antenă:

- tipul antenei/sistemul radiant;

- fabricantul;

- înăltimea de la sol si înăltimea efectivă maximă;

- azimutul si elevatia antenei;

- câstigul si directivitatea antenei;

- polarizarea;

9. date tehnice despre echipament:

- tipul echipamentului;

- fabricantul;

- seria (dacă este cazul);

10. date tehnice despre fider:

- tipul si fabricantul;

- lungimea fiderului;

- atenuarea pe 100 m;

- alte atenuări;

11. date despre semnalele transmise/receptionate de către statia de radiocomunicatii:

- frecventele (benzi de frecvente) asignate la emisie/receptie;

- simbolul de emisiune;

- orarul de functionare;

- semnalul de identificare;

- puterea de emisie;

- puterea aparent radiată;

- statia corespondentă, cu coordonate geografice (dacă este cazul);

- mentiuni relevante privind utilizarea frecventelor.

C. Dispozitii finale:

12. mentiuni si obligatii:

- cu caracter general;

- specifice serviciului de radiocomunicatii respectiv.

 

……………………..

(semnătura si stampila persoanei autorizate să reprezinte legal emitentul)

 

ANEXA Nr. 3

 

Partea B

 

CONTINUTUL

autorizatiei de asignare a frecventei radioelectrice pentru nave si aeronave, emisă de IGCTI

(anexă la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, emisă de MCTI)

 

A. Date generale de identificare:

1. numărul de identificare din registrul de numere de autorizatii pentru serviciul mobil maritim si mobil maritim prin satelit si serviciul mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit;

2. perioada de valabilitate;

3. data emiterii/modificării si emitentul;

4. licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice la care se constituie ca anexă;

5. denumirea oficială a titularului autorizatiei.

B. Cerinte tehnice si operationale:

6. datele de identificare a statiei de radiocomunicatii:

- numele navei/aeronavei;

- indicativul de apel al navei/aeronavei;

- MMSI pentru nave maritime, cod ATIS pentru nave pe căile de navigatie interioară;

- alte identităti specifice serviciului de radiocomunicatii respectiv;

7. date despre zona de deplasare:

- maritim (ape interioare, A1, A2, A3, A4);

- aeronautic [culoare aeriene interne sau internationale (R), în afara acestor culoare (OR)];

8. date tehnice despre echipamente:

- tipul echipamentului;

- fabricantul;

- numărul de bucăti aflate la bord;

9. date despre semnalele transmise/receptionate de statia de radiocomunicatii:

- frecvente asignate la emisie/receptie;

- benzi de frecvente asignate la emisie/receptie (desemnate în clar sau prin cod).

C. Dispozitii finale:

10. mentiuni si obligatii:

- cu caracter general;

- specifice serviciului de radiocomunicatii respectiv.

 

………………………...

(semnătura si stampila persoanei autorizate să reprezinte legal emitentul)

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTINUTUL - CADRU

al licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, emisă de MCTI

 

1. Numărul de identificare unic din registrul de numere de licente

2. Tipul de retea sau de serviciu de comunicatii electronice pentru care se acordă dreptul de utilizare a spectrului radioelectric

3. Caracterul exclusiv sau în partaj al utilizării spectrului, precum si statutul de prioritate (primar sau secundar)

4. Termenul de valabilitate (durata pentru care se acordă dreptul de utilizare)

5. Data emiterii/modificării

6. Date de identificare a titularului:

- denumirea oficială/numele si prenumele;

- statutul: persoană juridică/fizică română (sau reprezentantă

a persoanelor juridice străine înregistrate legal în România etc.);

- adresa completă de sediu/domiciliu;

- telefon, fax;

- codul fiscal si numărul de înmatriculare la registrul comertului/numărul si seria actului de identitate, codul numeric personal.

7. Conditii tehnice si operationale:

- aria furnizării retelei sau serviciului de comunicatii electronice;

- natura comunicatiilor si modul de operare;

- structura retelei;

- frecventele sau benzile de frecvente asignate/canalele sau benzile de frecvente alocate;

- cerinte privind modul de utilizare a alocărilor (dacă este cazul);

- cerinte privind echipamentele;

- tehnologia utilizată (dacă este cazul);

- cerinte specifice fiecărui serviciu de radiocomunicatii (dacă este cazul);

- termenul limită de punere în functiune a retelei (dacă este cazul).

8. Obligatiile titularului referitoare la:

- cerintele de dezvoltare a retelei (dacă este cazul): cerintele de acoperire a teritoriului sau alte cerinte relevante pentru serviciul de radiocomunicatii respectiv;

- utilizarea efectivă, ratională si eficientă a spectrului;

- aspectele procedurale referitoare la actualizarea permanentă a licentei si a autorizatiilor de asignare a frecventelor, anexe la licentă;

- aspectele operationale referitoare la eliminarea interferentelor prejudiciabile;

- cerintele care decurg din respectarea acordurilor internationale la care România este parte;

- plata tarifelor în vigoare;

- alte cerinte care decurg din legislatia în vigoare în domeniul comunicatiilor electronice.

9. Dispozitii finale

 

..…………………..

(semnătura si stampila persoanei autorizate să reprezinte legal emitentul)

 

ANEXA Nr. 5

Partea A

 

MODELUL NOTIFICĂRII

privind punerea în functiune a unei retele de comunicatii electronice ce utilizează spectrul

de frecvente radioelectrice în cadrul serviciului mobil terestru

- structură-cadru informativă -

(ANTET SOLICITANT)

 

Data ......

Nr. ....

Către

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

Directia teritorială1)

Subsemnata/subsemnatul ......., având nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului (codul unic de înregistrare)/actul de identitate: tipul, seria, numărul, CNP ...., codul fiscal nr. ...., cu sediul/domiciliul în localitatea ....., str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, judetul (sectorul) ......., telefon ......., fax ...., cont virament ...... deschis la Banca ......., filiala ...., reprezentată legal de domnul/doamna ......., telefon ...., vă notificăm prin prezenta intentia de punere în functiune la data de ..... a retelei de radiocomunicatii realizate în baza licentei MCTI de utilizare a frecventelor radioelectrice nr. .... din data ..... si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, emise de IGCTI cu nr. ..... din data .... si vă transmitem anexat, pe baza modelului de mai jos, tabelul cu datele nece- sare privind evidenta statiilor din reteaua noastră.

Din partea noastră va participa la verificările pe care le considerati necesare domnul/doamna ......., cu care se poate lua legătura pentru orice informatii privind reteaua noastră la telefon ......, fax ......

Responsabilul retelei este domnul/doamna., autorizat/autorizată de IGCTI cu certificatul de radiotelefonist nr.... din .......

 

Nr. crt.

Codul autorizatiei (conform autorizatiei de asignare)

Numele utilizatorului 1)

Echipamentul

Indicativul de apel

Tipul/fabricantul

Seria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarăm că am luat cunostintă despre actele normative interne si internationale în vigoare privind radiocomunicatiile si ne angajăm să le respectăm întocmai. Totodată ne angajăm să achităm tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice facturate de IGCTI.

Ori de câte ori vom intentiona să operăm modificări de orice natură în configuratia sau parametrii statiilor/retelei vă vom informa în timp util în vederea obtinerii avizului dumneavoastră privind respectivele modificări.

De asemenea, vom solicita în termen prelungirea valabilitătii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexate la aceasta, atunci când acestea expiră.

Încetarea obligatiei de plată intervine începând cu trimestrul următor celui în care a fost solicitată anularea autorizatiei.


1) Adresa directiei teritoriale în cauză se va obtine de pe pagina de Internet a IGCTI, în conformitate cu arondarea judetelor la directiile teritoriale.

 

Director general,

…………………………

Director economic,

…………………………

Responsabil cu radiocomunicatiile,

…………………………

 


1) Se va completa cu: denumirea firmei (în cazul retelelor publice si al celor cu grup închis de utilizatori), departamentul (în cazul retelelor pentru uz propriu) sau numele si prenumele (în cazul retelelor de taximetrie).

 

ANEXA Nr. 5

Partea B

 

MODELUL NOTIFICĂRII

privind punerea în functiune a unei retele ce utilizează spectrul de frecvente radioelectrice si care nu se încadrează în serviciul mobil terestru

- structură-cadru informativă -

(ANTET SOLICITANT)

 

Data .....

Nr. .......

Către

Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, cod 020976, Bucuresti

Telefon: 303.29.32; fax: 303.29.37

Subsemnata/Subsemnatul ......, având codul fiscal (CNP) nr. ......, cu sediul (domiciliul) în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ...., judetul (sectorul) ......, telefon ......, fax ......., cont virament ..... deschis la Banca ......., filiala ....., vă notificăm prin prezenta intentia de punere în functiune a echipamentelor de radiocomunicatii din reteaua noastră, realizată în baza licentei MCTI de utilizare a frecventelor radioelectrice nr. ..... din data .... si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, emise de IGCTI cu nr. ....... din data ....

Din partea noastră va participa la verificările pe care le considerati necesare domnul/doamna ...., cu care se poate lua legătura pentru orice informatii privind reteaua noastră la telefon ...., fax .......

Responsabilul retelei este domnul/doamna ...., autorizat/autorizată de IGCTI cu certificatul de radiotelefonist nr. .... din ......1).

 


1) Numărul certificatului detinut de responsabilul retelei se va completa numai pentru serviciul mobil maritim (inclusiv serviciul radiotelefonic pe căile de navigatie interioară) si mobil aeronautic.

Date ce însotesc notificarea:

Orice fel de date relevante pentru punerea în functiune a retelei de comunicatii electronice în cauză se vor notifica în mod corespunzător.

Modificările în raport cu documentele de autorizare se vor supune procedurii de modificare a licentei de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice, respectiv a autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice.

 

Pentru toate echipamentele utilizate se vor preciza următoarele1):

 

Nr. crt.

Codul autorizatiei (conform autorizatiei de asignare)

Numele utilizatorului 1)

Echipamentul

Indicativul de apel

Tipul/fabricantul

Seria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarăm că am luat cunostintă despre actele normative interne si internationale în vigoare privind radiocomunicatiile si ne angajăm să le respectăm întocmai. Totodată ne angajăm să achităm tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice facturate de IGCTI.

Ori de câte ori vom intentiona să operăm modificări de orice natură în configuratia sau parametrii echipamentelor/retelei vă vom informa în timp util în vederea obtinerii avizului dumneavoastră privind respectivele modificări.

De asemenea, vom solicita în termen prelungirea valabilitătii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexate la aceasta, atunci când acestea expiră.

Încetarea obligatiei de plată intervine începând cu trimestrul următor celui în care a fost solicitată anularea autorizatiei.

 

Director general,

…………………………

Director economic,

…………………………

Responsabil cu radiocomunicatiile,

…………………………


1) Se vor completa doar câmpurile din tabel relevante pentru serviciul de radiocomunicatii în care se încadrează reteaua.