MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.180. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

139. - Ordonantă de urgentă privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

 

140. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

141. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

142. - Ordonantă de urgentă pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

2.400. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

2.443. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei

 

2.451. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

 

2.456. - Hotărâre privind transmiterea, cu plată, a Depozitului de zgură si cenusă mal drept râul Trotus, cu mijloacele fixe aferente, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Onesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S-209 din 27 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 ianuarie 2005, domnul general-maior cu două stele Medar Gheorghe Sergiu-Tudor se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 decembrie 2004.

Nr. 1.180.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

 

În vederea sustinerii măsurilor fiscale prevăzute în Programul de guvernare pe perioada 2005-2008 si a aplicării acestora începând cu data de 1 ianuarie 2005, se impune modificarea în regim de urgentă a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 26 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) În baza art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contributie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru conditii normale de muncă 31,5%

b) pentru conditii deosebite de muncă 36,5%

c) pentru conditii speciale de muncă 41,5%.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor

din domeniul economic,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 139.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului,

în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăsurarea în cel mai scurt timp a activitătii institutiilor si structurilor din cadrul administratiei publice centrale, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functionează:

a) Cancelaria Primului-Ministru;

b) Secretariatul General al Guvernului;

c) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic, structură fără personalitate juridică;

d) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene, structură fără personalitate juridică;

e) aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii, structură fără personalitate juridică;

f) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, condus de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul are calitatea de ordonator tertiar de credite;

g) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) Organizarea si functionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), f) si g) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Organizarea si functionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se stabilesc prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrilor de stat.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministrii de stat sunt ajutati în activitatea lor de câte un consilier de stat.

(2) Consilierii de stat prevăzuti la alin. (1) sunt numiti si revocati în si din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrilor de stat.”

Art. II. - Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, finantate potrivit legii, se suplimentează cu 40 de posturi.

Art. III. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anii 2004 si 2005, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Având în vedere existenta unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea realizării unui cadru corespunzător care să asigure implementarea efectivă si eficientă, începând cu data de 1 ianuarie 2005, a prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, între care se numără:

- imposibilitatea realizării, până la data intrării în vigoare a legii, a programului informatic care constituie o componentă esentială a Registrului National al Armelor;

- inexistenta mijloacelor logistice la nivelul tuturor formatiunilor de arme, explozivi, substante toxice din teritoriu, necesare pentru implementarea Registrului National al Armelor la nivel teritorial;

- lipsa personalului specializat pe linie de arme si munitii, precum si pe linie informatică ce va fi însărcinat să lucreze efectiv pentru implementarea si exploatarea datelor prevăzute în Registrul National al Armelor;

- lipsa documentelor de autorizare si evidentă pe linie de arme si munitii (în concordantă cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor) care fac obiectul anexelor la normele metodologice de aplicare a acesteia;

- imposibilitatea realizării fizice a documentelor sus-mentionate si a distribuirii lor la formatiunile teritoriale în timp util, pentru utilizare în procesul de aplicare a legii, tinându-se cont că după aplicarea normelor metodologice prin hotărâre a Guvernului urmează ca documentele prevăzute în anexe să fie tipărite pe bază de comandă, avându-se în vedere si elementele de securizare necesare unor asemenea acte de evidentă si monitorizare;

- imposibilitatea realizării în termenul sus-mentionat a întregii infrastructuri necesare pentru implementarea corespunzătoare a procedurilor si metodologiilor de lucru prin care urmează a se acorda autorizatiile si avizele care conditionează introducerea armelor în circuitul comercial,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut de art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, se prorogă până la data de 1 martie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 141.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

În scopul reevaluării impactului pe care măsurile cuprinse în acest act normativ le au în plan economic si social, pentru clarificarea litigiilor juridice născute ca urmare a aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se suspendă aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004, pentru o perioadă de 90 de zile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 142.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.400.

 

 ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kosuth nr. 10, judetul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ion Opris,

secretar de stat

p. Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petre Ion Nicolae,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.443.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kosuth nr. 10, judetul Covasna

Statul român, Regia Autonomă

“Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul român, Ministerul Culturii

si Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei

Imobilul cu terenul aferent, în

suprafată de 384 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, împreună cu bunurile si dotările aferente acestuia, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Patriarhia Română – Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia.

Art. 2. - Personalul care deserveste imobilul prevăzut la art. 1 se consideră transferat cu data preluării bunurilor de către Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia pe bază de protocol de predarepreluare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petre Ion Nicolae,

secretar de stat

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ion Opris,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.451.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Târgu Mures, Str. Primăriei nr. 2, judetul Mures

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

Hotel, restaurant si terenul aferent în suprafată de 2.841,21 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu plată, a Depozitului de zgură si cenusă mal drept râul Trotus, cu mijloacele fixe aferente, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Onesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (3) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, cu plată, a Depozitului de zgură si cenusă mal drept râul Trotus, cu mijloacele fixe aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Onesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii Adunării generale a actionarilor Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti privind transmiterea respectivelor bunuri, cu plată, la valoarea convenită de părti.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.456.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului “Depozitul de zgură si cenusă mal drept râul Trotus” cu mijloacele fixe aferente, situat în municipiul Onesti, str. Fântânele nr. 16

 

Nr.

crt.

Nr. de

inventar

Denumirea

mijlocului fix

Valoarea

de inventar

- lei -

Valoarea rămasă

de amortizat

- lei -

1.

24319

Depozit de zgură si cenusă

1.967.878.864

1.337.632.743

2.

14083

Iaz pentru decantarea sterilului

2.025.962.508

1.755.834.180

3.

20529

Iaz pentru decantarea sterilului

3.101.072.278

2.357.699.752

4.

24164

Cablu 0,6 kV aferent depozitului

177.008.816

123.146.929

5.

24165

Cablu 0,4 kV aferent depozitului

67.546.213

51.926.687

6.

24233

Cablu 6 kV aferent statiei de repompare

33.629.940

28.039.924

7.

24299

Iaz pentru decantarea sterilului

1.736.748.610

944.869.089

8.

24300

Statie pompe exterioară depozitului de zgură

1.082.776.379

749.960.613

9.

24303

Iaz pentru decantarea sterilului

12.049.487.131

6.952.233.426

10.

24304

Cablu 6 kV aferent depozitului de zgură

118.280.491

101.879.475

11.

24305

Cablu 4 kV aferent depozitului de zgură

25.662.925

21.429.910

12.

24309

Iaz pentru decantarea sterilului

1.505.317.347

651.106.001

13.

24310

Iaz pentru decantarea sterilului

24.445.394

10.588.721

14.

24324

Iaz pentru decantarea sterilului

2.613.077.597

2.359.384.386

15.

24325

Iaz pentru decantarea sterilului

22.546.361

16.806.688

16.

35080

Bazin de golire a conductelor de evacuare

7.900.908

4.608.534

17.

35373

Transformator 250 kVA aferent depozitului

1.657.095

987.655

18.

35374

Transformator 250 kVA aferent depozitului

1.657.095

987.655

19.

35376

Panou semnal aferent statiei de pompe

5.793.407

3.670.019

20.

44584

Comandă si reglare aferente statiei de pompe

4.816.993

2.570.360

 

 

TOTAL:

26.573.266.352

14.475.362.747

 

NOTĂ:

- Valorile contabile ale mijloacelor fixe aferente Depozitului de zgură si cenusă mal drept râul Trotus sunt cele de la data predării lor prin protocol la Sucursala de valorificări si servicii, si anume 31 august 2002.

- Depozitul de zgură si cenusă este realizat pe compartimente si supraînăltări, ocupând o suprafată totală de 331.816,84 m2.