MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.279         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.298. - Hotărâre privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

2.303. - Hotărâre privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informatiei

 

2.385. - Hotărâre privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005

 

2.388. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Administratia Natională “Apele Române” - S.A.

 

2.389. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A.

 

2.391. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “TCIND” - S.A.

 

2.396. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003

 

2.397. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 111 alin. (5) si al art. 112 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Produsele cu ciclu lung de fabricatie sunt acele produse care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) perioada de fabricatie, conform normelor tehnologice, este de minimum 3 luni;

b) valoarea contractului extern este de minimum 200.000 euro.

Art. 2. - Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.298.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 28 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Autoritatea gestionează datele utilizând un sistem informatic în măsură să asigure securitatea sistemelor comunicatiilor, tranzactiilor si datelor.

(2) În acest sens se utilizează o solutie ce asigură managementul unei baze de date replicate, garantându-se accesul permanent prin Internet. Standardele recunoscute sunt ultimele versiuni ale ISO/IEC 15408-1,2,3 si ISO 17799 sau standardele care le înlocuiesc.”

2. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(3) Furnizorul trebuie să asigure un nivel corespunzător de securitate a comunicatiilor, tranzactiilor si datelor, standardele recunoscute fiind ISO/IEC 15408-1,2,3, ISO 17799, ETSI TS 101 456 v1.1.1 (2000-12), ITSEC-E3 FIPS 140-1 sau ultimele versiuni ale acestora ori standardele care le înlocuiesc.”

3. La articolul 40, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“c) DSA pe curbe eliptice. Algoritmul recunoscut este cel prevăzut în standardul ISO/IEC 14883-3, anexa A.2.2, IEEE standard P1363, sectiunile 5.3.3 si 5.3.4.”

4. Articolul 48 se abrogă.

5. Titlul documentului prevăzut la anexa nr. 4 va avea următorul cuprins: “Extensiile certificatelor pentru semnătură electronică”

Art. II. - Normele metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - În scopul promovării competitiei, entitatea fiscală are obligatia de a adopta solutiile care utilizează standarde deschise.”

2. La alineatul (2) al articolului 28, litera m) va avea următorul cuprins:

“m) Sistemul electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale trebuie să asigure un nivel corespunzător de securitate comunicatiilor, tranzactiilor si datelor. Standardele recunoscute sunt ultimele variante ale ISO/IEC 15408-1,2,3 si ISO 17799 sau standardele care le înlocuiesc;”.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică si Hotărârea Guvernului nr. 181/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.303.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (1) din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, si al art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste un număr de 2.500 de permise de muncă noi ce vor fi eliberate în anul 2005 străinilor care doresc să se încadreze în muncă în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Numărul de permise de muncă prevăzut la art. 1 reprezintă permisele de muncă ce vor fi eliberate străinilor prevăzuti la art. 3 din lege.

(2) În numărul de permise prevăzut la alin. (1) sunt incluse si permisele de muncă ce vor fi eliberate străinilor prevăzuti la art. 6 lit. b) din lege, pentru care obligativitatea obtinerii permisului de muncă se mentine până la 1 ianuarie 2007.

(3) Permisele de muncă prevăzute în acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state nu sunt incluse în numărul permiselor de muncă prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Permisele de muncă ce vor fi eliberate în anul 2005, precum si permisele de muncă eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi prelungite în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În situatia în care numărul cererilor pentru eliberarea de noi permise de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în baza unui memoriu justificativ al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.385.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Administratia Natională “Apele Române” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Administratia Natională “Apele Române” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, cod 70106, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de nămol terapeutic în perimetrul Lacul Amara din localitatea Amara, judetul Ialomita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.388.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A. din orasul Simeria, str. Cuza Vodă nr. 24, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, a calcarului ornamental în perimetrul Podeni, localitatea Podeni, judetul Cluj, a marmurei în perimetrul Alun, localitatea Alun, a travertinului în perimetrul Cărpinis, localitatea Simeria, a andezitului ornamental în perimetrele Pietroasa, localitatea Deva, si Dealul Măgura-Almasul Sec, localitatea Almasul Sec, judetul Hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotărâre, vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.389.


*) Anexele nr. 1-5 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “TCIND” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “TCIND” - S.A., cu sediul în localitatea Orăstie, str. Nicolae Titulescu nr. 60, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Gelmar, comuna Geoagiu, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.391.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraude ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente reprezintă sume de recuperat la bugetul general al Comunitătii Europene si/sau la bugetele din care fondurile au fost avansate, astfel:

a) bugetul de stat;

b) bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) bugetele fondurilor speciale;

d) bugetul Trezoreriei Statului;

e) bugetele institutiilor publice autonome;

f) bugetele institutiilor publice finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz;

g) bugetul fondurilor externe nerambursabile;

h) bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti;

i) bugetele institutiilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, după caz;

j) bugetele institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii;

k) bugetele împrumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigură din bugetele locale si care provin din împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate autoritătilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi externe contractate de autoritătile administratiei publice locale si garantate de stat;

împrumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritătile administratiei publice locale.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Competenta efectuării controlului o au agentiile de implementare în cadrul programelor PHARE si ISPA, precum si Agentia SAPARD în cadrul programului SAPARD.”

3. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Responsabilitatea instituirii cadrului organizatoric necesar functionării structurilor specializate prevăzute la art. 5 apartine conducătorului entitătii respective.”

4. La articolul 6 se introduc două noi alineate, alineatele (14) si (15), cu următorul cuprins:

“(14) Organele structurilor specializate prevăzute la art. 5 vor comunica organelor de executare, după expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (2) si cu dovada comunicării către debitor, documentul care, potrivit legii, constituie titlu executoriu, precum si contul în care se vor vira sumele datorate.

(15) Documentul prevăzut la alin. (14) va cuprinde elementele prevăzute la art. 136 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Conducătorul entitătii care a ordonat controlul va dispune comunicarea titlului de creantă, care constituie si înstiintare de plată, către debitor, care are obligatia înregistrării în contabilitate a sumelor datorate.

(2) Scadenta creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă se stabileste în functie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

(3) Sumele rezultate ca urmare a executării silite a creantelor bugetare se utilizează mai întâi pentru stingerea debitelor rezultate din nereguli si/sau fraudă înscrise în titlul de creantă si apoi pentru stingerea obligatiilor reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Sunt competente să recupereze creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă autoritătile administratiei publice centrale sau locale si unitătile teritoriale ale acestora, precum si alte institutii publice abilitate de lege.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită organele competente prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În cazul neachitării obligatiilor bugetare de către debitor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2), entitatea care a efectuat controlul va comunica titlul executoriu organelor prevăzute la art. 10.

(2) Pentru neachitarea la termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) de către debitor a obligatiilor de plată se datorează după acest termen dobânzi si penalităti de întârziere în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 38 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Multiproduct”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2003 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct”.

Art. 3. - Modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Regia Autonomă “Multiproduct” sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.397.


*) Anexa se comunică Ministerului Justitiei.