MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.287. - Hotărâre pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plată în unitătile sanitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

289. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru modificarea si completarea Normelor de radioprotectie operatională privind desfăsurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 155/2003

 

291. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru modificarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003

 

292. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 180/2002

 

293. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 94/2004

 

294. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiatii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 144/2004

 

302. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind listarea organismelor dozimetrice acreditate, desemnate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

31. - Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale institutiilor de credit, ale Băncii Nationale a României si ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plată în unitătile sanitare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plată în unitătile sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991, se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Cu avizul Ministerului Sănătătii, policlinicile cu plată se pot transforma în societăti civile medicale, la solicitarea scrisă a acestora, mentinându-se sistemul de finantare cu plată pentru serviciile medicale acordate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.287.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de radioprotectie operatională privind desfăsurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 155/2003

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de radioprotectie operatională privind desfăsurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 155/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Controlul limitelor derivate si calculul grosimii ecranelor de protectie se pot face utilizându-se standardele de referintă din anexa nr. 3, în măsura în care se constată în procesul de evaluare al CNCAN corectitudinea si conformitatea cu cerintele prezentelor norme.”

2. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - Sursele închise de radiatii folosite pentru controlul nedistructiv trebuie:

a) să fie proiectate, realizate si testate în conformitate cu cerintele standardelor specifice din anexa nr. 3 si în conformitate cu Normele fundamentale pentru transportul în sigurantă al materialelor radioactive;

b) să fie calificate conform cerintelor standardelor de referintă din anexa nr. 3, cel putin C 43313, în cazul celor utilizate în instalatii de tipul celor prevăzute la art. 60 lit. a), si cel putin C 43515, în cazul celor utilizate în instalatii de tipul celor prevăzute la art. 60 lit. b).”

3. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - Înainte de prima utilizare, fiecare sursă trebuie să îndeplinească cerintele de etanseitate si contaminare radioactivă nefixată ale standardelor de referintă din anexa nr. 3.”

4. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Instalatiile de gamagrafiere trebuie să îndeplinească cerintele standardelor de referintă din anexa nr. 3.

(2) Instalatiile de gamagrafiere care nu corespund cerintelor prevăzute la alin. (1) vor fi înlocuite sau reconditionate până la 1 ianuarie 2007.”

5. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - Echipamentele auxiliare si componentele instalatiilor de gamagrafiere trebuie să se conformeze cerintelor standardelor de referintă din anexa nr. 3.”

6. După articolul 141 se introduce articolul 142 cu următorul cuprins:

“Art. 142. - (1) Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentele norme.

(2) Se pot utiliza si alte standarde decât cele mentionate în anexa nr. 3, dacă cerintele acestora satisfac prevederile prezentelor norme.”

7. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 27 august 2004.

Nr. 289.

 

ANEXĂ

anexa nr. 3 la norme)

 

Standardele de referintă recomandate

 

1. STAS 12897

2. BS 4094 - Partea 2

3. SR - ISO 2919

4. ISO 9978

5. ISO 3999

6. STAS 12290

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 23 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Se va afisa obligatoriu simbolul pericolului de radiatii ionizante la fiecare intrare în camera Rx, conform art. 43 lit. c) din NFSR.”

2. La articolul 51, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Pot fi utilizate metodele si datele pentru calculul ecranelor de protectie împotriva radiatiei, din următoarele documente recomandate:

a) raportul NCRP nr. 49 «Proiectarea si evaluarea ecranării structurale pentru utilizarea medicală a radiatiei X si gamma, cu energii până la 10 MeV», 1976;

b) DIN 6812 «Echipamente Rx medicale până la 300 kV. Reguli de radioprotectie pentru instalare», 2002;

c) sau orice alt standard adecvat recunoscut de CNCAN.»

3. La articolul 174, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 174. - (1) În plus fată de NRD stabilite în anexa nr. 2 la Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, se stabilesc următoarele niveluri de doză de referintă pentru tomografia computerizată, pentru un pacient adult standard (greutatea corpului de 70 kg):

 

Examinare

Doza medie - scanări multiple (*) (mGy)

Cap

50

Coloana vertebrală

35

Abdomen

25

 

4. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Manualul de asigurare a calitătii si procedurile functiilor sistemului se întocmesc în conformitate cu Normele specifice de management al calitătii aplicabile, elaborate de CNCAN conform art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La anexa nr. 6, punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. Standardele de referintă recomandate, aplicabile în radiologie, sunt:

a) IEC 60336 (1993-07) Ansambluri tub Rx pentru diagnosticul medical. Caracteristicile petei focale;

b) IEC 62220-1 (2003-10) Echipament electric medical - Caracteristicile dispozitivelor de imagistică Rx digitale - Partea 1: Determinarea eficientei cuantice de detectie;

c) IEC 60522 (1999-02) Determinarea filtrării permanente la ansambluri tub Rx-cupolă;

d) IEC 60601-1-3 (1994) Echipament electric medical - Partea 1: Cerinte generale pentru securitate - 3. Standard colateral: Cerinte generale pentru radioprotectie la echipamentele de Rx - diagnostic;

e) IEC 60601-2-7 (1998-02) Echipament electric medical - Partea 2-7: Cerinte particulare pentru securitatea generatoarelor de înaltă tensiune ale generatoarelor Rx de diagnostic;

f) IEC 60601-1-2-28 (1993-03) Echipament electric medical - Partea 2: Cerinte particulare pentru securitatea ansamblurilor sursă Rx si ansamblurilor tub Rx pentru diagnosticul medical;

g) IEC 60601-2-32 (1994) Echipament electric medical - Partea 2: Cerinte particulare pentru securitatea echipamentului asociat la echipamentul Rx;

h) IEC 60788 (1984-01) Radiologia medicală - Terminologie;

i) Standardele cu seria 61223 se referă la evaluarea si testarea de rutină în departamentele de imagistică medicală (aspecte generale, teste de acceptare si verificări de constantă);

j) Standardele cu seria 61262 acoperă echipamentul electric medical, caracteristicile electrooptice ale intensificatorului de imagine Rx;

k) Standardele cu seria 61331 acoperă echipamentele de protectie împotriva radiatiei X din diagnosticul medical.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 30 august 2004.

Nr. 291.


(*) Doze obtinute prin măsurători pe axa de rotatie, în fantome echivalent apă, cu lungimea de 15 cm si diametrul de 16 cm pentru cap, si diametrul de 30 cm pentru coloana vertebrală si abdomen, folosind metoda descrisă în IEC 61223-2-6 sau orice alt standard similar.”

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 180/2002

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 si nr. 769 bis din 22 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Organismul de dozimetrie individuală trebuie să prezinte la CNCAN un program de management al calitătii implementat în concordantă cu normele specifice de management al calitătii în domeniul nuclear.”

2. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Se recomandă ca sistemul de dozimetrie electronică individuală să satisfacă cerintele normelor specifice ale Comisiei Internationale de Electrotehnică (CIE) sau să fi promovat teste de tip echivalente.”

3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Câmpurile radiatiilor de referintă corespunzătoare coeficientilor de conversie din anexa nr. 8 la prezentele norme se recomandă să corespundă standardelor ISO 4037 (fascicule de fotoni), ISO 6980 (fascicule de radiatii beta) si ISO 8529-3 (fascicule de neutroni).”

4. La anexa nr. 11 capitolul 2 “Încercări pentru dozimetrele personale cu film”, paragrafele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“Clasificarea conditiilor tehnice generale si metodele de încercare a dozimetrelor individuale cu film se recomandă a fi făcute în conformitate cu standardele de referintă alăturate:

a) STAS 12365;

b) ISO 1757.

În tabelul nr. 1 sunt prevăzute caracteristicile, cerintele si procedurile de încercare recomandate. În coloanele (2)-(4) sunt trecute cerintele din standardele aplicabile caracteristicilor, respectiv procedura si tipul încercării.”

5. La anexa nr. 11 capitolul 3 “Încercări pentru dozimetrele individuale termoluminiscente”, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Clasificarea conditiilor tehnice generale si metodele de încercare a dozimetrelor individuale termoluminiscente se recomandă a fi făcute în conformitate cu prevederile standardului CEI 61066.

În tabelul nr. 2 sunt prezentate caracteristicile, cerintele si procedurile de încercare recomandate. În coloanele (2)-(4) sunt trecute cerintele din standardele aplicabile caracteristicilor, respectiv procedura si tipul încercării.”

6. La anexa nr. 11 capitolul 4 “Încercări pentru dozimetre electronice”, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Încercările se fac în conformitate cu prevederile ISO 11934/1997.

În tabelul nr. 3 sunt trecute caracteristicile, cerintele si procedurile de încercare recomandate. În coloanele (2)-(4) sunt trecute cerintele din standardele aplicabile caracteristicilor, respectiv procedura si tipul încercării.”

7. La anexa nr. 11 capitolul 5 “Asigurarea calitătii”, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Cerintele generale de AQ referitoare la persoanele expuse profesional sunt date în normele specifice de management al calitătii, elaborate de CNCAN în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 30 august 2004.

Nr. 292.

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 94/2004

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 si nr. 532 bis din 14 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Manualul de management al calitătii si procedurile functiilor sistemului de management al calitătii se întocmesc luându-se ca referintă standardele recomandate din seria ISO-9000.”

2. La articolul 36, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Utilizarea surselor după expirarea timpului de viată recomandat de producător poate să continue numai după efectuarea testelor de verificare recomandate în standardele de referintă alăturate:

- SR-ISO-2919 - Surse închise de radiatii nucleare. Clasificare

- SR-ISO-9978 - Surse închise de radiatii nucleare. Metode de verificare a etanseitătii.

Testele de verificare a surselor trebuie făcute de către laboratoare de încercări desemnate de CNCAN sau unităti autorizate să manipuleze instalatiile de radioterapie respective.

CNCAN evaluează conformitatea acestor teste si aprobă, după caz, utilizarea în continuare a surselor de radiatii până la înlocuirea acestora.”

3. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Se va afisa obligatoriu  «Simbolul pericolului de radiatii», prevăzut în anexa nr. 5 la Normele fundamentale de securitate radiologică.”

4. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Pot fi utilizate metodele si datele pentru calculul ecranării, descrise în următoarele standarde recomandate: a) IEC/TR3 61859 Ghid pentru proiectarea camerelor de tratament de radioterapie;

b) STAS 12897-90 Radioprotectie. Ecranarea radiatiilor gamma. 1990;

c) NCRP nr. 49 Proiectarea si evaluarea ecranării structurale pentru utilizarea medicală a radiatiei X si gamma cu energii până la 10 MeV, septembrie 1976;

d) DIN 6847 Acceleratoare medicale de electroni. Reguli de radioprotectie pentru instalare, martie 1990;

e) B.S. 4094: Partea 1: 1996 Date privind ecranarea radiatiei ionizante. Ecranarea radiatiei gamma;

f) B.S. 4094: Partea 2: 1971 Date privind ecranarea radiatiei ionizante. Ecranarea radiatiei X.

(2) Se acceptă utilizarea oricărui standard adecvat dacă se demonstrează la CNCAN că rezultatele obtinute sunt acoperitoare.”

5. La articolul 54, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Sursele închise trebuie să fie supuse testelor de etanseitate si contaminare radioactivă nefixată, înainte de prima utilizare si, periodic, după aceea, conform standardelor de referintă recomandate la art. 36 alin. (4).”

6. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

“Art. 128. - Sursele închise utilizate în brachiterapie trebuie să fie furnizate cu un certificat de calibrare. Standardul de referintă pentru calibrare este ISO 1677 sau orice alt standard acceptat de CNCAN în procesul de autorizare a produsului.”

7. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

“Art. 135. - Programul de management al calitătii pentru expunerile medicale trebuie să includă cel putin următoarele:

1. Manualul de management al calitătii;

2. procedurile functiilor sistemului de management al calitătii conform art. 4 alin. (5);

3. procedurile specifice privind:

a) măsurătorile parametrilor fizici ai instalatiilor de radioterapie si ai dispozitivelor de imagistică la momentul punerii în functiune si, periodic, după aceea;

b) verificarea factorilor clinici si fizici adecvati, folositi în tratamentul pacientilor;

c) înregistrările scrise ale procedurilor si ale rezultatelor;

d) verificarea calibrării adecvate si a conditiilor de utilizare a instrumentelor de dozimetrie si de monitorizare;

4. procedurile specifice din programul de radioprotectie.”

8. După articolul 153 se introduce articolul 154 cu următorul cuprins:

“Art. 154. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.”

9. La anexa nr. 6 la norme, punctul 4 va avea următorul cuprins:

4. Sursele închise utilizate atât în teleterapie, cât si în brachiterapie trebuie să satisfacă cerintele standardelor de referintă prevăzute la art. 36 alin. (4). Se pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor minimale din standardele mentionate. Evaluarea se face în procesul de autorizare a surselor de radiatii.”

10. La anexa nr. 6 la norme, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Standardele IEC recomandate a fi aplicate în radioterapie sunt:

a) IEC 60601-2-1 (1998-06) Echipament electric medical - Partea 2-1: Cerinte particulare pentru securitatea acceleratorilor de electroni în domeniul 1 MeV până la 50 MeV;

b) IEC 60601-2-11 (1997-08) Echipament electric medical - Partea 2: Cerinte particulare pentru securitatea echipamentelor de terapie cu fascicul gamma;

c) IEC 60601-2-17 (2004-01) Echipament electric medical - Partea 2-17: Cerinte particulare pentru securitatea echipamentelor afterloding de brachiterapie cu control automat;

d) IEC 60601-2-8 (1999-04) Echipament electric medical - Partea 2-29: Cerinte particulare pentru securitatea echipamentelor de terapie cu RX care functionează în domeniul 10 kV până la 1 MV;

e) IEC 60601-2-29 (1999-01) Echipament electric medical - Partea 1-4: Cerinte particulare pentru securitate – Standard colateral: Sisteme medicale electrice programabile;

f) IEC 62083 (2000-11) Echipament electric medical – Cerinte pentru securitatea sistemelor de planificare a tratamentului radioterapeutic.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 30 august 2004.

Nr. 293.

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiatii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 144/2004

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiatii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 144/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 15 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) sunt completate cu definitiile si abrevierile specifice aplicabile din standardele de referintă din anexa nr. 5.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cerintele generale privind sistemele de măsurare ce utilizează surse de radiatii ionizante atât pentru sistemele fixe, cât si pentru cele mobile sunt specificate în standardele de referintă din anexa nr. 5.

(2) Clasificarea sistemelor de măsurare în functie de fasciculul de radiatii se poate face tinându-se cont de prevederile standardelor de referintă din anexa nr. 5.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Conditiile tehnice si metodele de încercare a surselor închise de radiatii utilizate în sistemele de măsurare trebuie să corespundă cerintelor de securitate radiologică si radioprotectie din standardele de referintă din anexa nr. 5.

Totodată sursele trebuie să mai îndeplinească si următoarele conditii:

a) radionuclidul utilizat trebuie să corespundă atât în ceea ce priveste activitatea, tipul de radiatie, energia radiatiei si timpul de înjumătătire;

b) timpul de înjumătătire trebuie să fie cât mai scurt rational posibil;

c) activitatea sursei trebuie să nu fie mai mare decât este necesar, pentru a lucra în conditii corespunzătoare în timpul de viată planificat al sistemului de măsurare.

(2) Dacă activitatea surselor depăseste valorile de exceptare din Normele fundamentale pentru transportul în sigurantă al materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 373/2001, este necesară obtinerea autorizatiilor prevăzute în Normele pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 222/2002.”

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Încercările sistemelor de măsurare cu surse de radiatii ionizante se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2 si 3, iar cerintele de acceptabilitate sunt cele prevăzute în standardele sau normele de produs în baza cărora se fac încercările respective.

(2) Evaluarea rezultatelor încercărilor efectuate se face de către CNCAN în procesul de autorizare.”

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Măsurătorile debitului echivalentului de doză se fac în conformitate cu recomandările din standardele de referintă cuprinse în anexa nr. 5 sau din orice alt standard acceptat de CNCAN în procesul de autorizare.”

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Fiecare sistem de măsurare trebuie prevăzut cu inscriptii permanente, usor vizibile, pentru a avertiza personalul despre prezenta materialelor radioactive si despre necesitatea de a evita orice iradiere inutilă.

(2) Fiecare sistem de măsurare va fi codificat printr-un cod din care să reiasă clasa, subclasa si performanta de asigurare a radioprotectiei. Codul utilizat este cel recomandat în standardele de referintă din anexa nr. 5.”

7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Etichetarea si marcarea fiecărui sistem de măsurare se fac individual, tinându-se cont de prevederile standardelor de referintă recomandate, cuprinse în anexa nr. 5.”

8. La articolul 27 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) ecranele de protectie sau dispozitivele de distantare necesare pentru a asigura respectarea limitelor debitului de doză de la lit. b) trebuie să fie marcate cu simbolul pericol de radiatii ionizante prevăzut în anexa nr. 5 la Normele fundamentale de securitate radiologică.”

9. La articolul 28, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Se vor efectua măsurări initiale după instalare si periodic la fiecare 6 luni, conform prevederilor art. 25, iar debitele de doză trebuie să se încadreze în limitele prevăzute la art. 26 si 27, în functie de tipul instalatiei respective.”

10. La articolul 29, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Verificarea etanseitătii surselor închise ce echipează sistemele de măsurare se efectuează de către unităti autorizate de CNCAN în conformitate cu procedurile specifice de control al etanseitătii, elaborate după recomandările specificate în standardele de referintă din anexa nr. 5.

(2) Metodele de verificare si criteriile de exceptare prevăzute la alin. (1) se stabilesc în procesul de evaluare si aprobare de către CNCAN a procedurilor de verificare, tinându-se cont de prevederile reglementărilor specifice de securitate radiologică si ale standardelor de referintă din anexa nr. 5.”

11. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - În cazul în care etanseitatea sursei nu corespunde, scurgerile radioactive fiind mai mari decât 185 Bq, aceasta poate duce la contaminări neacceptabile, peste limita maximă admisă, iar titularul de autorizatie trebuie să ia următoarele măsuri minimale:

1. va sista de îndată utilizarea sursei de radiatii si a sistemului de măsurare în care aceasta este inclusă, notificând CNCAN, conform legii, situatia, în termen de 24 de ore;

2. va lua măsuri urgente de înlocuire a sursei necorespunzătoare cu o sursă nouă, adecvată. Înlocuirea se va face de către o unitate autorizată de CNCAN, conform legii, să manipuleze astfel de surse;

3. va preda sursa deteriorată la o unitate autorizată de CNCAN să preia deseurile radioactive si va notifica CNCAN, în 24 de ore, predarea.”

12. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - Înaintea transferului surselor închise de radiatii la alti utilizatori este obligatorie verificarea etanseitătii si/sau contaminării radioactive nefixate de către o unitate autorizată de CNCAN, pe baza procedurilor specifice elaborate conform cerintelor din standardele de referintă din anexa nr. 5.”

13. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.”

14. Punctul 1 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“1. Încercări de tip

Încercările de tip se efectuează pentru toate caracteristicile sistemului de măsurare care utilizează surse radioactive sau generatori de radiatii ionizante în vederea determinării performantei si cuantificării surselor de incertitudini globale ale sistemului.

Încercările de tip se execută la omologarea produsului si ori de câte ori intervin modificări ale acestuia.

Rezultatele încercărilor de tip se evaluează de către CNCAN în procesul de obtinere a autorizatiei de securitate radiologică a sistemului de măsurare, tinându-se cont de criteriile de performantă, cerintele de securitate radiologică si de gradul de radioprotectie asigurat în conformitate cu recomandările standardelor de referintă din anexa nr. 5.

Încercările de tip se efectuează de producător prin laboratoarele de încercări desemnate pentru domeniul nuclear de autoritatea de reglementare pentru efectuarea acestora.”

15. După anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 30 august 2004.

Nr. 294.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 5 la norme)

 

REGLEMENTĂRILE SI STANDARDELE DE REFERINTĂ

 

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare

2. Norme fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 si nr. 404 bis din 29 august 2000, cu modificările ulterioare

3. Norme de securitate radiologică - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 366/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 si nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001

4. Norme de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 si nr. 769 bis din 22 octombrie 2002

5. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitătilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectia radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 si nr. 936 bis din 20 decembrie 2002

6. ISO 9978/1996 Surse de radiatii nucleare - Metode de verificare a etanseitătii

7. ISO 2919/1996 Surse de radiatii nucleare - Clasificare

8. ISO 7205/1986 Radionuclide Gauges - Gauges Designed for Permanent Installation

9. STAS 9989/1-86 Aparate cu surse interne la post fix 10. STUK Guide ST 5.1/1999, Radiation Safety of Sealed Sources and Equipment Containing Them

11. IEC 60692/1999, Nuclear Instrumentation – Thickness Measurement Systems Utilizing Ionizing Radiation – Definitions and Methods

12. IEC 60692/1999, Nuclear Instrumentation – Density Gauges Utilizing Ionizing Radiation - Definitions and Methods

13. NUREG - 1556, vol. 4/1998, Consolidates Guidance about Materials Licenses Program - Specific Guidance about Fixed Gauge Licenses

14. IAEA - Manual on Nuclear Gauges, 1996.

 

NOTĂ:

Standardele de referintă cuprinse în prezenta anexă sunt recomandări pentru cerintele minime necesare. Se pot accepta de către CNCAN si alte standarde dacă se demonstrează respectarea cerintelor minime din prezentele norme.

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind listarea organismelor dozimetrice acreditate, desemnate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În conformitate cu prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2004;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 40 din Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 si nr. 769 bis din 22 octombrie 2002,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate conform Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 180/2002, sunt prevăzute mai jos în ordine alfabetică:

a) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară - IFIN - HH Bucuresti, localitatea Măgurele, Str. Atomistilor nr. 407, judetul Ilfov, telefon 021/4042300, persoană juridică înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J 40/148/1997:

- Unitatea de supraveghere fotodozimetrică; posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 01/2003, emis la data de 4 martie 2003, care expiră la data de 3 martie 2006;

- Unitatea de supraveghere a contaminării interne – Contor de corp uman; posedă Certificatul de acreditare nr. 01/2000, emis la data de 12 iulie 2000, care expiră la data de 11 iulie 2005;

b) Institutul de Sănătate Publică din Bucuresti, str. Dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5, telefon 021/2249229, persoană juridică conform Hotărârii Guvernului nr. 961/1991:

- Compartimentul de dozimetrie individuală; posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 02/2003, emis la data de 1 aprilie 2003, care expiră la data de 13 martie 2006;

c) Societatea Comercială CEPIEM - S.A. din Bucuresti, str. Pop de Băsesti nr. 59, sectorul 2, telefon 021/2528283, persoană juridică înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J 40/7840/1991:

- Laboratorul de dozimetrie individuală; posedă Certificatul de acreditare nr. LDA 01/2001, emis la data de 2 august 2001, care expiră la data de 1 august 2006;

d) Societatea Comercială DOZIMED - S.R.L. din Bucuresti, str. Grigore Tocilescu nr. 25, sectorul 5, telefon 021/4233259, persoană juridică înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J 40/7140/1999:

- Laboratorul de dozimetrie individuală; posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 02/2002, emis la data de 24 septembrie 2002, care expiră la data de 23 septembrie 2005;

e) Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. din Bucuresti, Str. Polonă nr. 65, sectorul 1, telefon 021/2038218, persoană juridică înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J 40/403/1998:

- Laboratorul de dozimetrie individuală al sucursalei “CNE- PROD” din Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 1, CP 42, judetul Constanta; posedă Certificatul de acreditare nr. D 22/2003, emis la data de 1 ianuarie 2004, care expiră la data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 6 septembrie 2004.

Nr. 302.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale institutiilor de credit, ale Băncii Nationale a României si ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2004

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 si ale art. 63 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si al art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 1

 

Decontarea finală a transferurilor de fonduri denominate în lei între institutiile de credit, între acestea si Banca Natională a României si Trezoreria Statului, aferente exercitiului financiar pe anul 2004, se va finaliza la data de 31 decembrie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Orarul de procesare pentru fiecare tip de transfer de fonduri în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2004 este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 3

Compensarea multilaterală în perioada 24-31 decembrie 2004

 

(1) În perioada 24-31 decembrie 2004, termenele si intervalele de timp maximale stabilite prin Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994, republicat, cu modificările ulterioare, pentru compensarea si decontarea plătilor interbancare se modifică si sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezenta circulară.

(2) În cazul în care ziua compensării este data de 30 decembrie 2004, amânarea instrumentelor de plată de debit pe motiv că unitatea primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată poate fi efectuată numai pentru o zi. În cazul în care ziua compensării este data de 31 decembrie 2004, amânarea instrumentelor de plată de debit nu mai poate fi efectuată. În ambele situatii, dacă la data de 31 decembrie 2004 este necesară totusi o amânare la compensare a instrumentelor de plată de debit, unitatea institutiei de credit primitoare va refuza la plată respectivele instrumente de plată de debit compensabile, în sedinta de compensare din data de 31 decembrie 2004. Refuzurile la plată efectuate în conformitate cu prevederile prezentului alineat nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate la data de 3 ianuarie 2005, ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea prezentatoare de la clientul beneficiar la data de 3 ianuarie 2005 si prezentate unitătii primitoare în sedinta de verificare din 3 ianuarie 2005, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

(3) În cazul aplicării alin. (2), refuzul va fi considerat amânare la compensare si va constitui motiv de penalizare. Unitatea institutiei de credit unde beneficiarul are cont deschis are obligatia să îl informeze pe acesta că instrumentul de plată de debit nu poate fi procesat în cursul anului 2004, imediat ce aceasta este informată.

(4) Institutiile de credit care primesc la ghiseu instrumente de plată de debit în perioada 24-31 decembrie 2004, care nu mai pot fi compensate si decontate în cursul anului 2004 utilizând termenele si intervalele de timp maximale stabilite în anexa nr. 2 la prezenta circulară, au obligatia să informeze clientii beneficiari ai instrumentelor de plată respective despre imposibilitatea de a mai procesa aceste instrumente de plată în cursul anului 2004, imediat ce aceasta este constatată, existând posibilitatea fie a încasării lor direct de la plătitori, fie a compensării si decontării acestora în prima decadă a lunii ianuarie 2005, cu riscul ca aceste instrumente să nu fie încasate sau să se întârzie încasarea sumei fată de data scadentei.

(5) Programul sedintei de compensare este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 4

Transferuri de fonduri de mică valoare în relatia cu Trezoreria Statului în perioada 30-31 decembrie 2004

 

(1) Data de 30 decembrie 2004 este ultima zi pentru acceptarea la ghiseele TransFonD - S.A. a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie pentru compensarea bilaterală a plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria Statului, precum si a plătilor intertrezorerii.

(2) Termenele si intervalele maximale aferente sistemului de transfer de fonduri de mică valoare, în care institutiile de credit, Banca Natională a României si Trezoreria Statului au obligatia să se încadreze, în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2004, sunt cele prevăzute în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2003 privind decontarea plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria Statului.

(3) Programul de ghiseu este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 5

Transferuri de fonduri de mare valoare în relatia cu Trezoreria Statului la data de 31 decembrie 2004

 

(1) Data de 31 decembrie 2004 este ultima zi pentru acceptarea la ghiseele TransFonD - S.A. a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie pentru sistemul de transfer de fonduri de mare valoare.

(2) Termenele si intervalele maximale aferente sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, în care institutiile de credit, Banca Natională a României si Trezoreria Statului au obligatia să se încadreze, în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2004, sunt cele prevăzute în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, republicat.

(3) La data de 31 decembrie 2004, institutiile de credit care utilizează modulul informatic TEMP vor prezenta la ghiseele TransFonD - S.A. ordinele de plată aferente plătilor de mare valoare în relatia cu Trezoreria Statului, până la ora 11,00.

(4) În cazul în care la data de 31 decembrie 2004 TransFonD - S.A. refuză institutiilor de credit ordine de plată aferente plătilor de mare valoare în relatia cu Trezoreria Statului pe motivul insuficientei disponibilitătilor din conturile acestora, institutiile de credit în cauză au obligatia să crediteze conturile clientilor plătitori direct sau prin intermediul unitătilor subparticipante initiatoare, cu aceeasi dată.

(5) La data de 31 decembrie 2004, Trezoreria Statului nu va putea să amâne la plată plătile de mare valoare pentru care nu există suficiente disponibilităti în contul său curent general, astfel că TransFonD - S.A. va refuza plătile de mare valoare în cauză. În acest caz Trezoreria Statului are obligatia să crediteze conturile clientilor plătitori direct sau prin intermediul unitătilor subparticipante initiatoare, cu aceeasi dată.

(6) La data de 31 decembrie 2004, pentru ordinele de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie, prezentate de institutiile de credit la ghiseele TransFonD - S.A., si pentru cele introduse în modulul informatic TEMP, aferente plătilor de mare valoare în relatia cu Trezoreria Statului, în ultima jumătate de oră a intervalului de receptie prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulară, nu se va percepe comision de întârziere.

(7) Programul de ghiseu este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 6

Transferuri de fonduri de mare valoare între institutiile de credit si între acestea si Banca Natională a României la data de 31 decembrie 2004

 

(1) Data de 31 decembrie 2004 este ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei TransFonD - S.A. a ordinelor de plată aferente plătilor de mare valoare între institutiile de credit si între acestea si Banca Natională a României pentru sistemul de transfer de fonduri de mare valoare.

(2) Termenele si intervalele maximale aferente sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, în care institutiile de credit si Banca Natională a României au obligatia să se încadreze, în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2004, sunt cele prevăzute în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002, republicat.

(3) În cazul în care la data de 31 decembrie 2004 TransFonD - S.A. refuză institutiilor de credit ordine de plată aferente plătilor de mare valoare ale clientilor pe motivul insuficientei disponibilitătilor din conturile acestora, institutiile de credit în cauză au obligatia să crediteze conturile clientilor plătitori direct sau prin intermediul unitătilor subparticipante initiatoare, cu aceeasi dată.

(4) La data de 31 decembrie 2004, pentru ordinele de plată aferente plătilor de mare valoare proprii sau ale clientilor, precum si cele aferente pietelor valutară si monetară între institutii de credit si între acestea si Banca Natională a României, prezentate de institutiile de credit la ghiseele TransFonD - S.A. sau introduse în modulul informatic TEMP în ultima jumătate de oră a intervalului de receptie prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulară, nu se va percepe comision de întârziere.

(5) Programul de ghiseu este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Toate tipurile de transfer de fonduri pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2004 se vor desfăsura în regim normal de lucru sau programul aferent acestora va fi în conformitate cu orarul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

(2) Începând cu data de 3 ianuarie 2005, prin conturile curente deschise la Banca Natională a României nu se vor mai efectua operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar pe anul 2004, cu exceptia operatiunilor cu carduri în lei sub siglă VISA si MasterCard care au loc la data de 31 decembrie 2004.

(3) Transferurile de fonduri decontate la data de 31 decembrie 2004 vor fi înregistrate de institutiile de credit si Trezoreria Statului în conturile clientilor beneficiari cu aceeasi dată.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Institutiile de credit si Trezoreria Statului vor lua măsurile necesare pentru ca operatiunile de transfer de fonduri dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Natională a României si aferente exercitiului financiar pe anul 2004 să se încadreze în prevederile prezentei circulare.

(2) Trezoreria Statului si institutiile de credit vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si la timp a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de transfer de fonduri în această perioadă si vor afisa la loc vizibil, în toate unitătile proprii, extrase din prevederile prezentei circulare.

 

ARTICOLUL 9

 

Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 10

 

Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data de 24 decembrie 2004.

 

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1

 

ORARUL DE PROCESARE

de către Banca Natională a României si TransFonD - S.A. a transferurilor de fonduri denominate în lei în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2004