MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.239         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

595. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

1.142. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

533. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificat, al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

834. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licente automate de export si de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2004

 

952. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare”

2. La articolul 1, partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Sunt supuse regimului de control prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă următoarele operatiuni cu produse militare:

...........................................................................................

c) activitatea de intermediere;”

3. La articolul 1 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonante de urgentă operatiunile de scoatere sau introducere, în regim definitiv sau temporar, tranzitul international si transbordările de produse militare efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe sau a esaloanelor militare ale celorlalte state membre ale NATO”.

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se supun controlului, de asemenea, destinatia si utilizarea finală ale produselor militare care fac obiectul operatiunilor prevăzute la art. 1.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) produse militare - armamente, munitii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene si maritime si alte produse, echipamente si sisteme proiectate si realizate pentru scopuri militare, componente, părti si accesorii ale acestora, precum software si tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;

b) asistentă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întretinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfectionare, transmisia de informatii sau calificări operationale ori servicii de consultantă pentru produse militare. Asistenta tehnică include si formele de asistentă transmise oral;

c) operatiuni de comert exterior - operatiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si c);

d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinatie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situatia în care un document sau părti pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obtină acelasi rezultat;

e) activitatea de intermediere - activitătile desfăsurate de o persoană privind:

- negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun transferul dintr-o tară tertă către o altă tară tertă de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau

- cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o tară tertă către o altă tară tertă.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Listele cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Exportul, reexportul si transmisia de software si tehnologie, inclusiv prin mijloace electronice, de produse militare care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului se supun procedurii de licentiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, în conditiile în care exportatorul este informat de către agentie că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:

a) dezvoltarea, producerea, întretinerea, stocarea sau utilizarea de produse militare; sau

b) dezvoltarea, producerea, întretinerea, stocarea sau utilizarea de mijloace capabile să transporte si să ducă la tintă arme de distrugere în masă.

(2) Dacă exportatorul are cunostintă că unele produse care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze agentia, care decide asupra oportunitătii de a supune licentierii exportul respectiv.

(3) Operatiunile prevăzute la alin. (1) si (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă prin ordin al presedintelui agentiei si se comunică persoanelor interesate.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:

a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;

b) intereselor de securitate natională si economice ale României;

c) principiilor si criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme;

d) obligatiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind transferurile de arme instituite printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pozitie comună sau actiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa sau instituite de state membre NATO;

e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme si a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;

f) conventiilor, tratatelor, acordurilor internationale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte si a altor angajamente internationale asumate de România ca stat participant la regimurile internationale de neproliferare si de control al exporturilor;

g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Agentia Natională de Control al Exporturilor, reglementată prin Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, ca autoritate natională în domeniul controlului exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, denumită în continuare agentie, preia în responsabilitate controlul exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare si răspunde de aplicarea politicii Guvernului si în acest domeniu.”

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Persoanele juridice prevăzute la art. 3 pot efectua operatiuni de comert exterior cu produse militare numai pe baza autorizatiei eliberate de către agentie sau de către alte organe abilitate, potrivit legii.”

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Operatiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se efectuează pe bază de licente, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:

a) licentă individuală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea unei operatiuni cu unul sau mai multe produse militare din aceeasi categorie, către sau de la un singur partener extern;

b) licentă globală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea de operatiuni cu unul sau mai multe produse militare, către sau de la mai multi parteneri externi.

(2) Operatiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se efectuează în baza unei licente individuale.”

12. La articolul 13, alineatele (3) si (7) vor avea următorul cuprins:

“(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligatia să declare agentiei destinatia produselor militare, precum si destinatarul sau utilizatorul final al acestora.

.............................................................................................

(7) Cererile de autorizatie, de licentă sau de permis, împreună cu datele si informatiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operatiunile cu produse militare, vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice interesate.”

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Titularii autorizatiilor, ai licentelor sau ai permiselor sunt obligati să declare agentiei orice modificări sau diferente fată de datele înscrise în autorizatii, licente, respectiv permise, constatate în documente, precum si la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări ori diferente schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emisă autorizatia, licenta sau permisul, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări ori diferente poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizatie, licentă sau permis, după caz.”

14. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Valabilitatea licentelor sau a permiselor, altele decât cele prevăzute la alin. (3), este de maximum un an.”

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligatia de a declara si de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unitătile vamale stabilite în documentele eliberate de agentie.

(2) Tranzitul si transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unitătile vamale stabilite potrivit alin. (1).”

16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În cazul exporturilor de produse militare, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul international de import ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din tara importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinatia si utilizarea finală declarate si să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autoritătilor române abilitate potrivit legii.

Certificatul international de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licentă de export.

(2) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obtină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din tara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinatie.

(3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agentiei, în original, în termenul prevăzut la alin. (2).”

17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) În cazul importurilor de produse militare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agentiei eliberarea certificatului international de import ori a documentului echivalent, emis sau certificat în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului.

(2) După efectuarea importului, dar nu mai târziu de două luni din acest moment, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agentiei eliberarea certificatului de control al livrării ori a documentului echivalent, emis sau certificat în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului.

(3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Natională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.”

18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - În cazul operatiunilor necomerciale de scoatere, în regim definitiv sau temporar, din teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obtină de la partenerul extern documente cuprinzând garantiile acestuia, din care să rezulte că produsele transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligatiile sau angajamentele internationale asumate de România. Aceste documente se anexează la cererea de permis pentru operatiuni necomerciale.”

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - În cazul operatiunilor necomerciale de introducere, în regim definitiv sau temporar, în teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obtină de la agentie documentele cerute de partenerul extern, potrivit reglementărilor din tara acestuia.”

20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă, agentia coordonează activitatea sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare.

(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, agentia are următoarele atributii principale:

a) initiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii si comune cu alte autorităti abilitate în domeniu, potrivit legii, si colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

b) autorizează persoanele prevăzute la art. 3, altele decât cele mentionate la art. 26 alin. (1), să efectueze operatiuni de comert exterior cu produse militare;

c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor prevăzute la art. 1 având ca obiect produse militare, precum si respectarea destinatiei si utilizării finale ale acestora;

d) verifică conformitatea si exactitatea declaratiilor persoanelor care desfăsoară operatiunile prevăzute la art. 1;

e) evaluează si acceptă, după caz, certificatul international de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autoritătile competente din tările partenerilor importatori, în vederea eliberării licentelor de export de produse militare;

f) eliberează certificatul international de import sau alt document echivalent, precum si certificatul de control al livrării pentru importurile de produse militare;

g) examinează si aprobă, cu avizul Consiliului interministerial, cererile de licentă privind exportul sau importul de produse militare;

h) eliberează licentele de export sau de import de produse militare;

i) examinează si aprobă cererile de permis pentru operatiuni necomerciale, de tranzit international si de transbordare pe teritoriul României;

j) eliberează permise pentru operatiuni necomerciale, permise de tranzit international, permise de transbordare pe teritoriul României, precum si documentele solicitate de partenerii externi pentru operatiuni necomerciale de transfer în teritoriul României;

k) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, oprirea ori interzicerea derulării operatiunilor de export, import, tranzit, transbordare sau alte transferuri de produse militare, precum si sanctionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;

l) informează anual Guvernul asupra operatiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonantă de urgentă;

m) organizează, cu sprijinul ministerelor si institutiilor implicate, programe de informare a agentilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele si procedurile privind regimul exporturilor si importurilor de produse militare;

n) acordă, la cerere, gratuit, consultantă de specialitate agentilor economici si altor persoane interesate în efectuarea operatiunilor de export, import sau a altor operatiuni cu produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonantă de urgentă;

o) controlează modul de îndeplinire a obligatiilor si a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale în domeniu;

p) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezintă România în cadrul activitătilor desfăsurate de organizatiile si organismele internationale cu responsabilităti în domeniul controlului exporturilor si importurilor de produse militare;

q) cooperează cu autoritătile similare din alte state, în scopul:

- informării reciproce si consultării în cazul cererilor de licentă sau al permisului pentru produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;

- actualizării si aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse militare;

- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sanctionării acestora de către organele competente din fiecare tară;

r) initiază, împreună cu institutiile competente, actualizarea listelor de produse militare supuse regimului de control, în conformitate cu obligatiile si angajamentele internationale asumate de România;

s) initiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte institutii interesate, actiuni de promovare a intereselor specifice României în relatiile cu organizatiile si organismele internationale de control al exporturilor si importurilor de produse militare;

s) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării si controlului exporturilor si importurilor de produse militare.”

21. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte institutii specializate în domeniu, în vederea clasificării sau nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, se suportă financiar de către persoana în beneficiul căreia se desfăsoară activitatea de clasificare. În situatii deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securitătii nationale, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul agentiei.

..............................................................................................

(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea agentiei, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele stabilite, si să asigure, în conditiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor si în orice spatii care le apartin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor prevăzute la art. 1, precum si a celor privind destinatia si utilizarea finală ale produselor militare.

(5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 si autoritătile publice cu atributii în domeniu au obligatia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operatiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.

(6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunostintă de informatii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor si să le facă cunoscute numai autoritătilor îndreptătite, în conditiile legii.”

22. La articolul 23, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) În cadrul sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanti, cel putin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Seviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Autoritătii Nationale a Vămilor si ai agentiei.

.........................................................................................

(4) Consiliul interministerial examinează si avizează cererile de licentă pentru:

a) exportul si importul de produse militare;

b) activitatea de intermediere.”

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Cererile de autorizatie, de licentă si de permis pentru operatiunile cu produse militare se aprobă prin ordin al presedintelui agentiei.”

24. Articolul 25 se abrogă.

25. La articolul 26, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Solutionarea cererilor de licentă ale agentilor economici din subordinea si coordonarea institutiilor din sistemul national de apărare si securitate natională pentru exportul sau importul de produse militare este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de export sau de import, emisă de Ministerul Apărării Nationale.

(2) Solutionarea cererilor de licentă ale altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), pentru exportul sau importul de produse militare, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a avizului Ministerului Apărării Nationale.”

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Rezolvarea cererilor de licentă pentru exportul sau importul de produse militare, altele decât cele prevăzute la art. 26, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de a efectua operatiuni de comert exterior cu produse militare, eliberată de către agentie.”

27. După articolul 28 se introduce articolul 281 cu următorul cuprins:

“Art. 281. - (1) Agentia refuză eliberarea unei licente pentru operatiuni cu produse militare dacă statul destinatarului final este supus unui embargo privind transferurile de arme instituit printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pozitie sau actiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene ori decizie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa.

(2) Agentia poate refuza eliberarea unei licente pentru operatiuni cu produse militare, cu avizul Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind transferurile de arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de state membre NATO.”

28. La articolul 29, alineatele (2), (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Agentia are acces neîngrădit, în conditiile legii, la toate informatiile care privesc operatiuni cu produse militare, precum si la informatiile necesare evaluării oricăror forme de activităti cu asemenea produse.

................................................................................................

(4) La solicitarea agentiei, Ministerul Administratiei si Internelor sau alte institutii abilitate efectuează verificări specifice si o informează în vederea luării măsurilor legale.

(5) Autoritatea Natională a Vămilor va pune la dispozitie agentiei, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul si la alte operatiuni cu produse militare.”

29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă referitoare la operatiunile cu produse militare, precum si a celor privind sinceritatea declaratiilor, care constituie infractiuni potrivit legii, se pedepseste conform prevederilor Codului penal.”

30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Eliberarea autorizatiilor, licentelor de export sau de import de produse militare, precum si a permiselor, fără respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, potrivit legii.”

31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Nerespectarea destinatiei si utilizării finale ale produselor militare, înscrise în documente în baza declaratiei prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei.”

32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (2) si (3) si ale art. 22 alin. (5) si (6), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infractiuni, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 14 si ale art. 22 alin. (4), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infractiuni, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei.”

33. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Agentia sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infractiuni.”

34. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 si 29.”

35. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă este de natură să producă consecinte grave regimului exporturilor si importurilor de produse militare si îndeplinirii obligatiilor si angajamentelor internationale asumate de România în acest domeniu, agentia poate suspenda sau retrage autorizatiile, licentele ori permisele pe care le-a eliberat sau poate solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii.”

36. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Agentia face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel national, care desfăsoară activităti ce au legătură cu regimul produselor militare.”

37. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Agentia este reprezentată, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, pe lângă organismele internationale de control al exporturilor de produse militare, al interzicerii armelor chimice, precum si în tările cu care România desfăsoară curent operatiuni comerciale cu asemenea produse, prin personal detasat în Ministerul Afacerilor Externe.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 595.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 1.142.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificat, al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificat, al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia economică, resurse umane si administrativă si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexa se comunică Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti.

 

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ioan Cordos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 533.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licente automate de export si de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2003 privind regulile si procedurile în materie de licente de export si de import,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenele de valabilitate care expiră la 31 decembrie 2004 pentru licentele de export si de import automate, cu scop statistic, eliberate de Ministerul Economiei si Comertului prin Directia generală politici comerciale, fără avizul altor institutii, se prelungesc până la data de 31 ianuarie 2005 inclusiv, dacă măsurile pentru care s-au instituit licente se mentin în vigoare.

Art. 2. - Nu beneficiază de prevederile art. 1 următoarele categorii de mărfuri, prevăzute în Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse licentelor automate la export si import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2004:

I. Export:

a) cenusi si reziduuri care contin arsen, metale sau compusi ai metalelor neferoase, ale căror autorizatii de valorificare deseuri neferoase reciclabile, emise pentru furnizorii nominalizati în licentele de export automate, conform prevederilor Legii nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, expiră la 31 decembrie 2004; categorii de mărfuri prevăzute la art. 2 lit. b) si în anexa nr. 1, nr. crt. 6-11, la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003;

b) hârtii sau cartoane reciclabile (deseuri si maculatură), deseuri feroase si neferoase, acumulatori electrici uzati, ale căror autorizatii de valorificare deseuri hârtie, cartoane, respectiv deseuri feroase si neferoase, emise pentru furnizorii nominalizati în licentele de export automate, conform prevederilor Legii nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, expiră la 31 decembrie 2004; categorii de mărfuri prevăzute la art. 2 lit. e) si în anexa nr. 1, nr. crt. 64-95, la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003.

II. Export si import:

a) precursori care fac parte din categoriile I, II si III, conform prevederilor Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi în fabricarea ilicită a drogurilor, prevăzuti la art. 4 si în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003;

b) materiale radioactive, instalatii nucleare, aparate cu raze X, alfa, beta sau gama, altele decât cele considerate strategice, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare; categorii de mărfuri prevăzute la art. 5 si în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003;

c) arme de vânătoare si tir sportiv, arme de foc pentru împrăstierea gazelor nocive, iritante sau neutralizante, arme de recuzită, arme de panoplie, arme cu aer sau alte gaze comprimate, ansambluri, subansambluri ori dispozitive ce pot constitui sau functiona ca arme de foc, munitiile pentru aceste tipuri de arme, materiale explozibile folosite în economie (altele decât cele strategice), conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor; categorii de mărfuri prevăzute la art. 11 din Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003.

III. Exportul de mărfuri rezultate din operatiuni de perfectionare activă a unor mărfuri în regim de admitere temporară în România, conform prevederilor art. 5 si 7 din Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003, si exportul de mărfuri care sunt trimise temporar în străinătate pentru operatiuni de perfectionare pasivă, conform prevederilor art. 2 si 9 din Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 391/2003, al căror termen de închidere a operatiunilor respective, stabilit de Autoritatea Natională a Vămilor, expiră la 31 decembrie 2004.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Vasile Radu,

ministru delegat pentru comert

 

Bucuresti, 6 decembrie 2004.

Nr. 834.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, văzând Lista cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, se completează cu nr. crt. 29-45, după cum urmează:

 

Lista cu clasificatorii autorizati

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Specia

“29.

Chis Maria

porcine

30.

Costea Marian

porcine

31.

Bratuscu Alexandru

porcine

32.

Frătilă Ileana-Felicia

porcine

33.

Zoriti Marin Leonard

porcine

34.

Simoiu Adrian

porcine

35.

Micli Ioan-Dan

porcine

36.

Ulici Sergiu Viorel

porcine

37.

Georgescu Ioan

porcine

38.

Burcioiu Marian

porcine

39.

Constantin Mihaela

porcine

40.

Tatu Elena

porcine

41.

Vulpe Daniela

porcine

42.

Cristea Constantin

porcine

43.

Orheanu Adrian

porcine

44.

Visan Lica

porcine

45.

Alexopulos Lidia

porcine”

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 952.