MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.233         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

581. - Lege privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

1.122. - Decret pentru promulgarea Legii privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

582. - Lege pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

1.123. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.169. - Hotărâre privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005

 

2.252. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si mandatarea acestuia de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40 bis. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Programului national al actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si de protectie a mediului, pentru anul 2004

 

1.452. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

 

1.453. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) medicament - orice substantă sau amestec de substante prezentate pentru tratamentul ori prevenirea bolilor la om sau la animale, precum si orice substantă sau amestec de substante care pot fi administrate la om ori la animale în vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru refacerea, corectarea ori modificarea functiilor fiziologice la om ori la animale;

b) produs de uz fitosanitar - orice substantă activă ori preparat continând una sau mai multe substante active sub forma livrată utilizatorului si care este destinat:

1. să protejeze plantele sau produsele vegetale împotriva oricăror organisme dăunătoare ori să prevină actiunea acestora, atât timp cât substanta sau preparatul nu este altfel definit;

2. să exercite o actiune asupra proceselor vitale ale plantelor, cu conditia de a nu fi substantă nutritivă;

3. să asigure conservarea produselor vegetale, cu conditia ca substanta sau produsul să nu facă obiectul unor reglementări comunitare speciale privind agentii de conservare;

4. să distrugă plantele dăunătoare; sau

5. să distrugă părti din plante, să inhibe sau să prevină cresterea nedorită a plantelor;

c) substante în medicament - orice materie, indiferent de originea sa, care poate fi umană, animală, vegetală sau chimică;

d) substante în produs de uz fitosanitar – elemente chimice si compusii lor, asa cum se prezintă în stare naturală sau cum sunt fabricati în industrie, incluzând orice impuritate care rezultă inevitabil din procedeul de fabricatie;

e) substante active în medicament - substante chimice ca atare sau amestecurile lor, plante, părti din plante sau constituenti ai plantelor, organisme animale, părti sau constituenti ai organismelor animale, produse metabolice umane sau animale, microorganisme, inclusiv virusuri, precum si constituenti sau produse metabolice ale acestora;

f) substante active în produs de uz fitosanitar – substante sau microorganisme, inclusiv virusuri, exercitând o actiune generală sau specifică asupra organismelor dăunătoare ori asupra plantelor, părtilor din plante ori produselor vegetale;

g) preparate - amestecuri sau solutii compuse din două ori mai multe substante, din care cel putin una este substantă activă, destinate a fi utilizate ca produse de uz fitosanitar;

h) plante - plantele vii si părtile vii din plante, inclusiv fructe proaspete si seminte;

i) produse vegetale - produse în stare neprelucrată, derivate din plante, sau care au fost supuse unei prelucrări simple, cum ar fi: măcinare, uscare sau presare, excluzând plantele, asa cum sunt definite la lit. h);

j) organisme dăunătoare - dăunători ai plantelor sau ai produselor vegetale, apartinând regnului animal sau vegetal, inclusiv virusuri, bacterii si microplasme si alti agenti patogeni;

k) produs - substanta activă sau un amestec de substante active dintr-un medicament sau dintr-un produs de uz fitosanitar;

l) brevet de bază - un brevet de inventie care protejează un produs, asa cum acesta este definit la lit. k), un procedeu de fabricatie a produsului sau utilizarea produsului care a fost ales de titular în scopul obtinerii unui certificat;

m) certificat - certificat suplimentar de protectie;

n) autorizatie - prima autorizatie valabilă, eliberată de autoritatea competentă, pentru punerea pe piată în România sau în Comunitatea Europeană a medicamentului ori a produsului de uz fitosanitar, pentru orice utilizare a acestuia ca medicament sau ca produs de uz fitosanitar;

o) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

p) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Sectiunea Inventii.

Art. 2. - OSIM acordă titularului de brevet de inventie, în conditiile prezentei legi, un certificat suplimentar de protectie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, valabil pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL II

Protectia conferită de certificat

 

Art. 3. - (1) Poate face obiectul certificatului prevăzut la art. 1 lit. m), în conditiile prezentei legi, orice produs protejat pe teritoriul României printr-un brevet de inventie în vigoare si care, înainte de punerea pe piată, a fost autorizat ca medicament sau ca produs fitosanitar.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si pentru brevetele europene cu efecte extinse în România, pentru brevetele europene în vigoare pe teritoriul României, precum si pentru brevetele valide în tara de origine si pentru care statul român recunoaste o protectie tranzitorie, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Protectia acordată prin certificat se întinde, în limitele protectiei conferite prin brevetul de bază, numai la produsul care face obiectul autorizatiei de punere pe piată a medicamentului sau a produsului de uz fitosanitar respectiv, si anume pentru orice utilizare a acestuia ca medicament sau ca produs de uz fitosanitar, autorizată înainte de expirarea certificatului.

(2) Pe perioada de valabilitate a certificatului va fi permisă efectuarea de către terti a cercetărilor clinice destinate autorizării de punere pe piată a unor produse esential similare cu cele brevetate, comercializarea acestora putând fi făcută numai după expirarea protectiei suplimentare pentru produsul brevetat.

Art. 5. - (1) Tinându-se seama de dispozitiile art. 4 alin. (1), certificatul conferă aceleasi drepturi pe care le conferă brevetul de bază si este supus acelorasi limitări si obligatii.

(2) Dacă brevetul de bază protejează o substantă activă si derivatii săi, săruri si esteri, atunci certificatul conferă aceeasi protectie.

(3) Acordarea unui certificat pentru un produs constând într-o substantă activă nu împiedică acordarea altor certificate pentru derivatii acestuia, săruri si esteri, în măsura în care acesti derivati sunt obiect al unor brevete în care acestia au fost revendicati în mod special.

Art. 6. - Dreptul la acordarea certificatului apartine titularului brevetului de bază sau succesorului său în drepturi.

Art. 7. - (1) Dispozitiile legale privind licentele si garantiile reale aplicabile brevetelor de inventie se aplică în mod corespunzător si certificatelor.

(2) Conditiile si termenii în care au fost acordate licente pentru brevetul de bază se extind si asupra certificatului, dacă în contract sau, după caz, în hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă nu se prevede altfel.

 

CAPITOLUL III

Cererea pentru eliberarea certificatului

 

Art. 8. - (1) Cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să fie depusă la OSIM în termen de 6 luni, cu începere de la data la care produsul a obtinut autorizatia prevăzută la art. 1 lit. n).

(2) Dacă autorizatia este emisă înainte de acordarea brevetului de bază, cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să fie depusă în termen de 6 luni de la data acordării brevetului.

Art. 9. - În cazul în care solicitantul unui certificat este altul decât titularul brevetului de bază ori succesorul său în drepturi, OSIM notifică titularului ori succesorului său asupra cererii si îi solicită să formuleze observatii.

Art. 10. - (1) Cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să contină:

a) solicitarea expresă pentru eliberarea certificatului;

b) numele si adresa solicitantului;

c) numele si adresa mandatarului, după caz;

d) numărul brevetului de bază sau al certificatului de protectie tranzitorie, după caz;

e) titlul inventiei, potrivit brevetului de bază sau certificatului de protectie tranzitorie;

f) numărul si data primei autorizatii de punere pe piată a produsului în România.

(2) Dacă autorizatia prevăzută la alin. (1) lit. f) nu este prima autorizatie de punere pe piată a produsului în Comunitatea Europeană ca medicament sau ca produs de uz fitosanitar, cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să precizeze numărul si data primei autorizatii, precum si informatii referitoare la identitatea produsului astfel autorizat si temeiul legal al autorizării.

Art. 11. - (1) Cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să fie însotită de:

a) o copie autentificată a autorizatiei de punere pe piată a produsului în România, care să identifice produsul si să contină numărul si data autorizatiei, precum si un rezumat al caracteristicilor produsului;

b) dovada achitării taxei de înregistrare si examinare a cererii pentru eliberarea certificatului;

c) procura de reprezentare a solicitantului, după caz.

(2) Dacă autorizatia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu este prima autorizatie de punere pe piată a produsului în Comunitatea Europeană ca medicament sau ca produs de uz fitosanitar, cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să fie însotită si de o copie a publicării autorizatiei într-o publicatie oficială de specialitate sau, în lipsa unei astfel de publicări, de orice document care să ateste eliberarea autorizatiei, data acesteia si identitatea produsului astfel autorizat.

 

CAPITOLUL IV

Conditii pentru acordarea certificatului

 

Art. 12. - Certificatul este acordat dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 10 si 11 si dacă, la data depunerii cererii pentru eliberarea certificatului, sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) produsul este protejat printr-un brevet de bază sau certificat de protectie tranzitorie, în vigoare în România;

b) produsul a obtinut o autorizatie de punere pe piată ca medicament sau ca produs de uz fitosanitar;

c) produsul nu a mai fost protejat printr-un certificat;

d) autorizatia prevăzută la lit. b) este prima autorizatie de punere pe piată în România sau în Comunitatea Europeană a produsului ca medicament sau ca produs de uz fitosanitar.

Art. 13. - Titularul mai multor brevete care se referă la acelasi produs nu poate obtine mai multe certificate pentru acest produs. Totusi, când două sau mai multe cereri legate de acelasi produs, aflate în curs de examinare, provin de la doi sau mai multi titulari de brevete diferite, fiecare dintre acesti titulari poate obtine un certificat pentru acest produs.

 

CAPITOLUL V

Procedura de acordare a certificatului

 

Art. 14. - În termen de o lună de la data înregistrării cererii pentru eliberarea certificatului, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite conditiile de formă prevăzute la art. 3, 10 si 11. În caz afirmativ, în termen de 3 luni de la data înregistrării cererii, OSIM publică în BOPI – Sectiunea Inventii următoarele elemente ale cererii pentru eliberarea certificatului:

a) numele si adresa solicitantului cererii;

b) numărul brevetului de bază sau al certificatului de protectie tranzitorie în vigoare;

c) titlul inventiei din brevetul de bază sau din certificatul de protectie tranzitorie în vigoare;

d) numărul si data primei autorizatii, precum si produsul pe care îl identifică;

e) după caz, numărul si data primei autorizatii de punere pe piată în Comunitatea Europeană.

Art. 15. - În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 10 si 11, OSIM notifică solicitantului ca, în termen de două luni de la data notificării, să remedieze lipsurile cererii sau, după caz, să achite taxa legală de înregistrare si examinare a cererii.

Art. 16. - Dacă solicitantul remediază lipsurile notificate conform art. 15, în termen de o lună de la completarea cererii sau, după caz, de la plata taxei, OSIM publică în BOPI - Sectiunea Inventii elementele prevăzute la art. 14. În caz contrar, OSIM respinge cererea.

Art. 17. - În termen de 6 luni de la publicarea cererii, OSIM examinează în fond conditiile prevăzute la art. 12 si hotărăste, după caz, acordarea certificatului sau respingerea cererii pentru eliberarea certificatului.

Art. 18. - (1) În termen de o lună de la luarea hotărârii, OSIM publică în BOPI - Sectiunea Inventii mentiunea acordării certificatului, precum si următoarele date:

a) numele si adresa titularului certificatului;

b) numărul brevetului de bază sau al certificatului de protectie tranzitorie în vigoare;

c) titlul inventiei, conform brevetului de bază sau certificatului de protectie tranzitorie în vigoare;

d) numărul si data primei autorizatii de punere pe piată, precum si produsul pe care îl identifică;

e) după caz, numărul si data primei autorizatii de punere pe piată în Comunitatea Europeană;

f) durata certificatului.

(2) În cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului, OSIM publică, respectând termenul prevăzut la alin. (1), cel putin informatiile prevăzute la art. 14.

Art. 19. - (1) Cererile pentru eliberarea certificatului, precum si hotărârile asupra acestora se înscriu în Registrul national al certificatelor suplimentare de protectie.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) se înfiintează si se administrează de către OSIM.

 

CAPITOLUL VI

Durata de protectie

 

Art. 20. - (1) Certificatul produce efecte, cu începere de la data expirării duratei legale a brevetului de bază, pentru o durată egală cu perioada cuprinsă între data depozitului cererii de brevet si data eliberării primei autorizatii de punere pe piată în Comunitatea Europeană a medicamentului sau a produsului de uz fitosanitar, redusă cu o perioadă de 5 ani.

(2) În cazul unui brevet pentru care statul român recunoaste o protectie tranzitorie, potrivit legii, durata protectiei va fi egală cu perioada dintre data de depunere a cererii de brevet în tara de origine si data de eliberare a primei autorizatii de punere pe piată în Comunitatea Europeană, durată din care se scade o perioadă de 5 ani.

(3) Totusi, durata certificatului nu poate depăsi o perioadă de 5 ani, cu începere de la data expirării duratei legale a brevetului de bază.

Art. 21. - Pentru calculul duratei certificatului nu se tine seama de o primă autorizatie provizorie de punere pe piată decât dacă aceasta este în mod direct urmată de o autorizatie definitivă privind acelasi produs.

Art. 22. - Pe durata de valabilitate a certificatului titularul este obligat anual la plata taxelor legale de mentinere în vigoare.

Art. 23. - (1) Valabilitatea certiticatului încetează în următoarele situatii:

a) expirarea duratei prevăzute la art. 20;

b) renuntarea titularului la certificat;

c) neplata taxei anuale de mentinere în vigoare a certificatului;

d) dacă si atât timp cât medicamentul sau produsul de uz fitosanitar prevăzut în certificat nu mai este autorizat să fie pus pe piată, ca urmare a retragerii autorizatiei sau autorizatiilor corespunzătoare de punere pe piată.

(2) OSIM se sesizează, din oficiu sau la solicitarea unui tert, asupra situatiilor de încetare a valabilitătii certificatului, prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL VII

Apărarea drepturilor conferite de certificat

 

Art. 24. - Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucuresti anularea certificatului pe durata de valabilitate a acestuia, pentru oricare dintre motivele următoare:

a) certificatul a fost acordat fără respectarea conditiilor prevăzute la art. 12 lit. a)-d);

b) valabilitatea brevetului de bază a încetat înainte de expirarea duratei de protectie legală;

c) dacă brevetul de bază este anulat, în tot sau în parte, astfel încât produsul pentru care s-a acordat certificatul nu mai este protejat prin revendicările brevetului de bază, sau dacă, după încetarea valabilitătii brevetului de bază, se constată motive care ar fi justificat anularea, în tot sau în parte, a acestuia.

Art. 25. - Orice persoană interesată poate să formuleze o actiune în anularea unui certificat, în vederea anulării brevetului de bază corespunzător.

Art. 26. - Dacă valabilitatea certificatului încetează în una dintre situatiile prevăzute la art. 23 sau 24, OSIM publică în BOPI o mentiune despre această încetare.

Art. 27. - (1) Hotărârile OSIM privind acordarea certificatului sau respingerea cererii pentru eliberarea certificatului pot fi contestate de titular sau de orice persoană interesată, în termen de 3 luni de la comunicare sau, după caz, de la publicarea în BOPI, cu plata taxei legale.

(2) Contestatiile sunt solutionate de o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.

(3) Hotărârea comisiei, motivată, se comunică părtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucuresti.

(4) În termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.

Art. 28. - Hotărârile având ca obiect rectificarea duratei de protectie a certificatului, când data primei autorizări de punere pe piată în Comunitatea Europeană, continută în cererea pentru eliberarea certificatului conform art. 10, este incorectă, sunt supuse căilor de atac prevăzute la art. 27.

Art. 29. - Sentintele Tribunalului Bucuresti, pronuntate în cazurile prevăzute la art. 24, pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 30. - La cererea instantei judecătoresti, OSIM este obligat să înainteze acesteia actele, documentele si informatiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.

Art. 31. - Dispozitiile legale privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora sunt aplicabile si pentru procedurile prevăzute în prezenta lege.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 32. - Pentru orice produs care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este protejat printr-un brevet de bază în vigoare sau printr-un certificat de protectie tranzitorie în vigoare si pentru care s-a obtinut o primă autorizatie de punere pe piată în România, începând cu data de 1 ianuarie 2000, ca medicament sau produs de uz fitosanitar, certificatul se poate acorda cu conditia ca cererea pentru eliberarea certificatului să fie depusă în termen de 6 luni de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 33. - Prezenta lege transpune Regulamentul nr. 1.768/92 privind crearea unui certificat suplimentar de protectie pentru medicamente, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 182 din 2 iulie 1992, si Regulamentul nr. 1.610/96 privind cererea unui certificat suplimentar de protectie pentru produsele de uz fitosanitar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 198 din 8 august 1996, în vederea aplicării dispozitiilor acestora la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 34. - Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 35. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, OSIM va emite norme care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 581.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 1.122.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome“Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

BUNURILE

din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, care trec în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se atribuie direct prin concesiune Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 582.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 1.123.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Taxele vamale aplicate la importul unor produse agricole si industriale în anul 2005 sunt cele prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Taxele vamale exceptate sau reduse la importul produselor agricole si industriale prezentate în anexă sunt valabile până la 31 decembrie 2005 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.169.

 

ANEXĂ

 

TAXELE VAMALE

aplicate la importul unor produse agricole si industriale în anul 2005

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si mandatarea acestuia de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si mandatarea acestuia de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 12 februarie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se mandatează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în numele statului român, să initieze un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente, ce va cuprinde si terenul necesar pentru realizarea unor constructii ale Societătii Române de Radiodifuziune, destinate desfăsurării de activităti culturale, sociale si economice.”

Art. II. - Punctul II.3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. Din totalul terenului se va rezerva o suprafată de 10.000 m2 pentru realizarea unor constructii ale Societătii Române de Radiodifuziune, destinate desfăsurării de activităti culturale, sociale si economice.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.252.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Programului national al actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si de protectie a mediului, pentru anul 2004

 

În baza art. 10 lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 964 din 5 august 2004, întocmit de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul national al actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2004, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 108/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si 207 bis din 9 martie 2004.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 6 august 2004.

Nr. 40 bis.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.233 bis în afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, după cum urmează:

a) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale - 196.215 lei/1.000 m3 furnizati;

b) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distributie - 1.111.959 lei/1.000 m3 furnizati;

c) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distributie - 915.744 lei/1.000 m3 distribuiti.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), nu contin T.V.A.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.203 din 13 septembrie 2004 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 septembrie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 1.452.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale - 4.149.708 lei/1.000 m3;

b) consumatori conectati în sistemele de distributie a gazelor naturale:

b1) consumatori rezidentiali - 5.187.450 lei/1.000 m3;

b2) celelalte categorii de consumatori - 4.772.438 lei/1.000 m3.

Art. 2. - Preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi, prevăzute la art. 1, sunt preturi de vânzare cu amănuntul, având incluse toate costurile de achizitie a gazelor naturale, tarifele pentru serviciile specifice, precum si toate taxele si impozitele aferente, cu exceptia T.V.A.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.202/2004 privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 septembrie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 1.453.