MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

584. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

 

1.131. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002

 

591. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

1.138. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

599. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti

 

1.146. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti

 

1.151. - Decret pentru numirea membrilor Colegiului national al Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989

 

1.152. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.185. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 584.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră*)

 


*) Traducere.

 

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria, denumite în continuare părti,

având în vedere că România si Austria au ratificat Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC),

tinând seama, în special, de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, incluzând deciziile 15/CP.7 si 16/CP.7, adoptate la cea de-a saptea Conferintă a părtilor (CoP), desfăsurată la Marrakech în anul 2001, precum si de viitoarele decizii ale Conferintei părtilor la UNFCCC si ale Conferintei părtilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP) privind implementarea acestui articol,

luând în considerare prevederile art. 17 al Protocolului de la Kyoto, ale Deciziei 18/CP.7, adoptată la cea de-a saptea Conferintă a părtilor, precum si viitoarele decizii ale Conferintei părtilor la UNFCCC si ale Conferintei părtilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP) privind implementarea acestui articol,

afirmându-si intentia de a întreprinde toate eforturile pentru promovarea principiilor dezvoltării durabile si a politicilor ce iau în considerare protectia mediului în domeniul energiei, proceselor industriale, agriculturii, deseurilor, schimbării destinatiei terenurilor si silviculturii, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

Cooperarea în cadrul prezentului memorandum de întelegere va presupune sprijinirea realizării în România a unor proiecte de tip implementare în comun, în concordantă cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto, si transferul către partea austriacă a unitătilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (ERU-uri) ce rezultă din implementarea unor astfel de proiecte.

 

ARTICOLUL 2

Ciclul proiectului

 

(1) Ciclul proiectului va avea la bază prevederile Protocolului de la Kyoto si toate deciziile importante ale CoP si CoP/MoP.

(2) Ciclul proiectului va fi alcătuit din următoarele etape:

a) elaborarea studiului pentru situatia de referintă;

b) validarea studiului pentru situatia de referintă de către o entitate independentă, înainte de începerea proiectului, în concordantă cu art. 3 din prezentul memorandum de întelegere;

c) pregătirea si încheierea unui acord de achizitie a ERU-urilor generate de proiect;

d) monitorizarea emisiilor reale ale proiectului de către participantii la proiect;

e) calcularea diferentei dintre emisiile reale si cele din situatia de referintă, tinându-se cont de ajustările situatiei de referintă, acolo unde este cazul;

f) verificarea anuală a ERU-urilor certificate de către o entitate independentă;

g) transferul ERU-urilor.

 

ARTICOLUL 3

Principii pentru stabilirea situatiei de referintă si calcularea ERU-urilor

 

(1) La stabilirea situatiei de referintă se vor avea în vedere deciziile CoP si CoP/MoP.

(2) ERU-urile atribuite unui proiect vor fi calculate ca diferentă între emisiile reale certificate si emisiile din situatia de referintă, după realizarea proiectului.

(3) Elaborarea studiului pentru situatia de referintă si calcularea detaliată a ERU-urilor vor urma, în general, o metodologie existentă, acceptată de ambele părti. Dacă nu a fost altfel convenit de cele două părti, situatia de referintă pentru proiectele specifice, care a fost validată în concordantă cu prevederile prezentului memorandum de întelegere, va trebui reevaluată si revalidată de o entitate independentă la cel putin 5 ani, dar la cel mult 10 ani, după validarea initială.

(4) Părtile vor coopera în vederea elaborării si dezvoltării ulterioare a metodologiilor pentru stabilirea situatiei de referintă si calcularea ERU-urilor.

(5) Partea austriacă, conform prevederilor viitorului program austriac pentru “JI/CDM”, va sprijini activitătile de pregătire si alte activităti ce au legătură cu proiectele, cum ar fi elaborarea, verificarea, validarea, reevaluarea si revalidarea situatiei de referintă.

 

ARTICOLUL 4

Aprobarea si transferul de ERU-uri

 

(1) ERU-urile ce vor fi transferate părtii austriece vor fi stabilite prin acordul comun al părtilor, în concordantă cu prevederile art. 6 din prezentul memorandum de întelegere, si aprobate de partea română în formă scrisă, conform procedurilor interne legale. O asemenea aprobare scrisă va contine o confirmare legală, cu caracter obligatoriu, a părtii române privind faptul că ERU-urile, atribuite unui proiect în concordantă cu prevederile art. 3 din prezentul memorandum de întelegere si verificate de o entitate independentă, vor fi transferate părtii austriece.

(2) Un asemenea transfer poate avea loc atât timp cât ERU-urile pot fi atribuite unui proiect în concordantă cu prevederile art. 3 din prezentul memorandum de întelegere.

Ca o problemă de principiu, ERU-urile pot fi transferate numai după producerea lor si avându-se în vedere măsura reală a producerii lor în anul respectiv.

(3) Partea română va sprijini dezvoltarea si realizarea proiectelor de către companiile implicate.

(4) Cerintele impuse comercializării emisiilor, ce intră sub incidenta art. 17 al Protocolului de la Kyoto, vor fi convenite, pentru fiecare caz, în concordantă cu prevederile si regulile importante ale acestuia.

 

ARTICOLUL 5

Categoriile de proiecte

 

(1) Prevederile prezentului memorandum de întelegere, nefiind limitate ca domeniu, se vor aplica, în principal, următoarelor categorii de proiecte, atât timp cât implementarea tehnică a proiectelor corespunde cu stadiul curent al dezvoltării tehnice:

a) constructia (sau retehnologizarea) instalatiilor de cogenerare (producere combinată a energiei termice si electrice);

b) schimbarea combustibilului în instalatiile de producere a energiei cu combustibili “curati” sau trecerea de la combustibili cu continut ridicat de carbon la cei cu continut scăzut, în special în sistemele de încălzire urbană existente;

c) constructia (sau retehnologizarea) instalatiilor de producere a energiei în care se obtine energie “curată” (în special energie hidroelectrică, eoliană, biogaz sau biomasă);

d) proiecte ce conduc la evitarea emisiilor sau recuperarea, în scopul utilizării energiei, a gazelor cu efect de seră provenite de la depozitarea deseurilor urbane;

e) proiecte ce conduc la reducerea consumului final de energie în clădiri de locuit, institutii publice si private, precum si în aplicatii si procese industriale (incluzând utilizarea potentialului de încălzire cu deseuri).

(2) Cu privire la categoriile de proiecte ce nu sunt prezentate la alin. (1), părtile vor decide împreună în ce măsură prevederile prezentului memorandum de întelegere pot fi aplicate pentru a sprijini realizarea acestora.

(3) Proiectele selectate vor urmări reducerea impactului asupra mediului si vor contribui la dezvoltarea socială a României.

(4) Proiectele privind constructia sau retehnologizarea centralelor nucleare vor fi excluse din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 6

Coordonarea între părti

 

(1) Cu privire la managementul proiectelor dezvoltate cu ajutorul părtii austriece si la transferul de la partea română către partea austriacă a ERU-urilor atribuite proiectelor respective, părtile vor utiliza următoarea procedură:

a) Ambele părti vor desemna reprezentanti responsabili pentru reprezentarea operativă a acestora si pentru a functiona ca punct direct de legătură în toate problemele ce privesc implementarea prezentului memorandum de întelegere.

b) Reprezentantii români desemnati si reprezentantii austrieci desemnati vor trebui să ajungă la un acord privind eligibilitatea unui proiect selectat pentru transferul de ERU-uri, în concordantă cu prevederile prezentului memorandum de întelegere. Pe această bază si în concordantă cu art. 4 din prezentul memorandum de întelegere, ERU-urile rezultate din proiect - ce vor fi transferate după realizarea acestuia de partea română către partea austriacă - vor trebui stabilite de comun acord între cele două părti. Acordurile mentionate mai sus se pot referi la conditiile implementării reale a proiectelor.

(2) Reprezentantii desemnati ai celor două părti vor defini împreună cerintele pe care trebuie să le îndeplinească entitătile independente care pot fi însărcinate cu validarea situatiilor de referintă si verificarea ERU-urilor care s-au produs efectiv. În baza acestor cerinte, reprezentantii autorizati ai celor două părti vor selecta împreună entitătile potrivite si vor acorda autorizarea scrisă acestor entităti pentru a îndeplini functiile de verificare mentionate anterior. Independenta unor asemenea entităti fată de reprezentantii părtii române sau de cei ai părtii austriece si de interesele posibililor participanti la proiect va reprezenta o cerintă indispensabilă.

(3) Reprezentantii desemnati ai celor două părti vor dezvolta în comun proceduri standard pentru anumite categorii de proiecte.

 

ARTICOLUL 7

Adaptarea prezentului memorandum de întelegere la viitoarele acorduri internationale

 

În cazul în care o prevedere a prezentului memorandum de întelegere contravine unei prevederi a unui acord international ce va fi încheiat în viitor si la care una dintre părti devine parte, prezentul memorandum de întelegere va fi modificat în consecintă.

 

ARTICOLUL 8

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile îsi comunică în scris că au fost îndeplinite procedurile interne legale pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(2) Prezentul memorandum de întelegere se încheie pe o perioadă de 5 ani si poate fi prelungit prin acordul părtilor.

(3) Orice parte poate denunta prezentul memorandum de întelegere prin notificare scrisă adresată celeilalte părti.

Denuntarea îsi va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificării.

(4) Fiecare parte propune amendamente la prezentul memorandum de întelegere. Amendamentele vor intra în vigoare în concordantă cu prevederile alin. (1) si vor constitui parte integrantă a prezentului memorandum de întelegere.

Semnat la Viena la 23 octombrie 2002, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Petru Lificiu,

ministrul apelor si protectiei mediului din România

Wilhelm Molterer,

ministrul federal pentru agricultură, păduri,

mediu si gospodărirea apelor din Republica Austria

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 1.131.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv pot solicita restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îsi au sediul, până la data de 31 decembrie 2006.”

2. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) De prevederile prezentei ordonante de urgentă beneficiază si mostenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptătite.

(12) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin preluare abuzivă se întelege preluarea efectuată în baza următoarelor acte normative:

a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul productiei, prelucrării si circulatiei metalelor pretioase;

b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea către Banca Natională a României a aurului, valutelor efective si altor mijloace de plată străine;

c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945;

d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără mostenitori sau fără stăpân, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare;

e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase; f) Decretul nr. 302/1965 privind unele măsuri referitoare la obiectele confectionate din metale pretioase, la metalele si pietrele pretioase;

g) Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase.”

Art. II. - Persoanele îndreptătite în baza prevederilor art. 26 alin. (1) si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, li s-au respins actiunile judecătoresti definitive si irevocabile, pot introduce actiuni noi în baza prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 591.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România si se  dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 1.138.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 27 decembrie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Actiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, apartinând creditorilor prevăzuti la art. 3, se transferă către APAPS pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic la un pret pe actiune rezultat din raportarea sumei cu titlu de plăti suplimentare efectuate de către cumpărător pentru achizitionarea actiunilor în cauză, în conformitate cu cap. 9 din contract, la numărul de actiuni aferent conversiei în cauză.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 599.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Rafo” - S.A. Onesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 1.146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea membrilor Colegiului national al Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. a) din Legea nr. 556/2004 privind înfiintarea Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc ca membri în Colegiul national al Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989 persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 1.151.

 

ANEXĂ

 

1. Balint Petrică

2. Chiriacescu Sergiu

3. Cutean Vasile Emilian

4. Dan Iosif

5. Dumitrescu Emil

6. Fortuna Lorin

7. Ionescu Cazimir

8. Iordache Claudiu

9. Iorga Eugenia

10. Ispas Mihail

11. Mazilu Dumitru

12. Mironov Alexandru

13. Nicolaescu Sergiu

14. Pastor Gheorghe

15. Raicu Romeo

16. Roman Petre

17. Sanda Adrian

18. Savu Ioan

19. Theodorescu Răzvan

20. Toader Dan

21. Tigău Doru

22. Visan Dorel

23. Voicilă Valentin

24. Voiculescu Gelu Voican

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 noiembrie 2004 domnul general de brigadă cu o stea Mihalache Radu Aurelian se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 1.152.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctul IV din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.185.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

1. Operatiunile de încasări si plăti între persoanele juridice se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar, cu exceptiile prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonantă.

2. Prin plafon zilnic maxim de plăti, prevăzut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonantă, se întelege totalitatea plătilor efectuate în numerar de o persoană juridică într-o singură zi, respectiv 100.000.000 lei.

3. De la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonantă sunt exceptate următoarele operatiuni:

a) depunerile de numerar făcute de persoane juridice în conturile furnizorilor de bunuri si servicii, în baza documentelor justificative legal întocmite;

b) cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazării pe timpul deplasării, precum si a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens de către salariatii aflati în deplasare;

c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinte, simpozioane si de alte asemenea actiuni, în conditiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.

Plătile enumerate la lit. a)-c) nu intră în plafonul zilnic maxim de plăti.

4. Plătile în numerar către persoane juridice sunt acceptate în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plătile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon de 50.000.000 lei.

Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei.

Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depăsesc plafonul de 50.000.000 lei către furnizorii de bunuri si servicii astfel: 50.000.000 lei în numerar, suma care depăseste acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Facturile cu valori sub 50.000.000 lei nu intră sub incidenta acestor prevederi.

Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care functionează pe baza legislatiei în vigoare, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.

Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depăsesc plafonul de 100.000.000 lei către acest tip de magazine astfel: 100.000.000 lei în numerar, suma care depăseste acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Facturile cu valori sub 100.000.000 lei nu intră sub incidenta acestor prevederi.

Facturile cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, care nu au fost achitate integral până la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, se achită numai prin instrumente de plată fără numerar.

5. Pentru facturile stornate, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei în cazul retelelor de magazine de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 50.000.000/100.000.000 lei în numerar, sumele care depăsesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

6. Încasările zilnice în numerar ale unui agent economic sunt neplafonate.

Încasările zilnice în numerar nu pot depăsi plafonul de 50.000.000 lei de la o singură persoană juridică.

7. Sumele acordate de persoanele juridice angajatilor proprii cu titlu de avansuri pentru aprovizionări diverse vor avea regimul plătilor către persoane juridice si se vor încadra în limita plafonului de 100.000.000 lei, prevăzut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonantă.

La data plătii avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic maxim.

8. Este interzisă acordarea unor facilităti de pret clientilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.

Este permisă acordarea unor disconturi si/sau reduceri de pret în diverse perioade ale anului sau cu ocazia lansării unor promotii de produse, dacă aceste facilităti vizează toti agentii economici, în calitate de clienti, si se acordă fără discriminare în ceea ce priveste modalitatea de plată.

9. Subunitătile economice ale persoanelor juridice, respectiv sucursale, filiale, agentii, puncte de lucru, prevăzute în actul constitutiv al persoanelor juridice, care au deschis cont într-o societate comercială bancară si casierie proprie, aplică individual prevederile art. 5 din ordonantă.

10. Asociatiile de proprietari constituite ca entităti cu personalitate juridică, în relatiile cu alte persoane juridice, vor aplica prevederile ordonantei.

11. Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercită profesii libere, producătorii agricoli, persoane fizice, nu intră sub incidenta prevederilor ordonantei.

12. Plătile efectuate cu card nu sunt considerate plăti în numerar si nu sunt luate în calculul plafonului zilnic maxim de plăti.

13. Operatiunile de încasări si plăti în valută nu intră sub incidenta prevederilor ordonantei.