MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.201         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.168. - Hotărâre privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

 

2.172. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale si Comitetului Olimpic Român si pentru transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport si în folosinta gratuită a unor structuri sportive

 

2.177. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Com-Beton” - S.A.

 

2.178. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V – 9 Ciofrângeni, DEE V - 10 Cudalbi, DEE V – 19 Iecea Mare, DEE V - 21 Mălini, DEE V – 22 Manasia, DEE V - 25 Ortisoara, DEE V – 33 Socu, DEE V - 34 Sânmartin Sud si DEE V - 35 Tomnatec, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Amromco Energy L.L.C.

 

2.179. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 32 Sinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L.

 

2.180. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, referitor la perimetrul RG 03 Transilvania Sud, încheiat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale cu Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. si Compania WINTERSHALL AKTIENGELLSCHAFT

 

2.181. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.809. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Registrului special de evidentă a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să semneze contractul privind componenta variabilă a onorariului privind privatizarea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A. cu consortiul compus din Deloitte Central Europe Limited si Fondul Româno-American de Investitii, denumit în continuare Consultantul, membri ai consortiului selectat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională, denumită în continuare USAID, în cadrul programului PRIDE - România.

(2) Consultantul va îndeplini obligatiile prevăzute în contractul privind componenta variabilă a onorariului pentru privatizarea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A., contract prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investitii si privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice, pentru a fi încheiat cu consortiul selectat de USAID în cadrul programului PRIDE - România.

(3) Se aprobă principalele prevederi ale contractului prevăzut la alin. (1), în forma si cu continutul prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A. vor suporta, după caz, plata sumelor datorate Consultantului în baza contractului pentru plata componentei variabile a onorariului, precum si plata taxelor si impozitelor aferente acestor sume, datorate pe teritoriul României, proportional cu sumele încasate în urma privatizării, astfel:

- Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru sumele încasate pentru actiunile vândute;

- Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A., pentru sumele cu care investitorul/investitorii se angajează prin contractul de privatizare să majoreze capitalul social al societătii comerciale, pentru sumele privind angajamentele de investitii în Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A., asumate de investitor/investitori prin contractul de privatizare si pentru care în contractul de privatizare sunt prevăzute mecanisme de garantare, precum si pentru sumele reprezentând datorii ale Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A. asumate si care urmează să fie plătite de către investitor din surse proprii sau atrase de acesta si pentru care în contractul de privatizare sunt prevăzute mecanisme de garantare.

(2) Prin strategia de privatizare vor fi stabilite si modalităti de plată a sumelor datorate Consultantului, în cazul în care se vor prevedea pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A. si alte modalităti de atragere de investitii.

(3) Cheltuielile pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A., inclusiv cele pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, altele decât cele prevăzute la alin. (1), vor fi suportate de Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

(4) Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A. va efectua plata cheltuielilor prevăzute la alin. (3) către firmele de avocatură, în baza confirmării Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.

(5) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A. asigură si garantează, după caz, în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) si (3).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.168.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale si Comitetului Olimpic Român si pentru transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport si în folosinta gratuită a unor structuri sportive

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 80 alin. (14) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitiile 1, 2, 5 si 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale si Comitetului Olimpic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 20 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuiesc cu pozitiile 1, 2, 6 si 9 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexă.

(2) Bunurile prevăzute la art. 1 rămân în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport si în folosinta gratuită a structurilor sportive prevăzute în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.172.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor bunuri imobile aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport si în folosinta gratuită a unor structuri sportive, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Nr.

crt.

Nr.

M.F.P.

Adresa bunurilor

imobile care

se transmit

Titularul

dreptului de

administrare

Titularul dreptului

de folosintă

gratuită

Caracteristicile tehnice

0

1

2

3

4

5

1.

34.176

Municipiul

Bucuresti,

str. Primo

Nebiolo nr. 2,

sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Atletism

Complexul Sportiv de Atletism “Iolanda Balas-Soter”

- Suprafata totală a terenului = 40.103,55 m2,

din care:

- suprafata construită = 2.332,92 m2,

din care:

1. terenul aferent sediului = 388,70 m2

2. tribună = 1.227,75 m2

3. cabină pentru portar = 8,77 m2

4. poartă centrală = 191,33 m2

5. grup social = 8,32 m2

6. grup social = 18,32 m2

7. magazie = 173,66 m2

8. magazie = 17,18 m2

9. seră = 114,28 m2

10. garaj = 53,78 m2

11. rampă auto = 21,25 m2

12. bar = 71,30 m2

13. post trafo = 38,28 m2

2.

35.329

Municipiul

Bucuresti,

str. Aviator

Popa Marin

nr. 2, sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Handbal

Sala Sporturilor “Lucian Grigorescu”

- Suprafata totală a terenului = 6.723,34 m2,

din care:

- suprafata construită = 2.733,67 m2,

din care:

1. sală de sport = 2.142,60 m2

2. vestiare = 470,00 m2

3. constructie = 121,07 m2

3.

102.127

Municipiul

Bucuresti,

str. Aviator

Popa Marin

nr. 2, sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Polo

Bazinul de înot “Floreasca”

- Suprafata totală a terenului = 3.424,43 m2,

din care:

Sport - suprafata construită = 1.802,77 m2,

din care:

- bazin de înot = 33 m/16,7 m, cu tribună

de 400 de locuri, vestiare, sală de fortă si grupuri

sanitate = 1.802,77 m2

4.

34.227

Municipiul

Bucuresti, 

bd. Mărăsti

nr. 26, sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Rugby

- Suprafata totală a terenului = 37.626,00 m2,

din care:

- suprafata construită = 26.261,02 m2,

Sport din care:

1. vestiare = 444,31 m2

2. grupuri sanitare = 31,01 m2

3. poartă = 53,70 m2

4. post trafo = 2,69 m2

5. teren principal de rugby = 9.811,98 m2

6. teren de antrenament si jocuri = 15.917,33 m2

5.

147.212

Municipiul

Bucuresti,

bd. Mărăsti

nr. 26, sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Comitetul

Olimpic

Român

- Suprafata totală a terenului = 3.715,00 m2

6.

34.184

34.185

34.186

102.131

Municipiul

Bucuresti,

Popa Marin

nr. 2, sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Scrimă

- Suprafata totală a terenului = 5.287,80 m2,

din care:

str. Aviator pentru - suprafata construită = 3.683,28 m2,

din care:

1. sală de scrimă = 1.015,37 m2

2. spatii de cazare si anexe = 521,34 m2

3. corp vestiare si sediul Federatiei Române

de Scrimă = 401,45 m2

4. teren de tenis = 544,53 m2

5. teren de baschet = 1.057,51 m2

6. corp anexă = 143,08 m2

- suprafata aferentă spatiilor verzi si căilor de

acces = 1.604,52 m2

din care:

- suprafata de acces = 950,95 m2

- suprafata liberă = 653,57 m2

7.

40.182

Municipiul

Bucuresti,

Calea Plevnei

nr. 65, sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Tenis

Baza Sportivă “Tenis Club” Bucuresti

- Suprafata totală a terenului = 16.650 m2

8.

35.926

Municipiul

Bucuresti,

str. Vadul

Moldovei nr. 14,

sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Tir

Complexul de Tir “Iosif Sârbu”

- Suprafata totală a terenului = 649.987,5744 m2,

din care:

Sport I. suprafata construită = 51.861,3640 m2,

din care:

1. clădire pentru birouri, cabine la poligoanele de

pistol viteză, de skeet, de trap, de puscă, “mistret

alergător”; tribune; clădire “Pavilion central”, grup

refacere, grup sanitar si sală de arbitraj =

5.128,770 m2

2. 10 poligoane = 42.295,770 m2

3. drum exploatare = 4.436,8242 m2

II. suprafata pădurii = 518.036 m2

9.

102.131

Municipiul

Bucuresti,

str. Aviator

Popa Marin nr. 2,

sectorul 1

Agentia

Natională

pentru Sport

Federatia

Română

de Scrimă

si Federatia

Română de

Handbal

Teren cotă indiviză 50% = 581,28 m2,

din care:

- suprafata terenului = 579,14 m2

- constructie = 2,14 m2

 

 

 

 

Federatia

Română

de Scrimă

Teren cu servitute de acces pentru Federatia

Română de Polo, în suprafată de 832,17 m2,

din care:

- suprafata terenului = 832,17 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Com-Beton” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Com-Beton” - S.A., cu sediul în municipiul Iasi, Bd. Chimiei nr. 14, judetul Iasi, în calitate de concesionar, în perimetrul Miroslăvesti, localitatea Miroslăvesti, judetul Iasi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.177.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 9 Ciofrângeni, DEE V - 10 Cudalbi, DEE V - 19 Iecea Mare, DEE V - 21 Mălini, DEE V - 22 Manasia, DEE V - 25 Ortisoara, DEE V - 33 Socu, DEE V - 34 Sânmartin Sud si DEE V - 35 Tomnatec, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Amromco Energy L.L.C.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 9 Ciofrângeni, DEE V - 10 Cudalbi, DEE V - 19 Iecea Mare, DEE V - 21 Mălini, DEE V - 22 Manasia, DEE V - 25 Ortisoara, DEE V - 33 Socu, DEE V - 34 Sânmartin Sud si DEE V - 35 Tomnatec, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Amromco Energy L.L.C., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele*) nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltareexploatare si exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.178.


*) Anexele nr. 1-9 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 32 Sinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 32 Sinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.179.

 

*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, referitor la perimetrul RG 03 Transilvania Sud, încheiat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale cu Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. si Compania WINTERSHALL AKTIENGELLSCHAFT

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul aditional nr. 3 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, referitor la perimetrul RG 03 Transilvania Sud, încheiat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, cu Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. si Compania WINTERSHALL AKTIENGELLSCHAFT, în calitate de titulari, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.180.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul aditional nr. 2 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., în calitate de titular, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.181.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Registrului special de evidentă a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Registrului special de evidentă a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (cod 24-5-14) si Normele privind întocmirea si utilizarea Registrului special de evidentă a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (cod 24-5-14), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Registrul special de evidentă a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (cod 24-5-14) va fi snuruit, sigilat si înregistrat la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are adresa/sediul social declarat persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice autorizate sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea câte unul dintre aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru adresa punctului de lucru/sediului secundar.

Art. 3. - Persoana fizică sau juridică autorizată să desfăsoare una sau mai multe dintre operatiunile prevăzute la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, poate întocmi un singur registru pentru toate operatiunile pe care le desfăsoară sau câte un registru pentru fiecare operatiune, cu mentionarea pe formular a operatiunii desfăsurate.

Art. 4. - Directia de reglementări contabile, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2004.

Nr. 1.809.

 

ANEXĂ

 

REGISTRU SPECIAL DE EVIDENTĂ

a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase*)

 

NORME

privind întocmirea si utilizarea Registrului special de evidentă a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (cod 24-5-14)

 

1. Serveste ca document obligatoriu de înregistrare cronologică a tuturor operatiunilor privind intrările, respectiv iesirile de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

2. Se întocmeste, într-un singur exemplar, de persoanele fizice sau juridice autorizate să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase. În coloana 1 se înscrie numărul curent al operatiunii înregistrate începând de la 1 ianuarie, respectiv de la începutul activitătii, până la 31 decembrie, respectiv până la încetarea activitătii.

În coloana 2 se înscrie data (ziua, luna, anul) înregistrării, care trebuie să coincidă cu data în care are loc efectiv operatiunea.

În coloana 3 se completează felul, numărul si data documentului de intrare a obiectelor intrate (factura fiscală, avizul de însotire a mărfii, bonul de comandă etc., după caz). În coloanele 4 si 14 se înscriu denumirile obiectelor intrate/iesite, pe categorii de obiecte stabilite si definite de operator, care pot fi grupuri de mărfuri cu acelasi pret per unitate de măsură sau per bucată ori acelasi gen de obiecte, cum ar fi inele de damă, cercei, lăntisoare etc.

În coloanele 5 si 15 se înscrie codul obiectelor intrate/iesite care, pe lângă materialul pretios, contin si un alt material la care nu se face referire (tablouri, icoane, ceasuri, obiecte de birou, alte obiecte decorative etc.), în cazul în care evidenta obiectelor se tine pe coduri.

În coloanele 6 si 16 se înscrie numărul total de astfel de obiecte, dacă evidenta se tine pe coduri sau greutate totală, pe categorii de obiecte, potrivit documentelor de intrare, respectiv de iesire, dacă evidenta nu se tine pe coduri. În coloanele 7 si 17 se înscriu felul si titlul metalului pretios sau al aliajului acestuia, precum si felul si caratajul pietrelor pretioase, dacă este cazul.

În coloana 8 se specifică scopul intrării: pentru vânzare, prelucrare, reparatie etc.

Coloanele 9, 10, 11 si 12 se vor completa de persoanele fizice si juridice autorizate să marcheze obiectele si bijuteriile cu marca de garantie proprie.

În coloana 13 se specifică felul, numărul si data documentului de iesire.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

4. Se arhivează împreună cu documentele justificative care stau la baza întocmirii lui.